Saers Pietersz (Saersts Pietersen) Cos , [] Waddinxveen 14-9-1653.
Zoon van Pieter Jans Cos en Aechgen Saers .


x
    Barbara Cornelis , [] Waddinxveen 6-2-1673.    
Barbara Cornelis trad op als getuige bij de begrafenis van Pieter Jans Cos .


Kinderen:
 1. Arien Saersen Bouman , [] Waddinxveen 5-1-1694.
   Begraven tesn westen aen de Nieukerck van Waddinxveen op 5-1-1694: Arien Saarsz Cos.

   Bij de 200e penning over 1672 voor Gouda en omstreken werd Arien Saersen Bouman aangeslagen voor 1.000.

   Bij de 200e penning over 1672 voor Gouda en omstreken werd Arien Saersen Cos; noch als erfgenaam van Saers Pieters Cossen wedu. aangeslagen voor 2.500. Den boedel van Saerts Pietersen Cossen wedu. wert verder verantwoort op den naem van Claes Claessen en Dirck Cornelis Verhoeck, Cornelis Saers ende wijders overgeset aen Maerten Saers Cos, Willem Pieters Heij en Anthonis Gijsbertsen Schijff tot Reeuwijck, mitsgaders de kinderen van Maria Saersen ende aen Jan en Willem Jacobsen Ham in Blommendael, ende noch aen Thonis [...] tot Boscoop.

   Op 11-11-1679 werd een hofstede met 19 morgen in Willeskop verkocht door/aan Arijen Saersz Bouman.


 2. ?? Dirck Saersen , † <1673 .

   Bij de 200e penning over 1672 voor Gouda en omstreken werden de erfgenamen van Dirck Saersen aangeslagen voor 1.000.


 3. Maerten Saersen (Maerten Saersz) Cos , [] Waddinxveen 22-9-1704.
   Begraven ten westen aen de Oude Kerck van Waddinxveen op 22-9-1704 Maerten Saersz Cors.

   Bij de 200e penning over 1672 voor Gouda en omstreken werd Maerten Saersen Cos, mede erfgenaam van Saers Pietersen Cos, aangeslagen voor 1.750. Tot Reeuwijck Maerten Saersen Cos, als erfgenaam van Saers Pieterse Cos wedu, 1.500.

  1 kinderen


 4. Maria Saersen (Marij Saersz) Cos , [] Waddinxveen 11-12-1673.
   Marij Saersz Cos, weduwe wijlen Thonis van der Wael.

   Bij de 200e penning over 1672 voor Gouda en omstreken werden in Blommendael de kinderen van Maria Saersen als erfgenaam van Saers Pieterse Cos wedu. aangeslagen voor 1.500.

  x   Thonis van der Waal , † <1674.
   Begraven ten westen aen de Oude Kerck van Waddinxveen op 8-11-1673: Willem Thonisz van der Wael, uyt Blommendael.


 5. Cornelis Saersen Cos .

   Bij de 200e penning over 1672 voor Gouda en omstreken werd Cornelis Saersen Cos; noch als erfgenaam van de wedu van Saers Pietersen Cos; aangeslagen voor 4.666.

   Arie, Cornelis en Maerten Saersz. Cos worden in 1622 bij het hoofdgeld van Noord-Waddinxveen vermeld.


 6. ?? Leentie Saerse .

   Rechtdach, gehouden 21 jan. 1675, in Gouderak:
   Leentie Saers eijseresse in cas van trouwbeloften ende defloratie, mitsgaders interdicente. Contra Barent Aertse Suijtbrouck ged. int voorn. cas. ende geinterdiceerde. De eijseresse dient van eijsch ende conclusie als apud acta. Put voor de ged. seijt de positie van de eijsch wel espeesselijck te ontkennen, concludeert over sulcx ter sine van niet ontfanckelijck ende bij ordine tot absolutie van de eijsch ende conclusie op hem gedaen ende genomen, cum
   expensis.De eijser persisteert voor replycq, de ged. voor duplycq.

   Extra ordinaris Rechtdach gehouden op 16 feb, 1675 in Gouderak:
   Barent Aertse Suijtbrouck geopponeerde in cas van houwelicx proclamatie ged. int selve cas, mitsgaders trouwe belofte ende defloratie Contra Leentie Saers Opposante eijseresse.
   Geswoorenen persisteeren alsnoch bij het appointement van dato 12 febr. laetstleden ende condemneeren den reqt. in de costen van dese extra rechtdach, ordonneeren niettemin parthijen te compareeren op dinsdach voor Schout ende Gerechte.

   Rechtdach, gehouden 26 febr. 1675 in Gouderak:
   Leentie Saers eijseresse Contra Barent Aertse Suijtbrouck ged. De eijseresse produceert seeckere verclaeringhe van Marrichie Flooren, Vroetvrouwe c.s. ende noch van Leendert Dricxe mede c.s. van dato 31 jan. letstIeden. Put versoeckt ilico exhibitie van gepretendeerde geproduceerde, bij foute van dien, sustineert dat de eijseresse daer van sal werden versteecken ende versoeckt daer bij sententie. Geswoorenen in advijs.

   Rechtdach gehouden 26 martij 1675 in Gouderak: Leentie Saerse, eijseresse, Contra Barent Aertse Suijtbrouck ged. Omme te dienen ofte renuncieeren van vordere productie Put voor de ged. ten naesten.

  x   Baerent .

  1 kinderen


 7. Aechgen Saers , [] Waddinxveen 16-10-1658.

   In 1672 in Noortwaddinxveen was sprake van Jan en Willem Jacobse Ham als erfgenamen van Saers Pieter Corsen wedu.

  x   Jacob Jansz Ham .
      Zoon van Jan Jansz Ham en Maritgen Cornelisdr .
   Kinderen: Jan, Willem en Maria.

   Bij de 200e penning over 1672 van Gouda en omstreken worden genoemd:
   - In Blommendaal Jacob Ham, als erfgenaam van Jan Jansen Ham, en voorsijn selven: 14.000.
   - In Ommoorden was sprake van: Leendert Claes Leendert Cornelis, getorut met Aefje Jans Ham, erfgenaam van Jan Janse Ham, voor 1/7e part: 3.500.
   - In Gouderak was toen sprake van een Jan Willemse Ham: 1.000.
   - In Noortwaddinxveen: Jan en Willem Jacobse Ham als erfgenaam van Saers Pieter Corsen wedu.: 1.166.
   - In Noortwaddinxveen: Arien Saersen Cos; noch als erfgenaam van Saers Pieters Cossen wedu.: 2.500. Den boedel van Saerts Pietersen Cossen wedu wert verder verantwoort op den naem van Claes Claessen en Dirck Cornelis Verhoeck, CornelisSaers ende wijders overgeset aen Maerten Saers Cos, Willem Pieters Heij en Anthonis Gijsbertsen Schijff tot Reeuwijck, mitsgaders de kinderen van Maria Saersen ende aen Jan en Willem Jacobsen Ham in Blommendael, ende noch aen Thonis [..] tot Boscoop.

  3 kinderen


 8. ? Frank Saerse (Vranck Saersen) , * ±1635 , † Gouderak ±22-8-1666 .

  x ±1655   Appolonia (Pleuntie) .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.