Frans Franse van Bodegom , † Hekelingen ±1638.
Zoon van François (Frans Janse) van Bodegom .


x
    Grietje Jorisdr , † Hekelingen ±1633.
Kinderen:
 1. Jan Franse van Bodegom , † <1649 .

  x <1640   Neeltje Jacobs .

  4 kinderen


 2. Cornelis Franse van Bodegom , † Spijkenisse ±1683 .

   Cornelis was schepen van Spijkenisse 1649-83.

   Cornelis ontving op 24-10-1637 bij de verdeling van zijn vaders bezittingen zijn erfdeel, bestaande uit 4 gemeten en 165 roe weiland met boomgaard in Brabant onder Spijkenisse, welke gepacht was van Holland, 2 gemeten en 43 roe saeylandt in het Oude Hongerlant onder Spijkenisse , 1 gemet en 275 roe saeylandt in het Nieuwe Hongerlant, 6 gemeten en ? roe in de Nieuwe Uytslag van Putten onder Hekelingen, een huis en erf aan de Spijckenisserdijcke, 2 paarden, 6 koeyen, de pacht van 2 gemeten en 106 roe weylandt bij de korenmolen van Spijkenisse, alles onder betaling van 4250 Carolus gulden.

   Op 1 jan. 1639 wordt Cornelis van Bodegom bij dode van zijn vader Frans beleend met een ,,Houkmeetgen” in het Ambagt van Brabant.

   Cornelis Fransz van Bodegem, won. in Spijkenisse, bekent aan Mees Beyensz een schuld van 300 pond wegens koop van een huisje en erf aan de Brabantse zeedijk binnendijks, belend: n. voors. comparant, o. de achterweg, z. Claes Joosten en w. de straat. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte.

   Gualtheuris van der Poort, oudschepen van Middelburg, heeft verkocht en transporteert aan Cornelis Fransz van Bodegem 2 gem. 203 r. weiland in het oude Hongerland, belend: z.w. de Brabantse zeedijk, n.w., n.o. en z.o. de verkoper, voor 695 pond contant.

   Cornelis erfde op 8-1-1669 van Cornelis Arents Decker.

  x Spijkenisse 21-1-1635   Neeltje Ariens , † <1652.

  x ±1650   Ingetgen Jans Moerkercken .

   De crediteuren van de nagelaten boedel van Ingetie Jans, laatst wed. van Frans van Bodegom, gewoond hebbende en overleden in Spijkenisse, verklaren ‘behoudens een ijgelijck sijn recht en actien soo tot naestinge van onroerende goederen, legael hijpoteecq, regt van preferentie’ enz., dat de boedel door Laurens Hoogerwerf, nagelaten zoon van de voors. Ingetie Jans, en Dirck Oranje, getr. met Ariaentie Jans, dochter van voors. Ingetie Jans, ten besten voordele van de gemene crediteuren wordt gered. Ondertekend door Herman Graswinkel, Philip Maertensz Vermaet, de wed. van Mastrijcht, Gerrebrant Santvoort en Jan Meursman.

   Laurens Jansz Hoocherwerf, won. in Spijkenisse, en Dirck Cornelisz Orange, getr. met Arijaentien Jans Noordermeer, mede won. in Spijkenisse, mede voor hun broer Pieter Jansz Hoogerwerf, won. op Strijen, allen nagelaten kinderen van Ingetgen Jans Moerkercken, laatst wed. van Frans van Bodeghom, en voor de bovengenoemde crediteuren, hebben publiek verkocht en transporteren aan Johan van ’t Hoff, won. op Oud-Beierland, een huis, schuur, tuin en erf met een wagenhuisje er naast, van ouds genoemd de herberg van Het Roode Hart, staande aan de Voorstraat, belend: o. de Voorstraat, z. Willem van Bodegom, w. de achterweg en n. Jan Cornelisz Bosschieter, voor 1050 car. g. contant.

   Maassluis, 14-6-1683: Ackersdijck, Claes Janss, won. Maassluis; geh.m. de wede. v. Cornelis van Bodegom.

  12 kinderen


 3. Agneta (Angenieten Fransdr) van Bodegom , [] Spijkenisse ±1658.
  Angenieten Fransdr trad op als getuige bij de doop van Annetje Cornelisse van Bodegom .
   Hekelingen, rekening over 1657-59: huisvr. v. Engel Jansz. Backer (in Spijkenisse begraven) ij £ 11 stv.

  x Hekelingen 19-2-1640   Cornelis Pietersen op den Dijck , † <1655.
   Otr. op 22-1-1640 in Ridderkerk.
   Cornelis Pietersz, op den Dijck van Minsheerenlant, en Agenietie Frans van Bodegom, van Hekelingen.

   Cornelis Pieterssen op den Dijck, jg, van Ridderkerk, en Angenietjen Fransen Bodegom, jd, wonend Hekelingen, 1e afk 22-01, getr Hekelingen 19-02.

   Mogelijk is hij familie van Arij Pietersse opten Dijck en sijn huijsvrouw, die in 1680 in Ridderkerk worden vermeld.

   Ridderkerk, 1680: Corn. Pietersse opden Dijckx weduwe sijne een oude armen weduwe bij de tachtigh jaeren die haer met haer dochter sijnde boven de acht jaeren op spinnen geneert en kan sonder adsistentie van vrunde niet leven.

   Ridderkerk, 1680: Pieter Corn. opten Dijck behelpt hem met een roeijschuijtie om sijn kost te winnen voor sijne kinderen; twee kinderen boven de tien jaren.

  x 1654   Ingel Janse Backer , † >1662.
   Otr. op 31-5-1654 in Hekelingen.
   Ingel was j.m. van Hekelingen. Hij zou ald. op 7-7-1663 hertrouwen met Jannetje Leenderts van Geervliet.

   Engel Janse Backer, wed.van Agnitie Franse, en Jannetie Leenderts, van Geervliet, beyde won. alh. en getr., otr. 7-7-1663 in Hekelingen.


 4. Job Fransz (Jop Fransz) van Bodegom , † ±1649 .
   Hekelingen, rekeningen 1649-50: Jop Fransz, kleed xij stv.

   De ontvanger Jacob van der Goes heeft verkocht en transporteert aan Job Fransz van Bodegom 5 gem. 81 r. weiland aan de Hekelingse weg in Brabant, belend: z. de weduwe en erfgenamen van de heer van Bouckhorst, w. de Hekelingse weg, n. en o. voors. Job Fransz, voor 1050 pond contant.

  x   Neeltge Cornelis .
   Jop Fransz en Neeltje Cornelisdr. hadden een dochter Chrietje.

   Jan Dirckse Block, wed. van Ariaentge Jans, won. H., en Neeltge Cornelis, wed. van Jop Franse van Bodegom, won. H., tr. te Herkelingen op 6-4-1654 na otr. op 15-3-1654.

   Hekelingen, 28 maart 1654: Neeltje Cornelisdr., ondertrouwd met Jan Dirks Block, repelt met de voogd Cornelis Fransz. van Bodegom, het erfdeel van de kinderen van sal. Jop Fransz. van Bodegom.

  1 kinderen


 5. Arijaantje Fransse van Bodegom , † <1664 .

  x   Borgert Beijens Hasemoer , [] Hekelingen ±1654.
   Arijaantje had een dochter Grietje uit haar 1e huwelijk.
   Begraven Hekelinge, 1653-54: Burrit Beijensz, graf, luiden en kleedij £ xvj,

   Borgert was schepen van Hekelingen in de periode 1639-42.
   Borgert was een zoon van Beyen Jans Hasemoer en Aeltje Cornelisdr.

   Begraven Hekelingen, 1649-50: kind v. Burrit Beijensz, graf en luiden xxv stv.
   Begraven Hekelingen, 1651-52: kind v. Burrit Beijensz, graf en luiden xxx stv.
   Begraven Hekelinge, 1653-54: kind v. Burrit Beijensz, graf en luiden xxv stv.

  x Hekelingen 25-2-1657   Pieter Gerritse Smit .
   Hekelingen, (o) 10-2, (x) 25-2-1657 Pieter Gerritse Smit, wed. van Angenietje Jans, en Ariaentge
   Franse, wed. van Burrit Beijense Hasemoer, beide won. H.

   Pieter Gerritse Smit was weduwnaar van Angenietje Jans. Hij zou hertrouwen rond 1664 met Maertje Jans.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.