Volckxen Bastiaenen , † >1660.
Dochter van Sebastiaen Louwensz (Bastiaen Lourisz) en Aeriaenke Leendertsdr .


× ±1600
    Laurens Aertsz (van der Ca) , * ±1570 , † 4-5-1651, [] Barendrecht .
Kinderen:
 1. Cornelis Laurisz ( Andewegh) , *West-Barendrecht ±1605 , † Barendrecht 28-7-1650 , [] Barendrecht 1-8-1650.

   Cornelis nam de naam van zijn vrouw over en zijn kinderen namen de naam van hun moeder over.
   Functie: Schepen van Oost-Barendrecht van 1649 tot 1650

  × Barendrecht 7-7-1630   Pietertge Cornelisse Andewegh , *Oost-Barendrecht ±1605 .
      Dochter van Cornelis Adriaen Hendricxz Aende Wech en Maritge Pieters Besemer .
   Cornelis Lauwe, j.g. van West-Barendrecht, en Pietertge Cornelis, j.d. van Oost-Barendrecht.

   Zij was een dochter van Cornelis Adriaen Hendricxz Aen de Wech, heemraad van Oost-Barendrecht, en Maritge Pietersdr. Besemer.

  6 kinderen


 2. Lijntgen Laurisse , * 1607 , ~Barendrecht 2-12-1607 .
  Get. bij de doop: Franck Gerritsz (de Vos) .
  Lijntgen Laurisse trad op als getuige bij de doop van Margarita (Grietge Cornelisse) Andewegh .
   Doopget. Vranck Gerritsz en Cleijs Foppen.


 3. Bastijaen Laurisz van der Ca , * 1610 , ~Barendrecht 3-10-1610 , † >1670 .

  × 1644   Annichje Jans Pors , * ±1620 , † >17-4-1660.

  6 kinderen


 4. Grietge Laurisse , * 1616 , ~Barendrecht 13-3-1616 .
  Get. bij de doop: Adriaentge Francke de Vos .
   Doopget. Daen Jansz, Neeltge Lauen en Adriaentge Francken.


 5. Maritge Laurisse (Maeijcken Laurisse) ( Aende Wech) , * 1621 , ~Barendrecht 2-5-1621 , † Strijen 1681 .
   Get. Hendrick Ariensz, Jan Hendricksz en Lijntge Jans.

   Maaijcken Laauwen, dochter van Lauris Aertsz, boer te Carnisse, en Volckje Bastiaensdr.
   Overl. tussen 19-3-1681 en 12-6-1681.

  ×   Adriaen Andriesz (Arijen Andriesz) Merenburgh , * ±1629 , † Strijen 2-1664, [] Strijen .
      Zoon van Andries Bastiaensz van der Waal en Neeltje Jan Joosten (van Strijen) .
   Otr. op 7-7-1645 .
   Dordrecht, 7-7-1645: "Adriaen Meerenburch Andriessoon, j.m. van Strijen, en Maijken Laurensdr. van West-Barendrecht, geassisteerd met haar ouders Laurens Aertsen en Volxken Bastiaensdr, akte van huw. voorw." Hij bracht al zijn goederen in het huwelijk. De bruid bracht in: 5000 gld., alsmede 2 melkkoeien en een bed met toebehoren.

   Adriaen Andriesz. Verweel / van der Wael alias Meerenburgh was boer te Strijen, heemraad van Oud-Bonaventura (1648-1661) en heemraad van het Land van Essche (1653-1664).

   Maritge (Maeijcken) Laurisdr. ged. 25.1621 (get. Ariensz, Jan dricksz en Jans), overl. Strijen tussen 19.3 en 12.6.1681, huw. voorw. Dordrecht 7.7.1645 met Adriaen van der Wael alias Meerenburgh, jm. van Strijen, geb. 1619120, landbouwer, heemraad van het Land van Esch 1653-64, van Oud-Bonaventura was hij schepen 1653-64 en oud-raad in 1663, overl. Strijen febr. 1664, zn van Andries Bastiaensz Verweel (Verwael), landbouwer, schepen, buurmeester van Strijen, en Neeltje Jan van Strijen.

   Op 30-3-1632 kavelden Bastiaen Andriesz. Verweel, Job Aertsz., als man en voogd van Neeltgen Andriesdr., en Pieter Jansz., als oom en voogd van Aryen Andriesz. (Verweel) en Biatris Andriesdr., kinderen en erfgenamen van Neeltge Jansdr. en erfgenamen van hun grootvader Jan Joostensz. Bastiaen Verweel verkreeg o.a. een hofstede met 9 morgen in de 2e kavel van het Land van Essche ter waarde van 8000 gld.

   Rotterdam, 19-3-1643: Adriaen Andriesz Verwaelt, wonend in Strijen, en zijn broer Bastiaen Andriesz Verwaelt, wonen in Poortugael, bekennen 1200 gulden schuldig te zijn aan Aeltge van Zoelen, weduwe en boelhouster van Jasper Moerman.

   Rotterdam, 7-9-1649: Adriaen Andriesz Meerenburg te Strijen en zijn schoonvader Laurens Aerts te Barendrecht als borg, verklaren schuldig te zijn aan hun neef Cornelis de Raet de somma van 2000 gulden. Deze obligatie is vervangen op 17-06-1656 door een nieuwe t.b.v. Bastiaens Laurens en zijn moeder Volckge Bastiaens. De akte is doorgehaald.

   Op 1 dec. 1669 kwamen de erfgenamen van
   Bastiaen van der Wael tot kaveling van diens nagelaten onroerende goederen. In zijn testament van 12 febr 1669 voor notaris Philips Basteels uit Rotterdam had hij voor de helft zijn nalatenschap vermaakt aan zijn vrouw Jannetje Hoogewerff, bij de kaveling geassisteerd met Aert Jansz van Driel, haar zuster Adnana Willems Hoogewerff,
   weduwe van Pieter Hoogendyk, en neef Philips Vermaet. Voor de wederhelft waren zijn erfgenamen: zijn zuster Beatricx Andnes van dei Wael, weduwe van Heijndnck Willemsz Hoogeweiff, voor een vierde part, en de weeskinderen van zijn broeder Adriaen Andriesz Meerenburgh, waar Pieter Jansz Coomans en Willem Heijndncxsz voogden over waren, voor het resterende vierde part.

   Zie: Gens Nostra 1989 en Ons Voorgeslacht 2005.
   Functie: Schepen van 1653 tot 1664
   Functie: Heemraad van het Land van Esch van 1653 tot 1664
   "Hier (leijt) begraven den eersamen A(driaen) Andriese Meerenbvrgh, (in) sij(n le)ven regeerende schepen d [..] vierschaer van den (dorpe e)nde heerlijckheijt van Strien, heemraet van Ovdtbonaventvijra, febrvwarij 1664, ende (is ovdt g)eweest vierenveertigh jaren.
   (Ende sijn doc)ht(er) Cornelia (Arent)s(e) Meerenbvrgh Sterff (den Oct)ober A° 1665 en (sij)nen soon Cornelis Arentsen Meerenburgh, ionckman is out gheweest 20 ijaer hij sterff den 13 april 1676."

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.