Sebastiaen Franss (Bastiaan Fransen) Boeser , *Waspik ±1620 , † <4-1680.
Zoon van Frans Adriaensz Boeser en Grietken Adriaen Panum .


x <1645
    Maeijken Lambertss .    

x ±1650
    Eeltje Jans Fiers , * ±1625 , † >1687.
Kinderen:
 1. Neesken Bastiaens Boeser .

  x <1662   Adriaen Cornelissen Buijs , † <1704.
   Rechtelijcke optekeninge gedaen tot Adriaen Cornelis Buijs zaliger tot naerrichtinge vande wesen, soo vanden eersten bedde als tweede bedde, ten overstaen van Gerrit Zeijlmans, schout, Dirck Janss Zeijlmans ende Cornelis Janss de Bont, heemraden. Desen 11e augusti 1703 in Groot-Waspik.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Adriaen Cornelis Buijs ende Neesken Bastiaenss ende Dingetje Aertss Vermeijs soo vanden eersten als tweeden bedde ende volgens testament eene kinderen is als volght
   Eerstelijck soo is Jacob Adriaenss Buijs gelodt, gecavelt ende beërfdeelt op een huijs, hoff ende bijster, tot den waterganck toe, gelegen in Groot Waspick, tusschen erffenisse van Hendrick Toontert oost ende Jan van Dun west. Streckende vant kerckhof af uijt den noorden zuijtwaerts in tot den waterganck toe. Getaxeert op contant gelt weerdigh te wesen ter somme van f 910: 0: 0. Ende moet uijtreijcken aende weduwe en haer kinderen f 50 gulden. Item alnoch soo is Jacob Adriaense Buijs voornoemt gelot, gecavelt ende beërfdeelt op op eenen acker zaijlants, gelegen in Groot Waspick aenden molen [..].
   Item hiertegens soo sijn Johan Boeser als vooght ende Gijsbert Thomas Zeijlmans als toesiender vande wesen van Jan Buijs ende sijne weduwe gelot, gecavelt ende beërfdeelt op de del aende twee wielen,gelegen tusschen erffenisse van Gerrit Zeijlmans, schout, oost en Jan Dircks Schoenmakers west. Streckende uijt dennoorden vande Ka af zuijtwaerts in tot der halver Her straet toe. Getaxeert op contant gelt weerdigh te wesen ter somme van 400: 0: 0. [..]
   Inde kantlijn: Ick ondergeschreven Nicolaes Biskop als getrout hebbende Maeijke Buijs bekenne dese neffenstaende uijt rijckingh van 30 gulden ontfangen te hebben. Desen 15e meert 1706. Nicolaes Bisschop.

   Adriaen Cornelis Buijs was heemraad van Waspik.

   Smaeldeelinghe tusschen de drie voorkijnderen van Sebastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss met namen Adriaen Cornelissen Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaensen, Adriaen Bastiaensen ende Gertruijt Bastiaensen. Alhier voor recht aengebrocht desen xije november 1661.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Cornelis Buijs, als man ende vooght van Lesken Bastiaensen Boeser, Hendrick Franss Boeser in qualite als vooght van Jan, Frans, Peeter ende Grietje Bastiaenss Boeser ende Huijbrecht Janssen Vassen, weduwenaer van Truijcken Bastiaenss Boeser, als vader ende vooght van Bastiaen Huijbrechtss Vassen, daer moeder van was de voorgemelte Truijcken Bastiaenss Boeser. Tsamen inder qualite als
   erffgenamen elck voor een gerechte derde part van Adriaen Bastiaenss Boeser haren swager broeder ende oom respective. Ende dat van de erffgoederen de welcke bij den voornoemde
   Adriaen Bastiaenss Boeser naergelaten ende metter doot geruijmt sijnde. Ende selve alhier voor recht aengebrocht desen 27e meert 1674 in Groot Waspik.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Corneliss Buijs, als in huwelijck gehadt hebbende Neesken Bastiaenss Boeser, ende de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Bastiaen Franss ende Geltjen Janss Fiers, echte luijden. Ende metder doot ontruijmt bij Bastiaen Franss Boeser voorss. Alhier in Groot Waspik voor recht aengebrocht den 8e junij 1688.

   Adriaen Cornelis Buijs maakte op 19-2-1694 in Groot Waspik een testament op.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Adriaen Cornelis Buijs ende Neesken Bastiaenss ende Dingetje Aertss Vermeijs soo vanden eersten
   als tweeden bedde ende volgens testament eene kinderen is als volght. Desen 14e augustus 1703 in Groot-Waspik.
   - Eerstelijck soo is Jacob Adriaenss Buijs gelodt, gecavelt ende beërfdeelt op een huijs, hoff ende bijster, tot den waterganck toe, gelegen in Groot Waspick [..].
   - Item hiertegens soo sijn Johan Boeser als vooght ende Gijsbert Thomas Zeijlmans als toesiender vande wesen van Jan Buijs ende sijne weduwe gelot, gecavelt ende beërfdeelt op
   de del aende twee wielen [..].
   - Item alnoch soo sijn de voornoemde vooght ende toesiender ten behoeve vande weduwe ende wesen gelot, gecavelt ende beërfdeelt op eenen bijster, gelegen in Groot Waspick, groot ontrent 6 hont [..].
   - Item alnoch soo sijn de voornoemde vooght ende toesiender ten behoeven vande voornoemde weduwe ende wesen gelot, gecavelt ende beërfdeelt op den bijster ende acker achter Zeger de Smit in Groot Waspick [..].
   - Item hiertegens soo is Maijken Adriaenss Buijs gelot, gecavelt ende beërfdeelt op op een del bij Haensbergen [..].
   - Item noch soo is de voornoemde Maijken Buijs gelot, gecavelt ende beërfdeelt op anderhalf hont ackerlant, gelegen in Groot Waspick [..].

  1 kinderen


 2. Adriaen Bastiaens Boeser .

   Accoort van affscheijdt tusschen Eelken Janss Fiersen weduwe van Sebastiaen Franss ende de voorkijderen van Bastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss.
   Op huijden desen xije november xvjc eenentseventich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven den eersame Eelken Janssen Fiersen, weduwe van Sebastiaen Franssen, geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans, hare assistent en voocht in desen, ende Handrick Franssen, inder qualite als voocht, ende Aert Janssen Fiersen als toesiender vande vier onmondige weskinderen vande voorschreven Eelken Janssen verweckt bij Sebastiaen Franss voorschreven, ter eenre, ende geassisteert met Adriaen de Ruijter haren wettelijcke gecoren voocht.
   Alle drie voorkijnderen vanden voornoemden Sebastiaen Franssen verweckt bij Maeijken Lambertssen ter andere sijden.
   In de kantlijn: Adriaen Corneliss Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaenss, Adriaen Bastiaenss ende Hendrick Franss als voocht van Truijcken Bastiaenss bekende van mijn door handen Eelken Janss Fiersen van iest bovengestelde penningen ten vollen ende alle betaelt te sijn. Den eersten metten lesten. Toirconden desen geteeckent desen xxvje januarij 1663.


 3. Gertruijt Bastiaenss (Truijcken Bastiaenss) Boeser , † <1675 .

   Accoort van affscheijdt tusschen Eelken Janss Fiersen weduwe van Sebastiaen Franss ende de voorkijderen van Bastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss.
   Op huijden desen xije november xvjc eenentseventich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven den eersame Eelken Janssen Fiersen, weduwe van Sebastiaen Franssen, geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans, hare assistent en voocht in desen, ende Handrick Franssen, inder qualite als voocht, ende Aert Janssen Fiersen als toesiender vande vier onmondige weskinderen vande voorschreven Eelken Janssen verweckt bij Sebastiaen Franss voorschreven, ter eenre, ende geassisteert met Adriaen de Ruijter haren wettelijcke gecoren voocht.
   Alle drie voorkijnderen vanden voornoemden Sebastiaen Franssen verweckt bij Maeijken Lambertssen ter andere sijden.
   In de kantlijn: Adriaen Corneliss Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaenss, Adriaen Bastiaenss ende Hendrick Franss als voocht van Truijcken Bastiaenss bekende van mijn door handen Eelken Janss Fiersen van iest bovengestelde penningen ten vollen ende alle betaelt te sijn. Den eersten metten lesten. Toirconden desen geteeckent desen xxvje januarij 1663.

  x <1675   Huijbrecht Janssen Vassen .
   Zij hadden een zoon Bastiaen.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Cornelis Buijs, als man ende vooght van Lesken Bastiaensen Boeser, Hendrick Franss Boeser in qualite als vooght van Jan, Frans, Peeter ende Grietje Bastiaenss Boeser ende Huijbrecht Janssen Vassen, weduwenaer van Truijcken Bastiaenss Boeser, als vader ende vooght van Bastiaen Huijbrechtss Vassen, daer moeder van was de voorgemelte Truijcken Bastiaenss Boeser. Tsamen inder qualite als
   erffgenamen elck voor een gerechte derde part van Adriaen Bastiaenss Boeser haren swager broeder ende oom respective. Ende dat van de erffgoederen de welcke bij den voornoemde
   Adriaen Bastiaenss Boeser naergelaten ende metter doot geruijmt sijnde. Ende selve alhier voor recht aengebrocht desen 27e meert 1674 in Groot Waspik.

  1 kinderen


 4. Frans Bastiaansz Boeser , * ±1655 , † Waspik 18-2-1718 (ingeslapen) .
  Frans Bastiaansz trad op als getuige bij de begrafenis van Mels Melsen van Driel .
   "Frans Bastiaensen Boeser is in den Heer ontslapen op Vrijdagh den 18 Februarius des middaghs de klocke 12 à een uur. Godt geeft hem een zaligh eynde amen anno 1718."

   In de jaren 1690 bekleedde Frans een bestuurlijke functie en was hij regelmatig getuige bij huwelijken in Waspik.

   Op 16-11-1694 in Groot-Waspik was er sprake van een vrijgift tussen Johannes Hendrickxsen Boeser en Frans BAstiaensen Boeser.

  x ±1680   Anneke Tunesen Seijlmans , * ±1660 , † Waspik 2-8-1684 (ingeslapen).
   "Anneken Tunesen Sijlmans is overleden den tweeden Augustus smorgens voor een uer anno 1684."

   Anneke Thonis, Anneke Theunis, Anken Anthonisse Sijlmans/Seijlmans/Zeijlmans.
   Haar moeder overleed op 5 april 1679 om 4 uur ’s morgens: "Den 5 Appriel sWondach smargens ten vier uren heeft Godt den Heer mijn moeder uijt desen bedroefde werelt gehaelt en is gerustelijck in den Heer ende Godt salich gestorve in het yaer ons Heeren anno 1679."

  x ±1690   Jenneke Melsen van Driel , * ±1665 , † 4-12-1729.
      Dochter van Mels van Driel en ?
   "Yanken Melsen is gestoorven den 4 December in den jaeren 1729."

   Op 12-9-1706 werd f3,- betaald voor het begraven van Mels Melsen van driel, aangegeven door zijn zwager Frans Boeser.

  6 kinderen


 5. Johan Bastiaens (Jan Bastiaense) Boeser , * ±1655 , † Waspik 22-4-1705 .

  x ±1679   Willemijntje Cornelisse (Willemken Cornelis) Rijcken , *Waspik ±1655 , † Waspik 13-11-1724.

  6 kinderen


 6. Peeter Bastiaansen Boeser , *Waspik ±1660 , † Waspik 1-4-1730 .

   Pieter Bastiaans Bouser/Boeser/Boezere.

   Peter Bastiaenss. Boeser wordt op 21-4-1693 in Groot-Waspik genoemd samen met Goris Thoniss. bij een vrijgift.

   Op 3-6-1713 in Groot-Waspik was sprake van een transport tussen Adriaen Zeijlmans, schout, e.a. en Peeter Bastiaensen Boeser.

   Op 28-12-1720 vond Groot-Waspik een transport plaats tussen Peeter Bastiaense Boeser en Aert Peeterse Boeser.

   Dat voor ons Gecomen en Gecompareert sijn Adriaan en Wouter Peterse Boeser en Pieter van Waspik, de welkete samen verclaerden wettelijk over te geven met eender vrije gifte
   so dat regt is, aan en tot behoeff van Bastiaan Peterse Boeser, drie vijfde parten inde helft van een huijs, Erve en akkerlant, gestaen en gelegen alhier ten Weste vande Niuwvaert, groot int geheel met den Quekel 1 ½ morgen, so en in die vougen als het selve is bedeelt tegens de wed: van Arien Cluijters, belent Zuijden de geheelr Stede Arien Paans, noorden Corstiaan Glaviman, strekkende van der halver Niuwvaert aff, Westwaerts op tot den Quekel toe, belent den geheelen Quekel, Oost de Niuwvaertsde akkers, West de wed: Willem Potmaker, strekkende uijt den Zuijden vande Erve van Poulus Bruijnenbaert aff, Noordwaerts op tot de Erve vanden voorn: Bruijnenbaert toe. Ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergange, en andere nabuirlijke regten, met regt daar uijtgaande, voorts geloven sij Vercoperen den Coper inde voorsr: parten te vrijen en waren naer den regten van Zuijthollant, en alle Voorcommer, Calangie en aantaal dier op is aff fe doen tot Niuwjaer 1741 toe, present Adriaan Zeijlmans Schout, Aert vanden Hoek en Adriaan Verheijden Schepenen, desen 27e Appril 1741.

  x Waspik 29-6-1681   Lijsbeth Adriaanse Visscher , *Capelle (NB) ±1660 , † Waspik 3-1734.
   Otr. op 8-6-1681 in Waspik.
   Peeter Bastiaense Boeser, j.m. van Waspik, en Lijsbeth Adriaense Vischer, j.d. van Capelle.

  9 kinderen


 7. Margriet Bastiaansen (Grietje Bastiaens) Boeser , * ±1660 , † ±1718 .
   Waspik, desen 2e maij 1719.: Schijdinge ende erffdeelinge die bij desen doende endeovergevende sijn Steven Jans Timmermans in huwelijk hebbende Maeijke Zeijlmans, Jacobus Haagoort in huwelijk hebbende Elisabet Zeijlmans en Adriat Schouten in huwelijk hebbende Geertruij Zeijlmans.
   Alle kinderen en erfgenamen van zaliger Adriaen van Clootwijk gesegt Zeijlmans en Grietje Bastiaens Boeser als mede nog den voornoemde Jacobus Haagoort in qualiteijt als ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij aangestelde voogt over Huijbert de Ruijter mede sone vande voornoemde Grietje Boeser in huwelijk verweckt bij Willem de Ruijter. En voor soo veel dit noots sij den voornoemde Huijbert de Ruijter. Ende dat van alle de goederen bij de voornoemde Grietje Bastaiens Boeser met te doot ontruijmt en naergelaeten.

   Margriet Bastiaanschen Bosser.

   Op 18 feb. 1713 in Klein Waspik vond een erfdeling plaats tussen de erfg. Jan Adriaens van Clootwijck gesegt Zeijlmans, ter eenre, en de erfg. Grietje Bastiaens Boeser ter andere zijde:
   1. Steven Timmermans x Maeijken Zeijlmans.
   2. Jacobus Hagoort x Elisabeth Zeijlmans

   Waspik, desen 2e maij 1719.: Schijdinge ende erffdeelinge die bij desen doende endeovergevende sijn Steven Jans Timmermans in huwelijk hebbende Maeijke Zeijlmans, Jacobus Haagoort in huwelijk hebbende Elisabet Zeijlmans en Adriat Schouten in huwelijk hebbende Geertruij Zeijlmans.
   Alle kinderen en erfgenamen van zaliger Adriaen van Clootwijk gesegt Zeijlmans en Grietje Bastiaens Boeser als mede nog den voornoemde Jacobus Haagoort in qualiteijt als ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij aangestelde voogt over Huijbert de Ruijter mede sone vande voornoemde Grietje Boeser in huwelijk verweckt bij Willem de Ruijter. En voor soo veel dit noots sij den voornoemde Huijbert de Ruijter. Ende dat van alle de goederen bij de voornoemde Grietje Bastaiens Boeser met te doot ontruijmt en naergelaeten.

  x <1682   Adriaen van Clootwijck gesegt Zeijlmans , † <1696.
      Zoon van Johan (Jan Wouters) Seijlmans en Adriaentken Adriaens van Clootwijck .
   Staet ende inventaries gemaeckt op den 15e meert 1695 [in Groot-Waspik] van alle erffgoederen ende inboel tot Grietjen Boeser weduwe Adriaen van Clootwijck. Ten overstaen van Geriet Seijlmans, schout ende Dierck Jans Seijlmans ende Frans Boeser, hemraden.

   Adriaen van Clootwijck gesegt Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz. Zeijlmans die o.t./tr. ’s.Gr.-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. van Clootwijck.

   Adriaen Seijlmans, noemde zich later "Van Clootwijck". Zoon van Jan Wouters Zeijlmans, Schout tot Waspik in 1648, en Ariaentje Adriaensdr. van Clootwijck, ged. te ’s-Grevelduin-Capelle op 20-5-1629. Kleinzoon van Adriaen Dirks de Oude van Clootwijck, secretaris en schout in Zuidewijn-Capelle in 1612, en Anneke Thielmans.
   Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" 1997.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de vier kinderen van Bastiaen Franss Boeser ende Gieltje Janss Fiers met namen Jan Bastiaenss Boeser, Peeter ende Frans Boeser ende Adriaen van Clootwijck die in huwelijck is hebbende Grietje Bastiaenss Boeser. Alle kinderen ende erffgenamen van Bastiaen Franss Boeser ende Gieltje Jans Fiers voorss. Ende dat van hare vaderlijcke goederen haer bij aenneminge gelooft. Alhier voor recht aengebrocht desen 8e junij 1688 in Groot-Waspik.

   Groot Waspik 18.2.1713:
   Deling tussen Grietje Bastiaense Boeser en haar kinderen verwekt door Adriaen van Klootwijk gezegd Zeijlmans, met name Mayken, gehuwd met Steven Jansz. Timmermans, Elisabeth gehuwd met Jacobus Hagoort en Geertruij gehuwd met Adriaen Schouten. Adriaen Janszn. van Clootwijck, gezegd Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz. Zeijlmans die o.t./tr. ’s.Gr.-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. van Clootwijck. Bij de doop van Elisabeth stond als vader Adriaen Jansz. van Clootwijck

  x <1696   Willem Huijbe de Ruijter .

   Willem Huijbrechts de Ruijter, j.m. van Raamsdonk, en Sijken Cornelis Jan Wijten, j.d. van Waspik, ald. otr. 21-3-1674 en tr. 27-4-1674.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.