Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) , * ±1600 , † ±1637.
Dochter van Vreijs (??) .


x ±1625
    Cornelis Michiel Jan Claessen (Cornelis Michiels) ( Back) , † <2-1650.
Kinderen:
 1. Louris Cornelis , † <1660 .
   Op 22-3-1659 wordt Louris níet meer genoemd bij de kinderen van Corenlis Michiels, zoon van Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens.


 2. Jacob Cornelis Klapmuts .

   Capelle, 11-2-1650: Erfdeling door Adriaen Cornelis, Lijsken en Louris Cornelis int bijwesen van Henrick
   Michiels en Paulis Vreijss, omen, Henrick en Paulis als voogden van de twee kinderen: Jan en Jacob Cornelis. Kinderen van Cornelis Michiels en Peeterken Vreijs.
   Toegevoegd: Anneken Jacobs wed. Jacob Cornelis Klapmuts is door Jan Arienssen Snaphaen x Lijsken Cornelis voldaan op 1-5-1681.


 3. Adriaen Cornelis Michielssen (Arijen Cornelis Michiels) , * ±1627 , ~Capelle (NB) 1-1628 .

   Loon op Zand, 8-11-1647:
   Hendrick Hendricxssen Back en zijn dochter Maijken komen een bedrag van 150 gulden overeen met Henrick Michielssen en Pauwels Laureijssen, als voogden over Adriaen Cornelis Michielssen, inzake het "bevruchten ende verwecken van de kinde" bij Maijken door ADriaen.

   Adriaen Cornelis Michielssen en Erken Adriaen Willemssen Cam, beiden wonende te Capelle, maken een testament op 18-4-1662 in Loon op Zand.

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.
   - In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan. Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan. Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.
   - Los vel: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans, 15-1-1660.

   Capelle, 1-5-1681: Erfdeling door Adriaen Cornelis, Lijsken en Louris Cornelis int bijwesen van Henrick Michiels en Paulis Vreijss, omen, Henrick en Paulis als voogden van de twee kinderen: Jan en Jacob Cornelis. Kinderen Cornelis Michiels en Peeterken Vreijs, 11-2-1650.
   Toegevoegd: Anneken Jacobs wed Jacob Cornelis Klapmuts is door Jan Arienssen Snaphaen x Lijsken Cornelis voldaan.

  c <1648   Maijken Hendrick Hendricxssen Back , * ±1643 , ~Capelle (NB) 14-2-1644 .
      Dochter van Hendrick Hendricxssen Back en Peeterken Adriaens (Peterken Adriaen Cornelissen) Hoefnagel .
   Maijcken, dochter van Henrick Henricxz. Back en Peeterken Arijens. Doopget. Lijntgen Stoffelendochter.

   Op 11-12-1619 in Capelle compareerden Cornelis Jan Claess mede namens Peter Herickss Back, Adriaen Heijligers, Gelden Willemss, Wouter Henrickss Back, Cornelis Henrickss Back mede namens Henrick Henrcikss Back ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij.

  x <1663   Erken Adriaen Willemssen Kam , * 1629 , ~Capelle (NB) 30-9-1629 .
      Dochter van Adriaen Willemssen Kam en Willemke Jans Willems ( Oerlemans) .

  2 kinderen


 4. Lijske Cornelis Michiels (Lijsken Cornelis) , * 1629 , ~Capelle (NB) 26-8-1629 , † <1698 .

  x ±1652   Gerrit Adriaens Smits , * 1627 , ~Capelle (NB) 12-9-1627 , † <5-1680.

  x Capelle (NB) 28-4-1680   Johan (Jan Ariaens) Snaphaan .
   Otr. op 6-4-1680 in Capelle (NB).
   Jan Arisse Snaphaen, wedr. Jostjen Goverts, en Lijsbet Cornelisse, wed. Geerit Arisse Smits.

   Johan/Jan Ariaens/Aertsen Snaphaen.

   Jan Adriaen Snaphaen, gehuwd met Joostjen Goijaert, weduwe van Hendr. Roeloffs, die last heeft van Mattheeus Hendricxse, wonende te Leiden, wordt op 22-10-1668 in Loon op Zand genoemd.

   Gijsbert Goverts de jonge, als gelastigde van Peeter Sebastiaenssen de Roij, gehuwd met Peeterken Adriaens, transporteert goederen aan Jan Adriaens Snaphaen op 25-11-1672 in Loon op Zand.

   Op 23-4-1680 in Capelle compareerde Jan Adriaensse Snaphaen, weduwenaer van Marijken Jans [en?] Joostien Goverss, ende heeft aengenomen van Aelbrecht Heijmans als voocht sijn dochter, Eesken, bij Marijken.

   Capelle, 6-5-1680: Erfdeling door
   - Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
   - Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
   - Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits, als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
   - Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼;
   Zij zijn allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits, wed Ariaen Smidts.

   Capelle, 23-11-1668:
   Erfdeling door Sijcken Geritss, wed. van Adriaen Cornelissen Smits, voor deen helft en Gerit Adriaenssen Smits, Peeter Adriaenssen den Jongen als vader en voogd van zijn kinderen bij Willem Adriaen Smits, Gerit Janssen Snijder x Joosken Adriaens Smits, Hendrick Hendricxsen Mulder x Lijneken Adriaens Smits, kinderen van Adriaen en Sijken.
   Toegevoegd: Jan Ariaenssen Snaphaen x Lijsken Cornelis en Hendrick Mulder x Lijnken Adriaens Smits hebben voldaan op 22-7-1681.

   Capelle, 23e Xber 1694: Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Greselduijn Cappel ondergenaemt, Jan
   Ariensen Snaphaen, [en hij] geeft wettelijck over met eenen vrije gifte soo recht is aen ende ten behoeve van Jan Dircxsen Smits seecker een vierdepart in eenen Duldaart gecomen van
   Corstiaen Glavimans, gewesen Drossaart van Druenen, gemeen ende onverdeelt met de Wed: Corn: Jansen van Gorcum cum suis [..] ende alle voorkommer ende Calangie aff te doen tot Nieuwjaar 1695.

  5 kinderen


 5. Johannes Cornelis Michiels (Jan Cornelisz) Klapmuts , * 1634 , ~Capelle (NB) 23-9-1634 , † ±1670 .
  Get. bij de doop: Keuntgen Franssen (Ceuntie Frans Corsten) de Bije (?) .
   overl. tussen 15.4.1668 en 4.7.1671.
   Doopget. Keuntgen Fransdr.

   JAN CORNELISSE (KLAPNUTS), ged. ’s-Grev.Capelle 23.9. 1634 (bij doop Joannes), get. Keuntgen Fransdr. Vermeld o.a. bij erfd. van Adriaen Geldens.

  x 1660   Josijntgen Handrickx Back , * ±1635 .
      Dochter van Hendrick Cornelisz Back en Adriaentken Adriaens (Aentgen Arijen Geldens) Paans .
   Otr. op 5-11-1660 in Capelle (NB).
   Jan Cornelisse, j.m., en Josijntgen Handrickx Back, j.d., beiden van Capelle, beiden wonende in de Nieuwstraat.

   Capelle, 12-11-1663:
   Erfdeling door Dirck Wouterss x Peeterken Adriaens, Cornelis Jans Wijten x Pieternella Adriaens, Vreijsken Joosten wed Adriaen Geldens, Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, Willem em Grieken geldens, kinderen van Gelden Adriaenss. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens.

   - Willem en Grietken Geldens,
   - Dirck, man van Peeterken Adriaens,
   - Pieternelleken Adriaens, dochter van Adriaen Arijenss en Vreijsken Joosten,
   - Cornelis Hendrickss Back,
   - Jan Janss Mouthaen, man van Peeterken Hendricx,
   - Jan Corneliss, man van Josijntken Hendricx,
   - Peeter Corsten de Haen, man van Maeijken Hendricx Back,
   - Peeter Corsten Glaviman als voogd van Jan
   en Gelden Hendricx Back;
   kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens ter eenre en Aelbert Wijnants namens Heijltken Cornelis laatst wed van Adriaen Geldens ter andere zijde.
   Zij maken een erfdeling op 19-7-1663 in Capelle.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.