Pieter Cornelisz Baers , † <1638.
Zoon van Cornelis .


Kinderen:
 1. Lijsbeth Pieters Baers , † <7-1621 .

  x <1614   Cornelis Jansz Lammen , † >1664.

  3 kinderen


 2. Jan Pietersz Baers , † <8-1659 .

   Jan Pietersz. Baers woonde in Zuid-Beijerland.

   Jan Pietersse Baers, wonend alhier in Groot Zuijt Beijerlandt, verkoopt op 26-11-1656 aan Gerrit Huijgen Cooij een huijsken ende erve aan de Zuid-Beijerlandse dijk, ontrent de cleijne sluijs. De koper betaalt met een schepenen besegelden schultbrieff.
   Gerrit Huijgen Cooij verklaart op 26-11-1656 schuldig te zijn aan Jan Pietersse Baers de somme van 100 car. gld. i.v.m. de koop van een huijsken ende erve aan de Zuid-Beijerlandse dijk, ontrent de cleijne sluijs. Hij zal het bedrag aflossen met 25 car. gld. per jaar, ingaande Beijerlantse Jaermarckt 1657.

  x ? Oud-Beijerland 18-1-1632   Dirckgen Thonis .
   Zij hadden nageslacht.


 3. ?? Sijchien Pietersdr .
  Sijchien Pietersdr trad op als getuige bij de doop van Adriaantgen Cornelis (Adriaenken Cornelis) Wiedraijer (?) .

   Zij was op 25 maart 1629 doopgetuige te Puttershoek bij een kind van (mogelijk haar zuster ?) Neeltje Pietersdr.


 4. Cornelis Pietersz (de) (Ouwe) Hoogheijt , * ±1585 , [] Puttershoek 8-7-1657.
  Cornelis Pietersz trad op als getuige bij de doop van Adriaantgen Cornelis (Adriaenken Cornelis) Wiedraijer (?) .
   Beste doodkleed te Puttershoek, pro deo, 8 juli 1657.

   CORNELIS PIETERSZ. BAERS alias (de) (ouwe) HOOGHEYT. Hij was 3 keer gehuwd. Kinderen: Dirck, Maergien, Ariaentge, Anneken, Jacob en Pieter.

   Cornelis Pieters Hoogheyt was in 1637 te Puttershoek getuige bij het huwelijk van zijn dochter Maergien. Hij werd na belijdenis op 3 april 1638 lidmaat aldaar.

   Als ’Cornelis P(iete)r Baers’ is hij genoemd in een akte van 10 november 1644 als grootvader en voogd van de kinderen van zijn overleden dochter Marijke Cornelisdr.

   In 1648/1649 kregen de Hoogheyt en zijn vrouw van de diakonie elk een paar muilen, gemaakt door de Puttershoekse schoenmaker Marynis Jansz. (Morgaert).
   In de jaren 1651-1654 kreeg de Hoogheyt ondersteuning van de Puttershoekse diakonie; o.a. met de verstrekking van turf.

   In een akte gedateerd 29 september 1655 legden de schepenen Jan Teunis Polderman en Leendert Clootwijck op verzoek van de Puttershoekse predikant Isakus de Winter een verklaring al over ’ontstichtinge’ tijdens de predikatie enige tijd daarvoor door Cornelis de Hoogheyt, waardoor de kerkdienst ernstig gehinderd werd. Voornoemde attestanten hadden Cornelis vervolgens aan de arm genomen en uit de kerk verwijderd.
   Uit een dezelfde
   dag opgemaakte akte blijkt dat de Hoogheyt toen onder invloed van drank de predikant ervan had beschuldigd 200 gld. van de Armen te hebben gestolen. Hij gaf toe deze beschuldiging geuit te hebben en had er zo’n spijt over dat hij ’daer over op sijn knieĆ«n soude vallen om vergiffenis te bidden’ en dat het ’van harten leef deed.

   De vrouw van ouwe Hoogheyt ontving in 1655/1656 10 tonnen turf van de diakonie te Puttershoek.

  x <1615   NN. .
   Zij hadden i.e.g. een zoon Dirck.

  x <1625   Neeltgen Andriesdr .
   Zij hadden i.e.g. een dochter Ariaentge.

  x   Janneken Jans (Anneken Jans) .
   Otr. op 22-5-1627 in Puttershoek.
   Janneken Jansdr. was weduwe van Cors Cornelisz., wonende te Puttershoek. Kinderen: Anneken, Jacob en Pieter.

   De vrouw van ouwe Hoogheyt ontving in 1655/1656 10 tonnen turf van de diakonie te
   Puttershoek.
   Over de periode 1656/1657 is er sprake van verstrekking van turf aan de weduwe van de Hoogheyt.

  6 kinderen


 5. Pieter Pietersz (den) Baers , * ±1592 , † ±1667 .

   PIETER PIETERSZ. (DEN) BAERS alias PIETERMAN (ca. 1592-1666/1667), was visser en pachter van de visrechten op de Oude Maas onder Oud-Beijerland, later van de visrecliten van het Borrekeen onder Zuid-Beijerlaiid. Hij woonde in Oud-Beijerland.

  x ±1620   Lijdeweij Cornelisdr ( Rooster) , † >1645.
   Zij hadden nageslacht, o.a. zoons Cornelis en Pieter.

   Zij was een dochter van Cornelis Cornelisz Rooster en Trijntje Centen. Zij zou ook gehuwd zijn geweest met ene Adriaen Ariens [Pieterman], visser en eigenaar van een huis in de Linchoek.

   Lydewey maakt met Pieter 09.04.1646 een testament, zij ziekelijk van lichaam, in een stoel zittende, nochtans bij haar verstand. De langstlevende moest voor onderhoud en scholing van de kinderen zorgen. Bij meerderjarigheid of huwelijk moesten de kinderen een goede uitzet en 150 gulden ontvangen.

  5 kinderen


 6. Neeltgen Pietersdr ( Baers) , * ±1600 , † ±1635 .
   Overl. tussen 1633 en 1636.

   Cornelis Hendricksz. Wieldrayer hertr. 1637 met Margien Aryensdr. Hofrnan (zij hertr. Isaack Pietersz. Bestebreurtie, timmerman).

   Cornelis Henderickse, inwoner van Puttershoek, kwam op 24 maart 1637 met Cornelis Pietersen Hoocheyt, oom en bloedvoogd van zijn nagelaten weeskinderen bij Adriaenken (moet zijn: Neeltgen !) Pieters, tot uitkoop van zijn kinderen: Elisabet, 9 jaar, Adriaenken, 8 jaar, Marya, 6 jaar en Henderick, 4 jaar oud. Vader Cornelis Henderickse zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zou hij zijn kinderen moeten opvoeden etc. en hen bij mondigheid 50 Car. gld. uitreiken. Bij de akte is geschreven dat deze akte van uitkoop op 2 november 1642 teniet werd gedaan omdat de kinderen met elkaar de som van 50 gld. verteerd hadden.

  x Puttershoek 21-11-1627   Cornelis Heijndricks Wiedraijer , † 1637.
   Otr. op 23-10-1627 in Putten.
   Hij is overl. tussen 26 april en 18 dec. 1637.

   Hij was wieldraaier te Puttershoek.

   Uit het eerste huwelijk van Cornelis werden de volgende kinderen te Puttershoek gedoopt: a. Elisabeth ged. 16 januari 1628 (get. Dirrick Cornelis, Pieterge Jans), b. Adriaantgen, ged. 25 maart 1629 (get. Cornelis Pieters, Deliantje Cornelis, Sijchie Pieters), c. Maritge, ged. 24 november 1630, en d. Heyndrick, ged. 7 juli 1633 (get. Abraham Lenaerts, Maerten van Dilsen, Cleys Meews, Heyltgie Reyers, huysvr. van de predicant van Simonshaven).

   In 1643 kreeg Cornelis Pieterse Hoogheyt door de diakonie van Puttershoek betaald voor het in huis nemen van ene Henderick, ongetwijfeld het jongste kind van zijn zwager de wieldraaier. In 1644 en 1646 staan door de diakonie betalingen geboekt aan de vrouw van Hoogheyt voor het houden van - ongetwijfeld hetzelfde- kind van Cornelis Heyndrickse Wieldrayer.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.