Emmeken Claesdr van Beveren , † ±1574.
Dochter van Nikolaas (Claes Willemsz) van Beveren en Jacomina (Jacoba Evertsdr) Snoeck .


x ±1545
    Jacob Stevensz van der Mast , * ±1515 , † ±1556.
x >1556
    Joris Jansz , † ±1568.
x >2-1570
    Cornelis Adriaen Ghijsbrechtsz (Cornelis Adriaen Ghijssensz) , † >1579.    

    Zoon van Adriaen Ghijsbrechtsz en Ariaentge Adriaensdr .
Kinderen:
 1. Adriaantje Joris Jansdr .

  x <1607   Adriaen Anthonisz (Adriaen Thonisz) van Driel , † 29-11-1597.

  x <1617   Jan Pietersz Vinck , † >1624.
   Eind 1616 was sprake van "Jan Pietersz. Vinck, getrouwd met de weduwe van Adriaen Thonisz. van Driel".
   Op 7 april 1632 was er sprake van "zaliger Jan Pietersz. Vinck".

   Jan Pietersz. Vinck, mede-heemraad in Mijnsheereland, had een broer Pieter Pietersz. Vinck, die op 28-7-1619 optrad als borg voor hem.

   Kleine Lind, 11 juni 1603: Jan Pieters Vinck te Mijnsheerenland transporteert 1 morgen 350 roe aan
   Anthonis Cornelifiz. Lodewijckx in een stuk van 6 morgen gemeen met de weduwe van Cornelis Tunis Loedewijcks cum suis, ten behoeve van de weeskinderen van
   Arien van Driell Anthonisse.

   Mijnsheerenland, 20 maart 1606 : Jan Pietersz. Vinck bekent verkocht te hebben aan Adriaen Adriaensz. Vinck, voogd van de nagelaten weeskinderen van Annetge Adriaensdr., verwekt door Pieter Pietersz. Vinck op de Westmaas, een jaarlijkse losrente ten bedrage van 42 Carolusgulden, 10 stuivers en 2 penningen Hollands, te lossen met de hoofdsom van 300 Cgld. Hij verzekert de jaarlijkse losrente op 10 morgen en 300 roeden vrij eigen land, gelegen in het Oudeland van Moerkercken. Noord: de gemeenlandse waterloop. Bewust land is zijn huisvrouw aangekomen bij overlijden van Aert Jansz., haar oom.
   De rentebrief is vervallen op 1 december 1627.

  4 kinderen


 2. Maritge Jacob Steven Willemsdr (Maritge Jacobsdr) van der Mast , * ±1545 , † <8-1578 .

  x Mijnsheerenland 5-8-1568   Adriaen Jacobsz , † <1575.
      Zoon van Jacob Dircksz en Adriaentge Adriaen IJemansdr .
   Otr. op 8-6-1568 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Joris Jansz .

   Op 8-6-1568 in Dordrecht maakte Maritge huwelijkse voorwaarden met Adriaen Jacobsz., boer te Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 5-8-1568: Trouwbelofte van Adriaen Jacobsz. en Marike Jacob Steven Willemsdr. Met omschrijving van de ten huwelijk gebrachte goederen dd. 8 juni 1568. De moeder van Adriaen Jacobsz. is Ariaentge. De moeder van Marike is Emmetge van Beveren Claesdr.
   Op 2-3-1574 was sprake van zijn weduwe.

   Adriaen Jacobsz, zoon van Jacop Cornelisz. en Ariaentge [Adriaensdr.?].

   IJeman Adriaensz, heemraad van Mijnsheerenland, Mathijs Martsz, schout van Sint Anthoniepolder, als man van IJngetje Adriaensdr, worden op 18-2-1558 genoemd als voogden van moederswege van Adriaen Jacobsz, nagelaten kind van Adriaentje Adriaensdr. zaliger, gehuwd geweest met Jacob Dircksz.
   Laatstgenoemd echtpaar had getesteerd in september 1557 bij pastoor Adriaen Cornelisz en dat testament werd uitgevoerd.

   Op 8-6-1568 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Adriaen Jacobsz., toekomende bruidegom, en Mariken Jacob Steven Willemszdr., toekomende bruid, beiden van Mijnsheerenland; Adriaen Jacobsz. brengt in 5 morgen land, zijnde zijn vaderlijk erfdeel; zowel zijn vader Jacob Cornelisz. als zijn moeder zijn reeds overleden; hij wordt geassisteerd door Jacob Dircksz., de man van zijn zuster; namens de bruid treedt op Joris Jansz. man van Emmetgen van Beveren Claesdr., moeder van Maritge Jacob Steven Willemsz.dr.

   Hilleke Jacobsdr., weduwe van Jacop Dircksz., geassisteerd door Adriaen Jacobsz. haar
   broeder, ter eenre, en Aert Dircksz. uit ’s-Heeraertsberch, als oudste broeder van Jacob Dircksz., voogd van de kinderen van zijn broeder Jacob Dircksz., met name Neeltge en Janneke Jacobsdr., geprocr. bij Hilleke Jacobsdr., ter andere zijde, worden op 12-4-1569 vermeld.

   Mijnsheerenland, 22 mei 1569: Adriaen Jacobsz., Aernt Dircksz., Neeltge en Jannetge Jacobsdr. evenals Zeger Gerritsz., ev Hilleke Jacobsdr., eerder weduwe van Jacob Dircksz., va Dirck Kors Pietersz. 168 roe en nog wat voet in het OvM in een stuk ter grootte van 4 morgen.

   Mijnsheerenland, 30 november 1575:
   Boedelscheiding tussen Adriaen Wittenz., wonende in Strijen, oudste zoon van Wit Jansz., en Barbara Witten, zijn zuster van moederswege, va Jacob Adriaensz., achtergelaten kind van Adriaen Jacobsz. en Marichge Jacobsdr., en dit ter presentie van Zeger Gerritsz., ev Hillechge Jacobsdr., en Cornelis Joosten Spruyt uit Strijen, ev Bastiaentge Yeman Adriaensdr., de beterschap van 11 hont en 50 roe cijnsland in het OvM.

  x <1577   Pleun Huijgensz ( Blaeck) , † ±1599.

  2 kinderen


 3. Steven Jacobsz van der Mast , * ±1545 , † ±1618 .
  Steven Jacobsz trad op als getuige bij de doop van Neeltje Paulus , de doop van Emmetge Pauwels (Immetie Pauwels) .
   Overleden tussen 30-1-1617 en 9-6--1620.
   Geb. ca. 1545/50.

   Steven Jacobsz. van der Mast was boer in het Oudeland van Moerkerken, later in de polder Oud-Beijerland.
   De naam van zijn vrouw is onbekend. Zij is overl. vóór 1626. Hij had kinderen Jacob, Fijtgen en Emmeken.

   In juli 1612 was Steven Jacobsz. te Barendrecht doopgetuige bij 2 dochters van Neeltge Pleunen, dochter van zijn zuster Maritge.

   Mijsheerenland, 20 juni 1614: Jan Pietersz. Vinck, gehuwd met de weduwe van Ariaen Thonis van Driel, geassisteerd met Steven Jacobsz. van der Mast, broeder van zijn vrouw, Joris Adriaens, Neeltge Adriaens, Aert Adriaens, Cornelis Adriaens geassisteerd met hun voocht Anthonis Comelis Loduwijcx. Zij kavelen.

   Mijnsheerenland, 23 december 1616: Jan Pietersz. Vinck, getrouwd met de weduwe van Adriaen Thonisz. van Driel, verklaart in presentatie van Steven Jacobsz. van der Mast, de broeder van zijn huisvrouw, en meer anderen personen een eeuwige en deugdelijke erfscheiding en grondkaveling gedaan te hebben van hun eigen landen. Genoemd: Joris Adriaensz., Aert Adriaensz., Cornelis Adriaensz. en Neeltge Adriaensdr.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.