Gherijt Peetersz van Bommel , † ±1559.
Zoon van Peter van Bommel en Juetgen .


x ?? <1540
    Hilleken .
x <1545
    Elijzabeth Wouters (Lijsken Wouters) .    

Kinderen:
 1. Wouter Geritsz van Bommel .

   Wouter Geritsz van Bommel werd genoemd in ’s-Grevelduijn-W in een verlije acte van 31-1-1568 met Thonis Huijbrechtsz Maes.

   Wouter Geritsz van Bommel, zoon van Gerit Petersz. van Bommel en Elisabeth Woutersdr. alias Lijs van Bommel, trouwde met Anneken, dochter van Huijbrecht Henricxsz. (van der) Maes.

   In 1561 wordt te Klein-Waspik de boedelscheiding tussen de erfgenamen van Huijbrecht Heijn Maesz. vastgelegd: Hanrick Huijbertsz. en Wouter Geritsz. van Bommel, Dirck Huijbertsz. en Adam Huijbertsz., Tonis Huijbertsz. en Ariaen Huijbertsz. Zij verdelen de goederen onder Klein-Waspik.

   Op 31-1-1568 was in Cleijn-Waspik sprake van een verlije tussen Wouter Geritsz van Bommel en Thonis Huijbrechtsz. Maes te Sgrevelduijn.

   Opten xije septembris anno xvc vijff ende tsestich [in Capelle] compareerden Lijsken, Gerit Petersz van Bommels weduwe, ende Wouter Geritsz van Bommel met Adriaen Laureijss als testamentaire momboir ende toesiender van Wouter Geritsz ende hebben van malcanderen geschift ende gedeijlt.
   Eodem anno et die compareerden Wouter Geritsz van Bommel ende heeft over gegeven dat hij sijn goederen vercoopen noch beswaren sal mogen tot vijff stp brabants toe ter tijt ende ter wijlen toe voor dat hij sal wesen dartich jaren.

   Opten xe martij anno xvc seven ende tsestich [in Capelle] compareerden Aert Geldensz mede als voocht van Anneken Aerts, sijn dochter, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is
   Wouter Geritsz van Bommel.

   Op huijden desen xxvje novembris anno xvc Lxxvij [in Capelle] compareerden Adriaen Zegersz als voicht van Wouter van Bommels weeskijnt met Dirck Huijbertsz vander Maes, als oom ende toeziender, ende hebben over gegeven met vrijer giften zoo recht is Anthonis Heijnricxz Timmer de hofstat daer
   Elizabeth van Bommel gewoont ende afgestorven is. Betaald werd via een wilkeur.

   Op 4-6-1613 in Klein-Waspik was sprake van een Evaert Wouters van Bommel, namens Joest Wouters.

  x   Anneken Huijbrechts (Anna Huijbertss) (van der) Maes , † <2-1577.
      Dochter van Huijbrecht Henricxsz (Huijbert Heijn) (van der) Maes en Marijken Dirck Adriaen Dircxsdr .
   Zij hadden een zoon Gheerit.

   Anna Huijbert Heijn Maesdr. is een dochter van Huijbrecht Henricxsz (van der) Maes.

   Wouter Gheritss van Bommel, geh. met Anna Huijbertss, heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Claeijs Aertss, vije meij anno xvc negen ende tsestich [in Capelle].

   Op huijden den 21e januarij [1577 in Capelle] compareerden voor schouth ende heemraders Adriaen Zegerss ende Adriaen Huijbertsz Maes, als voochden van
   - Wouter van Bommel, kijnt, ter eenre, ende
   - Reijn Dieliss, mede namens zijn kijnderen verweckt bij Anneken Huijberts, ter andere, ende
   zij hebben haer deelinge aengebrocht van alle die goeden achtergelaten bij doode Wouter Geeritsz ende Anneken voorz des voorz Woutwen wittige huijsvrouwe was ende in manieren nabeschreven.
   Dir sijn alsulcke parcheelen van goederen als aengecomen ende bestorven sijn Gheerit Woutersz van Bommel bij doode Elizabeth van Bommel zijn bestemoeder, aengebrocht voor schouth ende heemraders bij Adriaen Zeghersz ende Reijn Dielisz als voochden vande voornoempden Gheerit van Bommel, actum anno et die voors.

   Desen ve junij anno xvc Lxxxj [in Capelle] compareerden Cornelis Toniss Smit ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Lijsken Tonis Huijbertssweu ende derffgenamen van Tonis Huijbertss: Reijn Dieliss kinderen bij Anna Huijbert Heijn Maesdr, Dirck Huijbertss ende Gerit Wouterss van Bommel mede namens Arien Segherss ende Dirck Huijbertss voorss.

   Op huijden desen je januarij anno Lxxvij [in Capelle] compareerden Reijn Dielisz ende Adriaen Huijbertsz vander Maes als voocht van twee kijnderen van Anneken Huijbertsdr, zijn suster, bij Reijn Dielisz ende hebben geloot ende gedeelt ende voir recht aengebrocht alzulcke goeden als henlieden inder qualiteijt voorz aengecomen ende beestorven zijn bij dooden Anneken Huijberts voirz.

  1 kinderen


 2. ? Adriean Geritsz van Bommel , † <1593 .

   Adriaen Geritsz van Bommel te Reamsdonck wordt in Groot-Waspik in wilceur actes genoemd in 1567, 1596 en 1601.

   Adriaen Geeritss van Bommel is op 31-1-1587 in Cleijn Waspik de voogd van Huijpken Wouter Vass weduwe.

   Er is in de winter van 1612-1613 in Raamsdonk rente betaald ivm land van Adriaen Geritsz van Bommel eerder beheorende aan Lijsbeth Jan Peetersz.

   Op xiiien mert anno 1609 compareerden Jan Adriaen Geeritszoon van Bommel, schouthet in Luijenamboecht, ende heeft vuijt crachte van procuratie op hem gepasseert voor
   de magistraet van Geertruidenberch van date den xiiijen januarij anno voorschreven onderteijckent Mansdael met des voorschreven stadts segel besegelt bij Willem Janssen schiptimmerman voor sich seven ende Cornelis Janssen als man ende voecht van Maijken Jansdochter, de selve tzamen noch vervangende ende hen sterck makende voor Nelleken Jansdochter henne suster, overgegeven met vrijer giften soo als recht is alsulcke twee geerden lants als sij constituanten gemijn ende ombedeelt hebben leggende gehadt met den voorschreven Seger Janssen in Baxweer Streckende op ende neder met het voorschreven lant voorts met sijn schauwen ende nabueren rechten daermet recht toebehoorende ende geloeffden hij Jan Adriaenssen schout voorschreven vuijtcrachte vande voorschreven procuratie Seger Janssen dit voorschreven goet te vrijen ende te waren nae den lantrecht, hemraders voorschreven.

   Desen xxviije septembris anno xvc Lxix [in Groot-Waspik] compareerden Korst Adriaenss ende Jobken Adriaenssdr. met Ariaen geritss van Bommel haren gecoren voicht haer metten recht gegonnen ende hebben gesamenderhant over gegeven etc.

  x   Lijntken Gijsbrechts .
   Mogelijk hadden zij een zoon Jan.

   Accoordt tusschen Neeltken Jans weduwe wijlen Willem Jansz Buijs ende Jan Adriaen Geritsz met Lijntken, weduwe wijlen Adriaen Geritsz. Op huijden desen xxvije novembris anno xvjc ende twe [in Groot-Waspik] soo sijn veraccordeert Neeltken Jansdr., weduwe wijlen Willem Jansz Buijs, met Jan Meusz tot Raemsdonck ende Jan Adriaen Clasen, als van wegen die voers Neeltken, ter eenre, ende Lijntken Gijsbrechts, weduwe wijlen Adriaen Geritsz van Bommel, met Jan Adriaen Geritsz, tsamen ter andere
   sijden.


 3. Anthonia Gerijt Peterss Voerssdochter (Thoenken Gerijt Peterssoen) .

  x   Peter Adriaen Henricxz .
      Zoon van Adriaen Hendrick Willemsz ( Maes) en Juetgen .

   Opten xvije meij anno xLv [in Capelle] soe zijn veraccordeert:
   - Gerijt Peterssoen van Bommel, ter eenre, ende
   - Peter Adriaen Henricxz, als voicht van zijn kijnderen bij Anthonia Gerijt Peterss voerss dochter.
   Gerijt heeft een overleden broer Aert Peterss. Gerijt was getrouwd met Elijzabeth Woutersdr. Er is sprake van voor- en naekijnderen.

   Accoort tusschen Henrick Ghijsbertsz Paijman cum suis, ter eenre, ende Henrick Adriaensz’ kinderen, ter andere zijde. Genoemd: Adriaen Heijnrick Maess x Barbara en hun zoon Heijnrick Adriaenss.
   Deelinge, scheijdinge ende lotinge van derrggenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen zijn huijsvrouwe sailger aengebrocht den xije dach in april anno xvc negenendeveertich.
   Soe zijn voor ons gecomen Peter Adriaen Henricxz, Peter Willemsz x Adriaentgen, Peter Henricxz mede namens Jacop Henricxz, Peter Adriaensz als voocht van Willem Henricxz, Hubert Henricxz, Quirijn Henricxz ende Aentgen Henricxdr (kinderen Henrick Adriaensz),
   allen erffgenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, ende Willem Ghijsbrechtsz mede als erffgenaem voor het ve paert ende hebben huere deelinge aengebrocht.
   Eodem die compareerde Peter Adriaensz,, mede als voocht van Henrick Adriaensz kinderen ende Henrick Petersz voorkinderen, ende Peter Willemsz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Ghijsbertsz. Willem Ghijsbertsz is voldaen door Willem Henricxz als voocht van Henrick Adriaenss
   Timmer, zijn suster. Peter Willemss Dielen heeft voldaen.
   Eodem die soe compareerden
   - Peter Willemsz x Adriaentgen Adriaen Henricxzdr,
   - Peter Henricxz mede namens
   - Jacop Henricxz, zijnen broeder,
   - Aentgen Henricxz cum tutore, mede namens
   - Willem Henricxz,
   - Hubert Henricxz,
   - Quirijn Henricxz, haer broeders, met Gerijt Geldens als toesiender ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaen Henricxz.

   In Capelle anno xvc xLj [1541] opten xxve octobris soe zijn voer ons gecomen Aert Peterssoen ende heeft overgeven, verwilcuert ende maeckt alle zijnen goeden [aan] Peter Adriaen Henricxzoen, zijnen bruer, ende zijn kijnderkens bij Thoenken Gerijt Peterssoen.


 4. Aleijt Gerits van Bommel , * ±1515 , † Waspik ±1572 .

  x   Melchior Jansz , * ±1515 , † Waspik ±1567.

  x ?   Adriaan Verstert Aerts .

   heemraad Adriaan Verstert Aerts was de 2e echtgen. van Aelijt Gerits van Bommel.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.