Adriaen Tonis Dircx (Adriaen Tonis de Jonge) van Campen , *Capelle (NB) ±1510 , † ’s-Grevelduin-Capelle <1568.
Zoon van Tonis Dircx van Campen en Eeske .


x 1541
    Aentke Merten Peters (Aentken Mertensdr) , *Waspik ±1517 , † Capelle (NB) <1607.
Kinderen:
 1. Anthonis Adriaensz den Jongen van Campen , † Capelle (NB) 1622 .
   Overleden tussen 3 juni en 8 dec. 1622.

   In 1599 werd in ’s-Grevelduin-Capelle vermeld: "Anthonis Adriaens den jonge, seven persoonen".

   Op huijden desenxixe october 1591 in Capelle compareerden Adriaen Doedijns Aertss ende Jacop Corneliss, beijde burgemr Cappel, ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen
   Aentken Mertensdr., weduwe Adriaen Thoniss den Jongen.
   Toegevoegd: Adriaen van Clootwijck, Anthonis den Jongen, Adriaen Peeterss, Peeter Geeritss, als erfgenamen van Aentken, sijn voldaen. Anthonis den Jongen neemt de ƒ 100
   die Geertruijt Adriaenss, suster, toecomt voor sijn last op 11-6-1606.

   Scheijdinge ende seijlinge aengebrocht voor schouth ende heemraders binnen den ambacht van Schravenduijn Cappel tusschen
   - Aenken Mertens, wedue. Adriaen Anthoniss de Jonge, ter eenre ende haere kinderen bij Adriaen ende van alzulcke goeden als henlieden bij toverlijden van Adriaen Tonisz aenbestorven zijn, in manieren hier naer beschreven:
   - Inden eersten zoo is de voorz Aenken Mertens weduwe geloot [..].
   - Inden eersten soo zijn Adriaen ende Dirck van Clootwijck x met resp Mariken ende Aenken geloot [..]
   - Inden eersten zijn Frans Thonisz ende Anneken Adriaensdr geloot [..].
   - Anthonie Adriaensz ende Janneken Adriaensdr zijn bedeelt [..] in Capelle.

   Op 1-6-1616 in Capelle compareerden
   - Antonis Adriaenss den Jongen,
   - Jenneken Adriaensdr., wed. Adriaen Peterss,
   - Peter Gerit Andriess x Anneken Adriaenss,
   - Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude,
   - Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge,
   - Dirck Dirckss van Clootwijck ende mede namens hun moeder
   - Aentken Adriaensdr.
   ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Joostenss. Alle verkopers als erfgenamen van Mariken van Clootwijck.

   Scheijdinge ende deelinge vande erffgoederen hier naervolgende achtergelaeten bij gertruijt Adriaenssdr voor recht aengebrocht tot Screvelduijn cappel opten ve december anno 1623 [in Capelle]
   bij d´erffgenamen der delve:
   - Inden je is Anneken Adriaensdr wed Peter Gerit Andriess geloot [..].
   - Item Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck.
   - Item Janneken Adriaensdr wed Adriaen Peterss.
   - Item sijn hier tegens geloot de weduwe ende kijnderen van Antonis Adriaenss den Jongen.

   Capelle, 16-11-1635: Herman Adriaenss Lochten is voldaan door Handrick Peeter Ockerss x Jenneken Jans wed. van Frans Toniss den Jongen ivm de deeling van de goederen van Tonis Adriaenss den Jongen.

  x ±1580   Alitke Frans Adriaens (Alit Franss) , * ±1560 , † Capelle (NB) ±1626.
      Dochter van Frans Adriaens en ?
   Op 19-9-1610 deed hij samen met zijn vrouw belijdenis. Bij de erfdeling in 1626 worden de volgende kinderen genoemd: Adriaen, Ceunken, Anneken, Peterken en wijllen Frans Toniss.
   Overleden vóór 15-10-1626.

   Op 8-2-1578 was zij nog onmondig.

   Op huijden den viije februarij anno 1578 compareert in Capelle Aert Geemansz met zijnen broeder mede namens haere zuster ende hebben gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Jan Mathijss als voicht van Frans Adriaensz weeskinderen.
   Toegevoegd: Jouffr Agnees is voldaen. Anthonis den Jongen x Alit Franss ende Ariaen Franss, Margriet Thonis Janss de Leeusdr zijn voldaen.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Adriaenss den Jongen ende Alitken Fransdr., sijne huijsvrou, desen xve october anno 1626 [in Capelle].
   - Inden iersten is Adriaen Antoniss den Jongen geloot [..].
   - Item is Jenneken Jans, wed. Frans Toniss, nu x Adriaen Aertss geloot [..].
   - Item is Adriaen Toniss den Jongen als voocht, geassisteert met Jan Toniss de Leeu als toesiender, tbv het weeskijnt van Frans Toniss verweckt bij Jenneken Janss geloot [..].
   - Item is Herman Adriaenss Lochten x Cuenken Tonissdr geloodt [..].
   - Item is Corst Henrick Geldens x Anneken Tonisdr geloot [..].
   - Item is Peterken Tonisdr geloot [..].
   Jan Frans Ammeroijen x Peterken is voldaan op 9-8-1627 en 27-12-1632. Jan Dielen is voldaan op 21-10-1631.

  5 kinderen


 2. Aentken Adriaen Toniss (Aentken Adriaens) den Jonghen .
   Testatrice noemt haar kinderen:
   - Adriaen van Clootwijck den Ouden,
   - Adriaen Dirckss van Clootwijck den Jongen,
   - Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dirckss.,
   - Dirck Dirckss van Clootwijck,
   - de twee kijnderen, Anneken ende Peterken, van Timotheo Wijckentorn bij Peterken Dircks van Clootwijck.

   Capelle, 1577: Scheijdinge ende seijlinge aengebrocht voor schouth ende heemraders binnen den ambacht van Schravenduijn Cappel tusschen Aenken Mertens, wedue. Adriaen Anthoniss de Jonge, ter eenre, ende haere kinderen bij Adriaen ende van alzulcke goeden als henlieden bij t’overlijden van Adriaen Tonisz aenbestorven zijn, in manieren hier naer beschreven.
   Inden eersten zoo is de voorz Aenken Mertens weduwe geloot [..]. Inden eersten soo zijn Adriaen ende Dirck van Clootwijck x met resp. Mariken ende Aenken geloot [..]. Inden eersten zijn Frans Thonisz ende Anneken Adriaensdr geloot [..]. Anthonie Adriaensz ende Janneken Adriaensdr zijn bedeelt [..].

   Eodem anno et die [ xxve februarij anno 1603 in Capelle] compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met
   eennen vrijen verlije soo recht is Dierck Dierckss van Fielen [???]. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Adriaen Dirckss van Clootwijck namens zijn moeder ende Janneken Adriaensdr. zijn voldaan, 30-1-1617.

   Eodem anno et die [je junij anno 1616 in Capelle] compareerden Antonis Adriaenss den Jongen, Jenneken Adriaensdr., wed. Adriaen Peterss, Peter Gerit Andriess x Anneken Adriaenss, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge, Dirck Dirckss van Clootwijck ende mede namens hun moeder Aentken Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Joostenss. Alle verkopers als erfgenamen van Mariken van Clootwijck.

   Op 1-6-1616 in Capelle compareerden
   - Antonis Adriaenss den Jongen,
   - Jenneken Adriaensdr., wed. Adriaen Peterss,
   - Peter Gerit Andriess x Anneken Adriaenss,
   - Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude,
   - Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge,
   - Dirck Dirckss van Clootwijck ende mede namens hun moeder
   - Aentken Adriaensdr.
   ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Joostenss. Alle verkopers als erfgenamen van Mariken van Clootwijck.

   Capelle, 11-10-1616:
   Op huijden desen xje julij anno 1616 compareerden Aentken Adriaen Toniss den Jonghen met haere kijnderen ende Dirckxken Petersdr. ende hebben geërffdeeld.
   Erffdelinge voor recht aengebrocht tusschen Aentken Adriaen Toniss den Jonghen, wed. Dirck van Clootwijck, ende haere kijnderen.
   Inden iersten soo is Aentken Adriaen Toniss den Jonghen geloot.
   Item soo sijn hier tegens geloot ende bedeelt Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude ende Adriaen Dirckss de Jonge.
   Item sijn hier tegens tsamen geloot ende bedeelt Timotheus Wijckentoorn, predicant ende dienaer des goddelijcks woordt aende Dussen, x Peterken Dirckx van Clootwijck dr. za met sijn twee kijnderen, Jan Wouterss van Duijsel x Geertruijt Dircx van Clootwijck. Dirck Dirckss van Clootwijck is geloot ende bedeelt.

   Eodem anno et die [xviije februarij anno 1620 in Capelle] compareerden Aentken Adriaensdr., wed. Dirck van Clootwijck, met
   Adriaen Dirckss van Clootwijck, oudtsten soon, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Neeltken Adriaens, wed. Jan Peterss Vos, ende haer kijnderen.

   In Capelle compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen namens Aentken Adriaensdr., weduwe Dirck Adriaenss van Clootwijck, procuratie Andel 25-2-1623, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Dirckss van Clootwijck, haeren soone.

   Scheijdinge ende deelinge vande erffgoederen hier naervolgende achtergelaeten bij gertruijt Adriaenssdr voor recht aengebrocht tot Screvelduijn cappel opten ve december anno 1623 [in Capelle]
   bij d´erffgenamen der delve:
   - Inden je is Anneken Adriaensdr wed Peter Gerit Andriess geloot [..].
   - Item Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck.
   - Item Janneken Adriaensdr wed Adriaen Peterss.
   - Item sijn hier tegens geloot de weduwe ende kijnderen van Antonis Adriaenss den Jongen.

   Opten xxvije junij anno 1631 compareerden [in Capelle] Wouter Jacobss x Anneken Tielmans, naergelaten wed. van Adriaen Dirckss van Clootwijck als in sijn leven volcomen procuratie ende administratie gehadt hebbende van Aentken Adriaens den Jongen, wed. van Dirck van Clootwijck, sijne moeder, ter eenre ende Dirck Dirckss van Clootwijck mede als voocht, geassisteert met Jan Wouterss van Duijsel, van wegen sijne broeders ende susters,
   achtergelaten weeskijnderen ende Antonij van Clootwijck mede met procuratie, Worcum 14-3-1631, hebbende van Francisco Nicolaij de Wael, dienaer des goddelijck woorts, x Maeijken van Clootwijck, alle, beneffens de we.d ende kijnderen van Adriaen Dirckss van
   Clootwijck, erffgenamen van Aentken Adriaens den Jongen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

  x   Dirck Adriaens van Clootwijck , † <1621.
      Zoon van Adriaen Diricxss van Clootwijck en Anna Adriaen Janss (Anneken Adriaensdr) (?).

   De familie Van Clootwijck is genoemd naar de hofstede Klootwijk in het land van Altena nabij Almkerk. De hofstede was aanvankelijk in het bezit van een oud adellijk geslacht Van Klootwijk. Daarnaast bestaan er diverse niet-verwante families Van Klootwijk in West-Noord-Brabant. In het "Geneal. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" van 1998 staat zo’n familie Van Clootwijck beschreven.

   Opten xxe aprilis anno xvc vijff ende tsestich {20 april 1565 in Capelle] compareerden Lambrecht Lambrechtsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen van Clootwijck tbv Dirck van Clootwijck ende Alit, sijn suster.
   Toegevoegd: Ghijsbert Claess is voldaen.

   Op huijden desen 29e october 1594 compareerden [in Capelle] Dirck Ariaenss van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ariaen Lambertss namens Pieter Lambertss, sijnen broeder.

   Op huijden desen 2e meert 1599 compareerde [in Capelle] Dierck van Clootwijck ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Peterss, sijnen swager.

   Op huijden desen xije februarij anno aesthien hondert ende een sijn versamelt [in Capelle]:
   - Corst Corstiaenss als toecomende bruijdegom met
   - Joost Joostenss, sijnen schoonvader,
   - Adriaen Mertenss, Laureijs Mertenss, Willem Jacopss ende Jan Janss, sijne respective ooms en meer andere goede vrienden ter eenre ende
   - Antonia Peetersdr als toecomende bruijt met
   - Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende
   - Dirck Adriaenss van Clootwijck, hare ooms,
   - Joachum Adriaenss, hare swager, insgelijcks
   - Dierck Adriaensas Roover ende
   - Wouter Adrtiaenss Roothals, als naeste vrienden, ter andere sijden.
   Zij maken hun houwelijckse voorwaerden. Genoemd: Elisabeth van Clootwijck, weduwe Peter Anthoniss, moeder.

   Op huijden desen xxvje februarij xvjc xiiij compareerden [in CApelle] Jan Willemss van Bardwijck x Janneken Loeff Dierckx. Zij staen borch tbv de weduwe ende erffgenamen van Dierck Adriaenss van Clootwijck. Het betreft een coop door Dieck van Ghiselu Willems de voornt Janneken vorman za.

  6 kinderen


 3. Maricken Adriaens , † <1617 .

   Staet ende inventaris vanden achtergelaten goederen naert overlijden van Adriaen van Clootwijck ende Maricken Adriaens, sijnder huijsvrouw, gemaecjt tusschen vrinden van wedersijden.

   Capelle, 8-4-1616: Erffscheijdinge ende deelinge gemaeckt tusschen d´erffgenamen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck ende Mearicken, Adriaen van Clootwijckx huijsvrouw, sa.
   Inden iersten sijn d´erffgenamen van Adriaen van Clootwijck geloot.
   Item hier tegens soo sijn d´erffgenamen van maricken Adriaens geloot.
   Smaeldeelinge gedaen ende aengebrocht voor recht gedasen bijde erffgenamen van Adriaen van Clootwijck: Lijsken van Clootwijck [..]. Item inden 1e is Lijsken van Clootwijck geloot.
   Item sijn de erffgenamen van Alit van Clootwijck geloot.
   Item hier tegens soo sijn derffgenamen van Dirck van Clootwijck geloot.
   Nog genoemd: Adriaen van Clootwijck den Ouden, Adriaen van Clootwijck den Jongen, Dirck van Clootwijck, haeren broeder, Jan Wouterss, swager, Timoti Wijckentoren, wed. Peterken Dirckss van
   Clootwijck, met sijn twee kijnderen.

   Op huijden desen je october xvjc xv [in Capelle] compareerden Maricken, Adriaen van Clootwijck weduwe, ende heeft obligatie getransporteert so recht is tbv Adriaen Dierckss van Clootwijck den Jongen.

   Scheijdinge ende seijlinge aengebrocht voor schouth ende heemraders binnen den ambacht van Schravenduijn Cappel tusschen
   - Aenken Mertens, wedue. Adriaen Anthoniss de Jonge, ter eenre ende haere kinderen bij Adriaen ende van alzulcke goeden als henlieden bij toverlijden van Adriaen Tonisz aenbestorven zijn, in manieren hier naer beschreven:
   - Inden eersten zoo is de voorz Aenken Mertens weduwe geloot [..].
   - Inden eersten soo zijn Adriaen ende Dirck van Clootwijck x met resp Mariken ende Aenken geloot [..]
   - Inden eersten zijn Frans Thonisz ende Anneken Adriaensdr geloot [..].
   - Anthonie Adriaensz ende Janneken Adriaensdr zijn bedeelt [..] in Capelle.

  x   Adriaen Adriaens van Clootwijck .
      Zoon van Adriaen Diricxss van Clootwijck en Anna Adriaen Janss (Anneken Adriaensdr) (?).

   Adriaen van Clootwijck Adriaensz, schouth Zijdewijn, ende ghaff over met eender vrijer giften zoo recht is Adriaen Geeritsz de Roij, schouth Cappel.

   Op huijden desen 8e october 1586 compareerden [in Capelle] Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met eenen verlije soe recht is Ffrans Anthoniss Hijnen, swaeger.
   Toegevoegd: De weu ende derrfgenamen zijn voldaen. Is noch getransporteert tot behoef Willem Goeijertss ende Niclaes Wouterss, sijnen swaegher, voor 1588.

   Op huijden desen xije februarij anno aesthien hondert ende een sijn versamelt [in Capelle]:
   - Corst Corstiaenss als toecomende bruijdegom met
   - Joost Joostenss, sijnen schoonvader,
   - Adriaen Mertenss, Laureijs Mertenss, Willem Jacopss ende Jan Janss, sijne respective ooms en meer andere goede vrienden ter eenre ende
   - Antonia Peetersdr als toecomende bruijt met
   - Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende
   - Dirck Adriaenss van Clootwijck, hare ooms,
   - Joachum Adriaenss, hare swager, insgelijcks
   - Dierck Adriaensas Roover ende
   - Wouter Adrtiaenss Roothals, als naeste vrienden, ter andere sijden.
   Zij maken hun houwelijckse voorwaerden. Genoemd: Elisabeth van Clootwijck, weduwe Peter Anthoniss, moeder.

   Op huijden desen xxje novembris anno 1603 compareerden [in Capelle] Dierck Adriaenss van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Johan vuijten Haegen Dierckss alias van Rueven. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Op 21-6-1604 transporteert Dierck een deel van de wilkeur tbv Adriaen van Clootwicjk, sijnen broeder.

   Eodem anno et die [vijften meij 1608 in Capelle] compareerden Amelis Meliss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss, zijn deel van de erfenis van Maricken Peter Schouten x Jacop Aertss.
   Eodem anno et die compareerden Gerart Peter Schouten mede namens Gelden Willemss Decker ende Jan Mathijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck
   Adriaenss, hun deel van de erfenis van Maricken Peter Schouten x Jacop Aertss.

   Smaeldeelinge tusschen Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden ende den jongen van haere goederen hen aengecomen van hen vaders besterff als van Adriaen Van Clootwijck, haeren oom za (blijckende de gelijcke deelingen daer van sijnde) voor recht aengebroocht desen xe october anno 1623 vande goederen hier naer gespecificeert.

   Opten ve december anno 1631 compareerden [in Capelle] Wouter Jacobss x de wed van Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden, gehadt hebbende de directie ende administratie van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Peterken Dirck van Clootwijcks dr za, geprocreert bij Thimotheus Wijckentorn. De reeckeninge gedaen voor schout ende heemraden gedaen vande administratie die de voors Adriaen van Clootwijck in sijn leven van wegen der selver weeskijnderen over den boedel ende sterfhuijs van Adriaen Adriaenss van Clootwijck, heuren oom was, gehadt heeft. Wouter Jacobss in qualite voorss ende Dirck Dirckss van Clootwijk als tegenwoordich voocht der voorss weeskijnderen, geassisteert met Jan Wouterss van Duijsel, Jan Corneliss ende andere vrinden. Er is meer uitgeef dan ontvanck. Men regelt dit.


 4. Anneke Adriaen Thonis (Anneke Adriaens) de Jonge , * ±1555 , † ±1644 .

  x ±1580   Peter Gerit Andriessen (Peeter Gerits) (van der Hoeven) , * ±1560 , † ±1619.

  8 kinderen


 5. Janneke Adriaen Anthonis van Campen , *Capelle (NB) ±1560 , † <1629 .

  x ±1580   Adriaen Peeter Stacen de Jonge , * ±1555 , † <1616.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.