Truij Willem Corstendr (Truijtge Willems) , * ±1510 , † <9-1550.
Dochter van Willem Corsz en Claertge .


x ±1535
    Cors Pietersz , * ±1510 , † ±1557.
Kinderen:
 1. Dirrick Cors Pietersz , † >1575 .

  4 kinderen


 2. Willem Cors Pietersz (Willem Korstensz) , † ±1558 (ongeluk met een wagen) , [] Westmaas .
   Willem Corst Pietersz. is verongelukt met een wagen met op Allerheiligendag 1 november, vermoedelijk in 1558. Hij was vóór 1560 overleden. Hij is in de kerk van Westmaas begraven.

   Volgens zijn grafzerk in de kerk van Westmaas stierf Willem op Allerheiligendag (1 november) 1556, maar 1558 komt hij nog voor als koper van land.

   In een akte van 1-10-1575 werd melding gemaakt dat Willem Korsz. was verongelukt met een wagen uit de boedel van [zijn zwager] Dirrick Lenertsz.

   Willem Coirstijaens/Corsten Pietersz. uit Mijnsheerenland was boer te Wetmaas.

   Mijnsheerenland, 17 februari 1560:
   * Dirck Kors Pietersz. verkoopt aan Willem Kors Pietersz. 1 mrg 33 roe en 6 voeten land in het Westmaas-Nieuwland in het broek van de Vrouwe van Moerkercken in de hoek van de Buijensweg.
   Met een handgeschreven quitantie van Dirck Kors Pietersz.
   Toevoeging: “Ick Dirick Cors Pietersz. kennen ontfangen te hebben van Jan Geritsz. die summen van vijftich carolus gulden XI st. Ontfangenden IXen Augustus a o LXXX. By mij Dirck Cors Pietersz.”.

   Mijnsheerenland, 27-11-1550:
   * Dirk Leendertsz., de zwager van Kors Pietersz., bekende dat hij verkocht heeft Michiel Jansz.,onze mede heemraad, de som van negen karoli gulden, jaarlijks te lossen met de XVIepenning, die hij hem bewezen en verzekerd heeft op 1,5 morgen vrijland, gelegen in het Westmaas-Nieuwland voor Mijnsheerenland met 4 morgen, toebehorende Dirk Leendertsz.; aan het oosteinde is gelegen de Kruisweg, aan de zuidzijde het land van Margriet Heermans te Dordrecht, aan het westeinde de nieuwe Zeedijk aldaar en aan de noordzijde het land van Willem Kors Pietersz.

  x   Neeltge Andriesdr (Neeltge Teuwen) .
   Zij hadden een zoon Andries. Zie: Ons Voorgeslacht 2015.

   Neeltge Teuwen alias Andriesdr.

   Pieter Kors Pietersz. en Dirck Pietersz., Dirck Lenertsz., ev Maritge Kors Pietersdr., Ghijsbert Laurisz., ev Neeltge Andriesdr., eerder weduwe van Willem Korsz. Pietersz., grondkavelen gemeenschappelijk de op 8 februari 1558 achtergelaten goederen van hun vader cq. schoonvader Kors Pietersz., gelegen in het huisweergenaamd De Lange Stukken, waar het huis, de bergen en keten op staan en waar Dirck Kors Pietersz. nu woont, beginnende van de Maas strekkende noordwaarts tot de Reedijk van Heinenoord.

   Mijnsheerenland, 24 februari 1559:
   De kinderen en aangetrouwde kinderen van wijlen Kors Pietersz. bekennen dat zij om zunderlinghe saken en redenen de landerijen, die hen aangekomen zijn bij het overlijden van Claertge, weduwe van Willem Korstensz., onderling gegrondkaveld hebben. Deze landerijen zijn
   gelegen in het Oudeland van Moerkercken, in het Oudeland van Heinenoord en andere plaatsen.
   Genoemd: Adriaen Woutersz. als voogd van de kinderen van Staes Jacobsz. en de kinderen van Lauris Claesz., verwekt bij Maritge Jacobs Staesdr.

  1 kinderen


 3. Ariaentge Korsdr (Ariaentge Cors Pietersdr) .
   Overl. vóór 1557 òf ná feb. 1589. Begin 1589 zou Ariaentge te Ooltgensplaat hebben gewoond, volgens Slijkerman.
   Op 26-12-1548 was Ariaentge nog onmondig.

   Op 26-12-1548 verkoopt Ariaen Willemsz., als voogd van Ariaen[tge] Korsdr., weeskind, aan Ariaen Jansz., ten protijte van het weeskind: 7 hond land, gelegen in de hofstede, waarvan Ariaen Pietersz. [waarschijnlijk de man van Ariaentge’s zuster Lijntge] dan gebruiker is. De koopsom bedraagt 21 ponden groten vlaams en 2 rijnsgld.

   Mijnsheerenland, 8-4-1550:
   Thonis Jacobsz., wonende in het Nieuwland van Strijen, bekende dat hij verkocht heeft Pieter Korsz., de broeder van zijn echtgenote, 2 morgen land met al zijn toebehoren, gelegen in het Nieuwland, bedijkt voor de Westmaas op de grond vanMijnsheerenland, met deszelfs Thonis
   Jacobsz. in een kamp of weer groot 4 morgen en 121 roeden en 8 duimen, strekkende met het oosteinde aan de watering van het Stougje; hebbendeop het zuiden het land van Heyman van Blyenburg Adriaansz., op het westen de Kruisweg en op het noorden het land van de regulieren
   van St. Jan buiten Amersfoort.

   Mijnsheerenland, 1-8-1550:
   Dirck Kors Pietersz. van Cillaarshoek transporteertaan Thonis Jacobsz., de echtgenoot van zijn zuster, zekere 2 hond land in Westmaas-Nieuwland op de grond van Mijnsheerenland,
   welke 2 hond land Dirck Kors Pietersz. aangekaveld zijn bij het overlijden van zijn moeder. Dirck Kors Pietersz. transporteert aan zijn broederPieter Kors Pietersz. zekere 1½ hond land
   in het OvM in een stuk land ter grootte van 2 morgen en 1 hond, hem aangekomen bij dode van zijn moeder. Datum 9 aug. 1550.

   Mijnsheerenland, 1 juni 1551:
   Kors Pietersz., Pieter Kors Pietersz., Willem Korsz. Thonis Jacobsz., ev Ariaentge Korsdr., Adriaen Pietersz., ev Lijntge Korsdr. en Dirck Lenertsz., ev Maritge Korsdr.,
   alle erfgenamen van Truijtge, hun moeder resp. schoonmoeder, openbaren dat zij met elkaar geschift en gedeeld hebben de erfenis van Truijtge, wijlen echtgenote van Kors Pietersz. En is besproken
   dat Kors Pietersz., hun vader respectievelijk schoonvader, in bezit blijven zal van de bouwstede en timmerage, huizen, keten, bergen, wagens, ploegen, eggen, wagentouw, borninge, tuinen, glinten, horden en bomen, mitsgaders de 3 morgen eigenland waar de huizen op staan
   en het stuk land dat hem aangekomen is bij het overlijden van zijn moeder Maritge Jan Jacob Meijnertsdr., gelegen in Westmaas-Nieuwland in de hoek van de Bouwensweg en de Oudelandse Westdijk.

  x ±1549   Anthonis Jacobsz (Thonis Jacobsz) , † ±1556.
   Getrouwd tussen 26-12-1548 en 8-4-1550.
   Overl. vóór 1559, volgens Slijkerman tussen 5-7-1556 en 30-5-1557.

   Thonis Jacobsz., wonende in het Nieuwland van Strijen.
   (An)Thonis Jacopsz., geh. rond 1549, overl. rond 1556;

   Anthonis Jacobsz. verkreeg zekere landerijen vanwege de weeskinderen van [wijlen zijn echtgenote] Ariaentge Kors Pietersdr.

   Mijnsheerenland, 8 april 1550, na Pasen:
   Thonis Jacobsz., wonende in het Nieuwland van Strijen, verkoopt aan Pieter Korsz., de broeder van zijn echtgenote, 2 morgen land met al zijn toebehoren, gelegen in Westmaas-Nieuwland op de grond van Moerkercken, strekkende met het oosteindeaan het Stougje.

   Mijnsheerenland, 11-8-1550:
   Dirk Cors Pietersz. van Cillaarshoek bekende dat hij getransporteerd en overgedragen heeft aan Thonis Jacobsz., de echtgenoot van zijn zuster, zekere 2 hond land, gelegen in het WestmaasNieuwland op de grond van Mijnsheerenland, met dezelve Thonis Jacobsz. en Pieter Cors
   Pietersz. in een kamp van 4 morgen en 121 roeden gemeen voet onder voet; waarvan 2 hond land dezelve Dirk Cors Pietersz. aangekaveld en te lote gevallen zijn bij het overlijden van zijn moeder; beoosten van dit kamp is gelegen de watering van het Stougje, op het zuiden het land
   van Heyman van Blienburg Adriaansz., op het westende Kruisweg en op het noorden het land van de Regulieren van St. Jan buiten Amersfoort.

   Mijnsheerenland, 1 juni 1551:
   Kaveling van landerijen van de erfgenamen van Truijtge, wijlen echtgenote van Kors Pietersz.
   In den eersten is Pieter Kors Pietersz. gekaveld aan de ene helft van 6½ morgen eigen land in het Oudeland van Moerkercken bij Ariaentge, Jan Heyensz. weduwe, en nu huisvrouw van Pieter Cornelis Joostenz. Verder is Pieter Kors Pietersz. nog gegrondkaveld aan 3 morgen cijnsland, genaamd De Gheer, eveneens gelegen in het OvM.
   Willem Korsz., Dirck Korsz., Thonis Jacobsz., Adriaen Pietersz., Pieter Korsz. en Dirck Lenertsz. zijn aanbedeeld 16½ morgen eigen land in Westmaas-Nieuwland, dat eensdeels Dirck Lenertsz. en anderdeels Kors
   Pietersz. gebruikt; hetwelk door hun 1539 van het zoute in het verse is bedijkt. Bovendien blijven zij bedeeld aan 6½ morgen vrij land bij Ariaentge Jan Heyens en aan 6 morgen cijnsland aan de weg bij Joost Jorisz. aldaar. Voorts isonder hen half en half gedeeld de havelijke
   goederen als paarden, koeien, horenbeesten, varkensen schapen, insgelijks de huisraad etc.

   Mijnsheerenland, 19-5-1552:
   Lodewijk Aartsz. in Mijnsheerenland, als gemachtigde in deze zaak van Thonis Jacobsz., de zwager van Kors Pietersz., bekende verkocht te hebben Dirk Leendertsz. 2 morgen 121 roeden en 8 duimen land, welk land gelegen is in Westmaas-Nieuwland op de grond van Mijnsheerenland, gemeen voet onder voet met Pieter Kors in een kamp of weer ter grootte van 4 morgen 121 roeden en 8 duimen land; strekkende met het oosten aan het Stougje, op het zuiden het land van
   Heyman van Blyenburg Adriaansz. op het westen de Kruisweg en op het noorden het land van de Regulieren van St. Jan buiten Amersfoort.

  x ±1557   Pontiaen Cornelisz , † ±1650.
   Getrouwd vóór 9-2-1558.
   Volgens Slijkerman overl. tussen 28-11-1558 en 13-7-1562.

   Pontiaen Cornelisz., geh. rond 1557, overl. rond 1560.

   Pontiaen Cornelisz., echtgenoot van Ariaentge Kors Pietersdr., verkoopt 400 roe cijnsland in het OvM, hem aangekomen bij dode van zijn schoonvader Kors Pietersz. op 8 februari 1558 in Mijnsheerenland.

   Pontiaen Cornelisz., als man en voogd van Ariaentge Kors Pieterszoonsdr., verkoopt op 28-11-1558 aan Dirrick Lenertsz., als man en voogd van Maritge Kors Pietersdr., 4 hond cijnsland in het Oudeland van Moerkerken, gemeen liggend in 8 hond cijnsland, dat met de achtergelaten onmondige kinderen van Lijntge Kors Pieterszoonsdr. en Pontiaen zelf aangekomen was bij dode van zijn schoonvader Kors Pietersz.

   Mijnsheerenland, 8 februari 1559:
   Kaveling van landerijen in het Oudeland van Moerkercken, in het Nieuweland (Westmaas) en in Beyerland tussen Pieter Korsz., Willem Korsz., Dirck Korsz., Pontiaen Cornelisz., ev Ariaentge, Dirck Lenertsz., ev Maritge. Welke landerijen hen aanbestorven zijn van hun vader
   Kors Pietersz. Genoemd: wijlen Lijntge Kors Pietersdr., ev wijlen Adriaen Pietersz.


 4. Lijntge Korsdr (Lijntken Cors Pietersdr) , † ±1560 .
   Lijntge is overl. rond 1560/61, toen haar jongste kind Pieterken geboren werd; Pieterke was op 21-3-1561 ca. 1 jaar oud.

   Mijnsheerenland, 8 februari 1559:
   Kaveling van landerijen in het Oudeland van Moerkercken, in het Nieuweland (Westmaas) en in Beyerland tussen Pieter Korsz., Willem Korsz., Dirck Korsz., Pontiaen Cornelisz., ev Ariaentge, Dirck Lenertsz., ev Maritge. Welke landerijen hen aanbestorven zijn van hun vader
   Kors Pietersz. Genoemd: wijlen Lijntge Kors Pietersdr., ev wijlen Adriaen Pietersz.

   Mijnsheerenland, 29 mei 1557:
   Willem Korsz., Pieter Korsz., Dirck Korsz. en DirckLenertsz., ev Maritge Kors Pietersdr., allen erfgenamen van Kors Pietersz., hun vader, verkopen aan Simon Simonsz. kuiper te Dordrecht en ten behoeve van Pieter Simonsz. een jaarlijkse losrente van 12 gouden Cgld verzekerd op 2 mrg 67 roe land in het Oudeland van Moerkercken.
   Genoemd: Lijntge Kors Pietersdr., Adriaen Pietersz.in het Maassche Nieuwland, Aertge Tonisdr., wijlen weduwe van Kors Pietersz., eerder weduwe van Simon.

   Pontiaen Cornelisz., als man en voogd van Ariaentge Kors Pieterszoonsdr., verkoopt op 28-11-1558 aan Dirrick Lenertsz., als man en voogd van Maritge Kors Pietersdr., 4 hond cijnsland in het Oudeland van Moerkerken, gemeen liggend in 8 hond cijnsland, dat met de achtergelaten onmondige kinderen van Lijntge Kors Pieterszoonsdr. en Pontiaen zelf aangekomen was bij dode van zijn schoonvader Kors Pietersz.

   Mijnsheerenland, 8 februari 1559:
   Kaveling van landerijen in het Oudeland van Moerkercken, in het Nieuweland (Westmaas) en in Beyerland tussen Pieter Korsz., Willem Korsz., Dirck Korsz., Pontiaen Cornelisz., ev Ariaentge, Dirck Lenertsz., ev Maritge. Welke landerijen hen aanbestorven zijn van hun vader
   Kors Pietersz. Genoemd: wijlen Lijntge Kors Pietersdr., ev wijlen Adriaen Pietersz.

   Schepenbrief van Cromstryen (kopie van 26-2-1562):
   Adriaen Pietersz., echtgen. van wijlen Lijnken Kors Pietersdr., maken boedelscheiding t.b.v. de weeskinderen Anna, oud omtrent de 8 jaar, Truyken (ca. 5) en Pieterken (ca. 1). Adriaen Pietersz. moet de kinderen, indien zij aan leven blijven eensuitkeren de som van 1600 Rijnse gulden.
   Hij verzekert dit bedrag op landerijen in West-Barendrecht en in Cromstrijen, waar zijn huis tegenwoordig op staat.

   Mijnsheerenland, 23 september 1563:
   Dirck Kors Pietersz. en Pieter Kors Pietersz., voogden van de kinderen van Lijntge Kors Pietersdr., verkopen aan Dirck Lenertsz. 4 hond cijnsland in het OvM bewesten de Westweg, welk 4 hond cijnsland de kinderen aangekomen zijn bij dode van hun grootvader Kors Pietersz.

  x   Adriaen Pietersz , † >5-1570.
   Lijntge Kors Pieterszoonsdr. was geh. met Adriaen Pietersz., medebedijker in West-Barendrecht. Zij hadden 3 dochters: Anna, Truijken en Pieterken.

   Adriaen Pietersz. was in 1557 boer in het Westmaassche Nieuwland. In 1548 werd hij genoemd als boer te Mijnsheerenland, in 1562 in Cromstrijen en in 1564 in BEijerland.

   Mijnsheerenland, 19-3-1552:
   Adriaan Pietersz., de zwager van Kors Pietersz., bekende dat hij verkocht heeft Gerrit Engelsz. in Mijnsheerenland de beterschap van 2 morgen 522 roeden cijnsland, gelegen in het Oudeland van
   Mijnsheerenland, deze Adriaan Pietersz. aanbestorven van Truitje, de huisvrouw van Kors Pietersz., zijn schoonmoeder pie memorie; dit land heeft op het noorden de gemenelands wetering en het cijnsland van Pieter Kors; op het zuiden Adriaantje, de weduwe van wijlen Jacob Cornelisz., met haar cijnsland en op het westen de Westweg.

   Mijnsheerenland, 20 april 1552:
   Adriaen Pietersz., schoonzoon van Kors Pietersz., va Ghijsbert Laurisz. in Mijnsheerenland een jaarlijkse losrente van 6 gouden Cgld, verzekerd op 2 morgen 450 roeden land in het Oudeland van Moerkercken omtrent het land van Pieter Cornelis Joostenz.

   Adriaen Pieterssen, weduwnaar van Lijnken Cors Pietersdr., komt op 21-3-1562 tot vertichtinging met Pieter, Willem en Dirrick Corssen, als ooms en voogden van zijn weeskinderen bij Lijnken, genaamd Adriana, ca. 8 jaar, Truijken, ca. 5 jaar, en Pieterken, ca. 1 jaar oud.

   Pieter Kors Pietersz. en Dirrick Kors Pietersz., als voogden van de nagelaten kinderen van hun zuster Lijntge, geprocreëerd bij Adriaen Pietersz., en in bijzijn van laatstgenoemd, verkopen op 23-9-1561 aan Dirrick Lendertsz. de beterschap boven de jaarlijkse cijns van 4 hond cijnsland in het Oudeland van Moerkerken. Deze 4 hond was de weeskinderen aanbestorven bij dode van hun bestevader Kors Pietersz. en ligt gemeen in een stuk van 8 hond, dat de koper toebehoort.

  3 kinderen


 5. Maritge Korsdr (Maritge Kors Pietersdr) .

   Marichge Kors Pietersdr., weduwe van Dirck Lenertsz.

   Ten behoeve an Maritge Kors Pietersdr., weduwe van Dirrick Lenertsz., wordt op 8-3-1589 een schatting gemaakt van een zich in de schutskooi bevindende koe van Pleun Hughensz. [de man van een tantezegger van haar].

   Mijnsheerenland, 9 juni 1607:
   Adriaen Corstiaensz. Ruijter en Cornelis Huijgensz. verklaren ten verzoeke van Pieter Dirck Lenertsz. en Lourens Jacobsz. Maaskant en vanwege Geertruijt Dirck Lenertsdr., dat zij geweest zijn ten huize van Michiel Aertsz. Hacke, alwaar mede aanwezig waren enige erfgenamen van Elias van Waescappel en de voren genoemde Geertruijt Dirck Lenertsdr. etc.

  x <6-1551   Dirrick Lenertsz , † <10-1575.
   Overl. tussen 7-10-1571 en 1-10-1575.

   In een akte van 1-10-1575 werd melding gemaakt dat [zijn zwager] Willem Korsz. was verongelukt met een wagen uit de boedel van Dirrick Lenertsz.

   Dirrick Lenertsz. was boer. Hij was heemraad van Mijnsheerenland in 1558, 1559, 1565 en 1571.

   Pontiaen Cornelisz., als man en voogd van Ariaentge Kors Pieterszoonsdr., verkoopt op 28-11-1558 aan Dirrick Lenertsz., als man en voogd van Maritge Kors Pietersdr., 4 hond cijnsland in het Oudeland van Moerkerken, gemeen liggend in 8 hond cijnsland, dat met de achtergelaten onmondige kinderen van Lijntge Kors Pieterszoonsdr. en Pontiaen zelf aangekomen was bij dode van zijn schoonvader Kors Pietersz.

   Mijnsheerenland, 13 november 1550:
   Dirck Lenertsz., de schoonzoon van Kors Pietersz., va Michiel Jansz., heemraad in Mijnsheerenland, 9 Cgld, verzekerd op 1½ morgen vrij land, gelegen in Westmaas-Nieuwland met het
   westeinde aan de nieuwe zeedijk.

   Mijnsheerenland, 1 juni 1551:
   Kors Pietersz., Pieter Kors Pietersz., Willem Korsz. Thonis Jacobsz., ev Ariaentge Korsdr., Adriaen Pietersz., ev Lijntge Korsdr. en Dirck Lenertsz., ev Maritge Korsdr.,
   alle erfgenamen van Truijtge, hun moeder resp. schoonmoeder, openbaren dat zij met elkaar geschift en gedeeld hebben de erfenis van Truijtge, wijlen echtgenote van Kors Pietersz. En is besproken
   dat Kors Pietersz., hun vader respectievelijk schoonvader, in bezit blijven zal van de bouwstede en timmerage, huizen, keten, bergen, wagens, ploegen, eggen, wagentouw, borninge, tuinen, glinten, horden en bomen, mitsgaders de 3 morgen eigenland waar de huizen op staan
   en het stuk land dat hem aangekomen is bij het overlijden van zijn moeder Maritge Jan Jacob Meijnertsdr., gelegen in Westmaas-Nieuwland in de hoek van de Bouwensweg en de Oudelandse Westdijk.

   Mijnsheerenland, 19 mei 1552:
   Lodewijck Aertsz. in Mijnsheerenland, gemachtigde van Thonis Jacobsz., schoonzoon van Kors Pietersz., va Dirck Lenertsz. 2 morgen 121 roeden en 8 duimen land in Westmaas Nieuwland, gemeen voet onder voet met Pieter Kors Pietersz. in een kamp ter grootte van 4 morgen 121 roeden en 8 duimen, strekkende met het oosten aan het Stougje.

   Mijnsheerenland, 17 maart 1555:
   Pieter Cors Pietersz. en Dirck Lenertsz. grondkavelen in presentatie van Elisabeth Claesdr., e.v. Pieter Cors Pietersz., in totaal 4 mrg 121 roe en 9½ voet land in het NvM.

   Mijnsheerenland, 11 juli 1558:
   Dirck Lenertsz. va Adriaen Thonisz., schipper te Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 6 Cgld, die hij hem verzekerd heeft op 1 mrg land in het OvM in een hoeve van 6 mrg. Gemeen voet onder voet met Pieter Korsz., en hem aangekomen bij dode van zijn schoonvader Kors Pietersz.

   Dirck Lenertsz. verkoopt aan Pieter Kors Pietersz., zijn zwager, 259 roe en 6 voet land binnen de dijkage van Beijerland op de grond van Moerkercken in de 5e kavel in februari 1559.

   Mijnsheerenland, 23 september 1563:
   Dirck Kors Pietersz. en Pieter Kors Pietersz., voogden van de kinderen van Lijntge Kors Pietersdr., verkopen aan Dirck Lenertsz. 4 hond cijnsland in het OvM bewesten de Westweg, welk 4 hond cijnsland de kinderen aangekomen zijn bij dode van hun grootvader Kors Pietersz.

   Dirck Lenertsz., schoonzoon van Kors Pietersz., wonende in Westmaas-Nieuwland, wordt op 17-2-1565 genoemd.

   Mijnsheerenland, 27 juni 1568:
   Dirck Lenertsz. in Westmaas-Nieuwland, verkoopt aan Joost Adriaensz., Adriaen Adriaensz. en Jan Adriaensz., samen onmondige kinderen van wijlen Adriaen Joostenz. in Beijerland, in echte verwekt bij Neeltge Jansdr. uit Mijnsheerenland, een jaarlijkse losrente van 13 Cgld en 10
   stuivers.

  2 kinderen


 6. Pieter Cors Pietersz , * ±1535 , † <2-1570 .

  x <1555   Elijsabeth Claes (Lijsken Claes) , * ±1535 , † <1609.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.