Willem Teunisse van Diemen , * ±1668 , † Loon op Zand 22-6-1724 (opgehangen).
Zoon van ? .


x ±1698
    Geertruij Hendrickse de Haan , * ±1673 , † Loon op Zand 22-6-1724 (opgehangen).

RECHTSBOVEN: Het kasteel van Loon, waar Willem van Diemen gevangen zat.

Kinderen:
 1. Anthonij (Teunis Willemse) van Dieme , * 1699 , ~Loon (NB) 8-11-1699 , † <4-1757 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 25-1-1722   Geertrui (Geerike Anthonisse) Vermeer , * 1696 , ~’s-Grevelduin-Capelle 21-10-1696 , † >3-1757.

  11 kinderen


 2. Mari Willems van Diemen , *Loon op Zand 1701 , ~Loon op Zand 28-10-1701 .

  x ? Loon op Zand 8-2-1722   Anthoni Swart , * 1695 , ~’s-Grevelduin-Capelle 21-8-1695 , † Loon op Zand 30-12-1733.
      Zoon van Jan Antonisse Swart en Huibertje Chiele de Haan .
   Otr. op 24-1-1722 in Loon op Zand.
   Anthoni Swart, j.m., en Mari van Dieme, j.d., beiden van Loon op Zand.
   Overleden als huisvader, die kinderen na liet. Overlijdensdatum is níet zeker.
   Antony Swart, zoon van Jan Antonisse Swart en Huybertje Micchielsse de Haen.

   Anthonij Janse Swart had een zoon Jan, die op 2-12-1747 als meerderjarig werd vermeld, en nog 4 jongere kinderen.
   Deze Jan Anthonijse Swart werd samen met Gerrit de Rooij, schepen, aangesteld als voogd en deelvoogd over de 4 minderjarige kinderen van Anthonij Swart. De kinderen waren mede-erfgenaam van hun grootmoeder Huijbertie de Haan, wed. van Jan Anthonijs Swart, overleden te Loon op Zand.

  4 kinderen


 3. Hendrik van Diemen , *Loon op Zand 1704 , ~Loon op Zand 7-8-1704 , [] Waspik ±26-4-1756.
   Wspik, 26-4-1756: ’t Lijk van Hendrik van Diemen ... prodeo.

   In aug. 1759 was sprake van een belending aan de erfgenamen van Hendrik van Diemen en in 1760 een belending aan "erve weeskint Hendrik van Diemen".

   Voor zijn huwelijk met Catholijna de Leeu in 1733 woonde Hendrik van Diemen in Capelle.

   Aang. van begraven van een kind van Hendrik van Dieme op zowel 8-2-1743 als 23-9-1743 als 24-12-1743 in Waspik.

   Aanneming door Hendrik van Diemen:
   Op huijden den 8e april 1746 compareerde voor ons schout en schepenen van Sgrevelduijn Grootwaspick en 11½ Hoeve ondergenoemt, Hendrik van Diemen, weduwenaar van Caatje de Leeuw ter eenre, ende Pieter van Waspick als aangestelden voogt vande onmondige weeskinderen vande voornoemde Caatje de Leeuw in huwelijk verweckt bij den bovengenoemde Hendrik van Diemen met namen Theuntje out ontrent dertien jaren en Willemken out ontrent 7 a 8 jaren, ter andere seijde,
   ende sijn de voornoemde comparantenin hare voornoemde qualiteijt (met consent en ten overstaan van schout en schepenen alhier als oppervoogden) na alles overwogen en den staat en inventaris des boedels wel oversien en overwogen te hebben met den anderen veraccordeert en verdragen in voegen en manieren als volgt, te weten: dat den voorschreven eersten comparant in vollen eijgendom sal hebben en blijven besitten en behouden alle de vaste goederen soo roerende als onroerende haaff ende imboel gelt gout zilver gemunt en ongemunt actien en crediten soo active als passive egeene van dien uijtgesondert die hij met de voornoemde sijne overledene huijsvrouwe heeft in gemeijnschap en eijgendom besetengehadt en nog besittende is omme met alle deselve bij den eersten comparant te mogen werden gedaan en gehandelt als ijmant met sijn vrij eijgendgoet vermag te doen sonder bekroon off tegenseggen van imant onder dese speciale conditie nogtans dat den eersten comparant gehouden en verbonden blijft de voornoemde weeskinderen op te voeden ende te alimentenren in cost en drank als cleedinge en reedinge soo wel siek als gesont egeenen tijt van perijkel uijtgesondert deselve wel te laten leeren (leesen) en schrijven, voorts deselve te laten leeren stoppen en naijen en een goet en eerlijk hantwerk. Waar toe deselve naar den stta des boedels best bequaam sullen bevonden worden, en dat tot hare mondigen dagen huwelijk off anderen geapprobeerden state toe, als wanneer den eersten comparant daar en boven sal gehouden sijn aan ider vande voornoemde kinderen uij te reijken en te voldoen eene somme van van twee guldens tien stuijvers en aan haar te samen nog twee goude clockjes aan de ooren gekomen van haar moeder eens sonder meer en sulcx in volle voldoeninge van hare moederlijcke goederen ofte legitime portie.
   Tot naarkominge en prestatie van alle t geene voorschreven staat verclaarde sij comparanten gesamentlijk en ider in het bijsonder te verbinden en ten onderpant te stellen hare persoonen en goederen present en toecomende egeene exempt deselve stellende onder onder verbant en bedwank als naar regten.
   Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan Zeijlmans, schout, Huijbert Coninx en Dirk van Dusseldorp, schepenen in Grootwaspik.

   Gerrit van Diemen wordt op 12-5-1756 in Groot-Waspik genoemd als vooght van het kint van Hendrik van Diemen bij Caatje de Leeuw.

  c ?? 1726   Megchel Vos .

   Op 16-3-172 in ’s-Grevelduin-Capelle werd Hendrien Vos gedoopt als onecht kind van Megchel Vos, die Hendrik van Diemen opgaf als vader.

  x   Catholijna (Caatje) de Leeuw , *Waspik ±1702 , ~Waspik 18-2-1703 , † Waspik ±11-9-1745.
      Dochter van Jan Jansen de Leeuw en Theuntje Wouters Verstegen .
   Otr. op 11-5-1733 in Waspik.
   Hendrik van Diemen, j.m. van Loon op Zand, won. te Capelle, en Catholijna de Leeu, j.d., geb. en won. te Waspik.

   Reeds op 15-2-1733 in Waspik had Caatje de Leeuw een onecht kind laten dopen genaamd Teuntje.
   Waspik, 11-9-1745: verclaart hem Hendrick van Diemen wegens ’t overlijden van sijn vrou aen te geven .... Prodeo.

   Waspik, 15-2-1733: "is hier gedoopt het bastaardkind van Caatje de Leeuw, het geen sij zelfs aan den doop gepresenteert heeft; het kindt is genaamd Teuntje".

   Waspik, 11-8-1733: Catholijna de Leeu, j.d. alhier geboortig & woonagtig, haar sullende begeve inden huwelijken staat met Hendrik van Diemen, j.m. van Loon op Sant, laastgewoont hebbende tot Cappel om ’s lants regt te voldoen aan te gev& onder t classis .... pro deo.

   Pieter van Waspick wordt op 8-4-1746 in Groot-Waspik genoemd als vooght van de kinderen van Hendrik van Diemen bij Caatje de Leeuw za.

  x   Jennike (de) Vos , *Waspik 1704 , ~Waspik 10-2-1704 , † >10-1767.
      Dochter van Jan Vos (?) en Anneke Adriaens Mandemaker (?).
   Otr. op 27-9-1754 in Waspik.
   Hendrik van Dieme, wedr. van Catharina, geb. te Loon op Zand, en Jennike de Vos, bejaarde dochter, geb. en beide won. te Waspik. Dit huwelijk heeft maar kort geduurd.
   Wsl. op 10-2-1704 in Waspik gedoopt als dochter van Jan Vos en Anneke Adriaens Mandemaker. Bij haar huwelijk in 1754 was zij "bejaarde dochter" en er zijn geen kinderen bekend uit dat huwelijk.

   Jenneke Vos liet op 21-12-1727 in Waspik een onecht kind dopen genaamd Johannes. Zij hield het kind zelf ten doop.

   Jenneke Vos liet op 10-9-1730 in Waspik een onecht kind dopen genaamd Peter. Zij heeft het kind zelf ten doop gepresenteerd.

   Jenneke Vos was op 13-2-1735 in Waspik getuige bij de doop van Johanna, dochter van Huijben Vos en Dingena Swarts. Die Jenneke Vos was ook getuige bij de doop van hun dochter Maria op 21-9-1738 in Waspik.

   Jenneke de Vos, wed. van Hendrick van Diemen, was op 4-9-1759 in Waspik getuige bij de doop van Johanna, dochter van Pieter Boezere en Maria Swart.

   Jennike trad op als getuige bij de doop van Johanna Huijberts Vos , de doop van Maria Huijberts Vos , de doop van Johanna Pieters Boeser , de doop van Jenneke Pieters Boeser , de doop van Huibert Pieters Boeser .

  5 kinderen


 4. Gerrit Willems van Diemen , * ±1706 , ~Loon op Zand 30-1-1707 .

   Gerrit van Diemen wordt op 12-5-1756 in Groot-Waspik genoemd als vooght van het kint van Hendrik van Diemen bij Caatje de Leeuw.

  x Made 28-10-1731   Lijdia Leenderts (Leeda Leendertse) van de Made , *Made ±1705 .
   Kinderen van Gerrit en Leena: Geertruij, Anneke, Leendert, Anna, Willemina (2x), Willem en Johanna.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.