Willem Jans Craeij .
Zoon van ? .


x Ridderkerk 2-12-1590
    Aerjaengen Ariens Saan , * ±1565 .
Kinderen:
 1. Jan Wilmsz Craeij , * 1591 , ~Ridderkerk 31-3-1591 .
  Get. bij de doop: Leenertken Jansdr .
   Jan, v: Willem Jansz, m: Adriaentijen Adriaensdr, g: Leenaert Jansdr.

   Ammerstol, 31-8-1635:
   - Willemtgen Wilmsdr wede van Baernt Ariensz Zaen geass. met Jan Wilmsz, haar
   broeder en gekozen voogd in deze zaak, ter eenre, en
   - Arien Wilmz Craey, als voogd van de minderjarige kinderen van voorst. Baernt Ariensz za.
   Zijn zijn overeengekomen:
   Willemtgen Wilmdr behoudt alle goederen behalve het halve huis en hofstede gelegen in Ammerstol str. van de halve Achterwech tot in de diepte van de Leck toe, waarin ze woont en nog een werf genaamd Bastiaentgens werf, zoals deze van Bastiaentgen gekomen is, die de kinderen in eigendom zullen houden; zij onderhoudt de kinderen.
   Bij mondigheid: de 3 zoons een nieuwe mantel, de dochter een nieuwe "huyck" of elk 6 pond vlaams. Voor dit onderhoud verbindt ze de andere helft van ‘t voorst. huis in ‘t bijzonder.
   Verder nog bedongen op 1-7-1641, dat de moeder de kinderen bij hun huwelijk een "bruiloftscleet" en een tinnen "plateel" zal geven.


 2. Arien Willems (Arien Wilmsz) Craeij , * 1592 , ~Ridderkerk 6-12-1592 .
   Arien, v: Willem Jansz, m: Adriaentijen Adriaensdr., g: Neesken, Jans Arents huijsvr.

   Ammerstol, 31-8-1635:
   - Willemtgen Wilmsdr., wede van Baernt Ariensz Zaen, geass. met Jan Wilmsz, haar
   broeder en gekozen voogd in deze zaak, ter eenre, en
   - Arien Wilmz Craey, als voogd van de minderjarige kinderen van voorst. Baernt Ariensz za.
   Zijn zijn overeengekomen:
   Willemtgen Wilmdr behoudt alle goederen behalve het halve huis en hofstede gelegen in Ammerstol str. van de halve Achterwech tot in de diepte van de Leck toe, waarin ze woont en nog een werf genaamd Bastiaentgens werf, zoals deze van Bastiaentgen gekomen is, die de kinderen in eigendom zullen houden; zij onderhoudt de kinderen.
   Bij mondigheid: de 3 zoons een nieuwe mantel, de dochter een nieuwe "huyck" of elk 6 pond vlaams. Voor dit onderhoud verbindt ze de andere helft van ‘t voorst. huis in ‘t bijzonder.
   Verder nog bedongen op 1-7-1641, dat de moeder de kinderen bij hun huwelijk een "bruiloftscleet" en een tinnen "plateel" zal geven.

   Ammerstol, 1-7-1638:
   Rekening van Arien Jansz als voogd van de kinderen van Thuenis Ariensz, samen met Arien Aertsz, uit naam van Arien Wilmsz Craey, beiden ooms. In de rekening o.a.: "Betaelt aen Grietgen Sanen voor een jaer montcoste over 1637 van Cornelia Thuenisz."

   Ammerstol, 16-5-1641:
   - Arien Willemsz Craeij voor zichzelf en vervangende en z. st.m. voor z’n broer en zusters heeft overgedragen aan Thonis Pieter Bonser, wonende in Ammerstol, een vierde deel in een huis en erf geerfd bij ‘t overlijden van Merchgen Ariens za. in haar leven gewoond hebbend in Ammerstol. Str. van ‘t erf van Hendrich Joppen Zw. tot in de diepte van de Lecke. Bel: O: Groote Kerckstraet W: Jan Sybrantsen.
   - Schuldbekentenis van Thonis Pietersz Bonser aan Arien Willems Craeij, won.Rijderkerck voor de koop van het genoemde huis en erf; hij stelt als zekerheid in ‘t bijzonder het genoemde huis en in ‘t algemeen z’n verdere goederen.

   Rechtdach gehouden den 1e junij 1641 in Ammerstol: Arien Willems Craeij, als erfgenaem van Merichge Ariens, sijn overleden muije, eijser. Contra Arien Aerts Snell, gedaagde eijsch doende. De eijser dient van eijsch in geschriften, sulcx hij leveren sal ten naesten.
   Rechtdach gehouden den 10e junij 1641 in Ammerstol: Arien Aersts Snel, eerst gedaagde, ende nu requirant.Contra Arien Willems Craeij, eerst eijser, ende
   gereqd. versoeck doende. Bullick mit den gereqd present, seijde dat den gereqd. voor dese Gerechte jegens hadden van 14 dagen dach van rechten heeft geprefigeert gehadt, omme eijsch te hooren, ende dat hij gereqd. tenselve dagen ter rolle heeft doen teijckenen dat hij diende van eijsch in geschriften, sulcx hij soude leveren. Schepenen ordonneren Arien Willems sijne eijsch in te stellen, tegens de naestenrechtdach.
   Rechtdach gehouden den 1e julij 1641 in Ammerstol: Arien Willems Craeij, zoo hij procedeert, eijser. Contra Arien Aerts, gedaagde. De eijser levert over sijne eijsch in geschriften. Bullick mitten ged. present, versocht copij uijt den eijsch ende dach ten naesten, om te antwoorden.

   Ammerstol, 21-6-1642:
   Arien Aertsz, burgemeester van Ammerstol, voor zichzelf en z.st.m. voor Arien Wilmsz Craeij als voogd van de kinderen van Thuenis Ariensz Zaen za. en Arien Jansz eveneens voogd van deze kinderen en Arien Thuenisz Waert, schout, als oppervoogd, Grietgen Ariens geass. door de genoemde burgemeester, haar gekozen voogd in deze, Goverts Sijbertsz getrouwd hebbend Willempgen Willems, wede van Baernt Ariensz Zaen hebben in eigendom overgedragen aan Thonis
   Pietersz Bonser hun gerechte deel in een huis en erf. Str. in ‘t geheel van Heyndrich Joppen Zw. tot in de diepte van de Lecke. Bel. O: Arien Aertsz W: Jan Sybrantsz, getrouwd hebbend Merchgen Wouters.

   Nieuw-Lekkerland, 20-9-1651: Pyeter Willem Penynck, Aeryen Willems Kraey voor hem selven en haer sterk makende voor syne onmondige kinderen achtergelaten by Annytgen Pieters (overl.) ter eenre en Claes Pieters en Huych Pieters als gebroeders van Annygie Pyeters ter andere sijde nopende de goederen nagelaten by Pieter Huygen ende Kuyniertgen Aederyaans, vader ende moeder van de voorn. kinderen.


 3. Mariken Willems Craeij , * 1594 , ~Ridderkerk 6-8-1594 .
  Get. bij de doop: Leenertken Jansdr .
   Mariken, v: Willem Jansz, m: Ariaenken Ariensd., g: Gillis Jansz, Leenertken Jansd. ende Mariken Arensd.


 4. Niesken Willems Craeij , * 1596 , ~Ridderkerk 10-6-1596 .
   Niesken, v: Willem Jansz, m: Adriaenjen Adriaensdr., g: Jan Jansz, van Barchambacht [= Bergambacht], Neeltjen, Wouter Adriaensz wijff, inden Cluijndert [= Klundert] ende Adriaenjen, Cornelis Pietersz wijff, bij de Thon.


 5. Willempje Willems (Willemtgen Wilms) Craeij , * ±1598 , † <1667 .

  x ±1620   Barent Ariens (Baernt Ariensz) Saan , † ±1635.

  x <1643   Govert Sijbertsz , † ±1665.
   Dit huwelijk bleef kinderloos.
   Ammerstol, 29-5-1666: 29-5-1666: Leendert Sijbertsz voor zichzelf en als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van Heyndrick Sijbertsz, alsmede van de kinderen van Bastiaen Sijbertsz, met Maerten Cornelisz Bel, als gekozen voogd, verder Bastiaen Jansz als mondige zoon van Jan Sijbertsz met Leendert Sijbertsz, mede als oom en bloedvoogd van de minderjarige kinderen van Jan Sijbertsz za., Pieter Sijbertsz, Gijsbert Sijbertsz en Arijen van Oosten, getrouwd met Leentgen Sijberts, allen erfgenamen van Govert Sijbertsz, transporteren aan Willempgen Willems, wede van wijlen Govert Sijbertsz, voornoemd, ¼ deel in het huis, de boomgaard en griending, waarin ze woont, nagelaten door haar man za. Str. van de Achterwech af Zw. op tot in de diepte van de Lecke. Bel. O: Willem Barenden. W: Jan Gijsbertsz.

   Ammerstol, 14-4-1667: Arijen Cornelis Nieupoort Schout, eijser Contra Tonis ende Arijen Barents, gedaagden, eijsch doende. Den eijser concludeert tot betaling van 12 gld 4 st. per reste over verteringe gevallen op t doen van de eijgen briefe ofte transport bij den gedaagden ontfangen van de erfgenamen Govert Sijberts, alles cum expensis. In state.

   Ammerstol, 16-5-1667: Leendert Sijbertsz voor zichzelf en als oom en bloedvoogd van de nagelaten kinderen van Heyndrick Sijbertsz en van de minderjarige kinderen van Jan Sijbertsz met Bastiaen Jansz als meerderjarige zoon van Jan Sijbertsz, mitsgaders nog als voogd van de minderjarige kinderen van Bastiaen Sijbertsz Gijsbert Sijbertsz en Arijen van Oosten getrouwd met Leentgen Sijberts samen mede erfgenamen van Govert Sijbertsz dragen over aan Arijen Barentsz, wonende in Ammerstol, de eigendom van een hennepwerfje in Ammerstol. Bel. O: Willem Barenden. W: de koper.

   Mogelijk is Govert een zoon Annetje Gerritsz, wede van Sijbert Bastiaensz, wonende te Bergambacht - of van Sijbert Govertsz (de) Paeter en Aagje Bastiaans.

   Gelijk luidende eed voor de Schout [van Ammerstol] gedaan den 12 dec 1639 door Snel Hermans, Dirc Dircxe, Heijndric Joppe, Gerrit Stam, Govert Sijberts, Jan Sijbrants, Jan Bruijnen.

   Op 27-9-1633 werd voor de Schout ende Gerechte van Streefkerck een verklarig afgelegd over "water gelegen op den corte Nes, soo lange soude bevischt worden bij Jan Barentse ende Gover Sijbertse ende als de voorsch. tijt van 22 jaeren zijn geeppireert" en "Jan Barentse ende Govert Sijbertse zullen als dan wederom bevisschen het voorn. ½ vierendeel op den Aeldijk in het Kinderschip ende dat de voorn. Snel Harmense den voorn. Thonis Willemse daervoor wederom soude leveren een schout vlouwater daer mede".

   Bij de verpondingen op de huijsen tot Ammerstol in 1651 wordt Govert Sijbertse genoemd voor 1-5-0.

   Leendert Wouters Cocq ende Govert Sijberts werden in 1650-52 vermeld als burgemrs. van Ammerstol. In 1654-55 werd Govert Sijberts samen met Harmen Snellen vermeld als burgemrs. van Ammerstol. In 1663 was Govert Sijberts één der Schepenen van Ammerstol.

   Rechtdach gehouden voor Schout ende Schepenen van Ammerstol den 9e nov 1654, present Govert Ariens Pater ende Arien Saen: Dirck Thonisse Stoel, eijser. Contra Govert Sijberts, gedaagde, eijsch doende. Den eijser concludeert tot beta1ing van 107 gld, per reste van cooppenn. van seecker huijs ende erve met ten intresse van dien, ter effectuele voldoeninge toe, cum expensis.

   Ammerstol, 24-6-1663: Noch wort hier voor uijtgeeff gebracht, bet. aen Govert Sijberts over leverantie van riet. 3-3-0.

   Ammerstol, 27 nov. 1663: Cornelis van Staveren Schout van Ammerstol verkocht, ende Goossen Maertense wonende beneden kerk te Stolwijk vantselve gekogt te hebben, de derde van seker werffgen, gelegen in Ammerstol voorstaende Vaersloot, strekkende van Govert Sijbertse af, noortwaerts op tot den eijgen van Jan Govertse Saen toe [..]. Te betalen gelijck de voorn. cooper belooff op nieuwe jaar 1664 aen comende, in vrije suijveren gelden.

   Op huijden den 10e feb. 1664 comme voor mij ende Govert Sijbertse, out Schepenen der Heerlijkheijt Ammerstol, ende heeft ten Gerechtelicke versoeck van Cornelis van Staveren, Schout van Amm.
   voorsch. getuijcht verclaert .ende gedeposeert, God waer is, dat hij deposant, op den 30e jan. voorleden in den avont, neftens den reqt ende meer andere is geweest, de huijsse van de Schout van
   Berchambacht al waer mede was Joncheer Joris de Cupre, des voorsch. Vrouwen van Berchambachts zoon, waer jegens den voorsch. Schout hem de Cupre seijde off niet waer was, dat hij
   Schout op Sint Maerten (doorgeschrapt) letste noverber voorsch. niet en is geweest tot Bergambacht bij sijn Vrouwe moder nopende de versettingen van de Gerechten van Ammerstol ende haer vertoont
   heeft, seeckere persoon op een briefje die tot nieuwe Schepen ende Burgemeester soude vercoren worden, daer op de voorsch.den ouwe hem reqt. niet hadden gehouden aen hem de Cupre, seggende
   daet het mijn zoon doen, ick mach daer mijn hooft niet mede breecken, dat hij reqt. daerop gegaen is bij de voorsch. de Cupre ende hem het voorsch. briefje gegeven ende het selve gesien hebbende, seijde hij de Cupre van de persoon van Gerrit Stam niet wel bequam te wesen, daerop hij Schout soude geseijt hebben, hij is een van de grootste ingelanden, laet hem nu eens Schepen wesen.
   Op welcke propoosten den selve de Cupre seijde, het selve briefje hadde gehouden presenterende, ende aldus gedach binnen Ammerstol ter presentie van Arien Cornelis Nieupoort ende Cornelis Hermense getuijgen.

  5 kinderen


 6. ? Floris Willemsse , *Ridderkerk 1600 , ~Ridderkerk 5-11-1600 .
   Floris, v: Willem Jansz, m: Adriaentien Adriaens, g: Be... Cornelisd.

  x Rotterdam 22-3-1637   Marijcken Ariens .
   Otr. op 15-2-1637 in Ridderkerk.
   Ridderkerk, 15-02-1637: Floris Willemsse, jg, van Ridderkerk, en Marijcken Ariens, jd, van Krimpen, 1e afk 15-02, getr Rotterdam 22-3.

  1 kinderen


 7. ? Jaepjen Willems , * 1603 , ~Ridderkerk 2-3-1603 .
   Jaepjen, v: Willem Janssen, m: Adriaentjen Adriaensdr., g: Hermen Cornelissen, Berber Cornelis, Adriaen Adriaenss wijff ende Haesjen Jaecopsdr.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.