Ariaen Ariaense Cleijnen , † <1651.
Zoon van Aerjaen Gerritsen (Arien Gerritsz) Cleijne en Teuntien Jans (Toontgen Janssen) .


x ±1640
    Aentien Adriessen .
Kinderen:
 1. Arij Arijens Kleijnen , * 1643 , ~Hardinxveld 10-10-1643 .

  x ±1665   Hillichje Jacobs (Hillighje Jacobs) , * ±1645 , [] Hardinxveld 15-8-1712.

  3 kinderen


 2. Andries Arijens Cleijnen , * 1645 , ~Hardinxveld 5-11-1645 , † <1652 .

   Begin 1651 is sprake van 3 onm. weeskinderen te weten Arien, Pleuntien en Grietien, dus Andries is jong overleden.


 3. Pleuntien Arijen (Pleuntien Ariens) , * 1646 , ~Hardinxveld 30-12-1646 .

   Hardinxveld, 12-4-1662:
   Maerten Dircksz VAN HOOREN, won. alhier, verkl. schuldig te zijn aan Arien Pietersz DE HAES, mede won. alhier, als voogd v/d nagelaten weeskinderen van za Gerrit (125 cg) en Arien (95 cg) Ariensz KLEIJNEN in hun leven 2 volle broers, tesamen 220 cg wegens cassatie van 2 obligaties, door comparant verleden op 4-11-1652 tot behoef vanvoorn weeskinderen. Hij belooft na 1 jaar te betalen en stelt onderpand 1m400r in Schouts weer; nog 5m in Arien Jansz weer; mitsgaders
   een huis daarop waarin Maerten Dirksz nu woont; nog12h in Pastoors smalweer voor a/d dijk zijnde griend; alles op de Bovenpolder; nog 100r buitendijkse griend gelegen voor de Benedenpolder voor Marcelis Clauwers weer.
   Marge 14-9-1668: Arien Pietersz DE HAES als voogd van Pleuntien Ariens, Arien Gerritsz, Jan Gerritsz en Arien Ariensz CLEIJNEN allen won alhier, verkl voldaan te zijn.

   Hardinxveld, 14-9-1668:
   Arien Pietersen DE HAES, won. alhier, als voogd van Pleuntjen Ariens, zijnde onmondig weeskind van Arien Ariensen CLEIJNE en Arien Ariensen CLEIJNE zijnde broer van voorn Pleuntjen Ariens voor hem zelf, mitsgaders Arien en Jan Geritsen CLEIJNE zijnde meerderjarige kinderen van Geerit Aiensen CLEIJNE, transporteert aan Gerit Cornelissen SCHAER, won. op Giessenbuitendams, een schepenschuldbrief staande op naam v/d comparanten en tot laste van Maerten Dircksen VAN HOORNE dd. 12-4-1662 groot 220 cg. Comparanten verklvoldaan te zijn.


 4. Grietken Arijen , * ±1648 , ~Hardinxveld 17-1-1649 .

   Hardinxveld, 3-1-1651:
   Ariaentien Andriessen, wde. van Adriaen Adriaensen CLEIJN, won. . op Hdvt, geassisteerd met haar tegenwoordige man Claes Dirricksz, te eenre, en Gerrit Adriaensen CLEIJN, als bloedvoogd v/d 3 onm weeskinderen uit eerst genoemd huwelijk, te weten Arien, Pleuntien en Grietien Ariens, te andere. Deling v/dvaderlijke goederen als volgt:
   De moeder moet kinderen opvoeden tot 18-jarige leeftijd en hun dan tesamen 35 cg uitreiken. Zij erft alles en mag de inkomsten van hun grootmoederlijke erfenis gebruiken tot mondigheid v/d kinderen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.