Janneken Bastiaensdr (Jantjen Bastiaens) van den Burggraef , * ±1590 , † 1660.
Dochter van Sebastiaen (Bastiaen Ariens) van den Burggraef en Maria Florisse (Maria Floren) .


× ±1608
    Herbert Jansz (Herberen Jansz) Sprongh , *Leerdam <1582 , † Leerdam ±1649.

RECHTSBOVEN: Leerdam in 1649

Kinderen:
 1. Jan Herbertss ( Sprongh) , † <6-1660 .

   Leerdam, 29-5-1660:
   Arien, Bastiaen, Willem en Herbert Herbertss, Willem Claess DEVENTER X Anneke Herberts za, Abraham Claess DEVENTER X Maijke Herberts, Frans Janss MIDDELCOOP X Barbertien Herberts, tesamen kinderen en erfgenamen van Herberen Janss za X Jannetje Bastiaens en mede als broers en zusters van Jan Herbertss za; deling en wel als volgt:
   - Arien Herbertss: 15h op Loosdorp, bov de erfgenamen van za Jan Damen en ben Jan Gerritss VERHUPS, strekk van Jan Gerritss t/h keelspit v/d Meijnt; met nog een deel in 8h gemeen met de
   andere 2/3 en toebehorende Floris Janss MIDDELCOOP en groot tesamen 4m met een huis en hofstede daarop waarin Bastiaen Herbertss tegenwoordig in woont; 5h in 2m op HLBK, bov Jkr
   Willem VAN LIER en ben de erfgenamen van za Cornelis Govertss, strekk van Dirck Sterck t/d middelwetering,
   - Bastiaen Herbertss: 3m1½h op HLBK en nog 1/3 in 1½m mede aldaar, bov de Regulieren en ben Dirck Ingensen, strekk v/d middelwetering t/d RvLeetse dijk,
   - Willem Herbertss: de helft van 3m1½h, bov de nieuweweg en ben de landerijen van ZM en onverdeeld met de 3m1½h toebehorende ZM; nog 1/3 in Jan Sassen land neffens de voorn Arien Herbertss met nog 1/3 neffens de voorn Arien Herbertss in de hofstede van Bastiaen Hendricxs waar Jan Hendricxs tegenwoordig op woont; nog 1/3 van 1m in de voorn weteringscamp,
   - Herbert Herbertss: de helft van 16h op Schaijk, bov de erfgenamen van za Jacob VAN VEEN, strekk v/d middelwetering tot Hendrick Barentss; nog 1/3 part van 8h onverdeeld met Floris Janss
   MIDDELCOOP; nog 1/3 part met Willem Herbertss van 1m gelegen op HLBK,
   - Abraham Claess DEVENTER: ¼ van 15h op Loosdorp gemeen met Willem en Arien Herbertss voorn; nog de helft van 1m op HLBK gemeen met Arien Herbert; nog 1/3e van 1½m onverdeeld met Bastiaen Herbertss en Floris Janss MIDDELCOOP,
   - Floris Janss MIDDELCOOP: de helft van 16h onverdeeld met Herbert Herbertss waarvan 8h leengoet.


 2. Barberke Herberts (Berbertien Herberts) Sprong , † <6-1665 .

   Barbertien is een dochter van Herbert Jans en Jannetie Bastiaens.

   Leerdam, 1-6-1650:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herberts en Floris Janss X Barberke Herberts, te eenre, en
   - Willem Claes DEVENTER voorhemzelf, Lambert Arienss X Sara Willems, Claes en Jan Willems, Aelbert VAN NIEUVELT Ottenss als voogd v/h onm weeskind van Anneke Herberts za X de voorn Willem Claess, te andere, deling en wel als volgt:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER en Floris Janss: hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Arien Janss VAN CLEEFF en ben Abraham VAN VEEN,
   - Willem Claess DEVENTER en de kinderen: 2½m op Oud Schaijk, bov Zijne Hoogheid en ben Lau Teunissen.

   Leerdam, 22-3-1665: Floris Janss MIDDELCOOP voor hem zelf en voor zijn mondige kinderen en Arie Herbertss, als oom en bloedvoogd van Jan Floris MIDDELCOOP, zijnde de onm. zoon v/d voorn. Floris Janss MIDDELCOOP, transp. aan Willem Claess NADDAM alsulcke erfhuijspenningen van ten sijne huijse vercochte goederen op 8-3-1665.

   Leerdam, 1-6-1665: Floris Janss MIDDELCOOP X Barbara Herberts za. verkl. schuldig te zijn aan Jenneke Jans DE GROOT X Willem CUP za., won te Gorcum: 300 cargul en stelt als onderpand huis en erf in de
   kerkstraat, bov de wde van Gerrit VAN MIDDAGT en ben de kerkstraat, nw de stadswal en zw de Bergstraat; nog 8h op Out Schaijk, bov de comparant met 8h leenroerig en ben Zijne Majesteit, strekk van Hendrick Barentss tot de wetering van Aelbert Janss.

   8-6-1665: Abraham Jans van Cleeff, mede namens zijn huisvrouw, doet afstand van de boedel van Barbara Harberts, in leven huisvrouw van Floris Jans Middelcoop, zijn huisvrouws moeder.

  × <1645   Floris Janss Middelkoop , * ±1610 , † >11-1674.
      Zoon van Jan Ariens de Kleine en ?
   Kinderen: Cornelia, Sara, Willemtje, Metje en Jan.
   Leerdam, voorjaar 1650: Jacob Janss BOETH, oud 40 jaar, Floris Janss MIDDELCOOP, oud 42 jaar en Catharina VAN BRAECKEL, oud 77 jaar, verkl. dat Jan Herbertss won in de Graafschap ten huise van Catharina in “het wapen v/d Prins” de drossaert met zijn hand heeft gestoten, etc.

   Leerdam, 13-12-1674:
   Floris Janss MIDDELCOOP, 60 jaar oud, en Henrick Pieterss ’t LAM oud 33 jaar won te LDM verkl. op verzoek van Jan Stevenss VAN DER VLIET dat zij met tochtpaarden geweest zijn op 11-8-1674 etc en dat Jan Stevenss daar ook was met paarden waarvan er een in de slag is gebleven.

   Floris Jans Middelcoop was schepen van Leerdam 1660-63.

   Floris Janss MIDDELCOOP X Barbara Herbers za. machtigt zijn zwager Abraham Claess DEVENTER iets te transporteren op 2-6-1665 te Leerdam.

   11-6-1640: boedelscheiding tussen Dirck Jansen, woont Hoogeind, en zijn broer Floris Jansen, mede aldaar. Floris Jansen valt toe de helft van een hofstede, groot 2
   morgen 4 hond, op Hoogeind, hen aanbestorven door overlijden van hun vader Jan Ariëns, gemeen liggend met Ariën Jansen en Jan Willems Verweij, boven belend
   Bernt Tymens en beneden Joost Claessen c.s

   1-11-1645: Evert, Adriaen, Dirck en Floris Jansz., Jan Willems Verweij, gehuwd met Maeijcke Jans en Steven Damen, gehuwd met Anneke Jans, verkopen aan Jan Peters Block 13 hond land op het Hoogeind, boven belend de weduwe Frans Jans.

   Leerdam, 8-6-1665: Abraham Janss VAN CLEEFF x zijn vrouw weigert de boedel van haar moeder Barbera Herbers za. X Floris Janss MIDDELCOOP, etc.

   Leerdam, 19-7-1651: Abraham Claess DEVENTER tr aan Floris Janss MIDDELCOOP een huis en hofstede op Loosdorp, bov. Arien Janss VAN CLEEFF en ben. Abraham Hendricxs VAN VEEN, strekk. v/d Meijntse kilspit af t/d Middelcoopse dijk toe (1.125 gld).

   Leerdam, 23-6-1652: Otto Willemss DE LEEUW tr aan Floris Janss MIDDELCOOP de helft van een griend groot 1½m op Out-Schaijk, bov het Gasthuis van Leerdam en ben Jan Corneliss STIGHTER, strekk v/d halve dwarssloot tot Jacob Gijsbertss VAN OOSTROM (700 gld).

   Leerdam, 21-5-1657:
   - Jacob BOETH, proc. hebb. van Heer Johan VAN RAVESWAIJ drossaart over de meijereij v/d Bosch (nots aldaar 23-5-1657 nieuwe stijl) transp. aan Floris Janss MIDDELCOOP een huis in de Kerkstraat, strekk t/d stadsgrippel, ow de schout van Acquoij.
   - Floris Janss MIDDELCOOP verkl schuldig te zijn aan Heer Johan VAN RAVESWAIJ etc. en stelt als onderpand een hofstede op Loosdorp groot 4m aangecomen via zijn huijsvrouwen vader ten dele en het andere deel gecocht van Abraham Claess DEVENTER.

   Leerdam, 25-3-1662:
   - Floris Janss MIDDELCOOP, medeschepen, transp. aan Mr Abraham BIDDAF chirurgijn alhier een huis en erf in de Kerkstraat, strekk v/d straat t/d stadsgruppel, ow de schout van Acquoij en ww Hr Otto VAN SIJDERVELT.
   - Mr Abraham BIDDAF tr aan Floris Janss MIDDELCOOP en Arien Lambertss VAN DER WILT een huis en erf in de korte Kerkstraat, strekk v/d straat tot Maeijke Ariens, bov Bouwen Gijssen en ben Jan Janss DE JONGH.
   - Arien Lambert VAN DER WILT tr aan Floris Janss MIDDELCOOP de helft van huis en erf in de Kerkstraat zoals eerder vandaag gecocht van Mr Abraham BIDDAF.

   Leerdam, 27-4-1664:
   - Arien Herbertss, proc. hebb. van zijn broer Herbert Herbertss (schep Lakervelt 23-4-1664), transp. aan Floris Janss MIDDELCOOP, schepen van Leerdam, de helft van 16h op Oud Schaijk en waarvan de koper de wederhelft competeert, bov de erfgen van Jacob VAN VEEN en ben Zijne Majesteit, strekk v/d
   middelwetering tot Zijne Majesteit.
   - Floris Janss MIDDELCOOP transp. aan zijn zwager Herbert Herbertss 1/3 part huis en hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Jan Arienss VAN CLEEFF en ben Dirck Janss VAN SPIJCK, strekk v/d hoogeindse keelspit t/h Meijntse keelspit (1.200 cargul).

   Leerdam, 27-5-1664: Floris Janss MIDDELCOOP verkl. schuldig te zijn aan Claes Gerritss VERBORGH won te Vianen 1000 cargul en stekt als onderpand 16h op Oud-Schaijk en nog zijn huis en erf op de hoek v/d Bergstraat, strekk v/d straat t/d stadswal.

   Leerdam, 1-5-1665:
   - Geerichie Vassen X Herbert Herbertss za., geass met haar zwager Floris Janss MIDDELCOOP en Abraham Claess DEVENTER hem sterk makende voor Bastiaen Herbertss als oom en bloedvoogd v/d nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar. Zij verkl. schuldig te zijn aan Sr Jacob BOON 530 cargul
   en stellen als onderpand huis en hofstede groot 4m op Loosdorp, bov. Jan Adriaenss Van CLEEFF en ben. Dirck Janss VAN DER WERFF, strekk. v/d Hoogeindse kilspit t/d Meijntse kilspit.
   - Floris Janss MIDDELCOOP verkl. schuldig te zijn aan Arien Willemss DEVENTER 100 cargul. en stelt als onderpand 4½h op Oud Schaijk, strekk van Jacob Gijsbertss tot Barent Barentse, bov. het gasthuis van LDM en ben. Thonis Arienss HARTIGH.

   Johan HEICOOP drossaert van Asperen ende Adriaen EXALTO D’ALMARAZ, als gestelde curator v/d goederen van Floris Janss MIDDELCOOP, worden op 4-8-1666 in Leerdam genoemd.

  5 kinderen


 3. Maeijken Herberts Sprong , *Leerdam ±1608 , † >9-1677 .

   Op 8-1-1630 te Leerdam werd Maicken Herberts lidmaat.

   Floris Janss MIDDELCOOP X Barbara Herbers za. machtigt zijn zwager Abraham Claess DEVENTER iets te transporteren op 2-6-1665 te Leerdam.

   Maaijcke trouwde rond 1630 met Abraham Claasz Deventer, geb. rond 1590, overl. ná 4-8-1664, zoon van Claes Willemsz Deventer en Adriana Joosten.
   Kinderen:
   1. Neeltje Abrahams Deventer, b. 1630,
   2. Arnoud Abrahamsz Deventer, b. 1633,
   3. Anna Abrahams Deventer, b. 1638,
   4. Peterken Abrahams Deventer, b.1640,
   5. Peterken Abrahams Deventer, b. 1643,
   6. Herbert Abrahamsz Deventer, b. 1648,
   7. Johanna Abrahams Deventer, b. 1650.

   Leerdam, 1-6-1650:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herberts en Floris Janss X Barberke Herberts, te eenre, en
   - Willem Claes DEVENTER voorhemzelf, Lambert Arienss X Sara Willems, Claes en Jan Willems, Aelbert VAN NIEUVELT Ottenss als voogd v/h onm weeskind van Anneke Herberts za X de voorn Willem Claess, te andere, deling en wel als volgt:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER en Floris Janss: hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Arien Janss VAN CLEEFF en ben Abraham VAN VEEN,
   - Willem Claess DEVENTER en de kinderen: 2½m op Oud Schaijk, bov Zijne Hoogheid en ben Lau Teunissen.

  × ±1629   Abraham Claesz Deventer , *Leerdam ±1590 , † Leerdam 4-8-1664.
      Zoon van Claes Willemsz Deventer en Adriana Joosten .
   Beide deden bel. op 9-4-1631 in Leerdam.
   Kinderen: Neeltje, Arnoud, Anna, Peterken (2x), een naamloze zoon, Herbert en Johanna.

   Abraham was een zoon van Claes Willemsz Deventer en Adriana Joosten.

   Leerdam, 3-1-1644: Abraham Claessen DEVENTER, inwoner v/d Graafschap, verkl. dat bij hem gecomen was een zekere Jan Hermenss namens Hendrick Gijsberss won. te Genderinne in het land van Heusden om een paard te halen.

   Leerdam, 29-5-1660: Abraham Claess DEVENTER X Maijke Herberts, Arien en Willem Herbertss, als erfgenamen van Herber Janss X Jannetje Bastiaens, transp. aan Ed Jacobus BOON schepen te LDM 2½m op Loosdorp genaamd “Jan Sassen land”, strekk van Jan Gerritss VERHUPS t/h Meijntse kilspit, bov en ben Jan Gerritss VERHUPS (1600 cg).

   Leerdam, 4-8-1664: Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herbertse leende 1600 cargul. en stelde als onderpand 1½ m. op Loosdorp en nog 3 m. genaamd "het Bruijnen lant" op Loosdorp, hem aangecomen door loting v/d erfenis van zijn vader Claes Willemss DEVENTER za. en zijn moeder za. op 17-2-1631.

   Leerdam, 1-5-1665:
   - Geerichie Vassen X Herbert Herbertss za., geass met haar zwager Floris Janss MIDDELCOOP en Abraham Claess DEVENTER hem sterk makende voor Bastiaen Herbertss als oom en bloedvoogd v/d nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar. Zij verkl. schuldig te zijn aan Sr Jacob BOON 530 cargul
   en stellen als onderpand huis en hofstede groot 4m op Loosdorp, bov. Jan Adriaenss Van CLEEFF en ben. Dirck Janss VAN DER WERFF, strekk. v/d Hoogeindse kilspit t/d Meijntse kilspit.
   - Floris Janss MIDDELCOOP verkl. schuldig te zijn aan Arien Willemss DEVENTER 100 cargul. en stelt als onderpand 4½h op Oud Schaijk, strekk van Jacob Gijsbertss tot Barent Barentse, bov. het gasthuis van LDM en ben. Thonis Arienss HARTIGH.

   Leerdam, 8-6-1665:
   Abraham Claess DEVENTER, proc. hebb. van zijn zwager Floris Janss MIDDELCOOP, verkl. schuldig te zijn aan Marcelis VAN DER HOUTEN, won. te Gorcum: 200 cargul. en stelt als onderpand 4½h op Oud-Schaijk, strekk van Jacob Gijsbertss tot Barent Barentss, bov. het gasthuis van LDM en ben. Thonis Arienss HARTIGH.

   Leerdam, 10-1-1676: Burgemr. Pieter Arienss VAN DER LAECKEN doet arrest op 2 koebeesten etc toebehorende aan Maijke Herberts X Abraham Claess DEVENTER za. om stads en ongelden daaraan te verhalen.

   Leerdam, 25-5-1655
   Dirck Cornelisz. Sterck, Jan Cornelisz. Sterck, Anna Cornelisse Sterck geass. met Peeter Gerritsen, hare gecooren voocht in dese, Ariaantjen Cornelisse Sterck geass. met Abraham Claassen Deventer haren gecooren voocht in desen en Roelof Cornelisz. Sterck, allen te samen kinderen van zalr. Cornelis Dirckxen Sterck en Jannichie Gerrits haren vader en moeder respectieve. Betr. boedelverdeling van ouderlijke goederen.

  8 kinderen


 4. Adriaen Herbertsz (Arien Herbertsz) ( Sprong) , *Leerdam ±1612 , † ±1665 .

   Arie Herbertsz de vader van Herbert Ariense Sprongh.

   Leerdam, 29-5-1660: Abraham Claess DEVENTER X Maijke Herberts, Arien en Willem Herbertss, als erfgenamen van Herber Janss X Jannetje Bastiaens, transp. aan Ed Jacobus BOON schepen te LDM 2½m op Loosdorp genaamd “Jan Sassen land”, strekk van Jan Gerritss VERHUPS t/h Meijntse kilspit, bov en ben Jan Gerritss VERHUPS (1600 cg).

   Leerdam, 7-8-1663: Arien Herbertsen, Bastiaen Herbertsen, Willem Herbertsen, Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herbertsen, Floris Janss MIDDELCOOP X Barbara Herberts, kinderen en erfgenamen van Herber Janss za. X Jantien Bastiaens za. transp. aan Heer Hendrick VAN NEERCASSEL 3½m op Hoog Leerbroek, strekk van Dirck STERCK t/d Recht van Leetse voordijk, bov Juffr Marthijna VAN WERCKHOVEN en ben. de erfgenamen van Dirck en wel zoals het bij vertichting aangecomen is op 29-5-1660 (2.400 cargul).

   Leerdam, 22-3-1665: Floris Janss MIDDELCOOP voor hem zelf en voor zijn mondige kinderen en Arie Herbertss, als oom en bloedvoogd van Jan Floris MIDDELCOOP, zijnde de onm. zoon v/d voorn. Floris Janss MIDDELCOOP, transp. aan Willem Claess NADDAM alsulcke erfhuijspenningen van ten sijne huijse vercochte goederen op 8-3-1665.
   Overl. tussen 1664 en 3-5-1666.

  × <1647   Aechtgen Willems , † >10-1687.
   Echtgen Willems X Arien Herbertss za. hadden de kinderen Herbert, Geertge, Lijsbeth, Willemke en Jantie.

   Leerdam, 3-5-1666: Aechje Willems X Arien Herbertss za. en Bastiaen Herbertss als oom en bloedvoogd van hun kinderen Willemke, Geertge, Lijsbeth, Herbert en Jantie Ariens en verkl schuldig te zijn aan Jan Janss VAN DELFT won te Gorcum 200 cargul en stellen als onderpand 3m genoemd “het Bruijnenland”, op
   Loosdorp, strekk v/d erfgen van Jan Huigen t/d Loosdorpse kade, bov Willem Huigen en ben Heer
   DIERHOUT.

   Leerdam, 26-5-1671: Aechtjen Willems X Arien Herbertss za, Hendrik Pieterss LAM X Lijsbeth Ariens en Bastiaen Herbertss, als oom en bloedvoogd v/d onm. nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar. Zij verkl. schuldig te zijn aan Lijsbeth Peters jd 500 cg en stellen als pand 2m1h op Loosdorp, bov en ben de erfgen. van Heer DIERHOUT, strekk zw van Dirck Jacobss.

   Leerdam, 30-5-1671: Aechtgen Willems X Arien Herbertss za., geass met haar zwager [=schoonzoon] Hendrick Pieterss LAM als gecozen voogd en de selfde Hendrik Pieterss LAM X Lijsbeth Ariens vhz en zsm voor de verdere kinderen van eerst genoemd echtpaar. Zij transp. aan Bastiaen Herbertss ¼ van huis en hofstede groot 2m5h op Loosdorp waarvan koper reeds ¾ bezit (400 cg).

   Leerdam, 30-5-1671: Schepenen transp. uit de boedel van Hendrick Corneliss CLEIJNEN za aan Aechtgen Willems X Arien Herbertss za.: 17h op het Hoogeind van MCP, strekk v/d willigh staande op de hofstede v/d wde van Arien Herbertss achter het varckensschot lijnrecht op de schouwsloot van Jkr VAN NIEVELT bov de Jkr en ben Gerrit Martenss HEICOOP (625 cg).

   Leerdam, 22-4-1677: Aechtjen Willems X Arien Herbertss za., won in HMCP, transp. aan Sr Borgert Wessels coopman te Utrecht: een huis en hofstede groot 3m3h op HMCP, strekk van Jonker VAN NIEUVELT tot ben Gerrit Mertenss; nog 2m1½h op Loosdorp, bov de erfgenamen van Heer DIERHOUT en ben idem, strekk van Jan Stevenss tot Dirck Jacobss (1000 cg).

   Echtgen Willems X Arien Herbertss za. wordt op 23-11-1687 in Leerdam genoemd bij een belending.

  5 kinderen


 5. Bastiaen Herberts Sprongh , *Leerdam ±1615 , † 3-1698 .

  × Leerdam ±1642   Maaijke Huijberts (Maijke Huberts) , *Leerdam <1624 .

  8 kinderen


 6. Anneke Herberts Sprong , * ±1618 , † <8-1649 .

  ×   Willem Claess Deventer .

  7 kinderen


 7. Willem Herbertsz Sprong , *Leerdam ±1620 .

   Leerdam, 18-12-1652: Claes Willemss, proc. hebb van zijn vader Willem Claess (schepenen 18-12-1652), transp. aan Willem Herbertss de helft van 2½m op Nieuw Schaijk genaamd “het Sonnecuijcken” gemeen met koper, bov. zijne Hoogheid en ben. Lauw Toniss (voor 435 gld).

   Leerdam, 3-5-1688: Bastiaen Herbertss VERSPRUIJT vhz, Huibert Willemss, Herbert Willemss, Jan Willemss SPRONCK, Jan Janss DEVENTER X Lijsbet Willemss SPRONCK als erfgenamen van Willem
   Herbertss SPRONCK en tr aan Jan Abrahamss COOL 2 campen achter elkaar op Oud Schaijk, strekk. v/d middelwetering t/h Nieuw Schaijkse keelspit, bov ZM en ben Hendrick DE JONGH brouwer (500 gl).

   Gokum, 13-10-1698: "Huijbert Willems Sprongh als vader en voogd van zijn 5 onm. kinderen geproc. bij Maagje Ariens Stellaart (zalgr) Jan Wouters van den Heuvel x Maaijke Ariens Stellaart, Geertjen Ariens Stellaart, Willem Bastiaans de Jongh x Willemke Ariens Stellaart, Cornelis Ariens Stellaart allen kinderen en kindskinderen van Arie Vassen Stellaart zalgr. x Stijntje Theunis van der Leeden zalgr. in zijn leven schout van Oosterwijk, scheiding."

  × ±1650   Barbara Huijberts (Barbara Hubertsdr) , * ±1623 .
      Dochter van Hubert Aelbertsz en Geertgen Claesse .
   Kinderen: Hubert (2x) en Herbert.

   Leerdam, 3-5-1688:
   Jan Janss DEVENTER X Lijsbeth Willems SPRONCK, Huibert Willemss, Herbert Willemss en Jan Willemss SPRONCK alle 4 kinderen en erfgenamen van Willem Herbertss SPRONCK X Barbertje Huiberts za gewoond hebb in HMCP, deling tov van hun oom Bastiaen Herbertse SPRONCK en wel als volgt:
   - Huibert Willemss SPRONCK: (als oudste v/h mannelijke geslacht vooruit) de helft van een vogelkoij zijnde leenroerig a/h huis van Renoij groot 1½m op Renoij gemeen in 3m met Bastiaen Huibertss
   SPRONCK, ow de erfgenamen van Willemken Claes en ww de kerk van Renoij, zw strekk de nieuwe gracht; 2m1h¾h op Nieuw Schaijk genaamd “de Sonnekuijcken”, strekk v/d opslag v/d cade van
   HMCP tot Jan Dircxs VAN DER LEEDEN, bov ZM en ben Jan ROSCAM; nog ¼ van 6½m op HLBK gemeen met ZM en met de voorn Bastiaen Herbertss, strekk v/d aelgraaf t/d nieuwe weg, bov
   de weg en ben ZM; nog een huis op de grond competerende ZM op HMCP,
   - Jan Janse DEVENTER: 4m op HMCP strekk v/h Hoogleerbroekse keelspit t/d middelwetering, bov Truijtje Reijerss en ben de Heer Jacobus ERCKELENS burgemr te Gorcum; nog 2½h op LMCP,
   strekk van Jacob Laurenss t/d erfgenamen van Peter Gerritss STAEL, bov de wde en kinderen van Dirck Peterss NOBEL en ben Jacob Laurensen,
   - Herbert Willemss SPRONCK: een hofstede groot 4m2h op HMCP, strekk v/d Loosdorpse keelspit t/d middelwetering, bov Engeltje Stevens X Tijs Leendertss en ben Jan Corneliss STERCK,
   - Jan Willemss SPRONCK: een hofstede groot 4m op Loosdorp, strekk v/d … kijlspit af t/d Hoogeindse dijk, bov kinderen en erfgenamen van de burgemr Jan Adriaenss VAN CLEEF en ben Jan VAN DER
   WERFF oud schout van Spijk; nog een grient 1½h op Hoog Oosterwijk, strekk v/d grient van Bastiaen Herbertss SPRONCK t/d achterdijk, bov de wde en kinderen van burgemr Adriaen VAN CLEEF en ben de erfgenamen van Casper VAN DER LAAKEN.

  5 kinderen


 8. Herbert Herbertsz Sprong , *Leerdam 1623 , ~Leerdam 5-1623 , † Lakerveld 1664 .

   Leerdam, 6-7-1649:
   - Jantien Bastiaensen X Herberen Janss za., geassisteerd met haar broer Floris Bastiaensen, schout van Nieuwland, te eenre, en
   - Jan Herbertss, Arien Herbertss, Bastiaen Herbertss ende Willem Herbertss, Willem Claes DEVENTER X Anneke Herbertss za. als vader van hun kinderen, Aelbert Ottenss, schout van Acquoij, als gekozen voogd v/d voorn. nagelaten kinderen van Anneke Herbertss, Abraham Claessen DEVENTER X Maeijcke Herberts, Floris Jansen X Barbera Herberts ende Herber Herbertss, te andere; Zij maakten een deling, waarbij Adriaen Herbertss, Willem Herbertss, Bastiaen Herbertss en Herbert Herbertss. erfden: een hofstede groot 2m5h op Loosdorp, bov Coen Gijsbertss en ben Jenneke Willemss; 1m op Oosterwijk, bov. Jacob VAN MEETEREN en ben Jan Pieterse.

   Leerdam, 27-4-1664:
   - Arien Herbertss, proc. hebb. van zijn broer Herbert Herbertss (schep Lakervelt 23-4-1664), transp. aan Floris Janss MIDDELCOOP, schepen van Leerdam, de helft van 16h op Oud Schaijk en waarvan de koper de wederhelft competeert, bov de erfgen van Jacob VAN VEEN en ben Zijne Majesteit, strekk v/d middelwetering tot Zijne Majesteit.
   - Floris Janss MIDDELCOOP transp. aan zijn zwager Herbert Herbertss 1/3 part huis en hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Jan Arienss VAN CLEEFF en ben Dirck Janss VAN SPIJCK, strekk v/d hoogeindse keelspit t/h Meijntse keelspit (1.200 cargul).

  × <1659   Geertje Vassen (Geerichie Vassen) Stellaert , * ±1635 .
   Kinderen o.a. Maarten, Jannetje en Herbert.

   Geertje is een dochter van Vas Willems Stellaert, schout op Kedichem, en Maaike Jaspers. Vas Willems Stellaert is later op 11-5-1659 in Kedichem hetr. met Hendrikje Hermans Bogertman.

   Op 24-3-1627 deden in Meerkerk belijdenis: "Adriaen Vassen met huisvr. Elisabeth van Herwaerden".

   Leerdam, 1-5-1665: Geerichie Vassen X Herbert Herbertss za., geass met haar zwager Floris Janss MIDDELCOOP en Abraham Claess DEVENTER hem sterk makende voor Bastiaen Herbertss als oom en bloedvoogd v/d nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar. Zij verkl. schuldig te zijn aan Sr Jacob BOON 530 cargul. en stellen als onderpand huis en hofstede groot 4m op Loosdorp, bov. Jan Adriaenss Van CLEEFF en ben. Dirck Janss VAN DER WERFF, strekk v/d Hoogeindse kilspit t/d Meijntse kilspit.

   Op 2-12-1665 comp. Gerike Corss [Vass?] wede van Herbert Herberts, geass. met Adriaen Corsse hare broeder, ter eenre, ende Bastiaens Herbert,s als oom en voocht vande 4 onm. kinderen, geass. met Abraham Claes de Wouter sijn swager ter andere zijde.

   Vermeld op 16-4-1671: Arien Vasse, Jasper Vasse, Geertje Vasse met Gijsbert Gerrits, Cors Frans als voogd van de kinderen Willem Vasse, mitsgaders Anneke Frans, wede van Willem Vasse, en Paulus Hendriks x Inge Vasse; alle erfgen. van Vas Willems x Maijke Jaspers, beide overl.

   Vermeld op 11-4-1662:
   Nijs Ariens, wonende Oosterwijk te eenre en Johan Danckerts als gemachtigde van Vas Willems (Stellaerdt) als oom en bloedvoogd van Maijke, Jannigje en Willem Huijgen; Wouter Jans de Goede last gehad hebbende van Geerike Huigen en als voogd over Bertje Wouters kindskind van Huijgh Willems zalgr. Cornelis Aertsen als getr. hebbende Willemijntje Huigen, Eelke Huigen bejaarde jd. alle kinderen en erfgen. van Huijgh Willems, zalgr.
   Twistpunt is borgstelling. Nijs Allens en Huijgh Willems zalgr. zouden zich vroeger borggesteld hebben ten behoeve van Cornelis Jans de Gelder. Verder blijkt dat Nijs Ariens tesamen met bovenstaande erfden van Henrick Goverts Bogerman

   Geerichie Vassen trad op als getuige bij de doop van Herbert Herbertsz Sprong .

  5 kinderen


 9. Bastiaentge Willemss Deventer , ~Leerdam 2-1634 .

   Leerdam, 29-5-1635:
   Willem Claess DEVENTER X Anneke Herberts za, te eenre, en Herberen Janss als bestevader en bloedvoogd van hun 6 kinderen n.l. Sara, Claes, Jan, Neeltie, Arien en Bastiaentie Willemss, te andere; deling: het jongste kind Bastiaentge Willemss zal opgevoed worden door haar grootouders Herberen Janss X Jantien Bastiaens.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.