Aert Willem Aerden Bommelaer .
Zoon van Willem Aerden Bommelaer .


x ±1615
    Hubertha Lenaerts Petersen Rutten , *’s-Gravenmoer ±1590 .

RECHTSBOVEN: ’s-Gravenmoer

Kinderen:
 1. Jan Aerden Bommelaer .

   Op 5-6-1646 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Jan Aerden en Cornelis Joachim Rijcken, swager.

   Op 1-4-1671 in Groot-Waspik was sprake van een wilceur tussen Jan Aerden Bommelaer, hooijschipper te Waspick, en Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, swager.
   Beroep: hooijschipper van 1671 tot 1671


 2. ? Adriaen Aertsen Bommelaer .

   Ende hebbe alsoo indier qualitijt overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is, aen ende tot behoeff van Adriaen Aertsen Bommelaer, seecker parceel Driesgroese groot ontrent twee hondt, ofte soo groot ende cleijn als ’t selve gelegen is inden Geer onder Cappel, desen eersten Meert XVIc tweentnegentigh in Capelle.

   Adriaen Bommelaer, Gijsbert de Ruijter, ende d’Hr: Adriaan van Andel Schout tot Cappel als last ende procuratie hebbende vanden vader ende vooght van het onmondigh kindt van Maeijcken
   Aertsen Bommelaer, allen kinderen ende Erffgenamen van Aert Bommelaeren.

   Compareerde in Capelle Jan Willemsen Zijlmans den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan Bommelaar, seecker halff buijten dijckse delle, gelegen alhier tot Cappel opt Stapeleijndt, groot int geheel ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met cooper, belent oost Jacob Kivits cum suis, west een steegt, streckende vanden buijten teen vandendijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangenende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper inde voorsr. halve del te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoech schepenen, desen 26e mert 1704.
   Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet ende contant te wesen ter somme van vier hondert en vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

   Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Thomas Adriaenss Bommelaer als voocht van Jacobus en Catharina Jacobss Bommelaer ivm land gecomen van Anneke Adriaenss Bommelaer, grootmoeder op 26-5-1674 in Groot-Waspik.

  x   Lijsbet Glavimans .

   Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Corstiaan, Arien, Anthonij en Peter Corstiaansen Glaviman, Sander de Zeeuw getrouwt met Marie Glaviman, Bartholomeus vander Hoeven getrouwt met Delia Glaviman, Adriaan Bommelaar getrouwt met Lijsbet Glaviman, ende Adtiaan Ketelaar Schoolmr: opde Made, getrouwd met Teunisken Glaviman, alle kinderen en Erffgenamen van Corstiaan Glaviman en Sijken van Clootwijk.
   Ende dat vande erffgoederen bij henne voorsr ouders nagelaaten worden verdeeld [..].
   Daarbij is bij blindt lot te deel gevallen, Adriaan Bommelaar nomine uxoris, eerst op een buijten dijkse delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent vier hont ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost een steeg, west Geertruij de Bie, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op, tot Cleijn Waspik toe.
   Item alnog drie hont akkerlant gelegen als vooren, ten weste vande Willem van Gentsvaart, genaamt den den Geer, belent Zuijden Prijna de Bie, noorde de Dreeff vande Hr: de Raat, streckende van Waspik aff, oostwaarts op, tot d’erve vande Hr: de Raat toe.
   Item alnog twee en eenen halve mergen weijlant gelegen tot Uijtwijk Lande van Althona, belent west Dirk Bel, oost Jan Mertens met broeders en susters.
   Item alnog twee mergen weijlant gelegen inden Duijl onder Weirthuijsen, belent wast de Graffelijkheijt van Hollandt, oost D’hr: mr: Ottjens.


 3. Marijken Aerts Bommelaer , *’s-Gravenmoer ±1620 , † >1676 .

  x ±1640   Cornelis Jochums Dirckse Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1612 , † Waspik ±1676.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.