Blasius Cornelissen (Blaes Cornelis) Blijgeest , *Ridderkerk 1585 , ~Ridderkerk 12-12-1585 , † >1644.
Zoon van Cornelis Hermansz en Marijken Jans (Maijken Jans) .
Blaes Cornelis trad op als getuige bij de doop van Cornelis Hermansz , de doop van Bastiaen Jans .


x Ridderkerk 9-12-1610 (otr Ridderkerk 21-11-1610)
    Anneken Cornelis , *Ridderkerk ±1595 , † <1-9-1632.
x Rotterdam, Charlois 24-10-1632 (otr Ridderkerk 26-9-1632)
    Inichien Cornelisse Dortsman , *Rotterdam, Charlois ±1600 , † Ridderkerk ±1634.    

    Dochter van Cornelis Adriaensz Dortsman en ?
x Ridderkerk 14-1-1635 (otr Ridderkerk 24-12-1634)
    Marijcken Arijens , * ±1585 , † <16-1-1645.    

Kinderen:
 1. Maertgen Blasius (Maijcken Blasen) Blijgeest , * 1614 , ~Ridderkerk 13-7-1614 , [] Ridderkerk ±18-5-1705.
   3 gld. impost betaald
   Op 16-9-1632 was zij 18 jaar oud.

   Als ongetrouwd meisje verzorgde zij de huishouding van haar zieke vader.

   Op 12-5-1671 maakten Goosen Arijense, gehuwd met Maijcken Blasen Blijgeest, een testament op op de langst levende. Goosen lag ziek te bed. Maijcken was gezond. De langst levende zou de voogd over de kinderen zijn en diende hen tot mondige dage of eerder huwelijk groot te brengen en hen dan als legitieme portie uit te zetten naar de staat der boedel. Bij hertrouwen van de langst levende, diende de de helft van de boedel te komen aan de kinderen.

   Op 1-6-1680 werd genoteerd: "Gosen Arijensse Bom en sijn huijsvrouw, hebbende drie kinderen boven de acht jaeren, geneert hem met sloote en int velt te arbeijden en doet sijn neerstigheijdt om met eeren door de werelt te geraecken - drie kinderen boven de tien jaeren".

   Op 26-3-1696 transporteerde Maeijcken Blase, weduwe van Goosen A. Bom, voor 270 gld. aan Arij Pr. van Noort, hoogheemraad te Ridderkerk, 222 roeden in de Nieuw-Reijerwaard achter Slikkerveer. Aan de noordzijde was deze grond belend aan ’den Zeedijck’en aan de zuidzijde aan de koper, Van Noort.

  x Ridderkerk 10-9-1645   Goosen Ariensz Bom , † <4-1696.
      Zoon van Adriaen Goossensz Bom en Lijsbeth Pieters .
   Otr. op 12-8-1645 in Ridderkerk.
   Zij waren j.m. en j.d. van en won. te Ridderkerk.

   Hun zoon Blasius Goossens Bom (1650-1725) trouwde (1) in 1685 Ariaantje Kalis en (2) in 1688 Janneke Jacobs Slikkerveer.
   Hij overleed tussen 29-12-1689 en 26-3-1696.
   Mogelijk gedoopt te Ridderkerk op 8-4-1618 als een ongenaamde jonge zoon.

   In 1665 bevatte zijn huis 2 haarsteden.

   Goosen Arijense gehuwd met Maijcken Blasen Blijgeest benoemen elkaar tot erfgenaam op 12-5-1671 in Ridderkerk.

   Op 25-3-1654 werd Ariaentgen Arijens, samen met haar broer Gosen Arijensen, genoemd te Ridderkerk als weduwe van Jan Loduwijckxsen bij de uitkoop voor de weeskamer aldaar. Op 12-4-1668 werd een akkoord gesloten met Pieter Cornelissen opten Dijck, Ariaentgen’s laatste echtgenoot.

   Ridderkerk, 1680: Gosen Arijensse Bom en sijn huisvr. hebbende drie kinderen boven de acht jaeren geneert hem met sloote en int velt te arbeijden en doet sijn neerstigheijdt om met eeren door de werelt te geraecken.
   Drie kinderen boven de tien jaeren.
   Beroep: sloter en arbeider van 1680 tot 1680

  5 kinderen


 2. Cornelis Blasius (Cornelis Blaesen) Blijgeest , * 1617 , ~Ridderkerk 9-7-1617 , † ±1678 .

  x Ridderkerk 22-11-1643   Ariaentje Ariens (Annigje Ariens) Nugteren , *Ridderkerk ±1610 , † <1-8-1667.

  x Overschie 19-6-1667   Rusje Japiks (Ruffie Jacobs) van der Ende , *Schiebroek ±1635 , † Barendrecht 10-3-1700.
   Otr. op 24-5-1667 in Overschie.
   Eerste gebod op 24 mei op voorschrijven van Overschie; te Ridderkerk bescheid gegeven om te Overschie te trouwen op 12 juni.
   Cornelis was weduwnaar, wonende te Ridderkerk. Rusje was j.d., wonende op Schieveen onder Overschie.

   Zij was een dochter van Jacob van der Ende/Eynde en Aafje Hermans. De naam Rusje kwam wsl. van de familie van Aafje.

   Ridderkerk, 20-12-1679:
   - Rusie Jacobs van den Ende, weduwe van Cornelis Blasen Blijgeest, wonende alhier, en geassisteerd door Pieter Bastiaensz Schipper, heemraad, haar zwager als haar gekozen voogd in deze ter ene, en
   - Gosen Ariensz Bom, wonende mede alhier als oom en bloedvoogd over het nagelaten weeskind van de voornoemde Cornelis Blasen verwekt bij Rusie Jacobs, geassisteerd door mij notaris [Pieter van Gilst], ter andere zijde.
   Voornoemde weduwe zal haar kind met name Aeriaentie Cornelis Blijgeest tot haar mondige dage of huwelijk opvoeden en onderhouden.

   Ridderkerk, 11-1-1684:
   Daniel Ariensz Hordijck (ziek op bed) en Ruffie Jacobs van der Eijnde, echtpaar wonende aan de Molendijk te Ridderkerk. Daniel benoemt Ruffie tot zijn wettige erfgenaam, wel dient zij zes weken na zijn overlijden aan zijn vrienden en erfgenamen ab intestato 2 gulden en 10 stuivers uit te keren. Als Ruffie als eerste overlijdt dient haar nalatenschap in twee├źn te worden gedeeld, 1 helft of kindsgedeelte voor haar dochter Ariaentie Cornelisz (verwekt door Cornelis Blasius Blijgeest) en de andere helft voor Daniel.

  3 kinderen


 3. Annigtgen Blasen Blijgeest , * 1633 , ~Ridderkerk 18-12-1633 .

   Op 15-6-1660 verkreeg Anneken Blasisu, getrouwt, attestatie voor vertrek naar ’s-Gravendeel.

  x Ridderkerk 25-4-1660   Cornelis Pietersz .
   Otr. op 3-4-1660 in Ridderkerk.
   Hij was weduwnaar, wonende te ’s-Gravendeel. Zij was j.d. van en won. te Ridderkerk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.