Arij Corneliszen de Bondt , *Zwijndrecht 1610 , ~Zwijndrecht 21-11-1610 , † <1673.
Zoon van Cornelis Jansz (de Bondt) en Judic Wouters ( Verbraeck) .


x Zwijndrecht 1-1-1640
    Aelgen Marinus Corneliszen , *Zwijndrecht 1617 , ~Zwijndrecht 24-7-1617 , † >16-1-1683.
Kinderen:
 1. Johannes Arijensz de Bondt , * 1642 , ~Zwijndrecht 26-10-1642 .

   Van de in en onder Dordrecht woonachtige erfgenamen van Leendert Pietersz. Spruyt
   kreeg Jan Florisse Tol bij akte gedateerd 5 april 1684 4 mergen in Oud-Reyenvaard overgedragen. Hij betaalde 850 Car. gld. kontant en nam een van 3 april 1682 daterende rentebrief over van 400 car. gld. ten behoeve van Johannis de Bont, wonende aan de oosterse soutkeet onder Hendrik Ido Ambacht.

   Dordrecht, 13 febr. 1688: op verzoek van Jan Sam, koopman te Dordrecht, namen Jan Lambertsz. de Bruijn, mede koopman aldaar, heeft Huijbert van der Hoop, notaris te Dordrecht, zich begeven naar de zoutpannen in Zwijndrecht, en daar aan het werk gevonden Johannis de Bond, panneboeter, en drie knechts, en hem in tegenwoordigheid van de echtgenote van Jan Lambertsz. de Bruijn gevraagd, "op wat naem hij aende gemelde pannen arbeijde", waarop De Bond antwoordde: uit naam van Sr. Jan Lambertsz. de Bruijn.

  x Zwijndrecht 29-7-1663   Pieternella Gijsberts , *Zwijndrecht ±1640 .
   Johannes Arijensz de Bont, j.m., en Pieternella Gijsberts, j.dr., beijde v. Swind. Kinderen: Cornelis, Maaike, Anna, Gijsbert, Arij, Anna, Johannes, Joost en Adriaan.

  9 kinderen


 2. Cornelis Arijensz de Bondt , * 1645 , ~Zwijndrecht 8-10-1645 , † ±1647 .


 3. Teuntje Arijens de Bondt , * 1647 , ~Zwijndrecht 27-10-1647 .

  x Zwijndrecht 2-9-1668   Hendrick Herbertsz , *Zwijndrecht 1647 , ~Zwijndrecht 30-5-1647 .
   Hendrick Herbertsz, j.m., en Teuntje Arijens de Bont, j.dr., beijde v. Swind. den 2. Septembris 1668.

   Hendrick was een zoon van Herbert Cornelisz. en Neesken Teunis.

   Op 28 sept. 1685 compareren voor notaris P. Muijs te Dordrecht Anneken Cornelisdr. Bode, bejaarde ongehuwde vrouw, en Maria Damerij, weduwe van Clement Cornelisz. van Vliet, "te kennen gevende dat tusschen hen comparanten eenige differentiën waeren ontstaen ter oorsaecke dat de eerste comparante was blijven besitten alle soodanige goederen, als haeren broeder Adam Cornelissen Bode metter doot hadde komen te ontruijmen, daerinne de tweede comparante met recht sustineerde mede erffgenaem te sijn en mede oock dat de tweede comparante onder sekere limitatie was geïnstitueert tot erfgenaem van haeren man zaliger daerover de eerste comparante sustineerde dat de tweede comparante sustineerde dat de tweede comparante soude moeten opleveren staet en inventaris met eede gesterckt van alle soodanige goederen als ... Clement van Vliet metterdood mede hadde ontruijmt en dat geschapen stonde daerover processe, koste en verdere moeijelijckheden soude ontstaen". Om dat te voorkomen zijn de comparanten overeengekomen, dat Anneke Cornelisdr. en haar erfgenamen in volle eigendom zullen behouden alle goederen, die door haar broer Adam zijn nagelaten, en dat Maria Damerij en erfgenamen de goederen zal blijven behouden de goederen, die zijn nagelaten door haar man, Clement van Vliet, "ende waerinne sij van den selve ex testamento is geïnstitueert". Dat alles evenwel op voorwaarde, dat na overlijden van Maria Damerij door haar erfgenamen aan Anneke Cornelisdr., of bij vooroverlijden aan haar erfgenamen, wordt voldaan een bedrag van 600 gl.. Hiervan heeft Anneke reeds 150 gl. ontvangen, zodat aan haar nog betaald zal moeten worden een bedrag van 450 gl. Compareren mede Johannes de Bont, Hendrick Herbertse, als man van Theuntie Arijensdr. de Bont, Cornelis de Bont, Jacob Jordensz. van Sandelingh, als man van Judic Arijensdr. de Bont, allen wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, en Jan Jansz. de Hoogh, als man van Wijfe Arijensdr. de Bont, wonende te Zwijndrecht, alsmede Jacobus van Straten, keurmeester van de turf, wonende te Dordrecht, en Jan Pietersz. van de Lint, als man van Sara van Straten, die verklaren, dat zij voor zoveel het hun aangaat of aan zal gaan instemmen met deze overeenkomst. Aldus gedaan te Zwijndrecht etc. De akte is ondertekend door Marij Diemeij [sic], Johannes de Bondt, Cornelis de Bondt, Jacobus van der Straten en Jan P. van de Linth. De anderen zetten een kruisje. In de marge van de akte staat: "Op huijden den 31 Jan. 1692 compareerde voor [notaris P. Muijs] ... Jacobus van Straten en Jan Pietersz. van de Lind erffgenaemen van Anneke Cornelis Bode in de nevenstaende contracte gemelt ende exhibeerde de origineele grosse deser minute met quitantie van de resp. erffgenaemen onderteeckent, onder deselve geschreven", waaruit bleek, dat de somma van 450 gl., in de akte vermeld, volledig was voldaan. Derhalve "dese minute ende desselfs gros geroijeerd". (ONA Dordrecht inv. 327)


 4. Cornelis Arijens de Bondt , *’t Ambagt 1649 , ~Zwijndrecht 7-11-1649 , † Hendrik-Ido-Ambacht 2-6-1732 .

  x ±1669   Annetje Arijens Visser , * ±1647 , † Alblasserdam 23-11-1701, [] Zwijndrecht .

  x Zwijndrecht 7-9-1710   Lijsbeth Cornelisse (den Uijl) , *’t Ambagt ±1670 , ~Zwijndrecht 5-2-1671 .
      Dochter van Cornelis Jansz (den Uijl) en Pleuntje Willems ( Blom) .
   Otr. op 16-8-1710 in Zwijndrecht.
   De Cornelis de Bondt, die wedr. was van Annetje Ariens, met Lijsbeth Cornelis, j.d., beijde vant Amb. en gehorig onder Swijndr.

   Zij was een dochter van "Cornelis Janssen met Pleuntien Willems sijn op Swijnd. i.d.h.s.b. den 21 Februarij 1655".

   Lijsbeth Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelia Jooste de Bondt , de doop van Anna van Eijnde .

  12 kinderen


 5. Judith Arijens (Judic Arijens) de Bondt , * ±1651 , ~Zwijndrecht 24-1-1652 .
  Judic Arijens trad op als getuige bij de doop van Jacobus Brouwer , de doop van Judic Jordans van Sandelingh .

   Judic Ariens de Bond was in juli 1713 in Zwijndrecht getuige bij de doop van Judic, dochter van Jordan Jac. van Sandeling en Ariaantje Leenders de Leur.

  x Zwijndrecht 13-5-1674   Jacob Jordensz van Sandelingh .
   Jacob Jordensz, j.m., en Judith Arijens, j.d., beijde v. Swind. Zij hadden een zoon Jordan en een dochter Aaltje.

   Jacob Jordensz. van Sandelingh, als man van Judic Arijensdr. de Bont, wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, werd op 28-9-1685 vermeld.

   Jacob Jordensz trad op als getuige bij de doop van Hendrik Brouwer , de doop van Jacobus Brouwer .

  2 kinderen


 6. Joost Arijensz , * 1653 , ~Dordrecht 29-9-1653 .


 7. Wijvetgien Arijens de Bondt , * 1655 , ~Zwijndrecht 28-11-1655 .

  x Zwijndrecht 28-3-1677   Johannes (Jan Jansz) de Hoogh .
   "Jan Jansz de Haagh, j.m. van Loon op ’t Sandt, Wijvetgien Arijens de Bondt, j.dr. van Swind., Meert 28 1677"

   Mogelijk had hij broers Dirck en Peter (†1703) en een zus Seijcken.

   Op 28 sept. 1685: compareren voor notaris P. Muijs te Dordrecht: Anneken Cornelisdr. Bode, bejaarde ongehuwde vrouw, en Maria Damerij, weduwe van Clement Cornelisz. van Vliet, "te kennen gevende dat tusschen hen comparanten eenige differentiën waeren ontstaen ter oorsaecke dat de eerste comparante was blijven besitten alle soodanige goederen, als haeren broeder Adam Cornelissen Bode metter doot hadde komen te ontruijmen, daerinne de tweede comparante met recht sustineerde mede erffgenaem te sijn en mede oock dat de tweede comparante onder sekere limitatie was geïnstitueert tot erfgenaem van haeren man zaliger daerover de eerste comparante sustineerde dat de tweede comparante sustineerde dat de tweede comparante soude moeten opleveren staet en inventaris met eede gesterckt van alle soodanige goederen als ... Clement van Vliet metterdood mede hadde ontruijmt en dat geschapen stonde daerover processe, koste en verdere moeijelijckheden soude ontstaen". Om dat te voorkomen zijn de comparanten overeengekomen, dat Anneke Cornelisdr. en haar erfgenamen in volle eigendom zullen behouden alle goederen, die door haar broer Adam zijn nagelaten, en dat Maria Damerij en erfgenamen de goederen zal blijven behouden de goederen, die zijn nagelaten door haar man, Clement van Vliet, "ende waerinne sij van den selve ex testamento is geïnstitueert". Dat alles evenwel op voorwaarde, dat na overlijden van Maria Damerij door haar erfgenamen aan Anneke Cornelisdr., of bij vooroverlijden aan haar erfgenamen, wordt voldaan een bedrag van 600 gl.. Hiervan heeft Anneke reeds 150 gl. ontvangen, zodat aan haar nog betaald zal moeten worden een bedrag van 450 gl. Compareren mede Johannes de Bont, Hendrick Herbertse, als man van Theuntie Arijensdr. de Bont, Cornelis de Bont, Jacob Jordensz. van Sandelingh, als man van Judic Arijensdr. de Bont, allen wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, en Jan Jansz. de Hoogh, als man van Wijfe Arijensdr. de Bont, wonende te Zwijndrecht, alsmede Jacobus van Straten, keurmeester van de turf, wonende te Dordrecht, en Jan Pietersz. van de Lint, als man van Sara van Straten, die verklaren, dat zij voor zoveel het hun aangaat of aan zal gaan instemmen met deze overeenkomst. Aldus gedaan te Zwijndrecht etc. De akte is ondertekend door Marij Diemeij [sic], Johannes de Bondt, Cornelis de Bondt, Jacobus van der Straten en Jan P. van de Linth. De anderen zetten een kruisje. In de marge van de akte staat: "Op huijden den 31 Jan. 1692 compareerde voor [notaris P. Muijs] ... Jacobus van Straten en Jan Pietersz. van de Lind erffgenaemen van Anneke Cornelis Bode in de nevenstaende contracte gemelt ende exhibeerde de origineele grosse deser minute met quitantie van de resp. erffgenaemen onderteeckent, onder deselve geschreven", waaruit bleek, dat de somma van 450 gl., in de akte vermeld, volledig was voldaan. Derhalve "dese minute ende desselfs gros geroijeerd". (ONA Dordrecht inv. 327)

  1 kinderen


 8. Adam Arijensz de Bondt , * 1657 , ~Zwijndrecht 21-10-1657 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.