Willem Jacobsz van Beveren , * 1457 , † Dordrecht 9-2-1505, [] Dordrecht .
Zoon van Jacob Willemsz van Beveren en Elisabeth Dirc Springer Goetsdr van Houten .


x 1485
    Maria van Bakel , * ±1465 , † Dordrecht 29-6-1514, [] Dordrecht .

RECHTSBOVEN: Willem van Beveren

Kinderen:
 1. Nikolaas (Claes Willemsz) van Beveren , † Dordrecht 6-11-1529 , [] Dordrecht .

  x   Jacomina (Jacoba Evertsdr) Snoeck , *Gorkum ±1490 , † Dordrecht 7-1578.

  7 kinderen


 2. Jakob Willemsz van Beveren , † 22-2-1510 , [] Dordrecht .
   Mr. Jakob van Beveren is onbehuwd overleden in 1510. Hij is begraven inde Beverenkapel.

   Mr. Jakob van Beveren, Mr. Willemsz., werd op den 20 Juny 1506 leenheer van Dords-monde, dat hij in 1506 afstond aan Catharina Crnelisdr. Henrice, zuster van Mr. Cornelis Corneliszn. Henrice.

   Een visserij, strekkend van Dordsmonde in de Dubbel tot die Wale, naast Dubbeldam, de Mijl en Puttershoek enerzijds en Zwijndrecht anderzijds,
   en tot Barendrecht werd beleend op
   * 1-6-1500: Mr. Willem van Beveren bij dode van Willem van Brakel;
   * 20-6-1506: Jacob van Beveren bij dode van mr. Willem van Beveren, zijn vader.

   Hij promoveerde te Orléans in 1509.


 3. Pieter Willemsz van Beveren , † Dordrecht 22-1-1554 , [] Dordrecht .
   Begraven in de Beverenkapel.

   Pieter Willemsz. van Beveren koopt op 17-5-1522 in Schiedam een jaarrente van 3 pond groot Vlaams, verzekerd op 2 percelen land in Vrancklant, 13 hond verpacht aan Oem Gherijt en 21 hond verpacht aan Adriaen Pietersz.

   Pieter van Beveren, Mr. Willemsz., wordt op 29 October 1524 in Dordrecht vermeld. Op 15 november ald. wordt Cornelis van Beveren, Heeren Pieterszoen, vermeld.

   Na doode zijner 1ste echtgenoote verhuisde Pieter van Beveren naar Dordrecht.

   Schiedam, 12-11-1549: Jacob Danielsz. en Jacob Pietersz., schepenen in Schiedamme, oorkonden dat Pieter van Beveren Willemsz. van Dordrecht vrijwaart de verkoop door hem gedaan aan Tielman Oem Danielsz. van het huis en erf, genaamd de Poort, gelegen op de Dam. Belend ten westen: de weduwe van Gerijt Jacopsz., ten oosten: de Sinte Pieterssteeg en belast met 38% stuiver per jaar. Hij stelt zekerheid op zijn huis en erf, dat hij van Tielman voornoemd heeft gekocht en stelt als borg Willem Melchiorsz.

   Mijnsheerenland, 11 mei 1552:
   Dirck Kar Fransz. te Dordrecht verkoopt aan Beatrix, weduwe van Cornelis Wittensz., 2 morgen 1 hond en 83½ roeden land in Westmaas-Nieuwland, gemeen voet onder voet met de voornoemde Beatrix en Pieter van Beveren Willemsz., welke landerijen Dirck Kar Fransz. aangekomen
   zijn als alleen erfgenaam van zijn vader Frans Kar Dircksz., Frans Kar Dircksz. aangekomen bij het overlijden van Maritge Wit Jansdr., zijn moeder.

   Mijnsheerenland, 25 maart 1555:
   Cornelis, Willem, Michiel en Jacob, erfgenamen van Pieter van Beveren, beoorkonden dat hun zwager Frans Cornelisz. onbedeeld gebleven is in 8½ mrg land in Mhld, welk land in gebruik is geweest bij Jan Heyesz. en nu bij Pieter Cornelis Joostenz., e.v. Adriaentge Adriaensdr.

   Mogelijk had hij ook nog een dochter Engeltge van Beveren Pietersdr. of was hij hertruwd en betrof het Engeltge, weduwe van Pieter van Beveren.

   Pieter van Beveren Willemszn. voerde alshelmteeken een brandende geschutkamer tusschen een zuilvergroene vlucht (ontleend aan het wapen zijner moeder Maria van BAkel).

  x Schiedam 7-5-1520   Alid Iakobs (Aeltgen Jacopsdr) Muys van Holy , *Schiedam ±1495 , † Dordrecht 4-2-1538, [] Schiedam .
      Dochter van Jakob (Iakob Anthoniszn) Muys van Holy en Catharina Lambertsdr van Putten .
   Lidewei, Kornelis, Willem, Michiel en Iakob van Beveren zijn Heeren Pieters zonen en dochter.
   Anno XVc XXXVIII den IIII February overleet Aeltgen Jacopsdochter Pieter van Beveren huysvrouw was ende legget hyer voor begraeven, wiens siel godt genadich sij, amen.

   Alid is een dochter van Iakob Anthoniszn. Muys van Holy, burgemeester van Schiedam, en Catharina Lambertsdr. van Putten.
   Alid’s vader was de 3e zoon van Anthoni Muys van Holy Iakobsz, en van Sophia Kornelisdochter. Iakob Muys van Holy was borgemeester te Schiedam. Hij trouwde Sondaags na S. Pontiaan in 1489 met Katharina van Putten, Lambertdr. Hij stierf op 10-10-1537. Zij den 17 Feb. 1536, te Schiedam begraven.
   Alid had broers en zusters Anthoni, Pieter, Sophia, Kornelia en Maria.
   Zie: De Navorscher 1908 en De Nederlandsche Leeuw 1944.

   Het Dordtse regentengeslacht Muys van Holy was afkomstig uit Schiedam.
   Alid’s oudst gevonden voorvader was Jakob Muys Jacobszn., die in Schiedam woonde en rond 1451 is overleden.

   Belening van de helft van een goed in de Riederwaard, genaamd In ‘t Hout nabij Slikkerveer is beleend op 17-1-1592: Jacob Mys van Holy bij overdracht door Willem van Beveren voor de kinderen van Aleid van Beveren en Adriaan van Beaumont.

  x   Engelken van de Lindt , * 1501 , † Dordrecht 1573.
   Otr. op 18-12-1541 .
   Datum van de huw. voorwaarden.

   Als weduwnaar hertrouwde Pieter Willemsz van Beveren te Dordrecht in 1541 met Engelberta Willemsdr van der Linde (weduwe van Johan Oem Jacobsz), die in 1573 overleed.
   Overl. in Dordrecht in 1573 in het huis naast ,,de 3 Mollen” in de Voorstraat, welk huis het eigendom was geweest van haar eersten man.

   Engelken van de Lindt was een dochter van Willem Damaszn. en Sophia Cornelis Damasznsdr. en Engelken was wed. van Johan Oem Jacobszn., die in 1540 was overleden.

  7 kinderen


 4. Clara (Klara Willemsdr) van Beveren , † Dordrecht 29-5-1556 , [] Dordrecht .
   Begraven in de Beverenkapel.

   Clara van Beveren woonde in "den Ancker" aan de landzijde tussen Speijstraat en Botkenstraat in Dordrecht.

   Klara van Beveren, Mr. Willemsdochter, trouwde Jan de Wit, Heeren Wittensz.
   Zij was de moeder van o.a. Witte de Witt Jansz, geboren op 21-10-1523. Witte trouwde op 25-9-1548 met Alith van der Lee, gezeyd Quekel, geboren 10-8-1529, dochter van Goverd van der Lee, schepen in Dordrecht, en van Margretha Quekel, Jakobs dochter. Witte verwekte 12 kinderen, waarvan de 3 laatste eener dracht waren, te weten Johan, Jakob en Maria, geboren den 8 of 10 November 1568, welke alle drie den doop ontfingen; Johan en Jakob zijn, omtrent drie weken oud zijnde, metten Thoorn of ’t Tolhuys te Gornichem, verbrand. Zij lieten 2 kinderen na. De andere 10 waren alle jong overleden.

   Heinenoord, 25 november 1560:
   Wit Jansz. verkoopt aan zijn vader Jan Wittenz. uit kracht van zekere huwelijkse voorwaarden tussen Jan Wittenz. en wijlen Clara mr. Willem van Beverendochter, de ouders van Wit Jansz., een jaarlijkse erflosrente van 10 Karolusgulden en 7 braspenningen, verzekerd op ¼
   deel van 1/24 deel in het Oost-Zomerland. De brief wordt gecasseerd op 16 december 1565.

  x Dordrecht 14-1-1508   Jan Wittensz de Witt , † 17-1-1565.
   Kinderen: Witte (3x), Willem (2x), Maria (4x), Jakob (2x), Kornelis, Dirk en Willemina.

   Jan was een zoon van Witte Jan Wittenszn. en Maria Roelofsdr. Boom.

  3 kinderen


 5. Margrieta Willemsdr (Margaretha Willemsdr) van Beveren , † Gorkum 6-9-1553 , [] Dordrecht .
   Begraven in de Bevernkapel.

   Margriet van Beveren Willemsdr.

   Zij woonde met haar 2e man in "den Toorn" aan het einde van het Gravenstraatje aan de Vest in Dordrecht.

  x   Reijner Reijnersz de Jonge , † 3-10-1529.
   Kinderen: Reijer, Elisabeth, Geertruijd, Maria, Johanna, Anna, Ermgard, Willem en nog 7 jong gestorven kinderen, waarvan de naam mij onbekend is.

   Reyner de Ionge, Heeren Reynersz., was schepen in Dordrecht in 1518-19 en 1522-23. Hij was tresorier in Dordrecht 1527-29.

   Reyner is de 2e zoon van Reyner de Ionge, Heeren Reynersz., en van Joffr. Katharina Brouwer, Heeren Ians dochter.

  x <1543   Gerrit Evertsz Snoeck , † Dordrecht 5-1-1553, [] Dordrecht .
      Zoon van Everaerd Jacobsz (Evert Jacobsz) Snoeck en Emmeghen Jacob Meeuwszdr (Emmeken Jacobsdr) ( Block) .
   Gerrit Evertsz. is begraven inde Augustijnerkerk in Dordrecht.

   Gerrit Evertsz. dye Koninck alias Snoeck was houtkoper. Hij was schepen van Dordrecht in de perioden 1542-43, 1545-46 en 1549-50. Hij was eigenaar van het huis ’Almaengien’ in de Wijnstraat tegenover de Nieuwbrug te Dordrecht.

   Gerrit Evertsz. was een zoon van Evert Snouck Jacobsz., in 1490 schepen van Dalem, en zijn vrouw Emmeghen Jacob Meeuszdr.

   Tussen zijn eerste huwelijk met een dochter van Adriaen Both en zijn derde huwelijk met Margrieta van Beveren Willemsdr. was Gerrit Evertsz. ook nog met een onbekende vrouw getrouwd.

   Dordrecht, 28-2-1557:
   - Wouter Barthoutsz., als geordonneerde curator van de kinderen achtergelaten bij wijlen Haesgen Bartouts, geprocureerd bij wijlen Adriaen Jacobsz., contra
   - Adriaen Dircxsz. de Coninck als geordonneerde curator en momber van de kinderen, achtergelaten bij wijlen Anthonis Dircxsz., geprocureerd bij Geertruijt Snouck Evertsz. [=Gerritsdr.]

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.