Adriaen IJngensz (Arijen Ingens) (aan de) Blaeck , *Heinenoord ±1562 , † Heinenoord 4-1652, [] Heinenoord 14-4-1652.
Zoon van Ingen Ariens Daenen Blaeck en Anna Coenen .


x ±1590
    Aeltge Joosten , *Groote Lindt ±1570 , † Heinenoord <5-2-1636.    

x Heinenoord 11-4-1638
    Arijaenken Jans , *Westmaas ±1608 , † <4-4-1683.

RECHTSBOVEN: Heinenoord

Kinderen:
 1. Ingen Ariensz Blaeck (Reedijck) , * 1585 , † 30-4-1664 .

   Ingen ging op 26 juli 1620 in Puttershoek in ondertrouw en trouwde te Heinenoord op 16 aug 1620 (grf) met Lijsbeth Cornelisdr, die rond 1595 in Puttershoek werd geboren en ná 22 nov 1645 overleed.

  x Heinenoord 16-8-1620   Lijsbeth Cornelis .
      Dochter van Cornelis Jorisz en Elisabeth Gerrit Diercxdr Zeeuw .

   Puttershoek, 23 mei 1598:
   Cornelis Jorisz., wonende in Puttershoek, draagt over aan zijn vader Joris Cornelisz. al zijn huisraad, linnen, tinnen, koperwerk, paarden, koeien, jonge beesten, wagens, eggen, ploegen en wat nog alles tot zijn bedrijf behoort. En dat vanwege een schuld die zijn vader voor hem betaald heeft.
   Nota van de bewerker: Cornelis Jorisz. blijkt vanaf1596 - of ook reeds vroeger - bij verschillende geldschieters en graanhandelaren in het krijtte staan. Hij komt menigvuldig voor in de dossiers ofwel stukken van de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Het zijn vaak aanzienlijke sommen, die hij de schuldeisers schuldig blijft. Het gaat voornamelijk om betaling van granen of koren. In 1597 is hij 280 Karolusgulden aan landpacht schuldig aan Herman Oem, de Ambachtsheer van de éne helft van Puttershoek. Ten dien tijde een tamelijk groot bedrag.
   De schuldverklaringen ondertekent hijmet: Coernelis Joerisz. Getrouwd is hij met Elisabeth Gerrit Diercxdr. Zeeuw, dochter van de schipper Geraert Diercxz. Zeeu te Puttershoek. Een dochter van hem is getrouwd met Inge Adriaensz. (Blaeck), geboren 1585, gestorven voor 30.4.1664 (hij). Uit dit huwelijk: Cornelis Ingen, geb. 10.7.1622 (tweeling) Klein kind, geboren 10.7.1622, begraven te Heinenoord 13.9.1622. Lijsbeth, trouwt Heinenoord 14.10.1640 Jan Pietersz. Hartichfeld, schipper te Puttershoek.

   Heinenoord,18 febr. 1653: Joost Aeriensz., voor zichzelf en als oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Aerien Ariensz., zijn broer en als oudoom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Aertsz., genaamd Aert Jacobsz., door hem verwekt bij Lijsbeth Willemsdr. en nog als voogd van zijn halfzusters en halfbroer, Aeltie Aeriens, Jan Aeriens en Biateris Aeriens, Cornelis Cornelisz. Sneep, echtgenoot van Anneke Aeriens, voor zichzelf, Jan Pietersz. Hartichsvelt, als gekoren voogd van Lijsbeth Cornelis, weduwe van Ingen Aeriensz. Reedijck en Marike Jacobs, weduwe van Willem Aeriens, met haar gekoren voogd, voornoemde Jan Pietersz., transporteren aan Aeriaentge Jans, weduwe van Aerien Ingensz., een stuk land in het Nieuwe Zomerland.

  2 kinderen


 2. Joost Ariensz Blaeck (Reedijck) , * ±1587 .

   Joost otr. 1) Heinenoord 23 jan 1621 en tr. ald. 21 feb 1621 met Marietje Ariensd, geb. ± 1600, ovl. Heinenoord ± feb 1624.
   Joost tr. 2) Heinenoord 22 sep 1624 (grf) met Neeltje Bastiaansd, geb. Mijnsheerenland ± 1600.

   Joost Ariens wonend aan de Blaeck betaalde in 1620 haardstedegeld.

   Mijnsheerenland, 17 febr. 1653: Joost Aeriens voor hem zelf en als voogd over het kind van zijn broer wijlen Aerien Aeriens, ook als oudoom van Aert Jacobs zoon van wijlen Jacoo Aerts en LJjsbeth Willems, ook als voogd van zijn halfbroer en zuster Jan Aeriens en Beatris Aeriens, kinderen van Aeriaentge Jans, Cornelis Cornelisz. Sneep getrouwd met Anneken Aeriens voor hem zelf, Jan Pieters Hartichvelt als vader van zijn weeskinderen bij Lijsbeth Ingens, ook als gekozen voogd van Ujsbecht Cornelis wed. van Ingen Aeriens Reedijck transporteren aan Mariken Jacobs wed. van Willem Aeriens.


 3. Gerrit Ariensz Blaeck (Reedijck) , * ±1590 , † 5-2-1636 .

   Gerrit tr. Heinenoord zh 22 okt 1628 (grf) met Marietje Engelsd, geb.
   Ridderkerk zh ± 1605. Marietje tr. later Heinenoord zh 13 jun 1638 (grf) met Willem
   Bastiaansz, geb. Heinenoord zh ± 1609, z.v. IV-b.

  x Heinenoord 22-10-1628   Marietje Engelsd , *Ridderkerk ±1605 .
   Gereformeerd kerkelijk huwelijk.


 4. Annegie Ariens Reedijck (Blaak) , * ±1593 .

   Anneke Ariensd Reedijk ook genaamd Blaak.

   Mijnsheerenland, 17 febr. 1653: Joost Aeriens voor hem zelf en als voogd over het kind van zijn broer wijlen Aerien Aeriens, ook als oudoom van Aert Jacobs zoon van wijlen Jacoo Aerts en LJjsbeth Willems, ook als voogd van zijn halfbroer en zuster Jan Aeriens en Beatris Aeriens, kinderen van Aeriaentge Jans, Cornelis Cornelisz. Sneep getrouwd met Anneken Aeriens voor hem zelf, Jan Pieters Hartichvelt als vader van zijn weeskinderen bij Lijsbeth Ingens, ook als gekozen voogd van Ujsbecht Cornelis wed. van Ingen Aeriens Reedijck transporteren aan Mariken Jacobs wed. van Willem Aeriens.

  x ±1615   Andries Otten Snijder , *Heinenoord ±1590 , † >1621.
      Zoon van Oth Andriesz Snijder en ?
   Dit paar had geen nakomelingen.

   Andries Ottoosz Snider, ook genaamd Maaskant.

   Mijnsheerenland, 26.6.1634: Willem Dircksz. Breeckvelt, schout in Mijnsheerenland, transporteert met procuratie van Cornelis van Beveren Wilhelmusz., d.d. 21.6.1634, 5 morgen en 154 roeden wei- en zaailand aan Andries Ottensz. aan de Blaak, welk land gelegen is in het Oudeland van Moerkercken. Oost: Claes Jacobsz. Blaeck, zuid: de Oostmolenweg, west: de erfgenamen van Elisabeth van Beaumont en noord: 6 morgen weiland. De verkoper aangekomen bij koop van sr. Franchois van Castren te Dordrecht op 7.3.1623.

   Mijnsheerenland, 21 juli 1625:
   De edele Franchoijs van Castren transporteert aan Andries Otten aan de Blaak onder Moerkercken een erfpachtbrief, bij jonkheer Johan van Raesvelt ten behoeve van Van Castren op
   24 october 1620 overgedragen.
   Marge: De beterschap van desen erffpacht midtsgaders de huijsinge/rosmolen/keet/boomgaardje en anders daer op staende es vercoft den hoop voor 900 guldens gereet gelt.

  x ±1630   Cornelis Cornelisz Sneep , *Mijnsheerenland ±1610 , † Mijnsheerenland ±1654.
      Zoon van Cornelis Janse (Cornelis Jansz) Sneep en Ercken Isebrants .
   Ovl. in Mijnsheerenland tussen 1-5-1652 en 1-2-1655.

   Op 8-4-1682 is sprake van de aveling der erfgenamen van Emmetge Arijens, weduwe van Cornelis Cornelisse Sneep.

   Mijnsheerenland, 28 april 1639: Cornelis Cornelisz. Sneep, wonende aan de Blaecq koopt 1 morgen in het somerlant voor de Blaecq.
   t somerlant voor de Blaecq.

   Op 29 april 1639 is Cornelis Cornelisz. Sneep 200 gulden schuldig aan zijn vader Cornelis Jansz. Sneep.

   Cornelis Cornelisz. Sneep te Mijnsheerenland koopt 2 morgen 37 roe 6 voet in het nieuwe Somerland op 2-2-1652.
   Beroep: Landbouwer


 5. Leentje Ariens Blaeck , * ±1594 .

   Leentje (1) otr. Heinenoord zh 9 mei 1615 en tr. ald. 31 mei 1615 (grf)
   met Willem Leendertsz, geb. Blaak zh ± 1586, wonende ald., ovl. v 12 jun
   1619.
   Leentje tr. (2) Heinenoord zh 14 mei 1623 (grf) met Leendert Rocusz,
   geb. Heinenoord zh ± 1600, wonende Blaak zh.


 6. Truitje Ariensd Blaeck (Reedijck) , * ±1602 , † >27-3-1622 .

   Truytke Ariensdr overleed waarschijnlijk ongehuwd.


 7. Arie Ariens Blaeck , * ±1604 , † 1629 , [] Heinenoord 2-1629.

   Arie Ariensz overleed ongehuwd.

   - Arien Ariensz Blaeck in Mijnsherenland
   - Willem Bastiaansz., ’s Gravendeel
   - Jan Huygensz., Strijen
   Zij stellen zich op 22 juli 1623 borg voor hun schoonvader Cornelis Maertensz Rijerkerck voor een obligatie te profijte van Geraerdt Berck.


 8. Willem Arijensen Ingensz (Willem Ariensz) Blaeck , *Heinenoord 1610 , † Heinenoord 1-1-1653 , [] Heinenoord (in de kerk) 1-1653.
   Beroep: armmeester van Heinenoord. van 1647 tot 1647

  x Ridderkerk 6-5-1635   Neeltgen Pieters (Neeltken Pieters) op ten Dijck , *Ridderkerk 1607 , ~Ridderkerk 11-11-1607 , † Heinenoord ±1638.
   Willem was j.m. van Heinenoord, wonende aan de Blaeck.
   Overleden tussen 21-4-1638 en apr. 1639. Mogelijk in het kraambed.
   G: Willem Willemsz van der Mast van het swijndrechtsche veer, Griet Heijndricx van den polder in Ouwerkerck, ende Grietgen Pieters van IJsselmonde.

   Zij is een dochter van Pieter Cornelis Hendricx op ten Dijck en Barbelke Cornelis Jongkind Romeijn uit Ridderkerk.

  x Heinenoord 24-6-1639   Maergien Jacobs Troost , *Heinenoord ±1617 , † Heinenoord ±28-6-1676, [] Heinenoord 1676.
      Dochter van Jacob Pietersz ( Troost) en Anna Jan Adriaens (Annigje Jan Adriaens) Troost .
   Willem Arijens, wed. van Neeltie Pieters, en Marijken Jacobsd., j.d., beijde van Heijnenoort.
   Begraven in de kerk van Heinenoord.

   Dochter van Annigje Jan Adriaens Troost en Jacob Pieters.

  7 kinderen


 9. Jan Arienen Blaeck , * 1639 , ~Heinenoord 23-10-1639 , [] ’s-Gravendeel 6-2-1702.

  x ±1660   Machteltjen Teunisse Kruijthof , * 1634 , ~Heinenoord 20-12-1634 , † >1705.

  8 kinderen


 10. Aeltie Ariens Blaeck , * 1641 , ~Heinenoord 1-12-1641 .
  Aeltie Ariens trad op als getuige bij de doop van Aaltjen Jans Blaak (??) .
   Gereformeerde doop.


 11. Beatris Ariens Blaeck , * ±1643 .

   Beatris Ariens Blaeck/Reedijck ging in otr. te Heinenoord op 8 sep 1668 met Cornelis Pleunsz, geb. in Mijnsheerenland.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.