Maerten Andriesz Crom , † <1662.
Zoon van Andries Lauwen Crom .


×
    Adriaentje Jacobs .

RECHTSBOVEN: Maarten Andriesz Crom woonde in Lekkerkerk

Kinderen:
 1. Andries Maertens Crom , † <1666 .

  ×   Jannigje Jans Boon , * ±1640 .

  4 kinderen


 2. Pietertje Maertens Crom .

  × ? Ridderkerk ±1654   Cornelis Wouters Leeuwenburgh .


 3. Marrigje Maertens (Marchje Maertens) Crom , † <1680 .
  Marchje Maertens trad op als getuige bij de doop van Marichje Walichs Crom .

  × ±1645   Teunis Willems .
   Marrigje trouwde rond 1645 met Teunis Willems en had dochters Annetje Tonis, gehuwd met Arijen Janse, en Arijaantie Tonis.

  2 kinderen


 4. Leentie Maertens (Leentgen Maertens) Crom , [] Lekkerkerk ±9-11-1706.

   Leentje was gehuwd met Huijbert Pietersz Voorweer alias Stolcxman, die overl. tussen 23-3-1668 en 16-2-1671. Zij hadden een zoon Maerten Huijberts, die op 9-11-1706 aangifte deed van de begrafenis van zijn moeder.

   Ridderkerk, 23-3-1661: Ariaentgen Jacobs, weduwe van Maerten Andriesz Crom te Lekkerkerk maakt een nieuw testament voor haar kinderen. Tot haar universele erfgenamen benoemt zij haar kinderen met vermelding van de goederen die bestemd zijn voor haar oudste zoon Walich en haar dochter Leentgen (getrouwd met Huijbert Pietersz).

  × <1662   Huijbert Pietersz .


 5. Pieter Maertens Crom , † <1680 .

   Pieter had een dochter Geertie.

   Mogelijk is hij de vader van Geertgen Pieters Crom, de weduwe van Cornelis Teunis van Stolwijck en moeder van Nelletgen en Gerritgen, toen Nelletgen op 6-4-1663 huw. voorwaarden maakte met Adriaen Ingens van Berck, wedr. van Aechgen willems van Dam.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1982.

   Ouderkerk a/d IJssel, 5-8-1660: Jan Willemse (won. alhier) is schuldig aan Marya Cornelisdr Molenaar (minderjarige dochter van Cornelis Willemse Molenaar) É 400 wegens geleend geld, haar voogd is Maerten Pieterse Crom. Als borg treedt op Ingetgen Geen, laatst wed. van Michiel Huybertse (won. alhier).

  1 kinderen


 6. Walich Maartense (Waling Maertens) Crom , * ±1615 , † <1690 .
  Waling Maertens trad op als getuige bij de doop van Andries Ariens ’t Riet .

   Waling is de oudste zoon. Hij trouwde rond 1660 met Ariaantje Cornelisdr., die een zuster Barbertie Cornelis had, die getrouwd was met Dirk Huijgen.

   Op 19 junij 1679 compareerde [in Krimpen a/d Lek] voor de stadthouder ende Jacob Pieterse Capteijn ende Boudewijn
   Sentense Vermeulen, Heemraden tot Crimpen aan de Lecq.:
   Waligh Maartense Crom, ende Arijaantie Cornelis, echteluijden, wonende int boveneijnde van Leckerkerck, sijnde jegenwoordigh ter Secretarije alhier.
   Te kennen gevende mutueel te willen testeren, verclaarde sij testatrice als langstlevende te willen legateren aan haar suster Barbertie Cornelis, haar testatrice kleederen en juweelen. Verklaarde te stellen tot voogden over minderj. erfgenamen nevens de langstlevende, de eersame Arijen Arijense de Kroon, haar testatrice halve broeder, en Dirck Huijgens, haar testateuren swager, mitsgaders Cornelis Pieterse Boender haren neve, alle wonende tot Crimpen.

   Op 22 meij 1686 compareerden Arijen Arijense de Kroon ende Waligh Maartense Croon, getrout Arijaentie Cornelis, mitsgaders Dirck Huijgen in huwelijck hebbende Barber Cornelis, alle onse inwoonders ter eenre. Ende Arijen Jacobse mede onse inwoonder, ter andere sijde. Te kennen gevende sij 1e comparanten hadden leggende aan de Rijsdijck, een stuckje erff,
   streckende achter de steegh van de Cruijsweer tot de buijtendijkse dijcksloot. Bel; t.o. Jacob Arijense,
   t.w. Jacob den Bel, Mr. Smit. Verclaarde sij te sijn veraccordeert, te weeten dat de tweede comparant
   sal hebben in eeuwige eijgendomm behouden het voorn. erff.
   Op 7-10-1692 was sprake van "de wed. van Walich Maarten Crom".

   Op heden 7 jan. 1690 hebben Schout ende Heemraden tot Crimpen op de Lecq getaxeert, de goederen welcke Walich Maartense Krom alhier sonder wettige dessendenten naar te laten, metter doot ontruijmt ende naer gelaten heeft; hij bezat het één en ander.

   Op 18 feb. 1689 compareerde Arijaantie Cornelis, wed. van Walich Maartense Crom, onse inwoonster [..]. Ende verclaarde tot haar universeele erfgenaam haar [..] suster Barber Cornelis. Stelt tot voogden over minderj. erfgenamen, Cornelis Pieters Boender, ende Jacob Pieterse Boender, haar testatrice cosijns.

  × ±1660   Arijaeantie Cornelis .
      Dochter van Cornelis en NN. .
   Walich Maartense Crom, in huwelijk hebbende Arijaantie Cornelis, wonende tot Lekkerkerk, wordt op 25-11-1678 in Krimpen a/d Lek vermeld.

   Arijaentie Cornelis had een broer Cornelis Cornelisse, die gehuwd was met Huijbertje Jans, weduwe van Jan Cornelis Eerlantsz.

   Op 25 nov. [1678 in Krimpen a/d Lek] compareerden
   - Huijbertje Jans, laatst wed. van sal. Cornelis Cornelisse, dochter van sal. Jan Wesselse, onse inwoonster, voor haar selve voor de eene helft, sijnde geass. met Joost Jacobse Tom, haare gecoren vooght in dese, en nogh als voor een vijfdepart erffgename van voorn. Cornelis Cornelisse sal. haar laatste overleden man.
   Mitsgaders
   - Arijen Arijense de Kroon mede onse inwoonder.
   - Walich Maartense Crom, in huwelijk hebbende Arijaantie Cornelis, wonende tot Lekkerkerk en
   - Dirk Huijgen, in huwelijk hebbende Barbertje Cornelis, mede onse inwoonder.
   Met haar drie erfgenamen extestamento voor de resterende vier vijfde parten van de overleden Cornelis Cornelisse, haaren overleden broeder.
   Zij hebben verclaart te hebben vercocht, ende getransporteert aan de Diaconij ofte Huijsarmen onser ambacht. Seecker twee derde parten van een losrente brieff van 1600 car. gld. met de alreede
   verloopen intrest van dien. Spreeckende ten lasten vant gemeene lant van Hollant en Westvrieslant.
   Geconstitueert ten comptoir van wijlen Johan van Berckel tot Rotterdam, ende ten profijte van Burger Wesselse, mede sal. gedachtenis. Arijen Foppen ende Cornelis Cruijt, Diaconijmeesters verclaarde de voorn. vercooping ende transport naar sijn forme ende inhouden te accepteeren onder verbandt van haare persoon ende speciaalijk den Diaconij goederen.

   Op 8 dec.1681 [in Krimpen a/d Lek] compareerde Arijen Arijense de Kroon, out Heemraet deser ambacht, naar sijnen ouderdom nogh redelijck clouck.
   Te kennen gevende sijn testamentaire dispositie op den 16e julij 1652 gemaackt voor wijlen den Not. Gerrit van der Hout binnen Rotterdam, sijnde gehouden als noijt gemaackt. Ende opnieuw te disponeren, ende eerst te legateren aan Jacob Pieterse Boender, sijn testateurs halve susters soon, geprocreeert bij wijlen Pieter Jacobse Boender, haaren eerder man was, de somme van 200 gld. Ende in alle sijn testateurs verdere naar te laten goederen, verclaarde hij tot sijn universeele erffgenamen te hebben gemaackt, ende geinstitueert, den eersame Walich Maartense Crom, ende de eerbare Arijaantie Cornelis, sijn testateurs swager en halve suster respective, bij hem in huijs woonende, ende bij voor overlijden, de langst levende van hen beijden.

   Op 18 feb. 1689 compareerde Arijaantie Cornelis, wed. van Walich Maartense Crom, onse inwoonster [in Krimpen a/d Lek].
   Te kennen gevende te niet doende voorgaande testamente met haar overleden man gemaackt op den 23e oct. 1670 voor Not. Johan van der Putte, stadthouder ende heemraden alhier.
   Opnieuw van haar tijdelijke goederen te disponeeren. Eerstelijck te legateeren aan Neeltie Dircks, haar tetatrice susters jongste dochter, geprocreeert bij wijlen Dirck Huijgen, haar tweede man, met een bedde ende kast, peuluwe, ende twee oirkussens, ende twee deeckens.
   Item te legateeren aan de drie kinderen van voorn. haar suster, geprocreeert bij Dirck Huijgen met namen Merchje, Neeltje voorn. ende Pieter Dirckse. Het huijs ende erve, daar sij testatrice in wonende is, staande in een weerlant, genaamt Eeuwout Roelantse weer, streckende uijt de diepte van de Maase, tot de Eackwetering, bel; t.o. Coen Janse Hallinck, t.w. Pieter Luijten de Slechten.
   Item noch het stuckje werff over de Backwetering tot Mees Janse c.s. bel; t.o. ende t.w. Coen Janse voorn.
   Item een kennipwerff int selve weer, van Coen Janse en Mees Janse tot de sloot, bel; t.o. de sloot, t,w, Jan Cornelisse Schoemaker.
   Item noch alle wolle ende linnen, tgout en silver met de bedinge nochtans, indien de voorn. haar gemelte suster Barber Cornelis, die sij hier naar tot universeele erfgenaam sal institueeren, alle de gelegateerde goederen haar leven lang geduijrende sal mogen onder haar behouden.
   Ende verclaarde tot haar universeele erfgenaam haar voorn. suster Barber Cornelis. Stelt tot voogden over minderj. erfgenamen, Cornelis Pieters Boender, ende Jacob Pieterse Boender, haar testatrice cosijns.

  1 kinderen


 7. Sijgje Maertens Crom , * ±1620 .

   Sijgje trouwde ±1652 Wouter Claasz.


 8. Bastiaentje Maertens Crom , *Lekkerkerk ±1625 , † >20-12-1690 .
  Bastiaentje Maertens trad op als getuige bij de doop van Aaltje Ariens ’t Riet , de doop van Andries Ariens ’t Riet .

  × <1675   Dirck Jansz (Dirck Janse) (den) Boon , [] Lekkerkerk ±6-1-1705.
      Zoon van Jan Jans (den) Boon en ?
   DirckJansz. Boon, geb. en won. Lekkerkerk, en Bastiaentje Maertensdr. Crom, geb. Lekkerkerk.

   Op huijden 31 meij 1679 [in Krimpen a/d Lek] compareerde
   - Dirck Janse in huwelijck hebbende Bastiaantie Maartens, wonende int boveneijnde van Leckerkerck,
   - Leendert Willemse in huwelijck hebbende Geertie Cornelis, die een dochter is van Pieter Maartense, wonende tot Schoonhoven, ende
   - Arijen Janse in huwelijck hebbende Annetje Tonis, en Arijaantie T.onis, meederj. dochter, samen kinderen vam sal. Merchje
   Maartens, wonende in Hubroek. Mitsgaders
   - Jan Andriesse, soo voor sijn selve, als nogh als vooght over sijn minderj. broeder ende suster, samen kinderen van sal. Andries Meertense,
   in dier qualiteijt mede erfgenamen van sal. Arijaantie Jacobs, wed. van Maarten Arijense Krom, haars moeder, schoonmoeder ende grootmoeder respective.
   De welcke bekende mits dese, ten volle voldaen en betaelt te wesen, uijt handen van Waligh Maartense, haaren swager ende oom, van soodanige somme van penn. als ons van de voorn. Waligh Maartense uijt de scheijdinge ende verdelinghe van de boedel van de voorsch. Arijaantie Jacobs was competerende. Ende dat met het ontfangen te weten, Dirck Janse 529-70-14 Leendert Willemse gelijcke somme, Arijen Janse en Arijaantie Tonis 516-6-14, Jan Andriesse 253-3-12.

   Get. bij de overl. aangifte: Jan Dirckse Boon .
   Dirck Janse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Neeltge Goris (Neeltie Gorisse) (de Waart) (?) .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.