Leentge Bastiaens (Leendertge Bastiaens) ( Bloke) , † <1657.
Dochter van ? .


x <1590
    Dirck Jacobs (van der Stee) , † 30-4-1597, [] Westmaas .
x >1590
    Quirijn Cornelisz (Crijn Cornelisz) van der Tas , † 6-4-1627, [] Westmaas .    

    Zoon van Cornelis Wouter Pietersz en Agata Quijrinnen (Aechgen Crijnen) .
Kinderen:
 1. Anthonis Dircksz (Thonis Dircksz) van der Ste .


 2. Neeltge Dircks van der Stee .

   Op 2 nov. 1616 maakten Willem Maertens, geassisteerd met zijn vader Maerten Willemsz. uit Oost-Barendrecht, en Neelke Dircxdr., geassisteerd met haar „schoonvader" (stiefvader) Crijn Cornelisz. [van der Tas], wonende op Westmaas, te Dordrecht akte van huwelijkse voorwaarden. De aanzienlijke welstand van familie van de bruid blijkt wel uit het feit dat zij 2500 gld. in kontanten in het huwelijk bracht en 1½ morgen land onder Mijnsheerenland, alsmede nog haar gerechte en nog ongedeelde 1/8 part in de boedel, waarvan haar stiefvader de helft toekwam.

  x 1616   Willem Maertens .

   Cromstrijen, 15-1-1641: Cornelis Hendricx Weeda, wedr. van Maertge Dircx, ter eenre, en Basttijaen Dircx, Dirck Crijnen van der Tas en Willem Maertens, oomen en behout oomen en voogden van ADriaen Cornelisse, minderjarige zoon van Cornelis Hendricx Weda, verwekt bij Maertge Dircx; Dirck Ariens Bootzer, mede zoon van Maartje Dircx, bij haar verwekt door Arien Cornelis Bootser, haar eerste man.


 3. Bastiaen Dircx van der Stee .

   Rotterdam, 9-3-1644: Bastiaen Dircx van der Stee en Grietje Lauwens te Westmase, benoemen elkaar tot erfgenaam met een bepaling t.a.v. van hun eventuele kinderen, zijn moeder en haar dochter Adriaentje Luchtenburg, geprocreerd door Mathijs van Meeuwen. Als voogden worden benoemd Dirck Krijnen van der Tas en Dirck Ariens Luchtenburg.

   Rotterdam, 24-5-1644: Dirck Crijnen van der Tas, wonend bij Westmaze, als schuldenaar, en Bastiaen Dircxsz van der Stee, wonend op Westmase, als borg, zijn 1500 gulden schuldig aan Arent van der Graeff, notaris, voor heden geleend geld.

  x   Grietje Lauwens .


 4. Anneken Quijrijns (Anneken Crijnen) van der Tas , † ±1627 , [] Westmaas .
   Anneken van der Tas moet in de periode 1625-1629
   zijn gestorven op 2 dec.; de grafsteen is níet geheel leesbaar.

  x ±1625   Jacob Heindrickxsz van (der) Giessen , † <8-1647.
      Zoon van Heijnderick Gijsbertsz van der Giessen en Liedewij Jacobs (van) Goutswaert .
   3e vrouw
   Van 4 juli 1647 dateert een kopie van de „coren cedulle" van de verkochte vruchten te velde van de kinderen en erfgenamen van zaliger Jacop Hendericxz. van der Gijssen. Deze vruchten stonden op de hofstede in de Group waar Van der Gijsen overleden was.

   Jacob woonde op een hofstede in de Group.

   Op onbekende datum vergaderden ten huize van Jacob Heynricxse van der dessen in de Group: Heyndrick en Pieter Ariensz. Hoogendijckx, gebroeders van Geertruyt Ariensdr., laatst overleden huisvrouw van genoemde Van der Giessen, in hun kwaliteit van ooms en naaste bloedvoogden van de vier nagelaten weeskinderen van hun zuster Geertruyt.

   Op 18-3-1630 in Oud-Beijerl. werd een huis verkocht door:
   - Jacob Heijndricksz. van der Gijsen,
   - Seger Jacobsz. Cranendonck,
   - Sebastiaen Oolen van der Houck voor hemzelf en vervangende het weeskind van
   - Elisabeth Heijndricksdr., geprocr. bij Pieter Dammisz. Vermeulen, mitsgaarders
   - de weeskinderen van Cornelia Cranendonck, geprocr. bij Gerrit Adriaensz. Fonckestaert, en
   - Franchoijs van Bleijswijck als man van Marija Cranendonck;
   allen kinderen en erfgenamen van za. Lidewij Jacobs;
   - Claesz Adriaensz., schout van Westmaas, als man van Elijsabeth Jacobsdr.,
   - Lenert Cornelisz., als man van Adriaentje Claesdr.,
   - Arij Cornelisz. Meeldijck vervangende zijn zoon Cornelis Ariensz. Meeldijck, man van Maertgen Cornelisdr. Jongkint, dochter van Maertgen Claesdr., geprocr. bij Cornelis Leendertsz. Jongkint;
   gezamelijk kinderen en erfgenamen van Haestgen Lambrechts za.


 5. Dirck Quirijnsz (Dirck Crijnen) van der Tas , † 1653 .
   Rotterdam, 19-8-1655: Leendertgen Cornelis van Luchtenburch, weduwe van Dirck Crijnen van der Tas, uit Cromstrijen (in Numanspolder), draagt een aan haar te ontvangen erfenis over aan haar kinderen. Bij testament van haar en haar man uit 1651 is zij verplicht hun kinderen op te voeden en bij volwassenheid 5.000 gulden uit te keren (als hypotheek op de goederen).
   De betreffende erfenis krijgt zij uit de boedel van wijlen Cornelis Lepelaer, in leven secretaris van graaf Mouris van Nassau.

   Dirck Quirijnsz. (Crijnen) van der Tas(bergen), boer onder Westmaas, schepen van Westmaas, die trouwde met Leendertje Cornelisdr. (van) Luchtenburgh.

  x <1638   Leendertje Cornelisse (van) Lughtenburg , † >9-1654.
   Dirck Crijnen van der Tas en zijn huisvrouw Leendertje Cornelis
   komen voor op een van 1647 daterende lijst van lidmaten te Westmaas. Zij hadden i.e.g. een zoon Quirijn.

   In 1654 woonde zij in de Numanspolder.

   Mogelijk was zij een dochter van Cornelis Adriaensz. Luchtenburgh.

   Op 10 nov. 1637 assisteerde Dirck Crijnen van der Tas zijn schoonzuster Adriana van Luchtenburg bij verkoop van land in de polder Nieuw-Bonaventura.

   Een akte gedateerd 10 juli 1642 noemt Dirck Arens Luchtenburg en
   Dirck Crijnen van der Dassen (!) als administrateurs van de boedel
   van Mathijs van Leeuwen en Adriana van Luchtenburg.

   Leendertie Cornelis Luchtenburgh, weduwe van Dirck Crijnen van
   der Tas, wonende in Numanspolder, geassisteerd met Quirijn van der Tas, haar zoon en haar voor die gelegenheid gekozen voogd, transporteerde op 17 okt. 1654 aan de heer Huygo Repelaer, wonende te Dordrecht, twee morgen weiland in het Oudeland van Strijen, zuidelijk belend aan de Strijense Westdijk.

  1 kinderen


 6. Agatha Quirijns (Agatha Crijnen) (van der) Tas , [] Dordrecht 12-3-1680.
   Begr. in de Grote Kerk van Dordrecht, vanaf een adres bij de Nieuwbrug.

   De zieke Agatha Crijnendochter van der Tas, wettige huisvrouw van s(injeu)r Cornelis van Cuyckhoven, wonende binnen Dordrecht, maakte op 15 mei 1632 een testament. Aan „de rechte huijsarmen" van Westmaas, „dar van zij geboortig is", legateerde zij 100 Car. gld. en aan die van Dordrecht „staende onder de bedieninge van den diaconie der Duytsche kercke" 50 car. gld. Haar man benoemde zij tot haar universele erfgenaam onder de voorwaarde dat hij hun kind of kinderen naar behoren zou groot brengen etc. en hun bij mondigheid of huwelijk 2000 Car. gld. zou uitkeren. Bij haar kinderloos overlijden zouden haar „vrienden" ab intestato 1000 Car. gld. ontvangen. Zij benoemde haar man tot voogd over haar na te laten kinderen. Zij tekende als „Agata vander Tas.

  x Dordrecht 6-7-1631   Cornelis van Cuickhoven , ~Dordrecht ±1-12-1603 .
   tr. met attestatie van Westmaas
   Mogelijk doop; doop van een kind zonder naam.

   Cornelis van Cuickhoven, mogelijk ged. Dordrecht 1 dec. 1603 (als een onbenaamd kind), j.m. van Dordrecht, wonende Wijnstraet (1631), kapitein (1632), luitenant (1672) te Dordrecht, begr. (wonend: bij de Nieuwbrug) Dordrecht (Grote Kerk) 9 dec. 1672, zoon van Johan (Jan) van Cuyckhoven en Anna Voocht Adamsdr.


 7. Maijcke Dircks van der Stee , *Westmaas ±1590 , † >1640 .

  x ±1609   Adriaen Cornelis Bootser , * ±1570 , † <8-4-1623.

  x >1609   Cornelis Hendricx Weeda , * ±1600 , † ±1641.
      Zoon van Heijndrick Pouwelsz Weeda en Barber Gerrits .
   Cornelis en Maijcke hadden een zoon Arie Cornelis Weeda, die nog minderjarig was, toen zijn vader overleed. Maijcke was wedwue van Arijen Cornelisz. Bootser, boer te Cillaarshoek en weduwnaar van Maritge Claesdr. Lem. Uit haar eerste huwelijk had Maijcke een zoon Dirck.
   1643-1646 wordt genoemd als periode, waarin hij zou zijn overleden, want hij zou in 1643 koper zijn geweest in ’s-Gravendeel.

   Cornelis trouwde met Maaike Dirks van der Stee, weduwe van Adriaan Cornelisz Kranendonk. Uit beide huwelijken had zij een zoon.

   Cornelis was boer in Groot-Cromstrijen.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.