Adriaentken Franse Boeser , *Waspik ±1590 , † Waspik 1670.
Dochter van Frans Boeser .


x 1614 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 22-2-1614)
    Cornelis Stevensz Swart , *Waspik ±1565 , † Waspik ±1646.
Kinderen:
 1. Steven Cornelisse Swart , † Dordrecht 9-10-1726 , [] ’s-Gravenmoer .
  Get. bij de overl. aangifte: Anthonij Dielissen Quirijns en Adriaen (Arien Antonisse) Swart .
   Overlijden aangegeven door zijn zwager Anthonij Quirijns en zijn neef Adriaen Swarte.

   Steven Cornelis Swart was in 1670 samen met Johan Zeijlmans schepen van Waspik.

   In Capelle in maart 1638 compareerde Dirck Janss Braber, woonende tot Cappel inde Nieustraet, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen aen ende tot behoeff van Janneken Jans de Weversdr.
   Toegevoegd: Aentken Frans, wed. Cornelis Stevenss, geassisteert door Steven Corneliss, haeren soon, is voldaan op 9-12-1653.

   Op 8-4-1655 werd in Groot-Waspik een vrijgift opgemaakt tussen Jan Johan van Raveschot en Steven Corneliss. Swart.
   Op 10-1-1672 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Thomas Peeterss Zeijlmans en Steven Corneliss. Swart.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Cornelis, Jan, ende Marie Stevens Swart, Peeter Scheur in houwelijck hebbende Anneken Stevensen Swart, Pleun Adriaansen Groenevelt in houwelijck hebbende Adriaantje Stevensen Swart, ende den voorsr. Cornelis Swart noch als voogt over het weeskindt van Wouter Stevensen Swart. Ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’saamen bij testamentaire dispositie van Wouter Ariensen van Tilborg, sijn gemaackt als volght.
   Eerstelijck sijn bedeelt Cornelis Stevensen Swart, Marie Stevensen Swart ende het weeskindt van Wouter Stevensen Swart, t’saamen op een en een halff geerd hooij ofte weijland, en een stuck van ses geerden, bedeelt met her weeskindt Geerit Boudewijns, gelegen in Nederveen Cappel [..].
   Ten tweede is bedeelt Jan Stevensen Swart opde gerechte noordense helft voor aande Nieuwvaart, en achter ten Zuijden, sluijtappelsgewijs, op en neder binnen de slootkanten te meten, van eenen acker groot ontrent vier en een halff hont, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent voor ten noorden Corstiaan de Bie [..].
   Ten derde is bedeelt Peeter Scheur opde helft van vier en een halff hont ackerlant, ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, te weten sluijtappels gewijs, voor aande Nieuwvaart ten Zuijden, en achter ten noorden gelegen,belent vant voorste Zuijden Giel de Haan, vant
   achterste noorden Corstiaan de Bie, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Swart en Jan Jacobsen Paans resten toe, op en neder binnen de sloot kanten te meten.
   Ten vierde is bedeelt Pleun Aer: Groenevelt, op ontrent twee hondt ackerlant en moeren daar aan, in een parceel van vier hondt, onbedeelt met Peeter Scheur, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel inde dwars ackers, belent oost Cornelis Wijngaarts, west Peeter van Campen, streckende vande erve van Jan Jansen Roodenreijs aff, Zuijtwaarts op tot de Oude Leij toe [..].
   Parthijen hebben tot proffijt van den eenen den andere vertigt ende vertegen naar den techte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider vant sijne te moeten betaalen alle de chijnsen ende andere naburen rechte, die met recht daar uijt sijn gaande. Oock te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen ende watergangen. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 23e November 1705.

  x ±1660   Jenneke Ariens van Tilborgh .
   Kinderen: Cornelis, Jan, ende Marie Stevens Swart, Peeter Scheur in houwelijck hebbende Anneken Stevensen Swart, Pleun Adriaansen Groenevelt in houwelijck hebbende Adriaantje Stevensen Swart en Wouter Stevensen Swart.

   De goederen van dessen van Wouter Adriaensen van Tilborgh, eerstelijck Cornelis Stevens Swart met het weeskint van Wouter Swart met Mariken Swart voor haren voorsr paert, ider een haelf geert laens gelegen in Nederveen Cappel.
   Ende ick Peeter Scheur en Jan Stevens Swart voor enen paert, den acker gekomen van Anken Adriaensen van Tielborgh.
   En ick Pleun Adriaen Seu generalijck voor mijn paert, eenen haelleve akergekomen van Klaes Adriaens van Tielborgh. Dit is het hanmerck van Cornelis Stevens Swart: X.
   Ick onder geteeken Maria Stevensen Swart bekenne te vreden te wesen voor mij paert van de goedere van Wouter Ariesen van Tilborgh met een half geert land, gelegen in een stuk van ses geerden, dat Wouter Arisen aen geft bij het testament gemaeckt heft, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen met het weskient van Wouter Swart com sues en mij broeder Cornelis Swart com sues. Actum desen 24 November 1705.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke kinderen van Steven Cornelis Swart met namen Cornelis ende Jan Stevens ende Mariken Stevens Swart ende Cornelis Stevens Swart als voocht voor het weeskint van Wouter Stevens Swart ende Peeter Ariens Scheur die in huwelijck is hebbende Anneke Stevens Swart ende Pleun Groenevelt in huwelijck hebbende Adriaentje Stevens Swart. In echte verweckt bij Jenneken Arien van Tilburgh. Desen 2e october 1699 in Groot Waspik.

   Janneken Ariaens, wed. van Steven Cornelis Swart, Waspijcq, verkoopt [iets] aan Cornelis van Thilborgh op 19-8-1681 in Capelle.

   Janneken Ariens van Tilborgh, wed. Steven Cornelis Swart, verkoopt [iets] aan Niclaes van Tilborgh, broer, op 7-7-1684 in Capelle.

   Ontfangen bij mij ondergeschreven als last hebbende van mijn suster Janneken Ariens van Tilborgh, weduwe wijlen Steven Cornelissen Swart, door handen van Hendrick van Tilborgh ende Anthonij Cornelissen Swart de somme van drie hondert ende drie gulden op reeckeninge ende minderinge vanden provisioneele vonnisse bij schout ende heemraden van Groot Waspick opden 3 meert lestleden ten laste van deselfde gedecideert ende op de [..] costen daerom geresen. Toirconde geteckent 2 april 1683. Cornelis van Tilborgh.

  6 kinderen


 2. Frans Cornelis Swart , † ’s-Gravenmoer 1684 .
  Frans Cornelis trad op als getuige bij de doop van Johanna Cornelis Swart , de doop van Adriaan Thomasse Swart .
   Op 1-2-1741 in was sprake van Janneke Tuwarts (Sgravenmoer) en Anthonij vanden Zantheuvel x Cornelia Molenschot (Geertruijdenberg) als erfgenamen van Frans
   Cornelis Swart. Land, 1/6 in het buijtenland van de stede van Cornelis Swart, ½ van de noordense helft vd grasdries en ½ van middenstuk hoijlant, dat alles ter waarde van ƒ 150, was verdeelt tussen Gerrit, Frans en Anthonij Cornelisse Swart volgens een deling van 31-1-1671.

   Frans Cornelis Swart/Swerdt.

   Op 16-3-1649 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift en een wilceur tussen Frans Corneliss Swart en Anthonis Wouterss, [zijn] zwager, betreffende een ¼ huijs, hoff, erve en saeijlant nabij de dwersloot in ’s-Grevelduijn voor ƒ 200.

   Op 7-2-1659 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift tussen Adriaenken Franssen, wed. Cornelis Stevenss Swart, geass. door Frans Corneliss Swart,
   zoon, ter eenre, en Anthonis Janssen Snijder ter andere zijde. Het betrof een perceelken saeijlant, groot ca 2 hont 20 roeden; en een perceeleken opde schuerwerf en een hof in Wijdt Willems za stede; voor: ƒ 300.

   Op 7-2-1661 verwilkeurt Gerit Cornelis Swert tbv Adriaen Claess ende de weeu of de
   erfgenamen van Jan Claess, broer, schipper, buijten Brussel ivn met maken van een
   pleijtschip. Frans Cornelis Swerdt en Antoni Cornelis Swerdt, broers, staan borg.

   Op 26-4-1650 machtigt Johan van Eck, procuratie Schiedam, mede namens de overige kinderen van Johan van Eck, zijn vader en drossaert en rentmeestervan Poederoijen, Frans Cornelis Swerdt, Sgravenmoer, om te Cappel goederen te verkopen aan de erfg van Jan Adriaens Waelwijck en Jenneken Cornelis.
   Op 19-12-1650 verkoopt Frans Cornelis Swerdt, Sgravenmoer, namens Johan van Eck als zoon en erfg van Johan van Eck, zijn vader en drossaert en rentmeestervan Poederoijen, mede namens de overige kinderen aan Domme Alexander vande Ledt, predicant te Dongen x Mariken Peeter Niclaes voor ¼ , Steven Huijbrechts Clau, Claes Jacobs Tack x Jacomijntken Adriaen Niclaes voor ¼ de erfg van Huijbrecht Claes voor ¼ en Dirck Adriaens Waelwijck voor ¼.

   Maeijken Gerit Franss met Huijbert Gerit Franss, oudste broer, en Anthonis Joosten, zwager, als assistenten en in presentie van Coenraet Adriaenss Baes en Frans Cornelis Swart compareerde op 26-2-1665 in Groot-Waspik en magtigde Gerit Anthonis van den Hoeck, neve, om 1/5 in 9 geerden te buijtendelle opt Stapeleijnt te verkopen.

   Op huijden desen 25e junij 1674 in Groot Waspik soo sijn Frans Corneliss Swart, ’s Moer, ter eenre ende Peeter Arenss ende Thomas Zeijlmans, secretaris, namens Huijbert Peeterss, sijne vrouwe vader, ter andere sijde veraccordeert mbt een wilkeur.

  x ±1650   Griettie Thomas Dirckens Rijcken , † 1697, [] ’s-Gravenmoer 10-12-1697.
      Dochter van Thomas Dircks Rijcken en Anneke Adriaense Cluijter .
   Impost f 6,-.

   Op 23-10-1661 verkoopt Frans Cornelis Swerdt x Griettien Thomas, ’s Gravenmoer, aan Dirck Janss van Nederveen, Peeter Adriaenss en Tonis Adriaenss den Jongen.

   Op 13-6-1691 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Grietje Thomas Reijcken, wed. Frans Swart, en Henderick Janssen van Thielborch.

   Op 21-2-1660 in Groot Waspik compareerden Steven Huijbertss Clauwaerts voor de oostense helft en Corstiaen Wouterssen Reijcken, brouwer tot Sgravenmoer x Lijnken Thomas en Cornelis Roochussen x Adriaenken Thomas mede namens Frans Corneliss Swart x Grietken Thomas, Jan Aerden Bommeler x Dircxken Thomas en Jan Thomas. Alle kijnderen van Thomas Dircxssen Rijcken voor dander ½ in een banck bleckeling gronden inde Bagijnen Banck op de west zijde van Willem van Ghents vaert in ’s-Grevelduijn voor ƒ 400. De andere comparanten waren Jan Bastiaenss tbv Judich Janss, sijn moeder en Dirck Janssen van Nederveen voor 5/6 en Jan Peeterssen Gheenen voor 1/6.

   Get. bij de overl. aangifte: Willem Fransen Swart .
   Griettie Thomas Dirckens trad op als getuige bij de doop van Anna Anthonisse Quirijns .

  6 kinderen


 3. Willem Cornelisse Swart , † ±1675 .
   Overl. tussen nov. 1670 en 1679.

   Staet ende inventaris van de goederen soo haeffelijck als erffelijck, inkomende ende uijtgaende schulden bij Maijken Huijbertss Berrevoets, naergelaten weuwe van Willem Corneliss Swart, tsamen bij staende houwelijck besten ende gepossideert hebbende ende bij
   den voornoemden Willem Corneliss Swart meter doot geruijmt ende naergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen 18e januarij 1679 in Groot Waspik.

   Op 5-11-1670 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Willem Corn. Swart, geh.m. Maeijken Huijbrechtss. Bervoets, en Peeter Melssen.

   Op 19-2-1671 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Willem Corneliss. Swart en Crijn Rocussen Rutten.

   Op 28-4-1673 werd in Groot-Waspik een wilceur opgemaakt tussen Anthonij Corneliss. Swart en Willem Cornelis Swart.

   Op huijden desen 18e januarij 1679 comparerde voor ons schout ende heemraden van Groot Waspick ondergenoemtin eijgene persoonen Maijken Huijbertss Berrevoets, geassisteert met Adriaen Janss de Ruijter. De welcke verclaerden ende bekende rechtelijck
   voor recht aengenomen te hebben van Anthonij Corneliss Swart als vaderlijcken oom enden aengestelden bloetvoocht hare vier minderjarige kinderen die sij verweckt heeft bij den voorgemelten Willem Corneliss Swart bij namen Adriaentje, Cornelis, Huijbert ende Peter Willemss Swart. Alle kinderen vanden voorss Willem Swarten.

  x ±1665   Maijken Huijberden Berrevoets , * ±1645 .
      Dochter van Huijbert Cornelisse Berrevoets en Adriaenke Franse Boeser .
   Kinderen bij namen Adriaentje, Cornelis, Huijbert ende Peter
   Willemss Swart.

   Op 4-11-1680 in Groot-Waspik was sprake van een extract met als 1e comparant Gerit Swart en als 2e comparant Hendrick Janssen van Tilborgh, geh.m. de weduwe Willem Swart.

   Op 28-4-1681 werd in Groot-Waspik een vrijgift opgemaakt tussen Daniel van Veen en Hendrick Janssen van Tilborgh, geh.m. de weduwe van Willem Swarten.

   Op 13-6-1691 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Grietje Thomas Reijcken, wed. Frans Swart, en Henderick Janssen van Thielborch.

  4 kinderen


 4. Gerrit Corneliss Swart .

   Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Corneliss Swart werden in Groot-Waspik genoemd in een waterbrief van 17-3-1653.

   Op 21-3-1653 werd in Groot-Waspik een waterbrief opgemaakt tussen Gerit Corneliss. Swart en Janneken Cleijssen, wed. [van] Abraham Jacopss.

   Op 7-2-1661 verwilkeurt Gerit Cornelis Swert tbv Adriaen Claess ende de weeu of de
   erfgenamen van Jan Claess, broer, schipper, buijten Brussel ivn met maken van een
   pleijtschip. Frans Cornelis Swerdt en Antoni Cornelis Swerdt, broers, staan borg.

   Scheijdinge ende erfdeelinge tusschen Frans Corneliss Swart, Steven Corneliss Swart, Peter Corneliss Swart voor hem selven als schriftelijcken last ende procuratie hebbende van sijnen broeder Gerrit Corneliss Swart daer vooren in dese deelinge rechtelijcke is gestelt tot het verwachten bij blint lot Mels Thomas Zeijlmans, stadthouder alhier, Willem Corneliss Swart ende Anthonij Corneliss Swart. Ende dat van alsulcke goederen voorde ses kinderen hier vooren genomineert bij Adriaentje Franse haren moeder zaliger naergelaten ende metter doot geruijmt sijnde ende dat achtervolgens den testamente dien aengaende daer van gepasseert voorden notaris de Ruijter ende seeckere getuijgen [..].
   Aldus deselve aengebrocht ende gepasseert voor stadthouder, Jan Otgens, Cornelis Jochem Rijcken ende Thomas Bommelaer, schepenen, desen 29e april 1670.

   Op 4-11-1680 in Groot-Waspik was sprake van een extract met als 1e comparant Gerit Swart en als 2e comparant Hendrick Janssen van Tilborgh, geh.m. de weduwe Willem Swart.


 5. Peeter Cornelis Swart .

   Op 11-1-1649 in Groot-Waspik werd er een vrijgift opgemaakt door Adriaeken Franssen wed. Corneliss Stevenss Swart (geassisteert door Cornelis Jochim Rijcken) voor ½ en Anthonis Wouterss x Anneken Corneliss, Frans Corneliss, Gerit Corneliss, Steven Corneliss en Peeter Corneliss. De schout etc als oppervoogden van Anthonij en Willem Corneliss voor ½. Alle erffg van Cornelis Stevenss Swart. De 2e comparant was Gherit Janss. Het betrof ½ turfdelle, gemeen met cooper, gekocht van Cornelis
   Michielss en zijn huijsvrouwe kijnder belend aan de Vroukens vaert in ’s-Grevelduin-Capelle voor ƒ 265.

  x <1674   Anneken Jacobs Bommelaer , † <1687.
      Dochter van Jacob Bommelaer en ?
   Frans Cornelis Swart als voocht en Lauwereijs Jacobss Bommelaer als toesiender van hun kinderen worden in november 1674 in Groot Waspik genoemd.

   Op 10-5-1670 was in Groot-Waspik sprake van een quitantie tussen Anneken Jacobs Bommelaer, geh.m. Ptr. Corn. Swart, en Aert Adriaenssen Bommelaer.

   Frans Cornelis Swart, als voocht vande kinderen vanPeeter lost op 8-11-1674 een wilkeur van 20-5-1671 voor ƒ 100 geheel af. Het oorspronkelijke onderpand was het huis van Peeter Corneliss Swart. De schuldeiser was Laurens Jacobss Bommelaer.

   De weeskinderen van Peeter Cornelissen Swart en Anneken Bommelaer saliger worden in 1686 in ’s-Gravenmoer genoemd.

  1 kinderen


 6. Anneken Cornelis Swart .

   Op 11-1-1649 in Groot-Waspik werd er een vrijgift opgemaakt door Adriaeken Franssen wed. Corneliss Stevenss Swart (geassisteert door Cornelis Jochim Rijcken) voor ½ en Anthonis Wouterss x Anneken Corneliss, Frans Corneliss, Gerit Corneliss, Steven Corneliss en Peeter Corneliss. De schout etc als oppervoogden van Anthonij en Willem Corneliss voor ½. Alle erffg van Cornelis Stevenss Swart. De 2e comparant was Gherit Janss. Het betrof ½ turfdelle, gemeen met cooper, gekocht van Cornelis
   Michielss en zijn huijsvrouwe kijnder belend aan de Vroukens vaert in ’s-Grevelduin-Capelle voor ƒ 265.

  x   Anthonis Wouterss .

   Op 13-3-1641 in Groot Waspik was sprake van een wilkeur tussen Anthonis Wouterss, ter eenre, en Anthonis Huijbertss, ruijter, ritm. Crock te Breda, ter andere zijde. Antonis Wouters is getrouwd met een dochter van Cornelis Stevenss Swart.
   Peeter Thomas, secr, verklaart namens Anneken Thonis dat op 3-9-1658 de wilceur geheel is afgelost.

   Op 16-3-1649 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift en een wilceur tussen Frans Corneliss Swart en Anthonis Wouterss, [zijn] zwager, betreffende een ¼ huijs, hoff, erve en saeijlant nabij de dwersloot in ’s-Grevelduijn voor ƒ 200.


 7. Antonij Cornelisse Swart , *Waspik ±1630 , † 6-1702 , [] Vrijhoeve-Capelle 19-6-1702.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 30-3-1659   Engeltje Corsen (de) Seeuw , * ±1638 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-2-1639 , † 6-1710, [] ’s-Grevelduin-Capelle 16-6-1710.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.