Maijke Dircks (van Clootwijck) , *’s-Grevelduin-Capelle ±1530 , † >1593.
Dochter van Dirck van Clootwijck (?) .


×
    Adriaen Gerrits de Roij , † <10-1588.
×
    Adriaen Willemse Smidt .    

Kinderen:
 1. Janneke Adriaens de Roij .

   Janneke trouwde Hendrik Anthonis van Nederveen.

   Adriaen Gerrits de Roij komt voor in een acte op 24-01-1577 met zijn broer Wouter Gerrits de Roij en zijn zwager Jan Christoffels. Maijke Dirks, weduwe van Adriaen Gerrits de Roij maakt op 27-10-1588 een testament met haar kinderen Joris, Adriaen en Janneke. Maijke Dirks, weduwe van Adriaen de Roij, zat op 18-03-1593 te Breda gevangen, verdacht van buspoeder in Geertruidenberg gevoerd te hebben. Haar zoons Joris en Adriaen de Roij, wonende te Capelle, stellen zich voor haar borg.

  ×   Hendrick Anthonisz van Nederveen .


 2. Adriaen Adriaens de Roij , † <1651 .

  ×   IJken Dielisse Vassen , *’s-Gravenmoer ±1585 .
   Otr. op 8-9-1610 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Adriaen Adriaense de Roij, j.m. van Cap, en IJken Dielise VAssen, j.d. van sGm. Zij kregen een kind.

  × ±1614   Erken Teunisse de Wilde , *’s-Gravenmoer ±1585 , † <3-1645.

  5 kinderen


 3. Joris Adriaensen (Joris Adriaenss) de Roij , † ±1625 .
  Joris Adriaenss trad op als getuige bij de ondertrouw van Hanrick Hanricks van der Maes , de doop van Rombout Adriaens Leempoel , de doop van Arien Ariens Leempoel , de doop van Aert Ariens Leempoel , de doop van Jan Ariens Leempoel .

   Joris de Rooij Adriaenss., schout tot Cappel.

   Te Capelle op 21-6-1604 compareerden Gerit Peter Schouten ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Geritss die Rooij ende Joris de Rooij. Toegevoegd: Joris transporteert aan Wouter, sijnen oom.

   Op huijden desen xxije maij anno 1619 in Capelle compareerden:
   - Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende
   - Anneken Adriaenssdr. [de Jonge], wed. Peter Gerit Andriess [van der Hoeve] met haere kijnder: Gerit ende Adriaen Peterss,
   - Merten Mertenss x Lijnken Petersdr. [van der Hoeve] ende
   - Sebastiaen Henrickss [van Gorp] x Geriken Petersdr. [van der Hoeve],
   allen namens voor allen den anderen broeders ende susters ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Opten xvije december anno 1624 compareerden in Capelle Joris Adriaenss de Roij, schouteth, ende Maeijken Woutersdr, sijne tegenwoordige huijsvrou. Zij maken hun testament. Genoemd: de voorkijnderen van Joris bij Erken Wouters, Maeijken Joris, en hun beider kijnderen.

   Opten 28 october anno 1632 compareerden [in Capelle] Wouter de Roij Joriss ende mede namens Aert de Roij Joriss, sijnen broeder, procuratie G’Berg 18-6-1632, mede voor Maria de Roij Jorisdr, sijnen suster x Johannis Dammian, procuratie Poperijn 18-12-1629, Sebastiaen Peterss Boer ende Adriaen Adriaenss de Roij als voocht, geassisteert met Wouter de Roij, van wegen Iken de Roij Jorisdr, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, heuren vader, in sijn leven schouteth in Cappel. Zij maken een smaeldeelinge.

   --

   In Capelle op xxje meij 1601 compareerden Joris de Rooij Adriaenss, schout tot Cappel, ende heeft overgegeven over met eender vrijer ghifte soo recht is Elijsbet van Clootwijck Adriaendr
   weduwe Peeter Anthoniss.

   Op huijden desen xje augustij anno xvjc ende negen compareerden Jacopmijntken Jacopsdr. ende Stoffel Peterss, baccer tot G’berch x Maria Cornelis vander Vorden, ende gaff over met eender vrijer
   ghifte soo recht is Joris Adriaenss de Rooij en Cornelis Adriaenss Seeu land gecomen van Neesken Roelufs x Roelant Aen Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

   Op huijden desen xxije maij anno 1619 compareerden in Capelle Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende Anneken Adriaenssdr., wed Peter Gerit Andriess, met haere kijnder: Gerit ende Adriaen
   Peterss, Merten Mertenss x Lijnken Petersdr. ende Sebastiaen Henrickss x Geriken Petersdr, allen namens voor allen den anderen broeders ende susters ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   In Capelle op 21-4-1623 compareerde Joris Adriaenss de Roij ende heeft voor vast ende van weerden gehouden dat Adriaen Adriaenss de Roij, sijnen broeder, behouden sal voor hen ende sijnen naecomelingen een stuk land, gecomen bij testament van Maeijken de Roij, sijne moeder.
   Functie: Schout van Capelle (NB) van 1612 tot 1623
   Op 17-12-1624 maakten Joris Adriaenss de Roij, schout, ende Maijken Woutersdr., sijne tegenwoordige huisvrou, een testament.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tuschen de weduwe ende kijnderen van Joris Adriaenss de Roij za, desen xxije maij 1626.
   Inden iersten is Maeijken Wouters wed van Joris Adriaenss de Roij geassisteert met Sebastiaen Peterss Boer, haeren ondertrouden man, geloot [..].Item hiertegens sijn Wouter de Roij, Maeijcken Jorisdr, Adriaen Adriaenss de Roij als voocht tbv Aert Joriss ende Iken Jorisdr geloot [..].

  × <1600   Erken Wouters , † <9-1612.
   Zij hadden een dochter Maijken.

   Op huijden desen xxixe augusti xvc xcv [in 1595 in Capelle] compareerden Joris Adriaenss de Rooij x Ercken Wouterss. Zij maken hun testament.

   Capelle, 23-10-1600: Joris de Roij Adriaenss, scholtet, ende gaff over met
   eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Ghijsbertss Hoefnagell. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Erken Wouters x Joris de Roij is voldaan.

  × 1612   Maicken Wouters .
   Otr. op 2-9-1612 in Capelle.
   Joris Ariaense de Roij, schout tot Capelle, wedr. van Erken Woutersd., en Maicken Woutersd., j.d. van Waalwijk, geb. in Besoijen. Kinderen: Wouter, Gerart, Eijcken, Adriaen en Maeijken de Jonge.

   Op huijden desen xvije julij anno 1616 compareerde in Capelle Joris Adriaenss de Roij en machticht Maeijken Woutersdr, sijn wittige huijsvrou, om zijn belang in het besterf van Borchsken Woutersdr te behartigen.

   Op huijden den xxve aprilis 1626 compareerden , te Dordrecht, Maeijken Woutersdr., wed. Joris Adriaenss de Roij, schout Cappel. Zij benoemt tot haer erffgenamen IJken Jorisdr de Roij.

   Erffdeelinghe tusschen Sebastiaen Peterss Boer x Maeijken Wouters, weduwe Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende de kijnderen vandsen selven Joris Adriaenss de Roij, ter andere sijden, vande hen lieder gronden ende moerdellen hier naer geschreven die sij tsamen inden Dullaertinbedeelt leggende hebben ende bij Jan Lauriss Lantmeter op heden date deses in presentie ende ten overstaen van Adriaen Joachimss, als hemraet, ieders perceel affgemeten heeft als volcht, ende voor recht aengebracht desen xxije junij anno.
   Inden iersten is Sebastiaen Peterss Boer geloodt [..].
   Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss de Roij als voocht vanwegen Aert de Rij Joriss ende Iken Joris de Roij dr, Wouter de Roij Joriss, Jan Dirckss van Nederveen namens Mr Adriaen van Meusijenbrouck namens Maeijken de Roij Jorisdr, procuratie Shertogenbosch
   13-6-1628, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, geloodt [..].

   Opten xxxe maij anno 1631 compareerden Sebastiaen Peterss Boer x Maeijken Wouterss, naergelaten weduwe van Joris Adriaenss de Roij, mede vervangende Ifken de Roij Jorisdr, Adriaen Adriaenss de Roij als voocht van wegen Aert dfe Roij Joriss, Wouter de Roij Joriss
   mede namens mr Johan Dammian, licentaet inder Nederijnen, x Maria de Roij Jorisdr, procuratie Poperijn 18-12-1629, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Wouterss Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

   Op huijden desen xxve junij anno 1626 compareerden Sebastiaen Peterss Boer ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Adriaenss Croij als voocht het onmondig weeskijnt Iken Jorisdr achtergelaten bij Joris Adriaenss de Roij za verweckt bij Maeijken Wouters sijne huijsvrouw.
   In de kop: Maeijken Wouters x Sebastiaen Peterss Boer.
   Toegevoegd: Wouter Joris de Roij als voocht van Iken Joris de Roij is voldaan , 20-2-1638.

  6 kinderen


 4. Dircksken Adriaens de Roij .
  Dircksken Adriaens trad op als getuige bij de ondertrouw van Hanrick Hanricks van der Maes .

   Dircksken Adriaen de Rooijsdr.

   Op huijden desen 27e actobris 1588 compareerden Maericken Dirckxde weduwe van Ariaen Geeritss de Rooij nu x Ariaen Willemss Smidt, ende heeft bewesen, in presentie van Wouter de Rooij als voocht van haer kijnderen: Joris, Ariaen ende Dirckxken Ariaenss de Rooij, haer besterf van haer vaederlijcke goederen.

   Op huijden desen viije februarij xvjc ende verthien [in 1614 in Capelle] compareerden:
   - Hanrick Hanrickss vander Maes, als toecomde bruijdegom, met hem geassocieert
   - Adriaen Quirijns, sijnen schoonvader, ende
   - Dircksken Adriaen de Rooijsdr., sijnen moeder, ende
   - Joris de Rooij, schout, sijnen oom, ter eenre, ende
   - Diercksken Joachimsdr., als toecomende bruijt, met haer
   geassocieert
   - Adriaen Joachimss, haren broeder, ende
   - Dircksken Peters, haren moeder,
   - Elisabeth van Clootwijck, wed. Peter Anthonis, haren grootmoeder, ende voorts
   - Corst Corstiaenss, Ghijsbert Claess Tectoor [..], haren swagers, ende
   - Adriaen Jacops, haren oom, ende voorts
   - Anthonis Govertss ende metteandere vrienden ende bloetverwanten vandien ter andere sijden.
   Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

  ×   Hendrick van der Maes .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.