Gherit Jans Brock .
Zoon van Jan Claess Brock en Margriet Gerits van den Staeck .


x
    Odilia Wouters van Haren , * ±1515 .
Kinderen:
 1. Joost Gerit Jans Brock .

  x ?   Maria Cornelis Jans van Beurden .

  x ? <1563   Jenneke Peters Criellaert , † <1590.
   Samen pachtten zij de pastoorshoeve te Tilburg. In 1583 maakten zij een testament. Jenneke was weduwe van Willem Reijn Gheritsz.
   Joost Gerit Brocken, als weduwnaar van Jenneke, contra Joost Reijnier Gerits, hebben in 1589-1591 een geschil over betaling van achterstallige rente.

   Jenneke Peter Denijs of Jenneke Peter Peter Crillairts.

   Op 9-12-1562 was sprake van Joost, zoon van Gerit Brocken, tegenwoordige man en momber van Janneke, weduwe van Willem, haar eerste man, zoon van wijlen Reijner en Engel.
   Reijner en Engel waren de ouders van Willem, die onmondige en minderjarige kinderen had genaamd Peter en Anthonis, gebroeders, en Cornelia en Jenneke, gezusters, welke kinderen wijlen Willem verwekt en verkregen had bij en uit Janneken, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Peter Crillairts.
   Dat betrof Reijner Gerit Reijners en wijlen Engel diens huisvrouw, dochter van wijlen Willem Peter Scellekens, verwekt en verkregen, en die een zoon Joost hadden.
   Verder was er sprake van Sebastiaen, zoon van wijlen Joost Berijs Eelkens als man en momber van Gerit, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Reijner en Engel voornoemd.
   Ook hadden Reijner en Engel voornoemd nog een zoon Jan, die onmondige en minderjarige kinderen had genaamd Aert en Jan, gebroeders, en Marike en Engel, gezusters. Deze kinderen had de voornoemde Jan verwekt en verkregen had bij en uit wijlen Adriaenke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert Aert Sterts.

  5 kinderen


 2. Margriet Gerits Brock .

   Peter, soen wilner Ruthger Jan Cirllairts, ende Miclaes Dens, als man ende momboir Juethkens, sijnde huijsVrouwen, dochter Ruthgers [Jan Crillairts] voorschreven ende Heijliger, soen wilner Jan Crillarts ende Gerit Gerit Brocken, als metten heere geordoneerde momboir ende toesiender van Ariaenen, Cornelie ende Annekens bruer ende susteren ondmondige ende onbeiaerde kinderen wilner Jan Jan Cirllaerts die de voirschreven Jan verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt Margrieten, zijn huisvrouwe, dochter Gerits jan Brocken, daer zij als mombair ende toesiender voirs, genoemd wordt op 18-10-1563.

  x   Jan Rutger Jan Criellaerts , † <1570.
      Zoon van Ruthger Jan Criellaerts en ?
   Hun kinderen Adriaenen, Cornelie ende Anneken worden op 18-10-1563 vermeld.

  x <1570   Laureijs Aert Leijten .

  3 kinderen


 3. Jan Gerit Jan Brocken .

   Jan trouwde Anna Lenaerts de Molder, dochter van Lenaert Antonisz, die de Esbeekse molen te Hilvarenbeek bemaalde. Zij kregen 5 kinderen, waarvan Joost Gerit Jan Brocken de voogd was.

   Jan Gerit Brocken, man ende momboir Anna Lenaerts, dochter Anthonis, ende Claes gebruederen sonen Anthonis des molders ende oomen van den afflivigen worden in 1563 genoemd.

   Jan Gherit Brocken, als man van Anna Leneaerts de Molder, contra Jan Lenaerts de Molder, betreffende achterstallige betalingen in 1558-59.

   Op 4-2-1531 was sprake van een Jan Gerit Jan Brocken, die wettelijk en erfgelijk verkocht en overgegeven heeft aan Gerit, zoon van wijlen Jan Brocken, zijn vader, het 5e deel hem toebehorende in een stuk land genaamd de Houtacker, de gehele akker groot ongeveer 10 lopensaet, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Brouckzijde, aldaar tussen de erfenissen als boven.

   Op 4-2-1562 was sprake van Jan, zoon van Gerit Jan Brocken.

   Op 8-5-1562 was sprake van Jan Gherit Brocken, misdadiger, die verantwoordelijk was voor de neerslag van Jan Handricus Brabans, overledene. De misdadiger zal schuldig en gehouden zijn te laten doen tot lafenis van de ziel zaliger gedachtenis 100 kloostergewinnen. Nog daarenboven een waskaars van een pond in de kerk van Tilborch voor dat eerwaardig heilig Wacrament. Nog daareboven te beginnen een bedevaart naar dat Heijlich Bloet te Boextel met een kaars van een pond en nog een bedevaart naar Sint Adriaens en die te beginnen binnen een jaar als de minsdaider zijn vrijlating door de Heer zal hebben. Nog daarenboven zal hij gehouden zijn de vrienden een ootmoed op te leggen en te betalen de somma van 70 zoenguldens, die de ene helft nu terstond binnen 8 of 14 dagen en de andere helft met Sint jacobsmis nu aanstaande.
   Deze zoen zal Steven Hendrick Brabants, als broeder van de overledene en als oom en momber van de weeskinderen van de overledene, en Jan Jan Stevens, als zawager en bhoud oom van de weeskinderen voors. beloven te onderhouden en voor de weeskinderen van de overledene voors en verder voor alles dat daar aankleven mag en op al hun goederen.
   Op 24-7-1562 was sprake van Steven Matheeus Wouter Smits, die een huis, hof met de grond in koop verkregen had van Jan Gerit Jan Brocken en dat deze Jan erfgelijk in koop verkregen had van Jan, Lijsbeth en Cornelisa, broer en zuster, kinderen van wijlen Jan van Son.

   In de periode 1573-1579 was sprake van een kwestie over de gevoerde voogdijschap door Jan Gerit Brocken over de kinderen van Jan Willem Meeuss:
   - Jan Denijs van Arendonck, als man van Gertruijt Jan Willem Meeus, en
   - Jan Matheus Joosten, als man van Marie Jan Willem Meeus,
   contra
   - Joost Gerit Brocken, als voogd van de kinderen van Jan Gerit Brocken.

   In 1575 was er sprake van onenigheid tussen de voogden van de kinderen van Jan Gerit Brocken contra Adriaen Corneliss. de Moelder.

   Gerit Gerit Brock de Jonge, momboir, ende Jan Aert Crillaerts, toesiender, over de onm. kijnderen [van] Jan Gerit Brock daer moeder aff is Jenneken, dochters Aert Jan Goijaert Crillaerts, worden op 23-12-1638 vermeld.

  x   Anna Lenaerts de Molder .


 4. Gerit Gerits Brock .

   Een Gherit Gherit Brocken wordt op 14-2-1553 en 29-3-1557 vermeld.
   Op 13-7-1562 was sprake van een erfenis van Gerit Gerit Brocken.
   Op 16-3-1563 werden Gerit Gerit Brocken en Cornelis Wouter Cornelis genoemd als naaste geburen.

  x   Adriana Jans van Beurden .
   Kinderen: Jan en Gheridt (2x).

   Dochter van Jan Jans van Boerden/Beurden en Gheritken Gerit Peter Eelkens.

  1 kinderen


 5. Barbara Gerits Brock .

   Barbara trouwde Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers.


 6. Catharine Gerits (Catalijn Gerits) Brock .

   Catalijn trouwde
   1) Joost Denis Adriaen Mutsaerts,
   2) Jan Jans de jonge die Wit.

   In 1585-86 was er sprake van Cornelis Mutsaerts en Henrick Aert Aert Anthonissen, als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Joost Denis Mutsaerts uit het huwelijk met zijn eerste vrouw Jenneke, contra Jan Janss. de With, als man van Catharine, dochter van Gerit Brocken, weduwe van genoemde Joost Mutsaerts. Het betrof een kwestie over de rechten op penningen voortvloeiend uit een schuldbrief uit de nalatenschap van Joost Mutsaerts.


 7. Wouter Brock , † Utrecht 23-6-1612 .
   Hij werd begraven achter in het midden van de domkerk. Zijn graf is verdwenen ten gevolge van de cycloon, die de kerk op 4-8-1674 verwoestte.

   Wouter bewoonde in Utrecht "seekcere huijsinge ende hoffstede".

   In januari 1629 was sprake van Gerart Jasn Wouter Brocken wnd. te Oirschot en een Adriaen, z. Jan Woute rBrocken, wnd. te Oss.
   In januari 1629 was ook sprake van Jan Wouter Brocken, wnd. te Vucht.

   Jan Roovert[t]s, koopman te Breda, werd in 1674 vermeld als gemachtigde van Adriaen Peters van den Meeghdenberch, contra Wouter Gerit Brock, als voogd van de kinderen van Adriaen Peters van den Meeghdenberch en Anna Gerit Brock. Het betrof de betaling van een som geld.

   Mogelijk is hij de vader van Cornelis Wouter Brocken en Maria Wotuer Brocken, die een onmondig kind had met Mathijs Peter Snellen, beiden genoemd op 12-11-1677.


 8. Isbrant Gerit Brock , * ±1542 , † 1622 .
   80 jaar oud, overleden tussen de 17e en de 18e zondag na pinksteren.

   Als weduwnaar hertrouwde Isbrant met
   2) Geertruijt Anthonis van Laerthoven uit Moergestel, dochter van Anthonis Jans van Laerhoven en Jexken Jacps van Doren, dochter van de Schout van Moergestel,
   3) Tilburg 11-2-1589 Marije Adriaen Hessels, dochter van Adriaen Hessel Pauwels en Heijlwich Everaert Adriaens alias Janen.

   IJsbrant Geerardt Brock contra Jan, Christoffel, Sebastiaen en Ancem, zonen van Jan Jansse, die Witte en Cornelia, dochter van Sebastiaen Peeter Rubbens, genoemde Ancem en Dierck Joost Diercx, als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Huijbert Michiel Soffaerts en Cornelia, dochter van Jan die Witte en genoemde Jan Janss. die Witte de Jonge, als voogd van de kinderen van Jan Zegers en Elizabeth, dochter van Jan die Witte, worden genoemd in 1591 bij een kwestie over de betaling van lasten berustende op een stuk beemd, gelegen inde Wenincxvoert te Goirle.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.