Vreijs .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Poulus Freijss (Pauwels Vreijssen) , † <1674 .
   Staet vande goederen bij deelinge gevallen aen Adriaen Peterss minderjarige soons van Peter Aertss tegens de weduwe van Poulus Freijss op den je december 1673.
   Ook op 20-2-1694 was sprake van "de wed. Pauwels Vreijssen".

   Pauwels Vreijssen is wsl. de vader van Peter, Vreijs, Jan, Arien, Leijsken en Jenneken.

   Paulus Freijs wordt op xxvje 9ber 1631 in Groot-Waspik vermeld samen met Adriaen Jan Thijs als getrout hebbende Maeijken Freijs.

   Capelle, 25-3-1695: Erffdeelinge voor recht aengebracht, aen Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel, ende sulcx met consent vande selve als opper vooghden van alle weesen binnen Cappel bij Peeter en Arien Pauwelsen, Jan Peetersen Schutter in houwelijck hebbende Lijsbet Pauwelsen, Jan Teunisen van Dongen als vader ende vooght over sijne drie onmondige kinderen met naeme Pauwels, Peeter en Jenneken Jansen van Dongen, verweckt aen Jenneken Pauwels, mitsgaders Peeter Pauwelsen als vooght ende Hendrick Wouters de Weirt als toesiende vooght over Pauwels, Wouter ende Adriaentjen, onmondige kinderen van za: Vreijs Pauwelsen. Ende dat vande Erffelijcke goederen als Jan Pauwelsen metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaeten als volght.

   Opten 9 november anno 1638 compareerde Cornelis Michielss, woonende tot Cappel, ende heeft voor recht alhier van Paulis Vreijss als voocht over sijne kijndere verweckt in echte bedde bij Peeterken Vreijsdr aengenomen sijne voorss kijnderen.
   Toegevoegd: Henrick Michielss en Paulis Vreijs zijn voldaan door Aentken Geldens weeu op 5-8-1647.

  x   Janneken Peeters Feijnenbuijck , † <1704.

   Janneken Peeters Fijnenbuijck, wed. Pouwels Vreijssen, wordt op 26-10-1685 in Klein-Waspik genoemd.

   Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Michielss inder qualite als vocht ende Adriaen Corsten als toesiender vande ombejaerde weesen van Peeter Adriaenss Fijnenbuijck zaliger van alle handelinge, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens den voorschreven weeskijnderen gehadt heeft nae tdoen ende passseren zijner lester voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den ije meij 1632 tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den je april 1638.
   Pauwel Freijs x Janneken Peeterss, Adriaen Peeterss, Corst Marcelis als grootvader. Janneken en Adriaen delen de boedel.

   Scheijdinge ende erfdeelinge tusschen Janneken Peters Fijnenbuijck woonende tot Cappel, geassisteert met haer twee soone Freijs ende Jan Poulus ter eenre. Thomas Peter Seijlmans, secretaris alhier, als wettelijcke gestelde curateur ende Rombout Adriaenss van Besoijen in qualite als toesiender ende vooght met als voren gegeven consent van stadthouder ende heemraden ondergeschreven, mitsgaders Gerrit vanden Hoeck ende Wouter Janss Duijser woonende tot Cappel ter andere sijde. Ende dat alles ten behoeve van Adriaen Peterss jegenwoordich uijtlandigh indier qualiteijt als erffgenaem van Adriaen Peterss Fijnenbuijck ende Hendricksken Aertss. Ende dat van alle de erfgoederen ende obligatie de welcke bij den voornoemden Adriaen Peterss Fijnenbuijck ende Hendricksken Aertss tsamen in staende houwelijck beseten ende metter doot geruijmt hebbende. Deselve alhier voor recht aengebrocht desen 8e december 1673.

   Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van Cappel aangebragt in 1703 bij Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, Arien Pauwelsen als voogt ende momboir over Peeter en Janneken Jans van Dongen, ende dat van soodanige erffgoederen als hen hier vooren t, saamen sijn te deel gevallen van henne gewesene grootmoeder Janneken Peetersen Fijnenbuijck.

  6 kinderen


 2. Thonisken Vreijs , † <1655 .

   Op 20-1-1655 transporteert Gerit Peeters Orlman, wednr. van Thonisken Vreijs, met Govert en Peeter Gerits Orlman, zonen, aan de armen van Capel.


 3. ?? Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) , * ±1600 , † ±1637 .

  x ±1625   Cornelis Michiels .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.