Pleuntge Jans (Plootgen Jans) ( Backer) , † >1643.
Dochter van Jan ( Backer) .


x ±1615
    Wigger Wiggersz , † <1632.

RECHTSBOVEN: Pleuntgen Jans woonde als weduwe in Ouderkerk a/d IJssel

Kinderen:
 1. Adrijaen Wiggersz (Arien Wiggers) , † <1645 .

   Arie/Adriaan waaruit Willem en Wigger ??

  x   Maijken Ariens .

  2 kinderen


 2. Jan Wiggersz Backer , † <1693 .
  Jan Wiggersz trad op als getuige bij de doop van Hendrick Cornelisz de Graaf , de doop van Jan Wiggersz Backer (?) , de doop van Marij Cornelisse (van der Graaf) , de doop van Aechje Wigger Foppendr .

   Jan wordt op 1-2-1612 vermeld samen met zijn broer Adriaan bij een kwestie over een dam in de IJssel.

   Ouderk. a/d IJssel, 26-8-1638: Pleuntgen Jans, weduwe van Wigger Wiggersz, geassisteerd met Jan Wiggertsz (haar zoon) en Jan Pietersz (won. Zuidbroek) x Maertgen Aerts hebben gemeen 9 morgen 1 1/2 hond land in 2 weren. Gaan dit kavelen. a) 2 morgen 2 1/2 hond land op de Vliet over de Tiendweg, van de Veenwetering tot de Tiendewegskamp toe (O = Cornelis Willemsz Timmerman c.s.; W = Arien Cornelisz c.s.); b) 6 morgen 5 hond land, westelijk van het vorige (O = aan voornoemde comparanten; W = Aryen Pietersz). Pleuntgen Jans krijgt het één en ander.

   Jan Wiggers, Willem Cornelisse en Ariaentge Hendricx waren op 16-3-1670 in O/IJ get. bij de doop van Jan, zoon van Wigger Jans en Annetge Cornelisse.

   Ouderk. a/d IJssel, 2-8-1669: Adriaan Janse Backer is schuldig aan Wigger Janse Backer ƒ100, wegens gehaalde waren. Onderpand zijn achter huis met erf waar hij woont in de Cromme. Afgelost op 21-5-1688.

   Jan Wiggertsz. Backer wordt op 27-5-1670 vermeld als de zwager van Merritie Hendricx, weduwe van Robbert Joosten de Bruijn.

   Ouderkerk a/d IJssel, 1644: Heyndrick Cornelisse Decker en Jan Wiggertse Backer (beiden wonende alhier) verkopen aan Wigger Ariense van der Tack. Een erf in de Cromme, buitendijks (O = Aryen Anthonisse Verbie, steenbakker; W = Jannetgen Cluyvers, weduwe van Aryen Wiggertse), prijs ƒ 200.
   Ouderkerk a/d IJssel, 16-2-1644: Jan Wiggertse Backer voor de helft en Heyndrick Decker voor de helft (beiden wonende alhier) verkopen aan Jan Leendertse 1 morgen 3 1/2 hond in de Cromme in een weer van 14 morgen. Van Pleuntgen Jans weduwe Wigger Wiggertse tot de Tiendeweg (O = voorn. Pleuntgen Jans c.s.; W = Aryen Pieterse), prijs ƒ 1100 plus ƒ 15 speldegeld.

   Op 4-3-1649 verkocht Jan Wiggertsz. Backer een heppipwerf aan zijn zwager Fob Cornelisz. (de man van Aagje Wiggers).

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-11-1650: Cornelis Ariense Baes en tevens zijn broer, zusters en zwagers, Sent Aertse en voornoemde C.A. B. als ooms en voogden van de weeskinderen van Bouwen Wiggertse, in het bijzijn van Jan Pieterse, stiefvader van de voornoemde wezen, Cornelis Wiggertse en tevens voor Ingetgen Wiggetse zijn zuster. Verkopen aan Jan Wiggertse Backer en Fop Cornelisse (hun neven) een stuk land met een vogelkooi in de Cromme buiten Ouweland te verongelden voor 1/2 morgen land prijs ƒ114.

   Op 19-3-1665 in Ouderkerk a/d IJ had een openb. verkoop plaats van koeien etc, en kleren van de ovl. moeder van Jan Wiggertsz. Backer.

   Jan Wiggertsz. Backer, won. o/y, verkoopt met zijn broer Cornelis, een erfhuis cedulle rond 1665-66 in Gouda.

   Ouderk. a/d IJssel, 13-1-1676: Ary Jansz Backer (wonende alhier in de Cromme) is schuldig aan Wigger Jansz Backer (wonende alhier) ƒ100 wegens geleverde waren, rente 5%. Als onderpand het achterhuis en erf, waarin hij woont in de Cromme. Afgelost 21-5-16B8.

   Op 30-12-1692 werd zijn weduwe vermeld als zijnde overleden.

  x   Annitje Hendriks ( Decker) .
   Zij hadden i.e.g. een zoon Wigger, die eind 1669 wordt vermeld als zijnde gehuwd met Annetje Corneliss Ruijchooft, won. O/IJ.

   Annetje was een dochter zijn van hendrik cornelisz. decker x arjantge leenderts.

   Ouderkerk a/d IJ., 18-1-1641: Hendrick Cornelisz Decker voor een vierde, Jan Wiggertse voor een vierde, en Aryen Cornelisse Decker voor de helft, hebben gemeen 7 morgen land met de timmerage, in een weer van 10 morgen in de Cromme (O = Pleuntgen Jans weduwe van Wigger Wiggertse c.s. W = Aryen Pieterse c.s. Ten overstaan van hun buurluiden, Jan Antonis Brantse, Issebrant Willemse Borstelman, Jacob Jacobse en Jan Leendertse, is de grondkaveling geschied (omvat 7 bladzijden tekst).

   Zij zou familie zijn van Merritjen Heijndricx, die als weduwe van Klaas Gerritsz., trouwde met Robbert Joosten de Bruijn, wednr. van Grietgen Adriaansdr.
   Robbert Joosten de Bruijn won. in 1655 in Beijerland. Zijn weduwe verkoopt hun huis te o/y op 17-5-1670. De zwager van
   Merrittie Hendricx. is Jan Wiggertsz. Backer. Huibrecht Klaasz., tevens in opdracht van de verdere kinderen, als erfgen. van Merritjen Heijndricks (weduwe) verkoopt een hoekje werf op 17-4-1676 in O/IJ. De oom van de kinderen, Jan Wiggertsz. Backer, verkoop van land te O/IJ op 17-6-1681.

  1 kinderen


 3. Aechte Wiggertse (Eegtje Wiggerts) , † <3-1677 .
   Op 1-6-1645 was hij 28 jaar oud en won. te Krimpen onder Lekkerland.

   Op 16-8-1617 wordt bij testament 3 1/2 m 1h land vermaakt aan aachgen wiggers/suiten, die haar moeder pleuntgen jans kwiteerd.

   Als weduwe deed Aagje Wiggers een openbare verkoop van vee, huisraad etc. te O/IJ op 17-10-1674.

   Nadat Fop Cornelisz. was overleden, testeert Aagje Wiggers, won. in de Cromme, in jan. 1676 in Gouda. Zij hebben kinderen. De jongste dochter, Cornelis, is er met een vrijer vandoor gegaan en krijgt nu niets extra’s.

   Aagje Wiggers, won. te O/IJ, wordt op 12-12-1648 vermeld als dochter van Wigers Wiggersz., die toen nog leefde.

   Haar kinderen Wigger, Merritje, Pleuntje en Cornelia, als erfgen., verkopen een werfje te O/IJ op 19-5-1678.

   --

   Fop Cornelisz. x Aagje Wiggers; hij ovl, zij won in de cromme hebben kinderen de jongste dochter is cornelia, welke met een vrijer er vandoor is gegaan, krijgt nu niets extra’s;
   testeren, notr. gouda 2-1-1676. won. o/y, zij is de dochter van wigger wiggersz. (hij leeft nog) hoge raad 52 12-12-1648;
   hij ovl, won in de cromme, openbare verkoop van vee, huisraad etc. o/y 17-10-1674;
   hij ovl, zij is ziek, mutueel testament notr 6105 25-1-2-1654;
   zij als weduwe won. in de cromme, is ovl. 23-2-1677 (1/2 graf) te o/y.

  x   Fop Cornelisz , * ±1618 , † <1675.

   Fop Cornelisz. won. in de cromme, had in 1664 schuld aan o.a. zijn broer Pieter.

   Fop Cornelisz. verkocht op 4-4-1662 een erf aan zijn zwager Cornelis Pieter Maartens te O/IJ.

   Fop Cornelisz. verkocht op 5-1-1663 land en kooi aan zijn zwager Cornelis Wiggertsz.

   Fop Cornelisz., won. O/IJ, verkocht aan zijn zwager Cornelis Pietersz. Mertsz. land (deels leenland) op 28-2-1646.

   Ouderk. a/d IJ., 6-11-1644: Pleuntgen Jans, weduwe van Wigger Wiggertse, geassisteerd met Jan Wigge Backer, haar zoon, verkoopt aan Fop Cornelisse, haar zwager, een hoekje hennepwerf, binnen de dijkwetering, van de dijk zuidwaarts tot Ghenen Jansz c.s. plus de helft van het huis, waarvan de wederhelft is van de weduwe en kinderen van Aryen Wiggertse (O = Mathijs Wiggertse, W = Heyndrick Cornelisse Decker c.s.), prijs f550, f250 contant. Er onder staat: JW Backer en zijn andere broer en zuster, alsmede Fop Cornelisse x Eegtje Wiggerts, verklaren dat de rest betaald is 21-1-1649.

   Ouderk. a/d IJ., 15-4-1646: Fop Cornelisse (won. alhier) verkoopt aan Cornelis Ariense Baes voor 1/6 Balten Ghijsen (won. te Den Haag) x Maertgen Ariense voor 1/6 Bastiaen Ariense Cruyt x Aechgen Ariense voor 1/6, Pietertgen Ariense voor 1/6, Jan Ariense Baes voor 1/6 en Annetgen Ariense voor 1/6 van een stuk van een huis en erf in de Cromme.

   Ouderk. a/d IJ., 22-12-1647: Fop Cornelisse x Aechte Wiggertse (won. alhier) ter ene en Jan Wiggertse voor zichzelf en Jan Leendertse als oom van J.W. als broers van Ingetgen Wiggertse en Cornelis Wiggertse, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wigger Wiggertse en Pleuntgen Jans (won. en overleden in de Cromme), ter andere zijde. Ter voorkoming van moeilijkheden in verband met het testament van wijlen Pieter Cornelisse, hun oudoom, gepasseerd voor notaris Van der Hoeff, aangaande 1 morgen land in de Cromme in de woningen waar W.W. en zijn vrouw P.J. woonden en overleden zijn. Hierop wonen nog steeds Fop Cornelisse en de voornoemde weeskinderen enz. Volgens het voornoemde testament aan de voornoemde Aechgen Wiggertse, vrouw van voornoemde Fop Cornelisse, omdat die naar zijn (Pieter Cornelisse) moeder genaamd was, bij hem aen dezelve gelegateerd, en wel dat voorn. 1 morgen land aan voorn. Aechten Wiggertse gelegateerd zal komen, aan de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van voorn. Wigger en Pleuntgen Jans met zulke vrijdommen als die aan dezelve van Aechten Wiggertse gelegateerd is, zonder dat een van de kinderen van W.W, en P.J. meer recht als de andere daaraan zal hebben. Als vergoeding krijgt Fop Cornelisse (in die kwaliteit) 5 hond land, aanbestorven van hun voorn. respectievelijke vader, moeder, schoonvader en schoonmoeder, gelegen in de woning van Heyndrick Cornelisse Decker, die daar nu woont), Fop Cornelisse aan de andere partij ƒ450.

   Fop Cornelisz. kocht een hennipwerf van zijn zwager Jan Wiggertsz. Backer op 4-3-1649.

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-11-1650: Cornelis Ariense Baes en tevens zijn broer, zusters en zwagers, Sent Aertse en voornoemde C.A. B. als ooms en voogden van de weeskinderen van Bouwen Wiggertse, in het bijzijn van Jan Pieterse, stiefvader van de voornoemde wezen, Cornelis Wiggertse en tevens voor Ingetgen Wiggetse zijn zuster. Verkopen aan Jan Wiggertse Backer en Fop Cornelisse (hun neven) een stuk land met een vogelkooi in de Cromme buiten Ouweland te verongelden voor 1/2 morgen land prijs ƒ114.

   Ouderkerk a/d IJssel, 26-2-1665: Fop Cornelisse verkoopt aan Cornelis Adryaense Baes en Jan Symonse den Ouden (won. alhier) zijn gedeelte van een huis en erf in de Cromme prijs ƒ550,200 contant.

   De kinderen Wigger en Marrigje Foppen hebben land in de Nesse op 2-6-1688.

   Ouderkerk a/d IJssel, 19-5-1678: Wigger Foppen, Merritie Foppen, Cornelis Rengertsz x Pleuntje Foppen en Cornelis Cornelisz den Herder x Cornelia Foppen, allen kinderen en erfgenamen van Fop Cornelisse (alhier overleden). Zij verkopen aan Geen Cornelisz Schoenmaker mede wonende alhier, een hoekje werf in de Cromme. Hetwerfje was op 15-2-1678 verhuurd, prijs ƒ100 en vier paar schoenen, de helft contant. Behalve C. Renderts, zetten de anderen een kruisje.

   Fop Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Jacop Cornelisse (van der Graaf) .

  4 kinderen


 4. Ingentjen Wiggers (Ingetgen Wiggertse) , * ±1623 .
  Ingetgen Wiggertse trad op als getuige bij de doop van Wiggert Cornelisze (van der Graaf) , de doop van Cornelia Cornelis (van der Graaf) .

   Ingentjen Wiggers, won. te O/IJ., minderjarige dochter van Wigger Wiggers, wordt op 12-12-1648 vermeld. In 1651 wordt zij als j.d. vermeld.

   Zij is de Ingetje die trouwde met Adriaan (Arij) Cornelisz. Bluijs, want die had een zwager Fop Cornelisz.

   Ingetgen Wiggertse was de zuster van Cornelis Wiggertse.

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-11-1650: Cornelis Ariense Baes en tevens zijn broer, zusters en zwagers, Sent Aertse en voornoemde C.A. B. als ooms en voogden van de weeskinderen van Bouwen Wiggertse, in het bijzijn van Jan Pieterse, stiefvader van de voornoemde wezen, Cornelis Wiggertse en tevens voor Ingetgen Wiggetse zijn zuster. Zij verkopen aan Jan Wiggertse Backer en Fop Cornelisse (hun neven) een stuk land met een vogelkooi in de Cromme buiten Ouweland te verongelden voor 1/2 morgen land prijs ƒ114.

   Als weduwe won. a/d ’s gravenweg verkoopt zij een boomgaard op 3-2-1667.

  x   Adriaan Cornelisz (Arij Cornelisz) Buijs , † <3-1667.

   In 1660 woont hij aan de ’s gravenweg te n/y verkkopt een huid etc aan zijn zwager Fop Cornelisz. (gehuwd met een zus van Ingetje). Verder verkocht hij land aan Willem Pouwelsz. Capiteijn.

   Op 14-10-1661 te O/IJ verkocht hij land en een hennipwerf.


 5. Cornelis Wiggerts , * ±1625 .

  x ±1660   Neeltje Hendriksen (Neeltje Hendricx) , * ±1635 .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.