Hendrick Gerritsz Cranendonck , * ±1565 , † >1618.
Zoon van ? .


x ±1595
    Anna Dircksdr , *Rotterdam, Charlois ±1565 .    

x ±1615
    Hilletie Teunis , * ±1590 , † <1689.
Kinderen:
 1. Gerrit Hendricks Cranendonck , † Rotterdam, Charlois 1645 .


 2. Soetie Heijndricx Cranendonck , *Rotterdam, Charlois ±1595 , † 1661 , [] Rotterdam, Charlois 1661.
   Charlois, 1661:
   "Ontfangen van de weduw van Jan Pietersz. Winter dat haer soon int hooghkoer beraven leijt".
   "Ontfangen van de kinderen van Jan Pietersz. Winter dat haar moeder int hooghkoer begraven leijt".

   Op 5-7-1681 testeerde Grietgen Heijnricxs Kanendonck, wede van Geen Aelbregtsz. Zij benoemde tot haar erfgenamen o.a. de kinderen van de overleden Soetgen Hendricxs Kranendonck.

  x ±1620   Jan Pietersz de Winter , *Rotterdam, Katendrecht ±1590 , † 10-1656, [] Rotterdam, Charlois 12-10-1656.
   Jan Pietersz de Winter was getrouwd met een dochter van Hendrick Gerritsz Cranendonck. Hun kinderen werden in 1661 vermeld onder de erfgenamen van hun tante Grietje Hendricksdr. Cranendonck.
   Kinderen: Pietertje, Pieter, Ariaentje en Soetie. Dochter Adriaentje’s zoon Hendrick werd ook weer Cranendonck genoemd.

   Hij was een zoon van Pieter Willems de Winter.

   Op 11-4-1640 in Charlois compareerde Lenert Adriaensz. Molenaer, inwoner van Charlois. Borgen voor hem zijn Jan Pietersz. Winter "sijn huisvrouwen vader" en Geen Aelbrechtsz. als "oom van sijn huisvrouwen".

   Charlois, 28-4-1657: Leendert Ariensz. Molenaer, wonende in Katendrecht, als getrouwd hebbende Pietertje Jans Winter, en Gijsbert Fransz Baertman, als getrouwd hebbende Adriaentje Jans Winter, beide kinderen en erfgenamen van zaliger Jan Pietersz. Winter, transporteren aan Maeerten Dyngmansz. Boel, onze inwonder, ca. 1,5 mr. land in Robbenoort onder de jurisdictie van Charlois, he naangekomen bij erfenis van hun vader.

   TERZIJDE:
   * Comelis Aerssen Trappenburg tr. in Schoonhoven op 7-1-1698 met Soetje Arentse de Winter en had een zoon Jan, ged. te Berkenwoude op 10-6-1704.
   * Er is een Haagse ondertrouwakte van 29-10-
   1673, waarin een Joosjen Ariens de Winter als jonge dochter van Hoogvliet in ondertrouw ging met Jan Jansz. Starre, weduwnaar wonende in Den Haag.

   Jan Pietersz trad op als getuige bij de ondertrouw van Pieter Jansz de Winter .

  5 kinderen


 3. Lijntgen Hendricks Cranendonck , * ±1595 , † Rotterdam, Charlois 1648 .
   Op 30-8-1647 worden vermeld: Lijntge Hendricx Cranendonk, wedue van Leendert Bastiaens Slerp, en haar dochter Ariaentje Leenderts Slerp, wede. van Arien Leenderts Hoosje Za., beide wonende te Charlois.

   Lijntgen is vermoedelijk te Katendrecht geboren en overleden te Charlois.
   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staat "de weduwe van Lenert Bastiaanse Slurp" aangeslagen voor 2000,-.
   In 1647 verkocht Lijntje een huis en erf te Charlois voor f1200 aan haar dochter Annetje Leenderts Slorp, die voor dit bedrag bij haar in de schuld kwam te staan.

   Charlois, 20-6-1654: Annetge Leenderts Slurp, weduwe van Pieter Clementsen Pors, en Leendert Cornelissen Smeer, als man en voogd van Adriaentje Leenderts Slurp, erfgenamen van Leijntgen Heijndricx Cranendoncx zaliger, wonende in Charlois, eisers, contra de weduwe van Jan Warboutsen en diens erfgenamen, mede wonende te Charlois, als borg en principaal in zijn leven geworden zijnde voor Heijndrick Louwens, wonende in Katendrecht, en ten behoeve van Lijntgen Heijndricx Cranendoncx, volgens akte van borgtocht d.d. 22-2-1643. Geeist werd onmiddelijke betaling van 100 Car.gld. alsmede de kosten van de zaak voor het gerecht van Charlois.

  x   Lenaert Bastijaensz Slorp , † <1628, [] Rotterdam, Charlois .
      Zoon van Bastian Adriaensz Slorp en Ariaentje Wouters .
   Charlois, 1636: Ontfangen wt handen van Lijntgen Heijndrickx vandat Lenert Bastiaensz. Slurp haar man sa. inde voorkerck begraven is iiii £.

   Leendert was een zoon van Bastiaen Adriaensz. Slurp (begraven in 1596 in Charlois) en Ariaentje Woutersdr. (begraven in 1610 in Charlois). Adriaen Bastiaensz. Slorp werd in 1613 in de kerk van Charlois binnen ’t cruijswerck begraven. Zijn weduwe was Maertgen Pietersdr.

   Lenaert Bastijaensz Slorp was in 1605 ’carckmeester’ van Charlois.

   In 1613 verwierf Leendert een leen van Putten, bestaande uit ¼ deel van 3½ morg n de Kulck te Charlois, dat in 1639 overging op zijn dochter Ariaentje, gehuwd met Adriaen Lenertsz. Hoosgen.

   Charlois, 1-12-1618: Cornelis Adriaensz. Keijser houtcooper tot Rotterdam heeft getransporteerd aan Lenart Bastiaensz. Slorp onze mede schepen omtrent 3 morgen land gelegen in Charlois in het Rietblok.

   Pieter Hendrikse Verboom met Leendert Bastiaanse Slorp en Willem Michielse Verschoor worden in Sept. 1624 in Charlois vermeld.

   Charlois, 25-5-1626:
   Cornelis Cornelisz. ’t Jongh wonende in Barendrecht heeft getransporteerd aan Heijltgen Sijmonsdr. weduwe van Pieter Lenertsz. Weert wonende op Smitshoek een huis en erf in Charlois op Smitshoek.
   Er is een bijbehorende schuldbrief. De weduwe wordt geassisteerd met Lenert Bastiaensz. Slorp onze mede schepen haar gekoren voogd in deze.

   Charlois, 10-4-1627: Arent Pietersz. Kijvidt wonende tot Rotterdam voor hem zelf en als procuratie hebbende van Willem en mr. Cornels Kijvit mede voor haar zelf en als voogden van haar minderjarige zusters als kinderen en erfgenamen van Pieter Arentsz. Kijvit in zijn leven brouwer in de Druijf tot Rotterdam heeft getransporteerd aan Lenert Bastiaensz. Slorp mede schepen omtrent 3 morgen 300 roeden land gelegen in Charlois in het Rietblok.

   In maart 1631 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Jacob Willemse met Leendert Bastiaanse Slorp en Gerrit Adriaanse Molenaar. In September 1624 waren ze verpacht aan Pieter Hendrikse Verboom met Leendert Bastiaanse Slorp en Willem Michielse Verschoor.

  2 kinderen


 4. Jochem Hendricks Cranendonck , * ±1600 , † Oud-Beijerland 12-2-1652 , [] Oud-Beijerland 1652.
   Jochem heeft een grafzerk in de kerk van Oud-Beijerland.

  x <1630   Aelbrechtge Elderts (Aelbrechtje Ellertse) , † <1638.
      Dochter van Eldert Janse (Ellert Jansz) en Leentje Barendse .
   Kinderen: Gerrit, die jong overleed, en Leentge.

   In 1640 werd een boerderij met land onder Charlois verkocht door de volgende personen:
   - Eldert Jansz voor hemzelf voor de helft,
   - Barent Elderts en Lenert Gijsberts Schiperoort, als voog over Gijsbert Barents, weeskind van Barent Elderts en Berbertge Gijsberts zal. voor 1/6,
   - Mateus Cornelis, als getrout hebbende Janneke Elderts voor 1/6,
   - Jochem Hendricks Cranendonck, als getrout gehad hebbende Aelbrechtge Elderts, eveneens voor 1/6.

  x 1638   Ariaentje Ariens .
   Otr. op 17-1-1638 in Oud-Beijerland.

  2 kinderen


 5. Grietgen Heijnricxs Cranendonck , * ±1605 , † 1665 , [] Rotterdam, Charlois 6-4-1665.

   Charlois, 23-5-1658: Pieter Jansz. Winter en Ot Maeskant, als getrouwd hebbende Soetge Jansdr. Winter, beide wonende in Mijnsheerenland van Moerkerken, en hebben te samen elk voor de helft getransporteerd aan Grietgen Heijndricxsdr. Cranendoncq, onze inwoonster, omtrent 7 hond 50 roeden land, gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois.

   Rotterdam, 5-7-1661: Adriaentgen Leenderts Slurp, huisvrouw van Leendert Cornelisz. Smeer, dochter van Lijntgen Heijndricxs Kranendonck sal., ontvangt een prelegaat van 298 Car.gld. van Grietgen Heijndricxs Kranendonck, en wordt vermeld onder de erfgenamen.

  x <1637   Gheen Aelbrechtsz , [] Rotterdam, Charlois 1648.
   Op 11-3-1636 maakten zij samen een testament. Zij woonden toen bij het veer van het Tolhuis in Katendrecht. Zij benoemde elkaar tot erfgenaam. Grietje maakte op 5-7-1661 voor een 5e maal een testament, waarin zij al haar familieleden opsomde.

   Gheen Aelbrechtsz was landbouwer te Katendrecht.


 6. Annijge Heijndrijcsen (Annighjen Hendrix) Cranendonck , *Rotterdam, Katendrecht ±1615 , † >11-4-1689 .
  Annighjen Hendrix trad op als getuige bij de doop van Arij Leenderts Sparreboom .
   Overleden ná 11-4-1689 en wsl. vóór 29-4-1713.

  x Ridderkerk 24-6-1635   Dirck Arensz op ’t Dorp , *Rotterdam, Charlois ±1600 .
      Zoon van Adriaen Jacobsz opt Dorp en Stijntje Pleunen Verschoor .
   Otr. op 3-6-1635 in Ridderkerk.
   Dirck Ariens, wedr. v. Adriaentgen Huijgen, ende Anneken Hendricx, jongedochter uijt Charlois. Eerste gebod gegeven den 3 junij. Bevestigt in Ridderkerck den 24 junij.
   De nagelaten weeskinderen worden genoemd op 6-6-1650: Arijen (12 jr), Ariaentgen (10 jr), Tonis (8 jr), Barber (6 jr), Hendrick (4 jr) en Dirck (1 jr). Verder waren er nog 2 voorkinderen van Dirck (uit diens 1e huwelijk): Huijch Dircxz. en Stijntje Dircxdr.

   Dirk bekleedde diverse functies in Ridderkerk. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1997.

   Uitkoop op 2-12-1648 tussen
   - Pietertgen Pietersdr., weduwe van Ploen Ploen Verschoor, in zijn leven dijkgraaf van Dirk Smeetsland, met Lenert Pietersz. [Welhouck], wonende in Poortugaal, haar broeder en gekoren voogd, ter enerzijde, kwam tot uitkoop
   met
   - Dirck Arentsz. opt Dorp [zoon van Stijntje Ploenendr.] met Dirck Jan Jorisz., wonende beiden onder Ridderkerk, als bloedvoogden, zowel van vaders- als moederszijde, van de 2 minderjarige kinderen van Ploen bij Pietertgen, ter andere zijde.
   De uitkoop betrof de kinderen Petronella, 13 jaar, en Barbara Ploenen Verschoor, 11 jaar oud.
   Pietergen zou in de boedel blijven zitten, o.a. bestaande uit een woning, eigen- en bruilanden, dijkboomgaarden, inkomsten van pachten, inboedel, etc. Daarvoor zou zij haar 2 dochters naar behoren opvoeden etc. tot de leeftijd van 16 jaar. Voor hun vaderlijk bewijs zouden zij dan ontvangen: 8 morgen land in Varkensoord in het derde achtste part en nog 2 morgen 450 roeden en 2 morgen 150 roeden weiland in "De 68 Morgen", alsmede 500 pond vlaams. De kleding en gewaden van de vader zouden ten bate van de kinderen worden verkocht.

  x Ridderkerk 7-7-1652   Jacob Leendertsz Slickerveer , *Rijsoord (ZH) ±1625 , † ±1663.
   Ridderkerk, 1652: "Jacob Leenders, j.m. van Ridderkerck, met Annighjen Hendrix, wed. v. Dirck Ariens, beide won. alhier, getr. den 7 julij".

   In Ridderkerk op 7-7-1663 bereikte Annitge, wed. v. Jacob Leenderts Slickerveer, geass. met Arijen Hendricx Kraenendonck en Dirck Dircks, haar broeder en zwager, een akkoord met de voogden van de 2 weeskinderen Arijen (8 jr) en Jannitge (6 jr).
   Overl. tussen 27-8-1662 en 7-7-1663.

   Hij was een zoon van Leendert Arijensz Slickerveer en Swaentje Jansdr.

  9 kinderen


 7. Arij Hendricksz Cranendonck , * ±1615 , † ±1664 .
   Overleden tussen 4-11-1663 en 2-7-1665.

   Hij was landbouwer te Katendrecht.

  x   Neeltje Cornelis Smeer .

   Zij was een dochter van Cornelis Leendertsz. Smeer en waarsch. Maertje Pietersdr.

  2 kinderen


 8. Maeijcken Heijndricse Cranendonck , *Rotterdam, Katendrecht ±1620 .

  x ±1645   Dirck Dircksz (Dirrick Dirricxe) van der Linden , * ±1620 , † Strijen ±1676, [] Strijen .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.