Willem Jan Ottensz , † ±1564.
Zoon van Jan Ottensz (??) .


x
    NN. .
x
    Marichgen , † >1568.    

Kinderen:
 1. Adriana Willemsdr (Adriana Willems de Oude) .

  x   Jan Hendricksz Timmerman .

  1 kinderen


 2. Geerloff Willemsz , † ±1565 .
   Overl. tussen 15-1-1565 en 23-6-1566.

   In Meerkerk was sprake van Gysbert Geerloffsz als enig erfgenaam van zijn vader Geerloff Willemsz.

   Meerkerk, 15-1-1565:
   Geerloff Willemsz beloofd Marichgen, wde van Willem Jan Ottensz en de gezamenlijke kinderen van voorn. Willem Jansz, “zoo well in primo als in secundo voto”, schadeloos te houden v/d waernisse als van hem comparant enigszins verbeurt mogen worden vanwege een erfpacht camp groot 4m op Bloemendaal, bov Jan Dircksz en ben Ste Annen land of de Altarist van Ste Anna Altaar binnen Meerkerk, strekk v/d Zandwetering t/d landscheiding en zoals van zijn vader aangekomen is en waarvoor als pand gesteld is 3m als boven, bov Willem Huygensz en ben die VAN DER MOELEN te Schoonhoven, strekk v/d Thiendweg t/d Zandwetering.
   Comparant stelt als speciaal onderpand en huis en hofstad en 10h daarachter op Bloemendaal, bov Aelbert Aertsz en zijn zuster Aeffken en ben de Heren van Ste Catharina binnen Utrecht cs, strekk v/d opslag v/d Zerick t/d Thiendweg.

   Meerkerk, 23-6-1566:
   Marichgen za Willem Jan Ottensz wde presenteert alle kinderen van za. voorn Willem Jansz, zowel in primo als in secundo veto, om met de kinderen in vriendschap te accorderen beroerende de penningen, die za Geerloff Willemsz of zijn wde gehouden zijn in te brengen v/d erfpacht camp.

  1 kinderen


 3. Willem Willemsz .


 4. Magdalena Willems .

  x   Matheus Dirksz .

   Meerkerk, 26-1-1565: Geerloff Willemsz, Willem Willemsz, Jan Henricksz X Adriana Willems; nog Matheus Dircksz X
   Magdalena, en tr. aan hun stiefmoeder Marichgen wde van Willem Jan Ottensz, de erfenis hun aangekomen van hun vader za. Willem Jan Ottensz.

   Meerkerk, 4-9-1578: De gemene erfgenamen van za. IJken Geritsd. verwekt door Willem Willemsz, contra Matheus
   Dircksz, gedaagde. Eisers eisen inventaris en scheiding van goederen.


 5. Anna Willem Jan Ottensdr .

  x   Govert Reijndersz Verhoeff .

   Govert VERHOEFF Reyndersz X Anna Willem Jan Ottensdr.
   Govert Reindersz. Verhoeff eygens 5 margen 1 hont en Govert Reindersz. Verhoeff huyrt van Mr. Pieter van Vrijnesse tot Schoonhoven 10 margen in 1569 in Meerkerk.

   Jacob Verhoeff Reindersz. heeft eygens 9 margen 5 hont in 1569 in Meerkerk.

   Jan Reindertsz. Verhoeff eygens 19 margen 1v hont en Jan de Cort Jansz. ende Jan Reindersz. Verhoeff huyren vande Heeren van Sinte Catherinen binnen Utrecht 12 margen in 1569 in Meerkerk.

  2 kinderen


 6. Adriaentgen Willemsdr (Adriaentgen Willems de Jonge) , † >1615 .

   Meerkerk, 28-4-1615: Adriaentien Willemsz, wde Jacob Adriaensz OSCAMP, mitsgaders Ghysbert Gerloffsz, Jacob Govertsz VERHOEFF en andere naaste bloedvoogden, tr aan Dirck Adriaensz OSCAMP cs 4m gecomen v/d VERDUYNen, ow de voorn wde en ww Jan Claesz, strekk v/d halve dwarssloot t/d meent; nog 3m zijnde “de Suijpers”, ow de Vicarie van GRAUWERT en ww Cornelis Gerritsz CLEIJN, strekk v/d halve Nieuwsteeg t/d halve dwarssloot v/d camp van 3m2h, de wde ten deel gevallen, met de halve griend a/d westzijde; nog de helft 4m waarvan de helft leengoed is v/h huis van Vianen, gelegen in Oosternes alwaar ten naasten de 3m de wde ten deel gevallen is en Jan Claesz cs naast geland zijn, strekk v/d halve dwarssloot van Cornelis Gerritsz t/d meent; nog 4m in Oosternes, ow de gemenelands vliet en ww Willem Jan Claesz, strekk v/d halve Nieuwsteeg t/d halve reesloot v/d Oschampen.

   Meerkerk, 1-12-1615: Seger Jansz VERDUYN, vervangende zijn broer Ghysbert Jansz VERDUYN, tr. a/d gezamenlijke erfgenamen van za. Jacob Adriaensz OSCAMP en zijn huisvrouw Adriaentien Willemsd, de helft van 4m, waarvan de andere helft ofte 2m leengoed zijn, ressorterende onder het huis van Vianen, gelegen op Broek, neffens ow voorn Adriaentien en weeskinderen en ww Jan Claesz, strekk v/d halve dwarssloot van Cornelis Gerritsz CLEIJNEN nw t/d halve meersloot.

   De wde van Jacob Adriaensz OSCAMP wordt op 25-3-1616 in een beleding te Meerkerk vermeld.

  x   Jacob Adriaensz Oscamp , † <1616.
      Zoon van Adriaen Oschcamp en ?
   Het lijkt erop dat dit huwelijk kinderloos is gebleven.
   Jacob Adriaensz OSCAMP werd op 19-4-1612 bij een belending genoemd. Eind 1615 werd zijn weduwe vermeld.

   Meerkerk, 28-4-1615: Dirck Adriaensz OSCAMP voor hem zelf en proc. hebbende v/d kinderen van Jan Adriaensz won i/d Fijnaardt (schepenen Ameyde 24-10-1614) en crachtens een accoord gemaakt voor het gerecht van Ameyde tussen comparant cs en Adriantien Willems wde van Jacob Adriaensz OSCAMP tr. aan Adriaentien Willems wde van Jacob Adriaensz OSCAMP, de helft van 14m in verschillende percelen. Verdeling volgt.

   Meerkerk, 1-12-1615:
   - Cornelis Cornelisz X Adriaentien Jansd voor hem zelf,
   - Leendert Aertsz X Cornelis Jansd. won op de Fijnaert voor hem zelf en
   - Willem Cornelisz X Peterken Jansd won in een dorp genaamd “de Stadt Meerkerk onder de Lande van Vlacke; Zij zijn mede-erfgenamen van hun oom za. Jacob Adriaensz
   OSCAMP, in leven gewoond hebbende te Ameyde, crachtens een lootcedulle gemaakt tussen de erfgenamen enerzijds en de nagelaten wde anderzijds (schepenen Ameyde 28-2-1615). Zij tr. aan comparantens oom Dirck Adriaensz OSCHCAMP, de helft van een camp, zijnde de voorste camp v/d “Suijpers” groot 3m met een griending a/d westzijde te Oosternes; nog de helft van een kamp als boven, groot 4m waarvan een helft leengoed v/h huis van Vianen; nog de helft van 4m te Oosternes ww v/d gemenelands vliet.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.