Adrijaen Cornelisz Baes , † >9-7-1629.
Zoon van Cornelis Adriaensz ( Baes) .


x Ridderkerk 26-12-1588 (otr Ridderkerk 4-12-1588)
    Martijntgen Adriaens (de Vogel) , † 19-1-1613, [] Ridderkerk .
Kinderen:
 1. Adriaen Adriaensz (Arijen Arijense) (Jonge Swaen) Baes , *Ridderkerk ±1590 , † ±1652 .
  Arijen Arijense trad op als getuige bij de doop van Martijntgen Dircx (Martijnken Dircks) Verduijn (?) .
   Overleden in de periode tussen 1652 en 31 mei 1653

   Adriaen Adriaensz Baes alias Jonge Swaen.

   Mogelijk ander kind:
   ~ 10-1-1616 Neeltgen, dochter van Arien Ariensz, get. Aecht Gerreden.

   Adriaen was boer en waarsman in de Nieuw-Reijerwaard, dijkgraaf van Oud- en Nieuw-Reijerwaard in de periode 1628-52 en heemraad van Ridderkerk in de periode 1630-45.

   Zijn boerenbedrijf raakte zwaar met hypotheken belast en derhalve compareerde Baes op 16 mei 1650 voor schout en heemraden te Ridderkerk en verklaarde dit goed niet verder te zullen bezwaren of te transporteren "in prejudicie vant recht tgene d’gemeenen erfgenamen van Helleman van den Heuvel ende Lenen Hennmen int Velt sijn compa-
   rants swa er hebben te pretenderen voor ende al sij luyden van haer achterwesen sullen sijn voldaen".

   In het kohier van de 200e penning van Ridderkerk van 1652 staat vermeld dat "Adriaen Arijensz. Baes ouden Dijckgraeff te vooren begroot op 9000 ponden, ende alsoo sijn landen, ende woninge door de crediteuren sijn vercocht aen Johan van Slingelant tot Gorcum ergo memorie".

   Oost IJsselmonde, 8 maart 1627: Pietertgen Ariens Fonckaerts, weduwe van Cornelis Willems Stoeye, Adriaen Ariens Boes, haer swager, gehuwd met Haesgen Ariens Fonckerts, transporteren 3 morgen, etc.

  x Ridderkerk 12-2-1612   Catalijna (Lijntgen Pleunen) ( Verschoor) , *IJsselmonde ±1589 , † ±1613.
      Dochter van Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor en Marichgen Adriaense .
   Otr. op 22-1-1612 in Ridderkerk.
   Arien Ariensz, j.g. van Ridderkerk, en Lijntgen Pleunen, j.d. van IJsselmonde, 1e afk. 22-1, getr. Ridderkerk 12-2.
   Overl. tussen 2-12-1612 en 12-12-1613.
   Na Arien’s zeer kortstondige eerste huwelijk met Catelijna Verschoor kwam het op 12 dec. 1613 tot uitkoop met het moederlijk goed van hun enige kind, Cornelis.
   Cathalijna Ploenendr. was 11 jaar oud in dec. 1600

   Leentgen Ploenen (Lijntgen Pleunen) was op 20-4-1608 getuige bij de doop van Marijken, dochter van Arijen Harmensz.

   Lijntgen Pleunen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Quirijnen (Cornelis Crijnen) Huijser .

  x Ridderkerk 19-10-1614   Lijntgen Wouters , *Rotterdam, Charlois ±1590 , † <1621.
   Otr. op 21-9-1614 in Ridderkerk.
   Arien Ariensz Baes, wd. van Lijntgen Pleunen, en Lijntgen Wouters, j.d. van Charlois.
   Overleden in de periode 1614-20.

   Mogelijk was zij een telg van het boerengeslacht Verduijn. Mogelijk ouders zouden kunnen zijn: Wouter Hendricksz. Verduyn, boer en schepen te
   Charlois, en diens tweede vrouw Lijntgen Eeuwoutsdr. Verschoor. Zij zou in dat geval een
   zuster zijn geweest van Dirck Woutersz. Verduyn, de eerste echtgenoot van Neeltjen Baes, zuster van de hier te behandelen Adriaen Adriaensz. Baes. Ik kan echter dit vermoeden tot op heden met geen enkele akte hard maken.

  x Rhoon 1620   Haesken Ariens Fonkert , *Rhoon ±1601 , † >5-1674.
      Dochter van Adriaen Adriaensz (de) Fonckert en Pietertje Bastiaensdr .
   Otr. op 1620 in Ridderkerk.
   Arien Ariensz., wd. van Lijntgen Wouters, van Ridderkerk, met Heasken Ariens, jd., won. Rhoon, getr. te Rhoon.

   In mei, juni of juli 1620 in ondertrouw. Arien Ariensz, wd. van Lijntgen Wouters, van Ridderkerk, en Haesken Ariens, j.d. wonend Rhoon, getr. in Rhoon.

   Arijen Arijensz. Baes, ziek zijnde, en zijn huisvrouw Haesgen Arijensdr. maakten op 12-12-1647 een mutueel testament. De langstlevende moest hun onmondige kinderen opvoeden en hen bij meerderjarigheid naar goeddunken een uitzet meegeven. Baes benoemde zijn zwager Lenert Hendricxz int Velt tot voogd en Haesgen benoemde haar te Rotterdam wonende neef Pieter Arijensz. Hoogendijck tot voogd.
   Mogelijk is zij op 6-8-1600 te Ridderkerk gedoopt; bij die doop staat geen naam vermeld.

   Ridderkerk, 12-12-1647: Arijen Arijensz Baes, dijkgraaf, wonende aan de Grasdijk, en Haesgen Arijens, zijn echtgenote, benoemen elkaar tot erfgenaam.

   - Haesje Arijens, oud ca. 64 jaren, weduwe van Arijen - Arijensz. Baes, in leven dijkgraaf te Ridderkerk,
   Arijen Arijensz. Baes, oud ca. 33 jaren,
   - Cornelis Jansz. Baes, oud ca. 45 jaren, en
   - Arijen Jacobsz. Vinck, ca. 40 jaren oud,
   allen wonende te Ridderkerk, attesteerden op 17-9-1665 ten verzoeke van Arijen Jacobsz. van der Zegen, Cornelis Woutersz. Verduijn, Gerrit Bijvelt, schout van Maasland, en Willem Jacobsz. Lems, als voogden van de minderjarige kinderen van Jacob Gerritsz. van der Zegen, in leven hoogheemraad van Ridderkerk, en gezamenlijk erfgenomen van hun bij leven te Lekkerkerk gewoond hebbende grootvader Gerrit Jacobs.

   Op 27-9-1665 werd in Ridderkerk voor notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp een verklaring afgelegd:
   Haefje Arijense, weduwe van Arijen Arijense Baes, dijkgraaf te Ridderkerk, Arijen Arijense Baes de jonge, Cornelis Janse Baes en Arijen Jacobse Vinck, allen wonende te Ridderkerk verklaren op verzoek van Arijen Jacobse van der Zegen en Cornelis Wouterse Verduijn, Gerrit Bijvelt, schout van Maasland en Willem Jacobse Lems, als voogden van de minderjarige kinderen van Jacob Gerritse van der Zegen zaliger, hoogheemraad te Ridderkerk, als erfgenamen van Gerrit Jacobse hun grootvader, gewoond hebbende te Lekkerkerk, dat de 5 mergen naast de Grasdijk van de 12 mergen, 5 hout land gelegen in Nieuw Reijerwaard toebehoord hebbende aan Gerrit Jacobse en nu aan de requiranten en die nu in het bezit zijn van Signeur Adriaen Ambrosius, buiten diens weten het vrije uitpad over de landen van Ambrosius tot de Grasdijk hebben gehad in de vorm van de Damsteeg.

   Op 21-11-1665 werd in Ridderkerk voor notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp een verklaring afgelegd:
   - Maijcken Cornelis, vroedvrouw wonend te Ridderkerk, gehuwd met Jan Janse,
   - Haefje Arijens, weduwe van Arijen Arijense Baes, dijkgraaf te Ridderkerk,
   - Maertgen Jacobs, gehuwd met Jacob Cornelisse Heijnenoort,
   - Barbertgen Joris, gehuwd met Tonis Willemse Dicke,
   - Maertgen Bastiaense, gehuwd met Herman Aerts en
   - Ariaentgen Joris gehuwd met Daen Cornelisse van de Gijssen,
   allen wonend te Ridderkerk aan de Grasdijk, verklaren op verzoek van Willem Jan Roelen Smith wonend te Ridderkerk, zwager van Neeltgen Arijens, weduwe van Gerrit Arijense, wonend aan de Grasdijk te Ridderkerk dat zij ruim een week geleden ’s avonds als buren waren verzocht te komen ten huize van genoemde Neeltgen. Er was een geschil tussen Neeltgen en Johannes Coeck, chirurgijn te Ridderkerk, wat zij echter niet duidelijk hadden gehoord. Neeltgen Arijens in moeilijkheden zei dat Johannes Coeck de vader van haar kind was, waarvan zij zwanger was. De chirurgijn wilde allen de mond snoeren.

   Op 23-6-1674 vertrok Haesje Ariens met att. van Ridderkerk naar Barendrecht.

  15 kinderen


 2. Cleisken Adriaens ( Baes) , * 1593 , ~Ridderkerk 14-10-1593 , † 2-11-1593 .
   "obiit 2 novembris"
   Doopget. Dierck Clementsz, Pieter Cornelisz., Fijcken Pietersdr.


 3. Neeltjen Ariens Baes , *Ridderkerk 1596 , ~Ridderkerk 28-4-1596 , † <1669 .

  x 1616   Dirck Woutersse (Dierick Woutersz) Verduijn , *Rotterdam, Charlois ±1580 , † 1632, [] Ridderkerk 1632.

  x Ridderkerk 19-3-1634   Lenert Hendricxz int Velt , *IJsselmonde ±1605 , † >5-1680.
      Zoon van Heijndrick Jansz in ’t Velt en Grietie Lenerts Jaeffete .
   Otr. op 19-2-1634 in Ridderkerk.
   Leendert Hendricxe int Veldt, jg. van IJsselmonde, en Neeltjen Ariens Baesdr., wed. van Dirck Woutersse Verduijn, wonend te Ridderkerk, 1e afkondiging.
   In een akte van 15-4-1676 over een zekere kustingbrief attensteerden de ca. 66 jaar oude Leendert Hendricxz in’t Velt, oud-hoogeheemraad van Ridderkerk, en de ca. 42-jarige Claes Jansz van der Linde, winkelier aldaar, op verzoek van de Ridderkerkse timmerman Dirck Willemsz.

   Op 10-9-1656 in Ridderkerk wordt voor notaris Engelbrecht Cornelisz. van der Grijp een attestatie afgelegd: Willem Pietersz Optendijck - 69 jaar, Pouwels Adriaensz Kraenendonck - 50 jaar, Pleun Quirijnen Huijser - 50 jaar, Lenert Heijndricxsz in ’t Velt - 47 jaar en Pieter Arijensz van Noort - 41 jaar, allen wonende te Ridderkerk, verklaren op verzoek van de heer Jacob de Brauw, Ridder, Heer van Kethel etc., de meting te hebben verricht inzake 12 roeden land dat gebruikt wordt door Jan Gerritsz Staes. Indien iemand dit stuk land zou willen kopen schatten zij de prijs niet hoger dan 275 gulden.

   Leendert was eerst boer, later landarbeider te Ridderkerk. Hij was hoogheemraad van de Oud- en Nieuw-Reijerwaard in de periode 1635-42. Hij was penningmeester van Varkensoord en Karnemelksland in de periode 1647-49.

   Leendert erfde van zijn zuster Maijcken Henricx int Velt.

   Hij was aanvakelijk zeer welgesteld met een geschat vermogen van 13000 ponden in 1638. Zijn woning bezat 5 haardsteden. In 1644 had hij nog 4 haardsteden.

   Bij de 200e penning van Ridderkerk uit 1652 werd vermeld: "Lenert Heindricxz int Velt, te vooren op 13000 ponden begroot ende soo sijn boedel t eenemael insolvert is, wert hier gebracht - memorie". Eind 1654 was sprake van onder curatele stelling.

   Ridderkerk, 12-3-1656: Lenert Henricxsz in ’t Velt - oud hoog heemraad alhier - en Bastiaen Willemsz van Nes - bode alhier - verklaren op verzoek van Willem Dircxsz - timmerman alhier - dat zij in september 1654 nevens de requirant en Bastiaen Arijensz Baes - wonende te Klaaswaal - ten huize van de voornoemde van Nes waren. De voornoemde Baes had wat ongenoegen met de requirant inzake de huur van zijn huis, en het land dat de requirant heeft gehuurd van de heer Johan van Slingelant te Gorinchem en waarop hij, de voornoemde Baes, zijn vader liet wonen. De requirant zou alle kosten betalen.

   Lenert Henricxsz in ’t Velt geeft te kennen op 24-8-1656 in Ridderkerk dat de kinderen en erfgenamen van Henrick Gerritsz van Gameren en Bastiaentge Pieters van hem een bedrag tegoed hebben van 371 gulden. Het betreft landpacht inzake 7 mergen land gelegen in nieuw Reijerwaard over de jaren 1653 en 1654 aan Vrouwe Sophia van Beveren, Vrouwe van Hardinxveld etc. Jan Henricxsz in ’t Velt en Japhet Henricxsz in ’t Velt staan garant als borg.

   Op 16-12-1656 assisteerde Lenert Heindricxz int Velt met zijn vrouw Neeltgen Arijens Baes zijn stiefdochter Ariaentgen Dircx Verduijn bij het opmaken van de akte van haar huwelijkse voorwaarden met Emont Pouwelsz Kraenendonck. De bruidegom werd daarbij vergezeld van diens vader Pouwels Adriaensz Kranendonck en allen waren doorvoor ten huize van Int Velt tezamen gekomen.

   Leendert Hendricxz int Velt, voor zichzelf en mede voor zijn meerderjarige zusters Lijntgen Hendricx int Velt en Maijken Henricx int Velt, Jan Hendrickxz int Velt, Jaephet Henricxz int Velt en Pieter Huijbrechtsz, wonende in Keete onder Capelle, als getrouwd hebbende Ariaentgen Henricx int Velt, en gezamenlijk nog voor de onder de jurisdictie van Hillegersberg woonachtige Pieter Cornelisz van Dijck, getrouwd met [F]ytgen Henricx int Velt, allen kinderen en erfgenamen van Hendrik Jansz int Velt, in leven hoogheemraad te IJsselmonder, transporteerden bij akte van 1-5-1663 bouwland in de Nieuw-Reijerwaard achter Bolnes aan de in IJsselmonde wondende Cornelis Cornelisz int Velt.

   Op 5-12-1668 werd een akte van huwelijkse voorwaarden opgemaakt door Leendert Henricxz int Velt, oud-hoogheemraad van Ridderkerk, weduwnaar van Neetgen Arijens Baes, als toekomstige bruidegom, en Annitgen Maertens, weduwe van Huijbert Cornelisz Achterkerck, als toekomende bruid, die werd geassisteerd met Aelbert Breevelt, schout, en haar zwager Wouter Lenertsz Huijser, als haar gekoren voogden.

   Lenert Hendricxz trad op als getuige bij de ondertrouw van Emont Pauwelsz Cranendonck , de doop van Dirk Dirksz int Velt .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.