Theuntgen Adriaens Back , *Capelle (NB) 1644 , ~Capelle (NB) 16-10-1644 .
Dochter van Adriaen Handrickxss den Outsten (Adriaen Henricxsen) Back en Adriaentgen Geerits (Aentgen Gerrits) (van der Hoeven) .
Get. bij de doop: Maeijcken Gerrits (van der Hoeven) .


x Capelle (NB) 9-2-1670 (otr Capelle (NB) 26-1-1670)
    Cornelis Jansen Ockers , *Capelle (NB) 1640 , ~Capelle (NB) 20-5-1640 .
x (otr ’s-Grevelduin-Capelle 17-10-1709)
    Corstiaen (Corst Corsten) (de) Zeeuw , * 1644 , ~Capelle (NB) 10-4-1644 , † 4-1730, [] 4-1730.    

    Zoon van Corst Cornelisse Seeuw en Theuniske Corsten .

RECHTSBOVEN: Teuntje Back hertrouwde op 17-10-1709 in ’s-Grevelduin-Capelle met Korstiaan de Zeeuw.

Kinderen:
 1. Jan Cornelisz Ockers , * 1671 , ~Capelle (NB) 30-5-1671 .
   Jan, zoon van Cornelis Jansen Mulder en Teuntjen Adriaens BAck.


 2. Adriaentje Cornelisse Ockers , *Capelle (NB) ±1672 , ~Capelle (NB) 22-1-1673 .

  x Capelle (NB) 10-12-1702   Gijsbert Mattheuwsse Deckers , *Capelle (NB) 1668 , ~Capelle (NB) 18-11-1668 .
      Zoon van Matthijs Gijsberts Deckers en Maijken Wouters Verhagen .
   Otr. op 16-11-1702 in Capelle (NB).
   Gijsbert Mattheeuwsse Deckers, j.m., en Adriaantje Cornelis Ockers, j.d., beijde geboortig en woonagtig alhier, sijn den 16 November. 1702 ondertrouwt, getrouwt alhier den 10 December 1712, den 12 dito een trouwbrief gegeeven.
   IJeder onder ’t classis van 3 gld.

   Hij was een zoon van Mathijs Gijsberts Deckers en Maria Wouters Verhagen en had een tweelingbroer Adriaen. Zijn ouders kregen meerdere tweelingen.

   Sprang, 1-5-1716: Erffdelinge aengebracht door Mighiel, Eva ende Joost Verhagen, Arien Boer, voorsoone ende namens Janneken Verhagen, sijne moeder, Gijsbert Deckers, soone van Maeijke Verhagen, Joost Pols als vader ende vooght van sijne acht kinderen bij Maria Verhagen, erffgenamen van Antonij Verhagen, Johan Pigge mede als vooght van de kinderen van wijlen Arie Pigge, broer, bij Jacoba Sprangers, Jan de Bie x Aeltie Pigge, erffgenamen van Catharina Pigge,van de goederen van Antonij ende Catharina.

  6 kinderen


 3. Anneken Cornelisse Ockers , *Capelle (NB) 1675 , ~Capelle (NB) 9-6-1675 .

  x Capelle (NB) 7-2-1712   Jan Dirkse Boer , *Capelle (NB) ±1677 , † <4-1737.

  2 kinderen


 4. ?? Aantje Cornelisse (Antje Cornelisse) Ockers , *’s-Grevelduin-Capelle ±1680 .

  x Capelle (NB) 19-6-1701   Hendrik Chiele de Haan , *’s-Grevelduin-Capelle 1672 , ~’s-Grevelduin-Capelle 7-7-1672 .
      Zoon van Michiel (Chiel Denisse) de Haan en Maeijcken Geeritsen Boom .
   Otr. op 4-6-1701 in Capelle (NB).
   Hendrik Chielen de Haan, j.m., en Antje Cornelis Ockers, j.d., beijde geboortig en woonagtigh alhier, sijn den 4 Junij 1701 ondertrouwt, alhier den 19 Junij getrouwt 1701. IJeder onder het classis van 3 gld.
   Kinderen: Michiel (3x), Cornelis, Johanna, Adriana (2x) en Maria, die in 1749 de 4e echtgenote werd van Adriaan de Jong.

   Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende gerechte van ’s Greveleuijn Cappel aangebracht op de 5e Junij 1699 bij Denis, Anthonij en Hendrick Michielse de Haan, Jan Anthonijsen Ewart in houwelijck hebbende Huijbertjen Michielsen de Haan mitsgaders den voorsr. Denis de Haan als vooght over de twee onmondige weeskinderen van Gerit Michielsse de Haan, alle als kinderen en Erffgenamen van Michiel Denis de Haan ende Maeijcken Geeritsen, ende dat vande Erffgoederen bij hen t’saemen toebehoort hebbende [..] is bij blindt Lodt te deel gevallen Anthonij en Hendrick Michielsen de Haan saamen op een huijs, hoff, backhuijsken, en erve aan gelegen, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Leendert Jansen Verhoeven, noorden Sijcken Denis de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Item alnoch de helft van twee hondt ackerlant gelegen alsvooren, belent Suijden Sijcken de Haan, noorden Meerten Mutsaart, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot den Quekel toe. Item alnoch drie hondt weijlant off Dullaart soo putten als cuijlen, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, belent west Sijcken de Haan, oost Jan van Pas, streckende vande erve vande wed: Johannes Sprangers aff, noortwaarts op tot d’erve van Govert vander Punten toe, mits dat dit Lodt uijt sal moeten keeren eene somme vant’negentigh gulden sestien stuijvers aende looten, als te weten aent lot gevallen aan Denis de Haan sevenentwintigh gl vier stuijvers, en aant lot gevallen aende weeskinderen vanGeerit de Haan eene somme van drieentsestigh gulden twaelff stuijvers.
   Den 5e januarij 1700 soo bekende Denis de Haan van dese bovenstaande sevenentwintigh gl 4 st, en noch voorde welken dienent sestigh gl 12 st, door Anthonij en Hendrick de Haan voldaan te wesen, ergo gecasseert.

  8 kinderen


 5. Mecheltje Cornelisse Ockers , ~Capelle (NB) 1681 , † <7-1740 .
   Gedoopt in 1681 in Capelle: Mechtel, dochter van Cornelis Jansen Mulders en Teuntje Adriaens Back.

   Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wouter Boer, Weduwnaer van Weijlen Meggeltje Okkers ter Eenre, ende Adriaan Antonisse de Looper, meerderjarige Jongman voor sig selven, en als Testamentaire Voogt over sijne Suster van halven Bedde Janneke Boer, verwekt bij den Ie Comparant aande voorsr: Meggeltje Okkers.
   Dat den tweeden Comparant niet genoeg was gemaekt voor sijne Vaderlijke goederen. Dat tot voldoeninge vande Voorsr: goederen bij den eerste Comparant aanden tweeden Comparant en Sijne Suster Teuntje de Looper nu onlangs overleden, was overgegeven eenen akker gelegen alhier op de Heijkens, groot ontrent vier hont, belent Zuijden Hendrik Swart, noorden de Wed: Wouter Bax, Strekkende vande Erve van Cornelis Lammerde en andere aff, Westwaerts op tot den Peijs toe. Dat den tweeden Comparant benevens sijne halve Suster, Ider voorde helft van haare overledene Suster Teuntje de Looper tot Erfgenamen sijn gestelt. Dat hij eerste Comparant bij desen in Voldoeninge als Boven, als nog is overgevende aanden IIe Comparant en sijne halve Suster, den voornoemde akker. Dat is de geregte helft aanden IIe Comparant en de wederhelft als Erfgenamen van meervoornoemde Teuntje de Loper aan haar te samen, verclarende hij IIe Comparant voor hem selven en in qualitijt voornoemt, sulx in Voldoening alsvoren te accepteren, Verclarende daer mede van sijne vaderlijke goederen ten vollen voldaaen en betaelt te sijn, gevende dus bij desen daer voor Volkomen quitantie en acquijt, sonder die wegens eenige meerdere ofte andere pretentien te hebben ofte te behouden, Sijnde bij de respective Comparanten bij desen ondersproken, dat van Effecte en waerde sal werden gehouden, de Testamentaire Dispoditie die tussen den Ie Comparant en sijne vrouw Meggeltje Okkers voor Schout en Schepenen alhier is gemaakt en opgeregt, en het geene daar bij aan haare Dogter Jenneke Boer voor haare vaderlijke goederen is genomineert, deselve sulx vrij na
   overleijden van hem Ie Comparant sal trekken, en den overigen Boedel bij den tweeden Comparante en sijne halve Suster te samen Egael sal gepartaseert en verdeelt werden.
   Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan Zeijlmans Schout, Jacob van Tilborg en Jan Schaep Schepenen, desen Ie Julij 1740 in Capelle.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 17-11-1709   Antonij Ariense (Teunis Ariense) de Looper , * 1677 , ~Capelle (NB) 11-4-1677 , † <1722.
      Zoon van Arien Jansen Gerits (Arien Jansen) Looper en Marie Teunisse (Maijken Teunisse) de Jonge .
   Otr. op 30-10-1709 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Antonij Ariense de Loper, j.m., en Mechel Kornelisse Okkers, j.d., beiden won. te Cap.
   Kinderen: Marie (2x), Arien, Teuntje en Johannes.
   Teunis, zoon van Arien Jansen (Gerits) Looper en Marie Teunisse de Jong.

   Op 27e febr. 1710 werd een "seecker perceel ackerlant groot vier hont, ofte soo
   groot ende cleijn alst opde Hoogevaart opde Heijkens gelegen is" wettelijck overgegeven aan ende tot behoeff van Anthonij de Looper.

  x Capelle (NB) 29-3-1722   Wouter Dircks Boer , * 1691 , ~Capelle (NB) 23-9-1691 .
      Zoon van Dirck Jansen Boer en Janneken Wouters Verhagen .
   Otr. op 11-3-1722 in Capelle (NB).
   Wouter Dirkse Boer, j.m., en Mecheltje Okkers, wed. van Antonij de Looper, beiden geb. en won. te Cap.
   Kind: Janneke.

   Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wouter Boer, Weduwnaer van Weijlen Meggeltje Okkers ter Eenre, ende Adriaan Antonisse de Looper, meerderjarige Jongman voor sig selven, en als Testamentaire Voogt over sijne Suster van halven Bedde Janneke Boer, verwekt bij den Ie Comparant aande voorsr: Meggeltje Okkers.
   Dat den tweeden Comparant niet genoeg was gemaekt voor sijne
   Vaderlijke goederen. Dat tot voldoeninge vande Voorsr: goederen bij den eerste Comparant aanden tweeden Comparant en Sijne Suster Teuntje de Looper nu onlangs overleden, was overgegeven eenen akker gelegen alhier op de Heijkens, groot ontrent vier hont, belent Zuijden Hendrik Swart, noorden de Wed: Wouter Bax, Strekkende vande Erve van Cornelis
   Lammerde en andere aff, Westwaerts op tot den Peijs toe. Dat den tweeden Comparant benevens sijne halve Suster, Ider voorde helft van haare overledene Suster Teuntje de Looper tot Erfgenamen sijn gestelt. Dat hij eerste Comparant bij desen in Voldoeninge als Boven, als nog is overgevende aanden IIe Comparant en sijne halve Suster, den voornoemde akker. Dat is de geregte helft aanden IIe Comparant en de wederhelft als Erfgenamen van meervoornoemde Teuntje de Loper aan haar te samen,
   verclarende hij IIe Comparant voor hem selven en in qualitijt voornoemt, sulx in Voldoening alsvoren te accepteren, Verclarende daer mede van sijne vaderlijke goederen ten vollen voldaaen en betaelt te sijn, gevende dus bij desen daer voor Volkomen quitantie en acquijt, sonder die wegens eenige meerdere ofte andere pretentien te hebben ofte te behouden, Sijnde bij de respective Comparanten bij desen ondersproken, dat van Effecte en waerde sal werden gehouden, de Testamentaire Dispoditie die tussen den Ie Comparant en sijne vrouw Meggeltje Okkers voor Schout en Schepenen alhier is gemaakt en opgeregt, en het geene daar bij aan haare Dogter Jenneke Boer voor haare vaderlijke goederen is genomineert, deselve sulx vrij na
   overleijden van hem Ie Comparant sal trekken, en den overigen Boedel bij den tweeden Comparante en sijne halve Suster te samen Egael sal gepartaseert en verdeelt werden.
   Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan Zeijlmans Schout, Jacob van Tilborg en Jan Schaep Schepenen, desen Ie Julij 1740 in Capelle.

  6 kinderen


 6. Adriaan Cornelisse Ockers , * 1683 , ~Capelle (NB) 21-2-1683 .
   Adriaan, zoon van Cornelis Jansen Mulder en Teuntje Adr. Back.


 7. Eeltjen Cornelissen Ockers , * 1685 , ~Capelle (NB) 29-7-1685 .
   Cornelis Jansen Ockers en Teuntjen Adriaense Back, ’t kint is Eeltjen genaamt.

   Capelle, 21-5-1717: Dat voor ons gekomen en gekompareert is Govert Peterse Schaep, denwelke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Peter Verhoeven en Eeltjen Cornelissen Ockers sijne jegewoordige bruijt, de helft van een huijs, hoff, en ackerlant aengelegen, groor ontrent int geheel met de heijkens tien hont, ofte soo groot en clijn alst gelegen is op de Hoogevaert, belent Suijden de wed: Cornelis van Clootwijk, noorden den Cooper, strekkende van den halver Hoogevaert aff, westwts op tot d’erve van Bastiaen de Leeuw toe. Item alnogh de geregte helft van de haeff en meuble goederen, en dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabeurlijke regte.


 8. Peter Cornelisse Ockers , * 1688 , ~Sprang-Capelle 1-1-1688 , † 10-1741 , [] Capelle (NB) 28-10-1741.
   De weduwe Ockers betaalt impost voor het begraven van haar man op 28-10-1741 in Capelle.
   Cornelis Janss Ocker en Teuntje Adriaans Back, ’t kint is Peeter genaemt.

  x 1722   Catharina van der Hoeven , * ±1700 , † >28-10-1741.
   Zij betalen impost op hun trouwen op 22-1-1722. Kinderen: Teuntje, Cornelis, Delia, Adriaen, Bartholomeus (2x) en Corstiaan.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.