Willem Reijersz ( Creuck) .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Jan Willemsz Creuck , † >1626 .

  x   NN. , † 1624.

  4 kinderen


 2. Reijnger Willemsz Creuck , † >1676 .

   Ouderkerk a/d IJssel, 27-5-1661:
   Neeltje Jansd., wed. van Pieter Willemse Creuck, geassisteerd met Thonis Pieterse (won. alhier), verkoopt aan Reynger Willemse Creuck: de westkamer van haar huis met het boomgaardje aan de westkant gelegen, van het vierkant van de binnenkant van de dijk zuidwaarts tot de mideelmuur van het huis. De boomgaard van de dijk noordwaarts tot de Bakwetering toe (O = de achterkant van het huis; W = Cornelis Thonisz). prijs f475.

   Ouderkerk a/d IJssel, 20-3-1671: Neeltie Jansd. Stolck, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, geassisteerd met Cornelis Jansz Stolck, haar broer, verkoopt aan Reynger Willemsz Creuck, haar zwager wonende alhier, haar gedeelte in de huizing, erf, etc. gelegen in een weer land van Willem Reyngerse zal. alhier in de Lage Nesse, prijs f260.

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-7-1677: Reynger Willemse Creuck, ter ene, en Adryaen Sentense, ter andere zijde, beiden wonende alhier, onderling aangegaan zekere voorwaarden van alimentatie en onderhouding van de eerste comparant. De tweede zal de eerste comparant levenslang onderhouden met eten, eieren, drinken etc. zonder verhaal van kosten. Tevens worden alle eventuele schulden etc. betaald. Als tegenprestatie krijgt A. Senten alle onroerende zaken van Creuck, namelijk 3 morgen land met gedeelte van huizing, erf, boomgaardje en uiterland in de Lage Nesse. Ook krijgt hij de meubels, kleren, linnengoed etc. die Creuck bij zijn dood eventueel zal nalaten, beiden getekend met kruis.

   Ouderkerk a/d IJssel, 11-11-1672: Jan Huybertsz Proos (wonende alhier) in opdracht van Heyndrick Lambertsz, zijn zwager voor 1/4, Jacob Dircxen Boy x Merritie Lambertsdr voor 1/4, Cornelis Aertsz Maerten Aertsz, Inge Florisz x Merritie Aertsdr, tevens in opdracht van Jannetien Aertsdr, en Heyndrick Aertsz, samen kinderen van Anneken Lambertsd, voor 1/4 en Reynger Willemsz Creuck als oom en voogd van Marrijcken Korssen, Pieter Corssen en Macheltien Corssen, allen onmondige kinderen van wijlen Cors Lambertsz voor 1/4, allen samen erfgenamen van Gerrit Lambertsen alhier overleden, in leven wonende in de Hoge Nesse. Vercopen aan Dirck Heyndrickse (wonende Gouderak) een huizing, erf, werf en land daarachter gelegen, groot 3 hond in de Hoge Nesse aan de Lageweg. Openbaar verkocht voor f500.

  x   Machtel Foppen .

  1 kinderen


 3. Pieter Willemsz Creuck , † ±1660 .
   Overl. tussen 19-2-1658 en 27-5-1661.

   Pieter was een broer van Reijnger Willemsz Creuck en hij had een zwager genaamd Jacob Dircxe, won. in Berkenwoude.

   Ouderkerk a/d IJssel, 19-2-1658: 19-2-1658: Jacob Dircxe (won. Berkenwoude) verkoopt aan Pieter Willemse Creuck zijn zwager (won. alhier) een hoekje werf met binnenrol van de dijk wetering noordwaarts tot de dijksloot, gegrondkaveld in 12 morgen land (O = Adryaen Pieterse Molenaar; W = Cornelis Thonisse c.s. prijs f315.

   Ouderkerk a/d IJssel, 27-5-1661:
   Neeltje Jansd., wed. van Pieter Willemse Creuck, geassisteerd met Thonis Pieterse (won. alhier), verkoopt aan Reynger Willemse Creuck: de westkamer van haar huis met het boomgaardje aan de westkant gelegen, van het vierkant van de binnenkant van de dijk zuidwaarts tot de mideelmuur van het huis. De boomgaard van de dijk noordwaarts tot de Bakwetering toe (O = de achterkant van het huis; W = Cornelis Thonisz). prijs f475.

   Ouderkerk a/d IJssel, 26-4-1667: Neeltgen Jansdr (wed. van Pieter Willemsz Creuck), geassisteerd met Willem Pieterse Creuck, verkoopt aan Adryaen Sentense, een gedeelte van, haar huis ,erf, een werfje, zelling tevens een kamp hooiland groot ee morgen in de Lage Nesse, prijs f1225.

  x   Neeltie Jans Stolck , † >1674.
      Dochter van Jan Cornelisz Stolck en Aeltgen Dircks .
   Zij hadden zoons Jan en Willem.

   Neeltje had een zwager genaamd Dirk Willemse, won. in Berkenwoude.

   Ouderkerk a/d IJssel, 17-5-1662: Neeltgen Jansd., wed. van Pieter Willemse Creuck, geassisteerd met Cornelis Jacobse Sost, haar voogd. Verkoopt aan Dirck Janse Bercouwer 60 roeden rijsakker in de Hoge Nesse (O = Crijn Jacobse; W = Ary Senten; Z = Cornelis Jacobse Sost; N = Gerrit Damen weeskind), prijs f40.

   Ouderkerk a/d IJssel, 12-9-1662: Neeltgen Jansdr, wed. van Pieter Willemse Creuck (won. alhier) verkoopt aan Adryaen Janse Coyman, 3 hond land in de Cromme van de koper tot de kinderen van Dirck Janse Stolck (O = Jan Senten Besemer c.s.; W = Pieter Dircxe de Jonge, prijs f106.

   Neeltie Jans werd op 14-5-1665 genoemd te Ouderkerk a/d IJssel als weduwe van Pieter Willemse Creuck, toen zij werd geassisteerd door Leendert Dircxe, haar neef, bij de verkoop van 4 hond en 5 roeden land aan Cornelis Janse Stolck.
   Neeltie Jansd. Stolck, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, geassisteerd met Cornelis Jansz Stolck, haar broer, verkocht op 20-3-1671 te O a/d IJ aan Reijnger Willemsz Creuck, haar zwager, wonende alhier, haar gedeelte in de huizing, erf, etc., gelegen in een weer land van Willem Reijngerse zal., alhier in de Lage Nesse voor de prijs van ƒ260.

   Ouderkerk a/d IJssel, 18-10-1663: Neeltgen Jansdr (wed. van Pieter Willemse Creuck), geassisteerd met Adryaen Franse (herbergier) is schuldig aan Joost Adryaense Schiltman (schout alhier) f200 wegens geleend geld ontvangen begin mei 1662 rente 4%, afgelost 26-4-1667.

   Ouderkerk a/d IJssel, 26-12-1664: Neeltgen Jansdr, wed. van Pieter Willemse Creuck geassisteerd met Jan Hontijn (schoolmeester alhier) is schuldig aan Joost Adryaanse Schiltman f300, wegens geleend geld, rente 4%. Als onderpand, haar huis en erf in de Lage Nesse en een kamp land daar achter over de Tienweg, en een kamp over de Veenwetering te samen 3 morgen land afgelost 26-4-1667.

   Ouderkerk a/d IJssel, 20-3-1671: Neeltie Jansd. Stolck, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, geassisteerd met Cornelis Jansz Stolck, haar broer, verkoopt aan Reynger Willemsz Creuck, haar zwager wonende alhier, haar gedeelte in de huizing, erf, etc. gelegen in een weer land van Willem Reyngerse zal. alhier in de Lage Nesse, prijs f260.

   Ouderkerk a/d IJssel, 23-5-1671: Neeltje Jansdr, weduwe van Pieter Willemse Creuck, geassisteerd met Wigger Jansz Backer, verkoopt aan Adriaen Sentensz (wonende alhier) 2 morgen land alhier in de Lage Nesse bij de Tiendweg, prijs ƒ1950 contant ƒ1600 In de Marge staat; Neeltje Jansdr, geassisteerd met Dirk Willemse, haar zwager en verklaart uit handen van Ary Senten voldaan te zijn van de gehele koopsom met voorwaarden van haar drie kinderen nl. Jan, Reynger en Pieter Pietersz Creuck, wegens uitkoop, elk een som van ƒ35 boven, verbindt zij comparante haar huizing met erf en werf, waar zij nu woont en door haar gekocht van Huybert Cornelisz weduwe d.d. 1-5-1674.

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-4-1671: Merretien Willemsd., weduwe van Huybert Cornelisz Paerdecoper (wonende alhier), verkoopt aan Neeltie Jansdr, weduwe van Pieter Willemsz Creuck wonende alhier, een huizing, erf en steeg of akker, in de Hoge Nesse aan de Oudedijk, prijs f589.

   Ouderkerk a/d IJssel, 23-5-1671: Neeltje Jansdr, weduwe van Pieter Willemse Creuck, geassisteerd met Wigger Jansz Backer, verkoopt aan Adriaen Sentensz (wonende alhier): 2 morgen land alhier in de Lage Nesse bij de Tiendweg, prijs É 1950 contant É 1600 In de Marge staat; Neeltje Jansdr, geassisteerd met Dirk Willemse, haar zwager en verklaart uit handen van Ary Senten voldaan te zijn van de gehele koopsom met voorwaarden van haar drie kinderen nl. Jan, Reynger en Pieter Pietersz Creuck, wegens uitkoop, elk een som van f35 boven, verbindt zij comparante haar huizing met erf en werf, waar zij nu woont en door haar gekocht van Huybert Cornelisz weduwe d.d. 1-5-1674.

   Ouderkerk a/d IJssel, 5-2-1675: Neeltje Jansdr, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, ter ene, en Jan Pietersz Creuck, haar zoon, ter andere zijde. Verklaren met toestemming van, haar andere kinderen; Zij zal transporteeren, haar huizing, boomgaard erf, etc, groot 250 roeden alhier in de Hoge Nesse aan de Lage weg, zoals zij het bezit en aangekocht heeft van Merritie Willemsd, weduwe van Huybert Cornelisz van der Pols, aan, haar zoon Jan Pietersz Creuck onder voorwaarden, dat hij zijn moeder levenslang zal onderhouden, en zijn jongste broer Pieter É 35(Acte van vertichting d.d. 16-12-1660). Willem en Renger Pieterse Creuck de andere kinderen zijn het er ook mede eens. Verder bedanken zij Dirck Willemsz Creuck, vaderlijke oom wegens zijn administratie etc. Verder verklaart Jan Pietersz Creuck schuldig te zijn aan Adriaen Abrahamse van der Horden wonende Gouderak É 100 wegens geleverde waren en geleend geld, dis zijn moeder aan hem van de boedel schuldig is. Rente 5%.

  3 kinderen


 4. Dirck Willemse Creuck , † >1670 .

   Ouderkerk a/d IJssel, 16-12-1660: Dirck Willemse Creuck (nu won. te N/Y) verkoopt aan Claes Janse Palesteyn (won. alhier): 3 morgen hooiland in de Lage Nesse gegrondkaveld in 12 morgen van de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = Cornelis Pieter Maartense c.s.; W = Cornelis Thonisse), prijs f2030, waarvan 1/3 contant.

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-4-1662: Fop Cornelisse, won. in de Cromme, verkoopt aan Cornelis Pieter Naertense, zijn zwager, een hoekje erf van de voorn. koper noordwaarts tot de IJssel, verder een hoekje dijck gekaveld voor het weer van Willem Reynderse Creuck over de dijksloot (O = Thonis Aelbertse; W = Merritge Cornelis Foppen), prijs f175.

   Ouderkerk a/d IJssel, 23-5-1671: Neeltje Jansdr, weduwe van Pieter Willemse Creuck, geassisteerd met Wigger Jansz Backer, verkoopt aan Adriaen Sentensz (wonende alhier) 2 morgen land alhier in de Lage Nesse bij de Tiendweg, prijs É 1950 contant É 1600 In de Marge staat; Neeltje Jansdr, geassisteerd met Dirk Willemse, haar zwager en verklaart uit handen van Ary Senten voldaan te zijn van de gehele koopsom met voorwaarden van haar drie kinderen nl. Jan, Reynger en Pieter Pietersz Creuck, wegens uitkoop, elk een som van f35 boven, verbindt zij comparante haar huizing met erf en werf, waar zij nu woont en door haar gekocht van Huybert Cornelisz weduwe d.d. 1-5-1674.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.