Aerjaen Gerritsen (Arien Gerritsz) Cleijne , † ±1639.
Zoon van ? .


x
    Teuntien Jans (Toontgen Janssen) , † <1652.
Kinderen:
 1. Ariaen Ariaense (Arien Ariensen) Cleijnen , † <1651 .

  x ±1640   Ariaentien Andriesen (Aentien Adriessen) .

  4 kinderen


 2. Gerrit Ariensz (Geerit Ariensen) Cleijn , † ±1652 .
   Gerrit was overleden vóór de doop van zijn jongste zoon. Op 6-6-1651 was hij nog in leven.

   Hardinxveld, 5-2-1653:
   - Ariaentgen Jans, wde. van Geerit Ariaensen CLEIJN, won. alhier, geassisteerd met Jan Woutersz GOUDRIAEN, te eenre, en
   - Cornelis Geeritsen COUSIJN en Arien Petersen DE HAES als bloedvoogden v/d 3 onm weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, te weten Arien, Jan en Geerit Geeritsz CLEIJN, te andere. Boedelscheidng als volgt:
   de moeder erft alles en moet kinderen opvoeden tot 18-jarige leeftijd en dan gezamenlijk 18 cg uitreiken. De moeder zal tevens genieten v/d erfenis de weeskindereen aangekomen door dode van hun moeije Dirricxke Adriaens CLEIJNE.

   Hardinxveld, 12-4-1662:
   Maerten Dircksz VAN HOOREN, won. alhier, verkl. schuldig te zijn aan Arien Pietersz DE HAES, mede won. alhier, als voogd v/d nagelaten weeskinderen van za Gerrit (125 cg) en Arien (95 cg) Ariensz KLEIJNEN in hun leven 2 volle broers, tesamen 220 cg wegens cassatie van 2 obligaties, door comparant verleden op 4-11-1652 tot behoef vanvoorn weeskinderen. Hij belooft na 1 jaar te betalen en stelt onderpand 1m400r in Schouts weer; nog 5m in Arien Jansz weer; mitsgaders
   een huis daarop waarin Maerten Dirksz nu woont; nog12h in Pastoors smalweer voor a/d dijk zijnde griend; alles op de Bovenpolder; nog 100r buitendijkse griend gelegen voor de Benedenpolder voor Marcelis Clauwers weer.
   Marge 14-9-1668: Arien Pietersz DE HAES als voogd van Pleuntien Ariens, Arien Gerritsz, Jan Gerritsz en Arien Ariensz CLEIJNEN allen won alhier, verkl voldaan te zijn.

   Hardinxveld, 27-10-1650:
   - Gerrit Adriaense CLEIJN voor hem zelf,
   - Adriaen Cornelissen RUIJTER X Eijgien Adriaens CLEIJN voor hem zelf en de voorn Gerrit Adriaense CLEIJN voor zijn zuster
   - Dirricxken Adriaens CLEIJN en de weeskinderen van zijn broer
   - za. Adriaen Adriaensen CLEIJN en van zijn zuster
   - za. Lijsgien Adriaensen CLEIJN en
   - Claes Dirricksz X Adriaentien Andries X voorn za. Adriaen Adriaensen CLEIJN;
   tesamen kinderen en erfgenamen van za. Adriaen Gerritsen CLEIJN X za. Teuntien Jans, te eenre, en
   - Aricken Jans X za Teunis Ariaensen CLEIJN, geassisteerd met haar gekozen voogd Teunis Teunissen, te andere.
   Deling van goederen van bovenstaand huwelijk als volgt:
   de voorn kinderen ofte erfgenamen van voorn Adriaen Gerritsen CLEIJN X Teuntien Jans erven alles maar moeten uitreiken aan Aricken Jans 65 cg.

   Hardinxveld, 14-9-1668:
   Arien Pietersen DE HAES, won. alhier, als voogd van Pleuntjen Ariens, zijnde onmondig weeskind van Arien Ariensen CLEIJNE en Arien Ariensen CLEIJNE zijnde broer van voorn Pleuntjen Ariens voor hem zelf, mitsgaders Arien en Jan Geritsen CLEIJNE zijnde meerderjarige kinderen van Geerit Aiensen CLEIJNE, transporteert aan Gerit Cornelissen SCHAER, won. op Giessenbuitendams, een schepenschuldbrief staande op naam v/d comparanten en tot laste van Maerten Dircksen VAN HOORNE dd. 12-4-1662 groot 220 cg. Comparanten verklvoldaan te zijn.

  x   Aeriaentgen Jans .
   Begin 1653 was sprake van hun 3 onmondige weeskinderen: Arien, Jan en Geerit.

   Aeriaentgen Jans deed op 8-7-1646 in Hardinxveld belijdenis.

  5 kinderen


 3. Teunis Ariensse Cleijnen , † <1657 .

  x <1646   Ariken Jans .
   Zij lieten 3 maal een zoon met de naam Arien dopen, de 3e keer op 28-6-1648 in Hardinxveld.


 4. Leijsgien Ariensse Cleijne , † <7-1651 .

   Op 6-6-1651 in Hardinxveld was sprake van
   - Gerrit Ariensen Cleijn voor hemzelf en als voogd
   - za. Arien Ariensen Cleijn, en
   - za. Lijsgien Ariens Cleijn.

   Op 4-11-1652 in Hardinxveld was sprake van de weeskinderen van
   - za. Geerit Ariensen Cleijn,
   - za. Arien Ariensen Cleijnen, en
   - Leijsgien Ariensse Cleijne.

  x   Jacob Janssen de Wilt .
   Zij hadden kinderen.

   Hardinxveld, 3-1-1651:
   - Gerrit Adriaensen CLEIJN, won. op Hdvt, voor 1/5e partvoor hem zelf,
   - Jacob Janssen DE WILT X za. Lijsgien Adriaens CLEIJN, won. op de ‘Heemertsche weert’ voor 1/10e part en nog als voogd van hun weeskinderen voor 1/10e part,
   - Adriaen Cornelissen RUIJTER X Eijgien Adriaens CLEIJN, won. te Hdv voor hem zelf voor 1/5e part,
   - Dirricxke Adriaens CLEIJN, geassisteerd met haar voorn. broer en voogd Gerrit Adriaense CLEIJN voor 1/5e part en
   - Claes Dirricksz X Adriaentien Andriessen X za. Adriaen Ariensen CLEIJN voor hem zelf voor 1/10e part en de voorn. Gerrit Adriaensen CLEIJN als voogdv/d weeeskinderen van voorn. Adriaen Adriansen CLEIJN za. voor 1/10e part;
   tesamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Adriaen Gerritsen CLEIJN za. X Teuntien Jans za., in leven won op Hdvt.
   Deling als volgt:
   1. Gerrit Adriaensen CLEIJN en Adriaen Cornelissen RUIJTER een camp met griend groot 2m4h in een weer genaamd ‘Jan Hendricksens weer’,
   2. Dirricxken Adriaens CLEIJN 1m op Boven Hdvt gelegen in ‘Tiellen weer’,
   3. Jacob Janssen DE WILT met zijn kinderen 400 gl 7stuivers,
   4. Claes Dirricksz voor hem zelf en voor de weeskinderen van zijn vrouw 390 cg 7 st.


 5. Dirricxke Adriaens (Dircxken Adriaens) Cleijn , † ±1651 .
   Overleden tussen 27-10-1650 en 4-11-1652.

   Hardinxveld, 4-11-1652:
   - Maerten Dircksz., won. op Hdvt, verkl schuldig te zijn aan Cornelis Geeritsz Cousijn en Arien Pietersen DE HAES, als voogden v/d onm weeskinderen van za. Geerit Ariensen CLEIJN 125 cg, de weeskinderen competerende door dode van hun moeij Dircxken Adriaens CLEIJN, volgens huwelijkse voorwaarden tussen voorn. Maerten Dirckszen voorn voorn. Dircxken Adriaens dd 29-1-1652 verleden voor Nots Pieter VAN DE MENCKELIS, met als onderpand 1m op Boven Hdvt in ‘Thielen weer’, ow ‘Boonsens weer’ en ww ‘Tienmergens weer’: nog een huis aldaar in ‘Papendrechts weer’, ow ‘Pastoors smalweer’ en ww ‘Arien Florisz breet weer’.
   - Arien Cornelis RUIJTER X Eijgien Ariense CLEIJNEN won op Hdvt verkl ontvangen te hebben van Maerten Dircksz 125 cg door dode van haar zuster Dircxken Ariens CLEIJNEN za., etc.

  x   Maerten Dirckszen (Maerten Dircksz) van Hooren .

   Maerten Dircksz., won. op Hdvt.

   Hardinxveld, 12-4-1662:
   - Maerten Dircksz VAN HOOREN, won. alhier, verkl. schuldig te zijn aan Arien Pietersz DE HAES, mede won. alhier, als voogd v/d nagelaten weeskinderen van za Gerrit (125 cg) en Arien (95 cg) Ariensz KLEIJNEN in hun leven 2 volle broers, tesamen 220 cg wegens cassatie van 2 obligaties, door comparant verleden op 4-11-1652 tot behoef vanvoorn weeskinderen. Hij belooft na 1 jaar te betalen en stelt onderpand 1m400r in Schouts weer; nog 5m in Arien Jansz weer; mitsgaders een huis daarop waarin Maerten Dirksz nu woont; nog12h in Pastoors smalweer voor a/d dijk zijnde griend; alles op de Bovenpolder; nog 100r buitendijkse griend gelegen voor de Benedenpolder voor Marcelis Clauwers weer.
   Marge 14-9-1668: Arien Pietersz DE HAES als voogd van Pleuntien Ariens, Arien Gerritsz, Jan Gerritsz en Arien Ariensz CLEIJNEN allen won alhier, verkl voldaan te zijn.
   - Maerten Dircksz VAN HOOREN, won. alhier, verkl. schuldig te zijn aan Gysbert Leendersz VAN ASPEREN penningmr v/d Nederwaart won te Sliedrecht 1798 gl 18 st,. wegens cassatie van een obligatie dd 1-5-1641. Hij stelt nu als onderpand 1m4h in Schouts weer; nog 5m in Arien Jansz weer, mitsgaders het huis daarop staande, waarin comparant nu woont; nog 12h in Pastoors smalweer; nog 100r buitendijks voor de Benedenpolder voor Marcelis Clauwers weer.


 6. Eijgien Ariense Cleijnen .

   Hardinxveld, 4-11-1652:
   Arien Cornelis RUIJTER X Eijgien Ariense CLEIJNEN won op Hdvt verkl ontvangen te hebben van Maerten Dircksz 125 cg door dode van haar zuster Dircxken Ariens CLEIJNEN za., etc.

  x ±1637   Adriaen Cornelissen (Arien Cornelis) Ruijter .
   Ariaen Cornelissen de Ruijter en Eijchgen Ariaens, beide lidm. te Hardinxveld op 4-4-1638. Kinderen: Grietgen, Johannes, Cornelis, Teuntien en Claes.

   Hardinxveld, 27-10-1650:
   - Gerrit Adriaense CLEIJN voor hem zelf,
   - Adriaen Cornelissen RUIJTER X Eijgien Adriaens CLEIJN voor hem zelf en de voorn Gerrit Adriaense CLEIJN voor zijn zuster
   - Dirricxken Adriaens CLEIJN en de weeskinderen van zijn broer
   - za. Adriaen Adriaensen CLEIJN en van zijn zuster
   - za. Lijsgien Adriaensen CLEIJN en
   - Claes Dirricksz X Adriaentien Andries X voorn za. Adriaen Adriaensen CLEIJN;
   tesamen kinderen en erfgenamen van za. Adriaen Gerritsen CLEIJN X za. Teuntien Jans, te eenre, en
   - Aricken Jans X za Teunis Ariaensen CLEIJN, geassisteerd met haar gekozen voogd Teunis Teunissen, te andere.
   Deling van goederen van bovenstaand huwelijk als volgt:
   de voorn kinderen ofte erfgenamen van voorn Adriaen Gerritsen CLEIJN X Teuntien Jans erven alles maar moeten uitreiken aan Aricken Jans 65 cg.

   Hardinxveld, 6-6-1651:
   - Gerrit Ariensen CLEIJN voor hem zelf,
   - Adriaen Cornelissen Ruijtter X Eijgien Ariens voor hem zelf, en de voorn Gerrit Ariensen CLEIJN als voogd van
   - de weeskinderen van za. Arien Ariensen CLEIJN en
   - de kinderen van za Lijsgien Ariens; tesamen voor hun zuster
   - Dircxken Ariens CLEIJN en voor
   - Claes Dircksen X Adriaentien Andriesen die gehuwd was met Arien Ariensen
   CLEIJN en ook nog van wege de weeskinderen van voorn Arien Ariensen CLEIJN.
   Allen zijn erfgenamen van za Arien Gerritsen CLEIJN. Zij tr. aan Jan Jacobsz CLEIJNDIER, een huis en erf op de kerkbuurt, zw Heijltien Wouters en nw de gemenelands sluijpsteeg.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.