Cornelis Bastiaen Bastiaenssen Cloostermans .
Zoon van ? .


x ±1610
    Magdalena Cornelis Ghijsbert Goossens (Leentken Cornelis Gijsberts) Hoeffnaegel , † <1632.
Kinderen:
 1. Bastiaen Cornelis Bastiaenssen Cloostermans .

   Loon op Zand, 6-5-1644:
   Bastiaen Cornelis Bastiaenssen Cloostermans naast goederen die zijn vader onlangs getransporteerd heeft aan Jan Cornelis Adriaens en Jan Huijbert Geldens, beiden wonende te Capelle.

   Loon op Zand, 24-10-1644: Cornelis Bastiaenssen Cloostermans transporteert goederen aan zijn zoon Bastiaen om daarmee te voldoen aan de verplichtingen die voort zijn gekomen uit de naasting door genoemde zoon bijhet transport van zijn vader aan Jan Huijbert Geldenssen en Jan Cornelis Adriaenssen.

   Loon op Zand, 24-11-1653:
   Lijsken Adriaen Adriaenssen, laatst weduwe van Andries Aert Goossens (1/2) en Bastiaen, zoon van genoemde Andries en diens eerste vrouw Hendricxken Cornelis Janssen, en Dierck Aert Goossens en Bastiaen Cornelissen Cloostermans, als voogden over de vier
   onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peterken Cornelissen Cloostermans (1/2), transporteren goederen aan Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Cappele.

   Loon op Zand, 15-1-1662:
   Jan Diercxssen Craen de jonge, als voogd van vaderlijke zijde over de zeven onmondige kinderen van zijn broer Jan de oudeen Maijken Cornelis, verleent volmacht aan Wouter Joosten Verhaegen om in zijn naam met Bastiaen Cornelissen, als voogd van moederlijke zijde, goederen te transporteren.

   Op 3-2-1680 in Capelle verkopen Bastiaen Corneliss Cloostermans wednr Maijken Cornelis Smits, Cornelis Dingemans, Dingeman Geijsbrechtss Deckers x Adriaentjen Dingemans, Teunis Hendricxss x Lijntjen Dingemans, Maeijken Dingemans wed Adriaen Cornelis Vos aan Hendrick Abramss Sprangers.


 2. Claes Cornelis Bastiaenssen Cloostermans .


 3. Adriaentken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans .

   Thomas Janssen Taelen, gehuwd met Adriaentken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, en Magdaleen Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen transporteerden op 17-11-1644 in Loon op Zand goederen aan zijn zwager, Andries Aert Goossens.

   Loon op Zand, 29-1-1692:
   - Cornelis thomas Talen,
   - Leentie Thomas Talen,
   - Adriaen Denis Bouwens, geh.m. Cathalina Thomas Talen,
   - Mijnis Denisse, geh.m. Iken Thomas Talen, en
   - Pieter Jansen Boer, weduwnaar van Janneke Thomas Talen en vader van Cathalina,
   allen kinderen van Thomas Janssen Talen en Adriaentie Cornelis
   Kloostermans, maken een boedelscheiding.

  x   Thomas Janssen Joosten Taelen .
   Kinderen: Cornelis, Magdalena, Jenneke, Cathalina en Iken.

   Thomas had een zuster Joosken Jan Joosten Taelen, weduwe van Jan Cornelius Driessen en hertrouwd met Cornelis Peters de Leeuw met wie zij vermoedelijk een dochter Anthonia had, die trouwde met Jan Bastiaens Southout. Zie: GTMWB 2000.

   Loon op Zand, 17-11-1644: Andries Aert Goossens bekent schuldig te zijn aan zijn zwager Thomas Janssen Taelen een bedrag van 220 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 20 december 1646 ingelost is.

  5 kinderen


 4. Maijken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans .

   Jan Diercxssen, gehuwd met Maijken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, transporteerde op 16-2-1645 in Loon op Zand goederen aan Goijaert Bertronssen de Bruijn, wonende te Sprang.

   Loon op Zand, 14-3-1662:
   Maijken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, weduwe van Jan
   Diercxssen Craen de oude, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar broer Bastiaen Cornelissen Cloosterman, als voogd over haar zeven onmondige kinderen.

   Loon op Zand, 8-2-1663:
   Maijken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, weduwe van Jan
   Diercxssen, in bijzijn van Bastiaen Cornelissen Cloosterman, als voogd over haar zeven onmondige kinderen, hernieuwt de schuldbekentenis van haar man Jan Diercxssen aan diens broer Jan Diercxssen, metselaar te Prinsenland.
   Deze schuldbekentenis, waarvan een kopie is ingeschreven, bedraagt 50 gulden en is gedateerd op 22-2-1660.

  x   Jan Diercxssen (Jan Diercxssen de Oude) Craen , † <1663.
   Zij hadden 7 kinderen.

   Jan Diercxssen Craen de Oude.

   Loon op Zand, 15-1-1662:
   Jan Diercxssen Craen de jonge, als voogd van vaderlijke zijde
   over de zeven onmondige kinderen van zijn broer Jan de oudeen
   Maijken Cornelis, verleent volmacht aan Wouter Joosten Verhaegen om in zijn naam met Bastiaen Cornelissen, als voogd van moederlijke zijde, goederen te transporteren.

   Loon op Zand, 14-3-1662:
   Bastiaen Cornelis Bastiaenssen Cloostermans en Wouter Joosten
   Verhaegen, als gemachtigde van Jan Diercxssen Craende jonge,
   wonende te Prinsenland, als voogden over de zeven onmondige kinderen van Jan Diercxssen Craen de oude, transporteren goederen aan Peeter Stoffel Quirijnssen.


 5. Anneken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans .

   Loon op Zand, 16-1-1699:
   - Cornelis Peterse Quirijns,
   - Jacob Peterse Quirijns en
   - Leentie Peterse Quirijns
   transporteren goederen aan Gijsbert Hoeffnagel. Deze goederen zijn op 28-2-1699 genaast door Cornelis Thomas Talen.

  x   Peter Stoffelen Quirijnen , * 1616 , ~Capelle (NB) 8-5-1616 , † <1683.
      Zoon van Stoffel Quirijn Stoffels (Stoffel Quirijnen) en Leijncken Petersen de Haan .
   Peter Stoffel Quirijnen, als man van Anneken, wordt op 22-3-1644 in Loon op Zand vermeld. Kinderen: Cornelis, Peter en Leentie.
   Capelle, 12-12-1682: Lijntgen Peeters, wed. Stoffel Qurijnen, Jan Arienssen Brucktorff? x Maijken Stoffels, Anneken Cornelis, wed. van Peter Stoffels met Cornelis Peters Quirijnen haar zoon, Neesken Stoffels, wed Erit Janssen, Jasper Arienssen van Nieukuijck x Maijken Stoffels, Dingeman Gijsbertsen Decker wednr Gericken Stoffels, de wed van Quirijn Stoffels, uitlandig, allen erfgenamen van Stoffel Quirijnen en van Peeter Quirijnen, testament 18-4-1650, verkopen aan Arien Janssen de Looper.
   Peter, zoon van Stoffel Crynen en Leyncken Petersd.

   Peter Stoffels was gehuwd met Anneken Cornelis en had een zoon Cornelis Peters Quirijnen.

   Loon op Zand, 17-10-1645: Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, als voogd over Cornelis, onmondige zoon van Adriaen Adriaenssen Leempoel en Eeltken Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen, transporteert goederen aan zijn neef Peter Stoffelen, die de goederen ook genaast heeft als man van Anneken Cornelis Bastiaenssen.

   Ghijsbert Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen transporteert goederen aan Peeter Stoffel Quirijnen op 9-11-1648 in Loon op Zand. Peter Stoffel Quirijnen bekent hem 50 gulden schuldig te zijn terzake van dit transport. De schuld is op 9-11-1648 ingelost.

   Loon op Zand, 14-3-1662:
   Bastiaen Cornelis Bastiaenssen Cloostermans en Wouter Joosten Verhaegen, als gemachtigde van Jan Diercxssen Craende jonge, wonende te Prinsenland, als voogden over de zeven onmondige kinderen van Jan Diercxssen Craen de oude, transporteren goederen aan Peeter Stoffel Quirijnssen.

   Capelle, 12-12-1682: Lijntgen Peeters, wed. Stoffel Qurijnen, Jan Arienssen Brucktorff? x Maijken Stoffels, Anneken Cornelis wed van Peter Stoffels met Cornelis Peters Quirijnen haar zoon, Neesken Stoffels wed Erit Janssen,Jasper Arienssen van Nieukuijck x Maijken Stoffels, Dingeman Gijsbertsen Decker wednr Gericken Stoffels, de wed van Quirijn Stoffels, uitlandig, allen erfgenamen van Stoffel Quirijnen en van Peeter Quirijnen, testament 18-4-1650, verkopen aan Arien Janssen de Looper

  8 kinderen


 6. Peterken Cornelis Cloostermans , † Capelle (NB) 1648 .

  x 1632   Andries Aerts Goossen (Dries Aert Goossens) , * ±1605 , † 1653.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.