Willem Claesz Deventer .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Ghijsbert Willemsz Deventer , † <6-1614 .

   Leerdam, 10-3-1594: Thys DEN HEMEL, burger te Gorcum, verklaart op verzoek v/d Drossaert dat hy s’avonds terug gereden is v/d markt van Overyssel en dat hij door het Hoogeind van Middelcoop gaande werd gemolesteerd door Gys DEVENTER die riep: "paardedief".

   Leerdam, 26-1-1608: Ghysbert Willemsz DEVENTER transp. aan zijn broer Adriaen Willemsz DEVENTER 1m op HOWK gemeen met koper, strekk v/d broekgraef tot Cornelis Hey[…??] en Jan Heyndrixsz weeskinderen, bov ZM en ben de vicarie tot Heukelom.

   Leerdam, 16-8-1612: Aert Dircksz VERLAET transp. aan Gysbert Willemsz DEVENTER 5m op HMCP, strekk v/h Loosdorpse kilspit t/d middelwetering, bov Willem Aelbertsz cs en ben St Barbara Land binnen LDM.

  x   Maiken Jans Verhups , † <6-1627.
      Dochter van Jan Laurensz Verhups en Geertgen Cornelisdr .
   Zij hadden onmondige kinderen Willem, Jan, Isaack, Jacob, Lijske en Anneke.

   Maiken’s moeder is Geeriken Cornelisdr. za.

   Ghijsbert Willemsz. Deventer, won. Leerdam, tr. Mariken Jansdr. Verhups. Zij tr. 2e Cornelis Hermensz.

   Leerdam, 14-5-1614:
   Cornelis Jansen VERHUPS, Geerit Jansen VERHUPS, Jan Jansen VERHUPS en Mariken Jans VERHUPSdr geassisteerd met haar gekozen voogd Claes Willemsen DEVENTER, zo voor haar zelf als van wege haar onm kinderen verwekt door haar man Gijsbert Willemsen za, al te samen kinderen en oversulcx erfgenamen van hun moeder Geeriken Cornelisdr za.
   Deling van wat hun moeder achtergelaten heeft.
   Maiken VERHUPS Jansd X Gijsbert Willemsen DEVENTER za: een vogelkooi met een stuk land daarachter, groot tesamen 8h op Leusdorp, strekk van Herberen Floren en de halve dwarssloot van Cornelis Jansen VERHUPS, bov haar broers Geerit en Jan Jansen VERHUPS en ben haar broer Geerit Jansen VERHUPS; nog 7h in het huisweer van Jan Jansen VERHUPS, strekk v/d halve dwarssloot van Geerit en Jan Jansen VERHUPS t/d halve dwarssloot van haar zelfde broers, bov Jacob DIERHOUT en ben Herberen Floren en Cornelis Jansen VERHUPS.

   Rond 1615 wordt ook nog de erfenis van Cornelis Jansz. Verhups verdeeld. Daarbij verkregen Geerit Jansz en Jan Jansz VERHUPS en Maijken Jansd VERHUPS: huis en hofstad groot 2½m1½h op
   Leusdorp, strekk v/d Meijntse kil spit t/d halve dwarssloot van Claes Willemsz, bov de kerk van Leerdam en ben Peter Dierckz en Gijsbert Coenen; nog 2½m op Leusdorp onverdeeld met Herberen Floren, strekk v/d Meijntse kilspit tot Maeijken Jansd en haar kinderen, bov Geerit Jansz VERHUPS met zijn broer Jan Jansz en ben voorn Geerit Jansz; nog de helft van 2m op Leusdorp onverdeeld met voorn Jan Arissen, strekk van Daem Claesen tot voorn Jan Arissen, bov de wde van Cornelis Claesz DIERHOUT en ben Jacob DIERHOUT.

   Leerdam, 17-9-1623:
   Willem Gijsen en Jan Gijsen voorhunzelf en Claes Willemss DEVENTER en Gerrit Jansen VERHUPS als omen en voogden met de voorn Willem en Jan Gijsen zich sterk makende voor hun broers en zusters Isaack, Jacob, Lijske en Anneke Gijsen, zijnde nagelaten kinderen van Gijsbert
   Willemss DEVENTER za X Maijke Jans en verkl schuldig te zijn aan Griettien Melsen 250 gld met als onderpand de helft van 2½m1½h op Loosdorp onverdeeld met Gerrit Jansen VERHUPS, bov de kerk van LDM en ben Peter Dircxs c.s.

   Leerdam, 5-5-1627:
   Jan Gijsberssen en Isaack Gijsberssen voorhunzelf en Gerit Janss VERHUPS en Claes Willemss DEVENTER, als bloedvoogden van de onm Lijsbet en Jacob Gijsberssen, Franck Claessen X Anneke Gijsbers, allen kinderen van Gijsbert Willemss za. X Maijke Jans za., deling van de ouderlijke goederen als volgt:
   - Jan en Jacob Gijsberssen: de helft van 2½m1½h op Loosdorp gemeen met Gerit Janss VERHUPS, bov de kerk te LDM en ben de weeskinderen van Gijsbert Coenen en Herberen Janss; nog een vogelkoij op Loosdorp groot 5½h, bov Gerit en Jan Janss VERHUPS en ben Gerrit Janss VERHUPS; nog 7½h op Hoog Middelcoop, bov Franck Claessen en ben Lijsbet en Isaack Gijsbersse,
   - Isaack en Lijsbeth Gijsberssen: een huis en hofstad groot 4m1h op Hoog Middelcoop, bov Hees Adriaens en ben Zijne Hoogheid,
   - Franck Claessen: 7½h op Hoog Middelcoop, bov Jacob Berndtss en ben Franck Claessen.

  6 kinderen


 2. Anna Willems , † <1603 .

   Leerdam, 8-12-1602:
   Frans Thonisz X Anna Willemsd. za., te eenre, en
   - Claes DEVENTER, Ghysbert Willemsz DEVENTER, Adriaen Willemsz HERTOCH en Steven Cornelisz van Scherluijnen als voogd en toesiender v/d weeskinderen van Jan Henricxsz za. X Marike
   Willemsdr, gesamenlijke erfgenamen v/d voorn Anna Willemsd, te ander. Deling v/d erfenis en wel als volgt:
   - Frans Theunisz: hofstede groot 2m waarop hij nu woont op MKP; nog 5m op MKP gecocht (of geerfd?) van Frans Jansz; nog de helft van 5m1h op Groot Oosterwijk; nog de helft van 2m op Cleijn Oosterwijk,
   - Claes Willemsz DEVENTER: 2½m op MKP naast het kerkweer waarop Willem Aalbertsz woont. Hij moet aan zijn broers Ghysbert en Adriaen Willemsz 40 kg uitreiken,
   - Ghysbert Willemsz DEVENTER en Adriaen Willemsz HERTOCH: 3m op MKP genaamd “de Hoeffcamp”; 2m op Cleyn Oosterwijk genaamd “de Brouckgraefscamp”,
   - Steven Cornelisz voor de voorn weeskinderen: 2½m min ¼ h op Groot Oosterwijk; nog 1m op Clein Oosterwijk a/d achterdijk en beide gemeen met de voorn Frans Theunisz; de boedel en bezit worden
   verloot.

  x   Frans Thonisz (Frans Theunisz) .


 3. Marike Willemsdr , † <1603 .

   Leerdam, 14-6-1623: Henrick Jansen voorhemzelf en Claes Willemss DEVENTER als oom en voogd van Aentien Jans en Franck Cornelisse VAN DIEMEN X Maijke Jans za en tr aan Maijke Willems X Jacob Ariense za 1m op Hoog Oosterwijk, bov Zijne Majesteit en ben ’t Capittel te Heukelum, strekk van Frans Adriaensen t/d dwarssloot v/d erfgenamen van Cornelis Arienssen za.

  x   Jan Hendricxsz , † <1603.
   Zij hadden weeskinderen.

   Leerdam, 8-12-1602:
   Frans Thonisz X Anna Willemsd. za., te eenre, en
   - Claes DEVENTER, Ghysbert Willemsz DEVENTER, Adriaen Willemsz HERTOCH en Steven Cornelisz van Scherluijnen als voogd en toesiender v/d weeskinderen van Jan Henricxsz za. X Marike
   Willemsdr, gesamenlijke erfgenamen v/d voorn Anna Willemsd, te ander. Deling v/d erfenis en wel als volgt:
   - Frans Theunisz: hofstede groot 2m waarop hij nu woont op MKP; nog 5m op MKP gecocht (of geerfd?) van Frans Jansz; nog de helft van 5m1h op Groot Oosterwijk; nog de helft van 2m op Cleijn Oosterwijk,
   - Claes Willemsz DEVENTER: 2½m op MKP naast het kerkweer waarop Willem Aalbertsz woont. Hij moet aan zijn broers Ghysbert en Adriaen Willemsz 40 kg uitreiken,
   - Ghysbert Willemsz DEVENTER en Adriaen Willemsz HERTOCH: 3m op MKP genaamd “de Hoeffcamp”; 2m op Cleyn Oosterwijk genaamd “de Brouckgraefscamp”,
   - Steven Cornelisz voor de voorn weeskinderen: 2½m min ¼ h op Groot Oosterwijk; nog 1m op Clein Oosterwijk a/d achterdijk en beide gemeen met de voorn Frans Theunisz; de boedel en bezit worden
   verloot.

   Leerdam, 6-2-1603: De broers Claes, Ghysbert en Adriaen Willemsz DEVENTER voorhunzelf en voor de weeskinderen van Jan Henricxsz za X Maryken Willemsdr verkl schuldig te zijn aan Herberen Fleuren 132 kg
   vanwege geleend geld.

   Gorkum, 19-3-1715: Mr Gijsbert VAN NESSE als vgd v/d nagelaten kinderen van Mr Peter BICKER eist van Jan Henricxs in Schelluinen als mede-erfgenaam nom ux van Willem Claess DEVENTER voor de opdracht van een erf in Middelcoop.

  x   Jacob Ariense , † <7-1623.

  3 kinderen


 4. Adriaen Willemsz (Arien Willemsz) Deventer , † <1633 .
   Overl. vóór okt. 1632

   Arien Willemsz. Deventer (ook den Hertoch),
   tr. le Neelcken Geerlofsdr.;
   tr. 2e Anna Cornelisdr. (de Weert).

   Leerdam, 6-2-1603: De broers Claes, Ghysbert en Adriaen Willemsz DEVENTER voorhunzelf en voor de weeskinderen van Jan Henricxsz za X Maryken Willemsdr verkl schuldig te zijn aan Herberen Fleuren 132 kg
   vanwege geleend geld.

   Leerdam, 2-11-1611: Arien Willemsz DEVENTER transp. aan Cornelis Jansz VERHUPS 2m op HOWK, strekk v/d broekgraeff t/d weeskinderen van Jan Hendricxsz, bov de Gen Heere en ben St Victors Vicarije, te weren met zijn huis a/d Leerdamse Diefdijk, bov Aert Aertsz en ben Jan Dircxsz, strekk v/d Nieuw Schaikse dwarssloot t/d Gheerwetering toe.

   In zaak tussen Hugo VAN DER VELDEN nom. off., eiser, te eenre, versus Arie Willemsen DEVENTER en Cornelis Thonissen als waarsluiden v/d Geeren, te andere, wijzen schepenen goede mannen aan op 13-5-1614 in Leerdam.

  x <1595   Neelcken Geerlofs , * ±1570 .
   Neelcken Geerlofsdr. is de 1e vrouw van Arien Willemsz Deventer, ook Den Hertoch.
   Geschat geboorte jaar.

   Arien Willemsz. den Hertoch en Neelcken Geerlofsdr. zijn de ouders van Geerlof Arijensz. den Hertog, geb. 1590, won. Schoonrewoerd aan de Diefdijk.

   Op. 9-4-1572 koopt ’Toenken Gerloff Claessen weduwe met Gerit Evertsen haeren broeder,
   haeren gecoren voocht in desen, Aert Dircksen als voocht in desen van Claes Geerloffsen ende Aelken Geerloffsdr.’ aan Geertgen de weduwe van Jan Cornelissen een ’huijs hoff ende erfft sulcx dat gelegen is aen den Leerdamschen diefdijck boven Jan van Delffs erff aff ende beneden cum suis Floris Roeloffsen erve, streckende vanden Geersloot aff, tot Gielis Roeloffsen ende Aeffken Jan Cornelissen toe.’
   De genoemde Aert Dircxsen was toen al gehuwd met Neelken Geerloffsdr. Het is Aeltgen Geerloffsdr. (de zus van Neelken), die bijna 47 jaar later, op 29-1-1629 en 9-7-1629, het familieverband bevestigt.
   De kinderen van Neelken (te weten Geerloff Ariaensen, Willem Ottensen en Jan Ariaensen) zijn dan ’allen tesamen erfgenamen van hun meue zaliger Aeltge Gerloffs.’ Deze Aeltgen Geerloffsdr. was gehuwd met Willem Dircxsen, die overleden is voor 3-3-1606. Ze woonden toen te Leerbroek.
   Hieruit blijkt, eveneens als uit latere akten, dat Arien drie kinderen bij Neelken Geerlofs had:
   1. Geerlof Adriaens Hartigh,
   2. Maeycken Adriaensdr. Hartigh, gehuwd met Willem Ottens de Leeuw,
   3. Willemken Ariensdr. Hartigh, gehuwd met Jan Ariens.
   Volgens een akte van 11-4-1635 is Geerlof 45 jaar oud.

  x <1621   Anneken Cornelis Jans (Anneken Cornelis) (de Weert) .
      Dochter van Cornelis Jansz de Weert en Deliaentcken Jans .
   Kinderen: Willemke, Willem, Cornelis, Neeltien en Deliaantie.

   Anneken Cornelis had een broer Jan Corneliss. en een zus Marijcken Cornelisd.


   Everdingen, 20-5-1620:
   - Johan Christiaensz substituut richter, Aert Ghijsbertsz DE KEIJSER, Cornelis Pellen en Wigger Hubertsz schepenen.
   - Jan Cornelisz DE WEERDT X Marijcken Cornelisd (wettig geboorte) en
   - Adriaen Willemsz DEVENTER X Anneken Cornelisd (wettig geboorte) en
   overzulks gezamenljke erfgenamen van hun vader en schoonvader Cornelis Jansz, renuncieren hun erfenis tbv hun aangehuwde stiefmoeder Marijken, Cornelis Jansz wde.

   Leerdam, 27-9-1632:
   Anneke Cornelis X Arien Willemss DEVENTER za. voor haar zelf en voor hun onm. kinderen Willem, Cornelis, Neeltien en Deliaantie Ariens DEVENTER, geassisteerd met haar broer Jan Corneliss, en Willem Otten DE LEU X Maijke Ariens, Jan Arienss X Willemke Ariens tr aan Geerlof Ariensen de helft van 2m in de Geeren, bov Thonis Thonisse COOL en ben. de voorn. weduwe met haar kinderen.

  7 kinderen


 5. ??? Jenneke Willems .

   Leerdam, 5-10-1587:
   Jan Willemss Backer (ziek) X Jenneke Willemsdr. wijst als voogden aan: Claes Willemss DEVENTER, Claes Corneliss, Gobel Thoniss en Davit Willems.

   Leerdam, 6-5-1588:
   Jan Claess van Heukelum, als gemachtigde van Jan Willemss Backer, als oom en voogd van de kinderen van zijn broer Claes Willemss, en Claes Willemss DEVENTER, als naaste bloedverwant van moederszijde v/d voorn kinderen, machtigt Henrick VAN VEEN Berntss, etc.

  x   Jan Willemsz Backer .

   Jan Willemss Backer had een broer Claes Willemss. Backer, die wsl. was gehuwd met Grietge Francken, een nichtje van Cornelis Hagen Adriaenss. Claes Willemss. Backer had 2 voorkinderen verwekt bij Marike Willemsdr. wiens voogd hun oom Jan Willemss. was begin 1587.

   Leerdam, 19-2-1587: Zaak tussen Claes Willemss DEVENTER als naeste vrund en bloetvoogt v/d onm weeskinderen van Claes Willemss Backer versus Margrita Franckendr.

   Leerdam, 17-3-1587:
   Claes Willemss DEVENTER, als naaste vrund en bloedverwant van de weeskinderen van Claes
   Willemss Backer za. X Marike Willemsdr., machtigt Jan Claess van Heukelum om te procederen.


 6. Claes Willemsz Deventer , * ±1552 , † <3-1631 .

  x   Adriana Joosten , † <3-1631.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.