Sebastiaen (Bastiaen Ariens) van den Burggraef , * ±1551 , † <3-1614.
Zoon van Adriaen Hendrisz (van den Burggraef) en Barbera Dircks .


x <1607
    Maria Florisse (Maria Floren) , * ±1555 , † <1611.
x <5-1608
    Cornelia Frederick Jochemszndr (Cornelia Frederickx) .    

    Dochter van Fredrick Jochemse en ?
Kinderen:
 1. Aentgen Bastiaensdr van den Burggraef .

  x <1615   Jacob Gerrits .

   Te Lexmond op 24-2-1614 compareren:
   - Cornelia Frederickx, weduwe van Bastiaen Aeriensz, geassiteert met Aelbert Herbertsz van Muers, wonende te Papendrecht [x Elisabeth Fredericx, dus] hear swager als gecoren voocht, tereenre, en
   - Floer Bastiaens voor hem zelf en als naeste bloetvoocht van zijn 2 onm. ½ susters Mariken en Anneken Bastiaensdr., geprocureert bij Cornelia Voors.
   - Herbert Jansz [Sprong] x Janneken Bastiaensdr.,
   - Jacob Gerrts x Aentgen Bastiaensdr. en
   - Herbert Florisz voor Aert Bastiaensz zijn neef, terandere,
   alle tesamen kinderen en erfenamen van Bastiaen Aeriensz.
   Bij de erflotinge krijgt de weduwe 1½ mergen land op Lakervelt en 3 mergen op Achthoven en de kinderen 3 mergen min 1½ hont in der hofstede, waer de weduwe nu op woont, en nog 150 gulden.


 2. Aeriaentgen Bastiaense van den Burggraef .

   Philips Cornelisz, als man en voocht van Aeriaentgen Bastiense, werd op 15-12-1610 vermeld.

  x <1611   Philips Cornelisz .

   Op 15-12-1610 in Lexmond compareren: Bastiaen Ariensz., ten eenre, en zijn 3 voorkinderen;
   - Aert Bastiaense,
   - Philips Cornelisz. als man en voocht van Aeriaentgen Bastiense ende
   - Aentgen Bastiaense, geassisteert met haer broer en gecoren voocht Floor Bastiaense, ten andere.
   Het betreft lotinge van zijn voorkinderen zaliger moeders goederen. 1e lot Bastiaen Ariensz zelf. 2e lot Philips Cornelisz dan Aert Bastiaensz noch Aentgen. Bastiaen houdt de helft van de hofstede daer hij nu op woont met een campgen land en nog 1½ mergen [land] op Achthoven. De kinderen krijgen verschillende percelen.


 3. Aert Bastiaense van den Burggraef , † <9-1632 .

  x   Truijtge Matijsdr , † >1631.

   Op 1-9-1632 in Lexmond compareert Truijtge Matijsdr, weduwe van Aert Bastiaensz, geassisteert met Floor Bastiaensz, haer gecoren voocht, en Gerrit Gerritsz Helmondt, wonende tot Rotterdam las geord. voogt van de kinderen van Aert van den Burggraeff, in zijn leven gewoont hebbende tot Rotterdam en voor Jan Jansz Bael, lackenmaecker en Cornelis Cornelisz, mede voochten over de voorn. kinderen. Zij transporteerden 1 mergen weijlandts in de Vijffhoeven.


 4. Janneken Bastiaensdr (Jantjen Bastiaens) van den Burggraef , * ±1590 , † 1660 .

  x ±1608   Herbert Jansz (Herberen Jansz) Sprongh , *Leerdam <1582 , † Leerdam ±1649.

  9 kinderen


 5. Floor Bastiaens van den Burchgraeff , * <1593 , † >1648 .
   Overl. tussen 1648 en 1665.

   Op 25-3-1610 in Lexmond compareerde Floor Bastiaensz voor hem selve en Herber Jansz ende huijsvrouw Janneken Bastiaens, aen Bastiaen Aeriensz, haer vader, alle erffenisse van hen was aenbestorven door dode van haar zaliger moeder.

   Leerdam, 2-8-1656: Jantien Bastiaans. wedu. van zalr. Herbert Janssen, geass. met Floris Bastiaansen, schout van Noulant, haren broeder en gecoren voogt in desen, gaf over aan Floris Jansen Middelcoop, sekere huijsinge en erve gelegen aan de Berghstraet, boven naast gelant Jacob Ariensen van Meteren en beneden de Kerckstraet.

   Leerdam, 6-7-1649:
   - Jantien Bastiaensen X Herberen Janss za., geassisteerd met haar broer Floris Bastiaensen, schout van Nieuwland, te eenre, en
   - Jan Herbertss, Arien Herbertss, Bastiaen Herbertss ende Willem Herbertss, Willem Claes DEVENTER X Anneke Herbertss za als vader van hun kinderen, Aelbert Ottenss, schout van Acquoij, als gekozen voogd v/d voorn. nagelaten kinderen van Anneke Herbertss, Abraham Claessen DEVENTER X Maeijcke Herberts, Floris Jansen X Barbera Herberts ende Herber Herbertss, te andere; deling en wel als volgt:
   - de weduwe: een huis en erf a/d Berghstraat, nw de stadswal; nog 2½m genaamd “Jan Vassen landt” op Loosdorp, bov Jan Daemen en ben Jan Jan Gerritss VERHUPS; nog 16h op Oud Schaijk waarvan 8h leen van Zijne Hoogheid, bov Jacob VAN VEEN en ben Zijne Hoogheid; nog 2m op Hoog Leerbroek, bov Jkr Willem VAN LIER en ben de weduwe van Cornelis Goevertss; nog 3m½h op Hoog Leerbroek, bov de Nieuwenwegh en ben Zijne Hoogheid met alle bougereetschap, paarden, etc.
   - Jan Herbertss, Willem Claess DEVENTER ende schout van Acquoij vanwege de voorn weeskinderen,
   - Floris Janss en Abraham Claess DEVENTER: een hofstede groot 10m op Loosdorp, bov Arien Janss VAN CLEEFF en ben Abraham VAN VEEN; nog 2½m genaamd “het Sonnenkuijcke” op Nieuw Schaijk, bov Zijne Hoogheid en ben Lauw Tonissen,
   - Adriaen Herbertss, Willem Herbertss, Bastiaen Herbertss en Herbert Herbertss: een hofstede groot 2m5h op Loosdorp, bov Coen Gijsbertss en ben Jenneke Willemss; 1m op Oosterwijk, bov. Jacob VAN MEETEREN en ben Jan Pieterse,
   - Jan Herbertss: 1½m op Hoog Leerbroek, bov de Drost MANSVELT en ben Arij Willemss.
   Het testament was opgemaakt door Herbert Janss op 27-8-1648.

   Gorkum, 10-10-1664: Cornelis Floriss VAN DE BURCHGRAEFF, schout te Nuland vhz. en als oom en vgd van Wouter Janss en Grietgen Jans, zijnde de nagelaten kinderen van Anneke Floren VAN DE BURCHGRAEFF X Jan Wouterss, Barbara Floren VAN DE BURCHGRAEFF X Gerart Wouters za. en Abraham Wouters, mtsgdrs de voorn Cornelis Floren als vgdn van Elizabeth Geritsdr en Wouter Gerits zijnde nagelaten kinderen van Gerart Wouters X Barbara Floren, Frans Huigen X Maijke Floren VAN DER BURCHGRAEFF en Pieter Vassen X Dircxke Floren VAN DE BURCHGRAEFF, al tesamen kinderen en erfgenamen van Floris Bastiaens VAN DE BURCHGRAEFF za., gewezen schout van Nuland, X Maeijke Jansdr., mtsgdrs ook van broer en oom Jan Floren VAN DE BURCHGRAEFF. Zij maken een erfdeling.

  x   Maeijke Jansdr .

  5 kinderen


 6. Mariken Bastiaensdr van den Burggraef , * >1595 .


 7. Anneken Bastiaensdr van den Burggraef , * >1595 .

   \\


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.