Philips Maertsz Breur , † >1623.
Zoon van Maerten Pieters Philipsz ter Bregghe en Aeltge Cornelisdr .    Pleuntge Maertens , † <1623.
Kinderen:
 1. ??? Neeltgen Philips , † 1639 .

  ◊   Ewout Cornelis Ockersz , † <20-10-1602.
      Zoon van Cornelis Ockersz en Machteltgen Jansdr .

   Ewout Cornelis Ockersz, overl. voor 20-10-1602, huwt Neeltgen Phillips; zij huwt 2e 1602/03 Willem Aryens; zij huwt 3e Severt Jeroens

  ◊ ±1603   Willem Adriaensz (Willem Ariensz op Wollefoppen) , * >1552 , † 1613.

  ◊ >8-1613   Severt Jeroensz , † ±1637.
      Zoon van Jeroen Severtsz en ?
   Severt Jeroensz. is overleden tussen 28-8-1636 en 22-1-1638.

   Severt Jeroenss, Neeltge Adriaens en Tryntge Jans waren op 8-7-1612 getuigen bij de doop van Marritge, dochter van Gerit Jacopss (van der Baen) uit Zegwaart.

   Op 6-2-1626 was Severt Jeroensz reeds de stiefvader van de kinderen van Willem Ariensz.

   Op 24-6-1636 testeerde Severt Jeroensz samen met Neeltge Phillipsdr. Op 22-1-1638 wordt Neeltge Philips de weduwe van Severt Jeroensz. genoemd.

   Severt Jeroensz., wonende tot Cralingen, wordt genoemd bij de Sint Louris Schouwe van Augustus 1616. Severt Jeroensz. wordt in de periode 1606-1634 in Zegwaart genoemd.

   Severt Jeroensz. is op 7-3-1612 in Zoetermeer getuige bij de doop van Adriaentge, dochter van Jaep Jeroenss uit Zegwaart.

   H’berg, 19-3-1629: Staat en verdeling voor de erfgenamen van Commer Philipsz. Erfgenamen: Philips Commersz, Arien Jacobsz de Rij, gehuwd met Trijntge Commers, Lenert Cornelisz., gehuwd met Ariaentge Commers, Arien Lenertsz Buijck als vader, en Andries Cornelisz Cleijwegh, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Maritge Commers, en Philips Commersz en Severt Jeroensz, als voogden van Dieuwertge Commers, altezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Commer Philipsz.

   Rotterdam, 13-11-1635: Severt Jeroensz uit Wolffoppen, jurisdictie Hillegonsberch, laat de nakomelingen van Cornelis Severtsz, wijlen zijn zoon, 400 gld. na. De nakomelingen van wijlen Maertge Severtsdr, zijn dochter, 400 gld. Hij benoemt Maerten Severts en Arien Severts, zijn zonen, tot voogden over voornoemde afstammelingen.

   In H’berg op 28-8-1636 Comp Arien Willemsz, weduwnaar van zaliger Lijsbeth Severts, en koopt uit tegen Maerten Severtsz., als oom en geordonneerd voogd van Trijntje Ariens, 1 jaar, zijn kind, mitsgaders tegen Severt Jeroensz als grootvader van hetzelfde kind.

  ◊ ??? <1637   Arent Cornelisz Cos , † >1662.
      Zoon van Cornelis Aertsz Cos en Trijntge Vrancken .

   Arent Cornelisse Cos, die op 27-5-1663 in Hillegersberg getuige was bij de doop van Neeltje, dochter van Vrank Arentse Cos.

   Te H’berg op 5-1-1632 comp.
   - Leentge Ingen, weduwe van Vranck Corsz, geassisteerd met Vranck Cornelisz Broer, haar broer en voogd in deze, ter eenre, en
   - Arent Cornelisz Cos, als geordonneerd voogd van Claesge en Maritge Vrancken, kinderen en erfgenamen van Vranck Corsz zaliger voornoemd, ter andere zijde.
   Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 31-12-1632 comp.
   - Simon Maertsz, weduwnaar van zaliger Leentge Ingen, ter eenre, en
   - Vranck Cornelisz Broer en Arent Cornelisz Cos, als voogden van de nagelaten kinderen van dezelfde Leentge Ingen, daar vader af was Vranck Corsz zaliger, ter andere zijde.
   Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 27-1-1634 comp. Allert Maertensz en Jan Cornelisz Eijckenhout, beiden voor zichzelf, ter eenre, en Arien Cornelisz Cos en Vranck Cornelisz Broer, als voogden van de nagelaten weeskinderen van Vranck Corsz en Leentge Ingendr, beiden zaliger, ter andere zijde, en zij hebben verkaveld.

   H’berg, 30-11-1637: Rekening van Arent Cornelisz Cos als voogd van Maritge Vrancken, onbejaarde dochter van Vranck Corsz en Leentge Ingen, beiden zaliger, in presentie van Vranck Cornelisz Broer, medevoogd, mitsgaders Cornelis Bouwensz Carpershoeck gehuwd met Maritge Vrancken voorszegd.

   Te H’berg op 21-1-1644 comp. Arent Cornelisz Cos, weduwnaar van Neeltge Philips zaliger, ter eenre, mitsgaders Cornelis Arentsz voor zichzelf en Jan Ariensz Decker als behuwdoom en geordonneerd voogd en Cornelis Pleunen als mede een behuwdoom van Trijntge, Philips en Vranck Arentsz, tezamen kinderen en erfgenamen van Neeltge Philips zaliger, ter andere zijde, en zij hebben verkaveld.

   Rotterdam, 19-10-1645: Jan Adriaensz Decker, Jan Dircxsz Romeyn, Cornelis Huygensz, met last van Huych Jansz, zijn vader, Pieter Dircxsz Huysman, Claes Jansz, Cornelis Arien Reymbrantsz, Arent Cornelisz Cos, Huybert Jacobsz en Pieter Dircxsz van der Meer allen uit Hillegonsberch en gedaagden van Ariaentge Vergilst, pachtersse van den impost op den turf over de dorpen in Schielant, ressorterende onder de verpachting van Rotterdam, machtigen tezamen Leonard van Sijl, procureur voor de gerechte van Rotterdam om hen in rechte bij te staan.

   Rotterdam, 21-11-1651: Annetgen Aeryens, weduwe van Dirck Joppen, wonende in Laechrotte onder Hillegontsberch, met de notaris als voogd, bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Arent Cornelisz Cos, wonend in het Butterdorp onder Hillegontsberch.

   Op 16-8-1653 testeert Arent Cornelisz. Cos, won. in de ambacht van Hillegersberg; hij institueert Cornelis Arents Cos, ende Tryntgen Arents Cos, mitsgaders Philips Arents Cos, ende Vrancq Arents Cos, syn comparants vier kinderen.

  12 kinderen


 2. Martijntge Philips .

   Te H’berg op. 7-4-1636 Comp Neeltje Cornelisse, weduwe van zaliger Arien Jansz Decker, geassisteerd met Dirk
   Cornelisz Huijsman en Maerten Woutersz, haar ooms en gekozen voogden, en koopt uit tegen Jan Ariensz Decker als grootvader en voogd van Pleuntje Ariens, 5 jaar, nagelaten weeskind van Arien Jansz Decker, geprocreŽerd bij haar, Neeltje Cornelisse.

   Neeltge Cornelisse, weduwe van zaliger Arien Jansz Decker, mede voor zichzelf, mitsgaders Jan Ariensz Decker als voogd van het nagelaten weeskind van zaliger Arien Jansz Decker voornoemd, daar moeder af is de voornoemde Neeltge Cornelisse, worden op 4-2-1636 in H’berg genoemd.

  ◊   Jan Ariensz Decker .

   Jan Ariensz Decker, gehuwd met Martijntge Philips, wordt op 26-12-1623 in H’berg vermeld.

  1 kinderen


 3. Maritge Philips .

  ◊   Cornelis Michielsz .

   Cornelis Michielsz., gehuwd met Maritge Philips, wordt op 26-12-1623 in H’berg vermeld.


 4. Trijntge Philips .

  ◊   Cornelis Pleunen .

   Cornelis Pleunen, gehuwd met Trijntge Philips, wordt op 26-12-1623 in H’berg vermeld.

   Te H’berg op 21-1-1644 comp. Arent Cornelisz Cos, weduwnaar van Neeltge Philips zaliger, ter eenre, mitsgaders Cornelis Arentsz voor zichzelf en Jan Ariensz Decker als behuwdoom en geordonneerd voogd en
   Cornelis Pleunen als mede een behuwdoom van Trijntge, Philips en Vranck Arentsz, tezamen kinderen en erfgenamen van Neeltge Philips zaliger, ter andere zijde en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 21-1-1636 comp. Maritge Pouwels, weduwe van wijlen Pleun Cornelisz, geassisteerd met Pouwels Claes
   Heijnen, haar vader en voogd in deze, en koopt uit tegen Cornelis Pleunen van Zevenhuizen, als grootvader en voogd van Neeltge Pleunen, 7 1/2 jaar, Pleuntje Pleunen, 5 jaar, en Pieter Pleunen, 3 jaar, haar kinderen, geprocreŽerd bij Pleun Cornelisz zaliger.


 5. Commer Philipsz , † 1626 .
   H’berg, 19-3-1629:
   Staat en verdeling voor de erfgenamen van Commer Philipsz. Erfgenamen:
   - Philips Commersz,
   - Arien Jacobsz de Rij gehuwd met Trijntge Commers,
   - Lenert Cornelisz gehuwd met Ariaentge Commers, Arien Lenertsz Buijck als vader, en Andries Cornelisz Cleijwegh als voogd van de nagelaten weeskinderen van
   - zaliger Maritge Commers en Philips Commersz en Severt Jeroensz als voogden van
   - Dieuwertge Commers;
   altezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Commer
   Philipsz.

   Zijn nakomelingen gebruikten de achternaam Vermeer.

   Neeltge Philips, weduwe van Willem Ariensz. op Wollefoppen, wordt op 16-9-1613 in H’berg genoemd samen met haar broer Commer Philipsz.

   Rekening van Cornelis Vrancken, als voogd van de kinderen van Commer Philipsz, de kinderen aangekomen door het overlijden van Leentge Vrancken (hun tante) wordt in de herfst van 1614 in H’berg opgemaakt, met name:
   - Trijntge Commers, oud 27 jaar,
   - Maritge Commers, oud 21 jaar,
   - Philips Commersz, oud 19 jaar,
   - Adriana Commers, oud 17 jaar.

   Op 16-5-1585 werd Commer Philipsz., na overdracht door Jochum Jacobsz., beleend met 3 morgen land in Ommerden in den laegen Keencamp (in Wolffvoppen aan het IJsselmeer), belend ten zuiden aan het heilige kruisaltaar te Rotterdam. Op 2-2-1592 droog Commer Philipz. het leen over aan Pieter Cornelisz. Stollick, vader van Cornelis Pietersz. Stollick, die het leen op 23-11-1610 overnam.

   Pieter Vrancken tot Ommoorden heeft op den 22-4-1618 geleverd aan Arien Jacobsz de Rijd alzulke papieren als de kinderen van Commer Philipsz toebehorende zijn.

   H’berg, 16-12-1624: Rekening van Adriaen Havelaer in de naam van Neeltge Jeroens, getrouwd geweest zijnde met
   Willem Huijgen, in zijn leven voogd geweest zijnde van het nagelaten weeskind van Aegje Huijgen zaliger, in presentie van Severt Jeroensz in de plaats van de voornoemde Willem Huijgen, mitsgaders Commer Philipsz als vader en Philips Commersz als broeder van het voorszegde weeskind.

   Belening van de oostelijke helft van het Baersmeer in Ommerden en 2 morgen land aan de oostzijde van het meer, aan de westkant in een zate 8 morgen, ten noorden belend aan kappelrie land van Zevenhuysen, genaamd de Vinckenkamp:
   Op 21-1-1592: Commer Philipsz., na overdracht door Leendert Jacobsz.
   Op 2011-1626: Philips Commers, bij dode van zijn vader Commer Philipsz.
   Op 24-10-1658: Leendert Philipsz., bij dode van zijn vader Philip Commersz.
   Op 20-12-1663: Frank Philips Commersz., bij dode van zijn broer Leendert Philips Commersz.
   Op 8-6-1694: Philip Franke Vermeer, bij doe van zijn vader Frank Philipsz. Commers Vermeer. Tot op 8-9-1711.

  ◊ ±1584   Ariaentje Vrancken , † ±1596.
      Dochter van Vranck en ?
   Ariaentje Vrancken is de moeder van Trijntje, Maritge en Philip. Waarschijnlijk ook van Adriana.

   Te H’berg 24-4-1585 comp. Cornelis Vrancken, als voogd, en Pieter Vrancken en Neeltge Vrancken en Ariaentje Vrancken, die nu ter tijd getrouwd is met Commer Philipsz.
   Tevens comp. Pieter Vrancken en Commer Philipsz als getrouwd hebbende Ariaentje Vrancken en hebben hun voogden bedankt.

   Te H’berg op 6-9-1616 comp.
   - Pieter Vrancken voor zichzelf,
   - Cornelis Ariensz ’t Hooft gehuwd met Trijntge Vrancken,
   - Jan Cornelisz gehuwd met Neeltge Vrancken,
   - Vranck en Pieter Jacobsz beiden voor zichzelf en Pieter Jacobsz voorszegd in de naam van Gerrit Jacob Vrancken voor zichzelf en ook als voogd van Jacob en Annetge Claesse, kinderen van Claes Jacobsz, Pieter Philipsz(?) gehuwd met Maritge Jacobs, Claes Cornelisz Keet gehuwd met Maritge Jacobs de jonge, allen kinderen van Jacob Vrancken;
   - Vranck, Arien en Cornelis Jansz, allen voor zichzelf, en de voorszegde Vranck Jansz in de naam van Cornelis Cornelisz Vellekoop gehuwd met Maritge Jans en als voogd van Bastiaen, Pieter en Adriaentge Jans, allen kinderen van Jan Vrancken;
   - Pieter Pietersz voor zichzelf, Sacharias Fransz gehuwd met Barber Pieters, Jacob Ariensz gehuwd met Maritge Pieters, nagelaten kinderen van Maritge Vrancken;
   - Arien Jacobsz gehuwd met Trijntge Commers, Jan Leendertsz Buijck gehuwd met Maritge Commers en de voorszegde Arien Jacobsz als voogd in deze van Philips en Adriaentge
   Commers, kinderen van Adriaentge Vrancken;
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Vrancken zaliger, en zij hebben verticht.

   Pieter Vrancken tot Ommoorden heeft op den 22-04-1618 geleverd aan Arien Jacobsz de Rijd alzulke papieren als de kinderen van Commer Philipsz toebehorende zijn.

  ◊ ±1596   Trijntge Andriesse , † <1603.

   Rekening van Adriaen Andriesz als voogd van het weeskind van Trijntge Andriesse, in presentie van Commer Philipsz, haar vader, opgemaakt op 16-2-1602 in H’berg.

   H’berg, 29-3-1603: Rekening van Adriaen Andriesz als voogd van het weeskind van Trijntge Andriesse, in presentie van Commer Philipsz, haar vader. Rekening van Adriaen Andriesz als oom en voogd van de kinderen van Cornelis Jacobsz, blokmaker, en Leuntge Andriesse, in presentie van Arent Pietersz, medevoogd.

   H’berg, 28-6-1604: Rekening van Adriaen Andriesz als voogd van het kind van Trijntge Andriesse, Maritge Commers geheten. In presentie van Commer Philipsz, haar vader.

   Rekening van Adriaen Andriesz als voogd van het weeskind van Commer Philipsz, in presentie van dezelfde Commer Philipsz. op 26-8-1606 in H’berg.

   Rekening van Adriaen Andriesz als oom en voogd van Maritge Commers, de dochter van Trijntge Andriesse, bij Commer Philipsz staande huwelijk gewonnen, in presentie van Commer Philipsz voorszegd, opgemaakt op 25-8-1607 in H’berg.

  ◊ >1596   Grietge Jansdr , † <1614.
   Uit dit huwelijk geen (overlevende) kinderen.

   Grietge Jansdr., huijsvrouw van Commer Philipsz, wordt begin 17e eeuw genoemd als lidmaat in Hillegersberg.

   Te H’berg op 18-4-1613 comp. Commer Philipsz., als getrouwd gehad hebbende Grietge Jans, nu overleden zijnde, en heeft verticht tegen Daem Ariensz., gehuwd met Maritge Jans, en als procuratie hebbende van Heijndrik Michielsz, als oom en voogd van Aechgte Jans, mede present, weduwe van Cornelis Jansz, en de voorszegde Daem Ariensz, als voogd van de kinderen van Neeltge Jans, en Willem Cornelisz., als voogd van de kinderen van Ingetje Jans, allen erfgenamen van Grietge Jans voorszegd.
   Aldaar op 27-4-1613 hebben schout en schepenen als voogd van de kinderen van Neeltje Jans aangesteld: Pieter Vrancken.

  ◊ >1600   Aechte Huijgen (Aegje Huijgen) , † <1619.
      Dochter van Huijg en ?
   Aechte Huijgen is de moeder van nakomelingetje Diewertge.

   Te H’berg op 11-2-1618 comp. Commer Philipsz en heeft verticht tegen Willem Huijbertsz als voogd van Dieuwertge
   Commers, nagelaten kind van Aechge Huijberts, zijn overleden huisvrouw.

   Rekening van Willem Huijchen als oom en voogd van Dieuwertge Commers, nagelaten weeskind van Aechge Huijchen, in presentie van Commer Philipsz als vader en Philips Commersz als broeder van hetzelfde weeskind op 26-11-1621 in H’berg.

   Staat voor het nagelaten weeskind van zaliger Aegje Huijgen, daar vader af is Commer Philipsz, volgens welke staat Severt Jeroensz als in de plaats van Willem Huijgen voogd van het voorszegde kind op 16-12-1624 in H’berg.

   H’berg, 16-012-1624: Rekening van Adriaen Havelaer in de naam van Neeltge Jeroens, getrouwd geweest zijnde met
   Willem Huijgen, in zijn leven voogd geweest zijnde van het nagelaten weeskind van Aegje Huijgen zaliger, in presentie van Severt Jeroensz in de plaats van de voornoemde Willem Huijgen, mitsgaders Commer Philipsz als vader en Philips Commersz als broeder van het voorszegde weeskind.

   Rekening van Philips Commersz en Severt Jeroensz als geordonneerde voogden van Dieuwertge Commers, nagelaten dochter van Commer Philipsz en Aechte Huijgen, beiden zaliger (vermeld worden: Lenert Cornelisz gehuwd met Ariaentge Commers) op 28-2-1628 in H’berg.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.