Willemke Jans , *Sprang ±1550 , † Capelle (NB) 1604.
Dochter van Jan Michiels en Cathalijn Cornelis Gerrits Leeu .


x ±1575
    Gelden Anthonisz ( Paans) , *Capelle (NB) ±1540 , † Capelle (NB) 1609.
Kinderen:
 1. Adriaen Geldenss Paans , † Capelle (NB) 9-4-1663 .
  Adriaen Geldenss trad op als getuige bij de doop van Cornelis Hendricks Back .
   Capelle, 1-5-1663: Staet inventaris overgelevert bij Heltken Cornelis, laetst weduwe van Adriaen Geldens, tbv de kinderen, kintskinderen en erffgenamen van Adriaen ende dat van alle goederen die Heltken ende Adriaen beseten hebben.

   Opten xvje april anno 1635 in Capelle compareerden Adriaen Geldenss ende Peeterken Jans Vos dr, sijne huijsvrou, woonenden te Cappel. Zij maken hun testament. Genoemd: De kinderen van Adriaen bij Peeterken Adriaen Peeters: Gelden, Aentken ende
   Adriaen en het onmondich nakijnt bij Peeterken Jans Vos dr: Peeterken.

   Op huijden den 28e november 1638 compareerden voor ons schout ende heemraders van Cappel: Adriaen Adriaenss Cleermaecker, den soone van Adriaen Geldenss, woonende tot Cappel, ende bekende dat hij deerbare dochter genaempt MaeijkenLunus, mede woonende tot Cappel, met begegentheijt ende andere troubeloften soo veere heeft gebracht dat d’selve bevrucht ende van hem
   comparant swanger gaende is. Hij is akkord met Launs Wouterss, de vader van voorss Maeijken, dat hij het kind zal onderhouden dan wel besteden, sonder costen voor de moeder.

   Capelle, 3-9-1649: Erfdeling door Adriaen Geldens, laatst wednr. van Peeterken Jans Vos, ter eenre, en Adriaen Adriaens, mede als voogd en Ghijsbrecht Adriaens Vreijs als toesiender, van de twee kinderen van Gelden Adriaens en Peeterken Ghijsbrechts [=Jans], Henrick Cornelis Back x Aentken Adriaens, Dirck Wouters x Peeterken Adriaens, voor en nakinderen van Adriaen Geldens bij Peeterken Adriaens en Peeterken Jans Vos.

   Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens, wed. van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
   Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

   Capelle, 12-2-1659:
   Erfdeling door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij.
   Inden eersten soo sijn de kinderen van Adriaen Geldens, de kinderen en kindskinderen van Huijbert Geldens en de twee kinderen te Dubbeldam geloot [..].Item daer en tegen soo sijn de kinderen van Lijntken Geldens geloot [..].
   Item daer en tegen soo sijn de kinderen van Tonis geldens en Lijs Geldens. Iten soo sijn Jan Jacobs Textor x Wilmijntken Tonis en Lijsken Tonis als erfg van Tonis Geldens over een gekomen dat [..].
   Toegevoegd: Adriaen Aerts heeft voldaan, 3-4-1660. Lijsken Tonis is voldaan door Jan Jacobs, 2-4-1659. de vrouw van Cornelis Adriaens [..], dochter van Neeltgen Lauris, met Jan Bongh, zwager, en Jacob Dircks x Heijltgen Huijberts zijn voldaan door Jacob Huijberts, 14-2-1659. Cornelis Adriaens Cruijt x Grietken Lauwe en Mijntken dr van Cornelis Cornelis Coijman namens haar moeder is voldaan door Jacob Huijberts op10-2-1660.

   Capelle, 12-11-1663:
   Erfdeling door Dirck Wouterss x Peeterken Adriaens, Cornelis Jans Wijten x Pieternella Adriaens, Vreijsken Joosten wed Adriaen Geldens, Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, Willem em Grieken geldens, kinderen van Gelden Adriaenss. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens.

  x ±1610   Peterke Adriaans Peters de Jonge , * ±1588 , † Capelle (NB) <1623.
      Dochter van Adriaen Peeter Stacen de Jonge en Janneke Adriaen Anthonis van Campen .
   Kinderen: Gelden, Aentgen, Maaijken, Jan en Adriaen.

   Erffdeelingen voor recht aengebrocht tusschen Janneken, wed. Adriaen Peterss, ter eenre, ende haer kijnderen ter andere sijden, desen 18-2-1620 in Capelle.
   Inden iersten is Janneken weduwe voorss geloot [..].
   Item sijn hier tegens geloodt ende bedeelt Adriaen Adriaenss den Jongen ende Adriaen Geldenss x Peterken Adriaensdr. [..].
   Item is noch hier tegens bedeelt Adriaen Janss Vos [..].
   Item is hier tegens Jan Joosten x Aentken Adriaensdr bedeelt [..].
   Item is hier tegens Wouter Adriaenss bedeelt [..].
   Item is hiet tegens Peter Adriaenss bedeelt [..].
   Item sijn hier tegens Dirck Adriaenss ende Janneken Adriaensdr. tsamen bedeelt.

   Opten viije februarij 1623 in Capelle compareerde Adriaen Geldenss, geassisteert met Antonis Geldenss, sijnen broeder, ende heeft van Adriaen Adriaess den Jonghen als gerechte bloetvoocht
   geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, voor recht aengenomen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Peterken Adriaensdr, sijne huijsvrouw za.

   In januari 1627 was sprake van "Adriaen Adriaenssden Jongen als voocht van de weeskijnderen van Adriaen Geldens geprocreert bij Peterken Adriaenss".

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.

  x   Peterke Jans Vos , † <3-1649.
      Dochter van Jan Peters Vos en Neelken Adriaeensdr (Neelken Arien Jans) .
   Otr. op 30-3-1623 in Capelle (NB).
   Zij hadden 2 kinderen.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Neelken Jan Vos za desen ixe aprilis anno 1627 van de goederen hier verhaelt.
   Inden iersten sijn Cornelis Janss Vos, Adriaen Geldenss x Peterken Jansdr, Henrick Janss Vos geloodt [..]. Item hier tegens is Cornelis Janss Vos, geassisteert met Adriaen Adriaenss den Jongen, tot behoeff der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos za geloodt [..]. Item hier tegens is Maeijken Jans geloodt [..]. Item is Adriaen Peterss Bong tot behoeff van sijne weeskijnderen geprocreert bij Maeijken Janss Vos, sijne huijsvrou za was, geloodt [..].

   Opten 8e november anno 1638 compareerden Adriaen Geldenss en Peeterken Jans Vosdr, woonende tot Cappel. Zij maken een testament met toestemming van zijn voorkinderen ten aanzien van hun bijder kind: Peeteken Adriaensdr.

   Capelle, 3-9-1649: Erfdeling door Adriaen Geldens, laatst wednr. van Peeterken Jans Vos, ter eenre, en Adriaen Adriaens mede als voogd en Ghijsbrecht Adriaens Vreijs, als toesiender van de twee
   kinderen van Gelden Adriaens en Peeterken Ghijsbrechts, Henrick Cornelis Back x
   Aentken Adriaens, Dirck Wouters x Peeterken Adriaens, voor en nakinderen van Adriaen
   Geldens bij Peeterken Adriaens en Peeterken Jans Vos.

   Peterke Jans trad op als getuige bij de doop van Gelden Teunisse Paans (?) .

  x Capelle (NB) 21-3-1649   Heijltken Cornelisse , † ±1666.
   Otr. op 13-2-1649 in Capelle (NB).
   Adriaen Geldens, laatst wedr. van Peeterken Jansdr., en Heijltgen Cornelis, wed. Wijnant Aelberts.
   Op 13-2-1649 maken Adriaen Geldens en Heijlken Cornelis, geassisteert door Aelbert Wijnants, haar zoon, huwelijkse voorwaarden.
   Zij testeerde op 24-5-1665 te Waspik. Op 7-5-1668 werd een akkoord gesloten m.b.t. de uitvoering van haar testament.

   Capelle, 12-3-1649: Erfdeling door Heijltken Cornelis, wed. Wijnant Aelbrechts, met Adriaen Geldens, haar ondertrouwde man, ter eenre, en Aelbrecht Wijnants en Antonie Henricks Timmer als
   vader van zijn twee kinderen bij Neeltken Wijnants, ter andere zijde.

   Inventaris overgelevert bij Heijltken Cornelis weduwe van Wijnant Aelbrechtss van alle de de erffelijcke ende haeffelijcke goederen, imboel, huijsraet, gout, silver, gemunt ende ongemunt als
   wat des voors Wijnant Aelbrechts met Heijltken Cornelis beseten heeft ende bij hem metter doot geruijmt ende achtergelaten ende bij haer alnoch tegenwoordigh besittende.In de kantlijn: Adriaen Geldens x Heijltken Cornelis is is voldaan op 19-9-1659.

   Albert Wijnants namens Heijltken Cornelis, zijn moeder, laatst wed Adriaen Geldens verklaart op 14-3-1664 in Capelle voldaan te zijn op basis van de huwelijkse voorwaarden tussen zijn moeder en Adriaen Geldens.

   Op 7-5-1668 in Capelle sluiten Aelbert Wijnants en Jan en Aetken Antonissen Timmer met Antonij Hendricxsen Timmer, vader, een akkoord mbt een testament van Heijlken Cornelis, laatst wed. van Adriaen Geldens. Stadhouder en heemraders kennen geld gekomen van hun grootouders toe aan Jan en Aeltken.

  7 kinderen


 2. Lijsken Geldens Paans , † <1607 .

  x <1601   Michiel Jan Claessen , † Capelle (NB) 3-9-1647.

  2 kinderen


 3. Engeltken Geldens Paans , † ±1657 .
   Overleden tussen 22-9-1655 en 3-2-1659.

   Engeltken trouwde Huibert Cornelis Timmerman.

   Huijbert Corneliss x Engeltken Geldensdr. worden op 26-3-1607 genoemd bij de erfgenamen van wijlen Gelden Anthoniss ende Willemken sijder huijsvrou.

   Op 26-3-1607 in Capelle compareerden Huijbert Corneliss x Engel Geldens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen geldenss, sijnen swager.

   Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens, wed. van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
   Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

   Taxatie van de goederen van Engeltke Geldens, wed. Huijbert Cornelis Timmerman, werd gedaan op 3-2-1659.

   Capelle, 12-2-1659: Erfdeling door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris, waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij.
   .

  x   Huijbert Cornelis Timmerman , † <1650.
   Het lijkt erop dat zij kinderloos zijn overleden.

   Op 12-11-1614 in Capelle compareerden Huijbert Corneliss Timmerman ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess, sijnen swager, een stuk land gecomen van sij vrouw door het overlijden van Lambert Lambrechtss, haren oom en een stuk lant gekocht van Tuentken Jan Michiels.

   Staet en inventaris van de goederen van Engeltken Geldens en Huijbrecht Cornelis Timmerman za door Engeltken op 27-6-1649 in Capelle. Taxatie van de goederen van Huijbrecht Cornelis Timmerman za op verzoek van zijn wed. Engeltken Geldens.


 4. Maaijken Geldens ( Paans) .

   Op 12-2-1659 is sprake van twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt.
   Er volgde een onderdeling door de kinderen van Adriaen Geldens en Huijbert Geldens met de twee kinderen van Maijken Geldens.


 5. Huijbert Geldens Anthonisz ( Paans) , * ±1575 , † Capelle (NB) <1638 .

  x ±1605   Mariken Jacobs , * ±1580 , † Capelle (NB) 8-1661.

  x 1623   Peeterke Jan Wijnen .
      Dochter van Jan Wijnen (??) en ?
   Otr. op 1-7-1623 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Hubrecht Gheldens, wedr. Maeiken Jacobs, won. Cap. op Nvt. en Peterken Jans, wed. BAstiaen Willemss., won Vrh.

  x <1637   Aentken Jans .

   Capelle, 2-5-1637: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Tonis Jacobss Molder x Aentken Jans, laetste weduwe van Huijbert Geldens za., ter eenre, ende Jacob Huijbrechtss voor sijn selven ende hem mede streckmaeckende ende vervangende voor Gerit Dirckss x Heijltken Huijbrechts, sijnen suster ende mede sterckmaeckende voor Gelden Huijbrechtsss, sijnen broeder, ende Jan Huijbrechtss voor hem selven ter andere zijde.

  4 kinderen


 6. Anthonis Gelden (Teunis Geldens) Paans , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 22-3-1650 .

  x ±1603   Aentken Gijsberts Wouters , *Sprang ±1580 , † Capelle (NB) 1626.

  x Capelle (NB) ±1626   Aentgen Geldens , * ±1605 , † Capelle (NB) 11-8-1661.

  12 kinderen


 7. Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans , *’s-Grevelduin-Capelle ±1585 , † ’s-Grevelduin-Capelle 24-4-1661 .

  x ±1612   Adriaen Adriaensz de Jonge , * ±1580 , † Capelle (NB) ±1640.

  x Capelle (NB) 3-12-1644   Adriaen Aertsen Oerlemans , *Sprang ±1577 , † Capelle (NB) 2-6-1662.
      Zoon van Aert Adriaensz de Jonge Oerlemans en Lijntke Gelden Hendricks .
   Otr. op 15-9-1644 in Capelle (NB).
   Catalijn hertrouwde met haar zwager Adriaen Aerts Oerlemans, weduwnaar van Willemken Adriaens de Jonge.
   Loon op Zand, 14-2-1715: Wouter Ariensse Smits, Wouter Dirxe Smits, Pieter Dirxe Smits en Jan Oerlemans, allen wonende te Capelle, maken een boedelscheiding van goederen, die hen aanbestorven zijn van hun grootvader Arien Aertsen Oerlemans.

   Adriaen Aerts Ourman/Oirlemans.

   Op 2-4-1629 in Besoijen vond een transport plaats tussen Peeter Aertszoon Oerlemans te Vrijhoeven en Adriaen Aertszoon Oerlemans, zijn broer.

   Op 14-3-1630 maakte Adriaen Aertssen, samen met erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte, een boedelscheiding.

   Adriaen Aertssen Oirlemans tradt op op 14-3-1633 in Loon op Zand mede namens de kinderen van Daem Aertsen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssen en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thomis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen [van] wijlen Geeridt Goossen van Heijst, Geeridt, zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte.

   Sprang, 1604:
   - Adriaen Aertss Oerman voor hem selven, ende voor die nacomelingen van
   - Anneken Geldens,
   - Adriaen Mertenss als man ende voicht van Mariken Aerdt Geldens ende zijne huijsvrou,
   - Dierck Ariaenss de Bie voor hem selven ende mere als voicht van die kijnderen van
   - Hendrick Mertens bij namen, Jacop Handrickss, Mariken Hendricx ende Alitken Hendricx dochters ende oyckals voicht van Mariken Gelden Mertens weeskijnt,
   - Frans Corstiaenss. Jan Corstiaenss, Jan Willemss den selven ende [..] ende voor [..] Aertss gerech [..] kijnt [..] weduwe met de weeskijnderen,
   - Willem Jacop Geritss voor hem selven, staende ende hem sterckmakende voor
   - Jan Jacop Geritss ende Lijsbeth Jacop Gerits dochter,
   - Tonis Toniss Leempoel, Lambert Wouterss, Wouter Aertss,
   - Gerit Geldens voor hem selven, ende mede als voicht van Handrick Geldenss weeskijnderen, Mariken,
   - Jan Jan Meeuss voor hem selven, ende mede staende voor alle haer condinimenten;
   alle als erfgenamen van Joost Corneliss beseten, ende hebben gesamenderhant, ieder int sijne soo diep zij gerecht sijn, overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Adriaen Pieterss elcx haer aenpaert in een geseet landt, huijsinge, ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht
   van Sprang, daer aen die oost zijde naest geerft is, die weduwe ende kijnderen van Peeter Corneliss Leeu, ende aen die weestzijde Floris Tomass ende Gerit Janss, streckende vander Nijeuwer straten ende Floris Tomas erff suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, [..] haer dat gecomen ende gecomen is vande voorss Joost Corneliss ende dese voorss erffgenamen hebben gewilcoert.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.
   Beroep: Bouwman op de Hoogevaart te Capelle

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.