Hendrick Hendrickse Decker , † Sprang 1604.
Zoon van ? .


×
    Mariken Robberts , * ±1560 .
Kinderen:
 1. Jenneken Henricx , † <1639 .

   Loon op Zand, 26-11-1638:
   1. Robbrecht,
   2. Willem Corstiaenssen, geh. m. Judith,
   3. Jan Willem Janssen Casteren, geh.m. Josijntken, dochter van Joost Peeterssen Leenhouder en Jenneken Hendricx,
   4. Hendrick Aertssen de Brabere en Adriaen Peterssen Crents als voogden van Hendrick en Judith, kinderen van wijlen Cornelis Willem Weerdts en Hendricxken,
   5. Anthonis Corstiaens en genoemde Robbrecht als voogden van Maijken en Hendericxken, dochters van Anthonis en Lijsken Hendricxssen;
   Zij maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders Hendrick Hendricxssen Decker en Maria.

  ×   Joost Peeterssen Leenhouder .
   Zij hadden een dochter Josijntken, geh.m. Jan Willem Janssen Casteren, vermeld op 26-11-1638 in Loon op Zand.

  1 kinderen


 2. Hendericxken Hendricx (Hendricken Hendrickx) , † <1624 .

   Hendrick en Judith, kinderen van wijlen Cornelis Willem Weerdts en Hendricxken, worden in nov. 1638 in Loon op Zand genoemd.

   Loon op Zand, 8-11-1617: Cornelis Willem Wertz, wed.v. Handricxken Handricx en vader van drie kinderen, sluit een overeenkomst met
   haar broer Robbrecht Handricx, haar zwagers Joost Peterssen Leenhouwer en Thonis Corsten, geh.m. Jenneken en Lijsken, Thonis Thonissen Leempoel als voogd van Jutken Handricx, en Robbrecht Jan Lauris als nieuwe man van haar moeder.

   Loon op Zand, 18-1-1623: Robbrecht Handricx en Robbrecht Jan Lauris, als voogden van de kinderen van wijlen Cornelis Willem Werts en zijn eerste vrouw Handricxken Handricx, en Jan Arijenssen Lepper en Jan Willem Werts als voogden van de kinderen van Cornelis Willem Werts en zijn tweede vrouw Mechtelt Janssen, sluiten een overeenkomst.

   Sprang, 19-11-1644: Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Robbert Handrickss Decker, Handrick Corneliss, Thonis Wouterss x Judick Corneliss, Aert Peterss Vos x Handricken Toniss ende Adriaen Matheuss x Maeijken Toniss ende hebben overgegeven aen Wouter Adriaen Joosten ende Handrick Corneliss Bie.

  × <1611   Cornelis Willems Wertz .

   Sprang, 1610:
   Thonis Thoniss Leempoel als bloet voocht , ende Robbert Jan Lauriss getrout hebbende Mariken Robberts dochter als schoon vader ende toesinder vande weeskijnderen van Hendrick Hendrickss Decker zaliger, die hij verweckt heeft bij Mariken Robberts dochter, bij naemen Jenneken Hendrick dgr, Lijsken Hendricks dgr, Robbert Hendrickss, ende Juetken Hendrick dgr, Cornelis Willemss als getrout hebbende Hendricken Hendrickx dgr voor zijn selven.
   Ende Thonis Thoniss Leempoel voorss mede als oper vocht van Thonisken Jacobsdochter, die hier was neffen hem staende, ende hebben gesamenderhandt
   overgegeven met een vrij gift zoo als recht is Peeter Gijsbertss ijeder haer aenpaert ende gedeelte in een geseedt soe diep als daer in gerechtich ende
   bestorven sijn van haer bestemoeder za, gelegen in Vossen ambacht, waer aen d’oost zijde naest geerft is Peeter Jacobss, ende aen die west zijde Jacob
   Ariaenss, streckende vanden nieuwer straet noort waerts op tot der auder straet toe.

  2 kinderen


 3. Judith Hendricks (Juetken Hendricx) , † ±1639 .

   Willem Corstiaenssen, geh. m. Judith, wordt op 26-11-1638 in Loon op Zand genoemd.

   Inventaris overgebrocht in 1640 bij Willem Corsten Snijder ende dat van de goederen die Willem tesamen met Juetken Henricx tesamen beseten heeft.

   Sprang, 1610:
   Thonis Thoniss Leempoel als bloet voocht , ende Robbert Jan Lauriss getrout hebbende Mariken Robberts dochter als schoon vader ende toesinder vande weeskijnderen van Hendrick Hendrickss Decker zaliger, die hij verweckt heeft bij Mariken Robberts dochter, bij naemen Jenneken Hendrick dgr, Lijsken Hendricks dgr, Robbert Hendrickss, ende Juetken Hendrick dgr, Cornelis Willemss als getrout hebbende Hendricken Hendrickx dgr voor zijn selven.
   Ende Thonis Thoniss Leempoel voorss mede als oper vocht van Thonisken Jacobsdochter, die hier was neffen hem staende, ende hebben gesamenderhandt
   overgegeven met een vrij gift zoo als recht is Peeter Gijsbertss ijeder haer aenpaert ende gedeelte in een geseedt soe diep als daer in gerechtich ende
   bestorven sijn van haer bestemoeder za, gelegen in Vossen ambacht, waer aen d’oost zijde naest geerft is Peeter Jacobss, ende aen die west zijde Jacob
   Ariaenss, streckende vanden nieuwer straet noort waerts op tot der auder straet toe.

  ×   Willem Corstiaenssen (Willem Corsten) Cleermaecker , † <1645.
      Zoon van Corstiaen Willems Corstiaens (??) en ?
   Kinderen: Quirijn en Cors(tiaan).

   Willem Corstiaenssen/Corsten Cleermaecker/Snijder.

   Op huijden den 4-2-1640 compateerden Willem Corsten Snijder ende heeft aengenomen van Robbrecht Henrickss Decker als voocht sijne twee kijnderen, Quirijn ende Corst, bij Juetken Henricx.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert Ghijsbrecht Goijaertss x Tonisken Jan Geritss mede namens Jan Jan Geritss, swager, ende
   heeft overgegeven aen Willem Corsten Cleermaker de helft van een geseet mette
   timmeringen op 19-4-1631 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Op 15 februarij 1655 [in Sprang] maakt, ten huijse van Willem Corsten Cleermaker, Corstiaen Willems Cleermaker sijn testament. Genoemd: halve susters ende broeders.

  2 kinderen


 4. Lijsken Hendrick Hendricxssen de Decker , † <1643 .

   Loon op Zand, 26-3-1642: Anthonis Corstiaen Jan Sijmenssen, wed. van Lijsken Hendrick Hendricxssen de Dekcer, doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van Adriaen Mattheeus Peters van Riel, gehuwd met Maijken, en Aert Peterssen Vos, gehuwd met Hendricxken, dochter van voornoemde Anthonis en Lijsken.
   Daarop bekenden Van Riel en Vos een bedrag van 500 gulden schuldig te zijn aan Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen voor het transport. Deze schuld is ingelost op 28-2-1660.

  ×   Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen , † >1641.

   Jan Adriaen Robben, gehuwd met Maijken Anthonis Corsten Jan Sijmonssen de Decker, transporteert op 31-12-1663 in Loon op Zand goederen aan Aert Peterssen Vos. De kooppenningen zijn volledig betaald.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel en Aert Peterssen Vos beloven Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen gedurende zijn gehele levenhuisvesting te geven bij een van hen (naar zijn keuze), na het overlijden van zijn huidige echtgenote Heijltken Willems.

  2 kinderen


 5. Robbrecht Henrick Henricxssen (Robbrecht Hendricksz) (de) Decker , *Sprang ±1595 , † Sprang 4-1680 .

  × ±1617   Grietken Jans (Geerke Jans) Oerlemans , *Baardwijk ±1595 , † Sprang ±1639.

  × Sprang 22-3-1668   Willemke Bastiaensen Wijnen .
   Otr. op 13-3-1668 in Sprang.
   Willemke was weduwe van Willem Hendrixs Kleijn.

   Op 3-3-1668 compareerden [in Sprang]:
   - Robbrecht Handricxen Decker, weduwenaer van Geetjen Janss van Baertwijck, toecomende bruijdegom, met sijne drie kijnderen ende swagers, ter eenre, ende
   - Willemken Bastiaenssen weduwe Willem Handrickss Leenhouwer, toecomende bruijt, geassisteert met Handrick Willemss Leenhouwer, haeren soon, en haeren verdere kinderen ende swagers, ter andere sijde. Zij
   maken hun huwelijkse voorwaarden.
   Extra ondertekent: Jan Eelandts Oeremans en Thuijes Janssen Eerden, Leendert en Embrecht Willemsem Leenhouwer.

   Op huijden desen 19e april 1680 in Sprang compareerde in de sterfhuijs van
   Robbrecht Handrix Decker Willemke Bastiaens lest weduwe van Robbrecht,
   geassisteert met Jan Bastiaensen Wijnen, broeder mitsgaders Arien Robben
   Decker, Janneke Robben Decker ende Tonis Jansen Eridden x Beatrix Robben
   Decker, kinderen van Robbrecht ter anderesijde.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.