Maeijken Willemss (Maijken Willems) (van Ammeroij) , *Capelle (NB) ±1590 , † Capelle (NB) 1635.
Dochter van Willem Adriaen Jansz (van Ammeroij) en Eerken Gijsberts .
Maijken Willems trad op als getuige bij de doop van Frans Corstiaen Aertsen , de doop van Aertgen Corstiaen Aerts (?) , de doop van Willem Jan Lourisz .


x 1612 (otr Capelle (NB) 29-1-1612)
    Gheeman Franssen (Geman Fransz) , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 8-3-1669.
Kinderen:
 1. Ghijsbrecht Gemans (van der Leij) .

  x Capelle (NB) 26-1-1648   Dircksgen Goijerden (Dirckske Goijerts) .
   Otr. op 2-1-1648 in Capelle (NB).
   Gijsbert Gemans, j.m., en Dircksgen Goijerden, j.d., beide van Cap.
   Kinderen: Govert en Maijken.

  2 kinderen


 2. Adriaen Gemansz (Arien Gemansz) .

   Capelle, 25-1-1636:
   Erffdeelinge aengebrocht tusschen Gheman Franss ter eenre ende Daem Aertss als voocht ende Jan Lauriss als toesiender over de kijnderen van Geman Franss verweckt in echte bedde bij Maeijken Willemss: Neelken, Adriaen, Tonisken, Ghijsbrecht, Anneken en Willemken Gemans ter andere zijden ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen bij Geman Ffranss ende Maeijken Willems, de voorss kijnder vader ende moeder za, te samen beseten ende mette voorss kijnder moederza doot ontruijmt ende achtergelaten.
   Toegevoegd: Joost Beertrams x Neeltken Geemeens is voldaan door Geeman Franss, 16-2-1638. Adriaen Geemans is voldaan, 7-8-1643. Jan Toniss x Tonisken Geemans is voldaan, 9-4-1644. Ghijsbrecht Geemans is voldaan, 15-2-1648. Aert Adriaenss x Anneken Geemans is voldaan, 5-11-1649. Willem Geemans is voldaan, 29-11-1655.

  x Capelle (NB) 22-3-1643   Janneken Arijens .
   Otr. op 11-2-1643 in Sprang.
   Adriaen Gemans, j.m. van Cap., en Janneken Adriaense, wed. Jan Abrams, laetst won. Bergen op Zoom, nu won. Vrijhoeven.

   Janneken was weduwe van Jan Abrams, toen zij trouwde met Adriaen Gemansz.

  1 kinderen


 3. Neeltke Gemansdr , * 1613 , ~’s-Grevelduin-Capelle 18-8-1613 , † >1693 .

  x Geertruidenberg 1-3-1636   Joost Bertramsz de Bruijn , *Capelle (NB) ±1610 , † Vrijhoeven 28-4-1695.

  7 kinderen


 4. Thonisken Gemansdr (Thonisken Gemichs) , * ±1620 .
  Thonisken Gemichs trad op als getuige bij de doop van Marijken Arien Gemansdr , de doop van Jan Dirck Woutersen , de doop van Aentgen Aerts Kus .

   Thonisken Gcmichs is een dochter van Gemich/Gheman/Gemenich/Gemmich/Gemen Franssen en Maicken Willems. Thonisken Gemansdr. otr./tr. ’s-Grevelduin-Capelle 20.1/21.2.1644, als j.d. van Cappel, met Jan Thonisz. (den Ilaen) .j .m. van Cappel.

   Op 18-1-1656 in Capelle verkopen Adriaen Andries, mede namens Hendrick Andries, broer, procuratie Breda, en mede namens de overige drie kinderen van Andries Adriaens Smith en Luitgien
   Tonis, als erfgenamen van Jacob Goverts,
   Geemen Frans, Andries Geemans, Ghijsbrecht en Willem Frans, Joost Bertrams x Neelthen Geemans, Tonis Jans de Haen x Tonisken
   Geemans, Aerdt Adriaens Cus x Anneken Geemans, Adriaen Frans x Henricxken Corsten en Anneken Corsten, Corst Aerts Cuijlen als voogd en Jan Wouters als toesiender van de drie kinderen van Frans Corsten, erfgenamen van Neeltgien Geemans, voor dander helft,
   aan Jan Goijerts. Betaald wordt via een wilkeur.
   De voors comparanten verkopen aan Jan Goverts. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Corst Bernts x Judicq Jans is voldaan, Corst Aerts is voldaan en de kinderen van Frans Geemans en die van Aertken Corsten zijn voldaan op 16-2-1660.

  x Capelle (NB) 21-2-1644   Jan Thonisz de Haan .
   Otr. op 20-1-1644 in Capelle (NB).
   Jan Thonis, j.m., en Thonisken Gemans, j.d., beide van en won. Cap.
   Kinderen: Joostgen, Marijtgen, Thonisken, Jan en Gemen.

   Capelle, 25-1-1636:
   Erffdeelinge aengebrocht tusschen Gheman Franss ter eenre ende Daem Aertss als voocht ende Jan Lauriss als toesiender over de kijnderen van Geman Franss verweckt in echte bedde bij Maeijken Willemss: Neelken, Adriaen, Tonisken, Ghijsbrecht, Anneken en Willemken Gemans ter andere zijden ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen bij Geman Ffranss ende Maeijken Willems, de voorss kijnder vader ende moeder za, te samen beseten ende mette voorss kijnder moederza doot ontruijmt ende achtergelaten.
   Toegevoegd: Joost Beertrams x Neeltken Geemeens is voldaan door Geeman Franss, 16-2-1638. Adriaen Geemans is voldaan, 7-8-1643. Jan Toniss x Tonisken Geemans is voldaan, 9-4-1644. Ghijsbrecht Geemans is voldaan, 15-2-1648. Aert Adriaenss x Anneken Geemans is voldaan, 5-11-1649. Willem Geemans is voldaan, 29-11-1655.

   Compareerde opten vje dach februarij 1645 [in de Vrijhoeven] Jan Tonis de Haen x Tonisken Geemans ende gaff [iets] over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Joost Bertroms de Bruijn, sijnen swaeger.

  5 kinderen


 5. Anneken Gemens (Anneken Gemichs) , *Capelle (NB) ±1625 .
  Anneken Gemichs trad op als getuige bij de doop van Jacob Joost Bertrams de Bruijn , de doop van Marijcken Joost Bertrams de Bruijn , de doop van Marijtgen Jans de Haen , de doop van Janneken Joost Bertrams de Bruijn , de doop van Jan Jans de Haen .

   Anneken Gemichsdr. Franssen.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 21-11-1649   Aart Arisse (Aart Arijens) Kus , *Capelle (NB) ±1615 .
   Otr. op 30-10-1649 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Kinderen: Maijcken, Aentgen, Arien, Jenneken, Neeltjen, Gemen, Jan en Wilmken.

   Capelle, 25-1-1636:
   Erffdeelinge aengebrocht tusschen Gheman Franss ter eenre ende Daem Aertss als voocht ende Jan Lauriss als toesiender over de kijnderen van Geman Franss verweckt in echte bedde bij Maeijken Willemss: Neelken, Adriaen, Tonisken, Ghijsbrecht, Anneken en Willemken Gemans ter andere zijden ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen bij Geman Ffranss ende Maeijken Willems, de voorss kijnder vader ende moeder za, te samen beseten ende mette voorss kijnder moederza doot ontruijmt ende achtergelaten.
   Toegevoegd: Joost Beertrams x Neeltken Geemeens is voldaan door Geeman Franss, 16-2-1638. Adriaen Geemans is voldaan, 7-8-1643. Jan Toniss x Tonisken Geemans is voldaan, 9-4-1644. Ghijsbrecht Geemans is voldaan, 15-2-1648. Aert Adriaenss x Anneken Geemans is voldaan, 5-11-1649. Willem Geemans is voldaan, 29-11-1655.

   Capelle, 2-2-1712:
   Compareerde Arien en Jan Aertsen Cus, Hendrik Leempoel getrouwt met Adriaantje Cus, Leendert Cuijsten getrouwt met Neeltje Cus, Frans Leempoel getrouwt met Willempje Cus ende den voorsr Jan Cus als voogt, nevens Arien Schaap als stiefvader over het onmondig
   kindt van Geemen Aertsen Cus, verwekt bij Dirxke van Riel, de welke alsoo t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behorff van Claas Hendrix Moerman, seecker ses sevende parten in een quaat huijsken met drie
   hont lant daar aan, ofte soo groot ende cleijn alst opde Hoogevaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Andries de Bruijn, noorden Hendrik vander Hoeven Secretaris alhier, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot een spie uijt. Ende dat met alle
   wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen
   tot Nieuwjaar 1712 toe, onder conditie nogtans, dat den Cooper en sijn Erffgenamen gehouden sijn en blijven, te geven vrij huijsvesting, mitsgaders vuer ende ligt, aan Arien Artsen Cus sijn swager, ende dat
   gedurende het leven vanden voorsr Arien Cus, onder verbant van sijn Coopers persoon ende goederen subject alle regte etc:. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaapende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 22e Februarij 1712.
   Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gl, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

  8 kinderen


 6. Willem Gemansz , *Capelle (NB) ±1628 , ~Capelle (NB) 4-2-1629 .
   Willem, zoon van Geman Fransz. [Gemans] en Maijcken Willems. Doopget. Neeltgen Frans en Ariaentgen Willems.

  x Capelle (NB) 4-2-1652   Aentgen Thonis , *Capelle (NB) ±1630 .
   Otr. op 11-1-1652 in Capelle (NB).
   Willem Gemans, j.m., en Aentgen Thonis, j.d., beide van Cap.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.