Geertruijt (Truijtgen Maertens) Dolck , *Capelle (NB) ±1610 , † Capelle (NB) 8-8-1659.
Dochter van Maerten Adriaensz (Meerten Arienssen) Dolck en Catelijn Janse (Lijntken Jans) .
Truijtgen Maertens trad op als getuige bij de doop van Corstiaen Jans Mutsaert , de doop van Janneken Jans Mutsaert .


x ’s-Grevelduin-Capelle 4-5-1631 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 11-4-1631)
    Jan Geerrits de Looper , *Capelle (NB) ±1605 , † Capelle (NB) 1655.
Kinderen:
 1. Gerrit de Looper , * 1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-9-1632 .
   Doopgetuigen zijn NN. Maertens en Jan Jans de Jonge.


 2. Lijsbet Janssen (Lijsken Jans) (de Looper) , * ±1633 , ~Capelle (NB) 5-2-1634 .
  Get. bij de doop: Maijcken Maertens Dolck (?) .
   Doopget. Maijcken Maertensdr.

   Erffdeelinge voor Recht aen Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel
   aengebracht bij Jan Eelen Nieuwenhuijsen ende Arien Meertens Dolck in houwelijck
   hebbende Marie Eelen Nieuwenhuijsen, ende dat vande Erffgoederen achtergelaeten bij henne ouders, Eelant Nieuwenhuijsen ende Lijsbet Janssen Looper, soo ende gelijck als volgende is:
   - Inden eersten soo is bij blindt Lodt te deele gevallen Jan Eelen Nieuwenhuijsen, eerstelijck een binnen dijckse delle gelegen ten ooste vande Nieuwvaert, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaer gelegen is, belent suijden Jan Jacobsen Paens [..], streckende vander halver Nieuwvaert aff [..].
   - Item daer tegen is bij blindt Lodt te deel gevallen, Arien Meertens Dolck nomine uxoris, eerstelijck het huijs en erve aengelegen, gestaen ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaert, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als ’t selve aldaer gelegen is [..] streckende vander halver Nieuwvaert aff oostwaerts [..] met noch een streepken lant genaemt het Heijcken, groot vijffentseventigh roeden [..].
   - Item alnoch eenen halven mergen moergronden, gelegen opde Santschel teijnde de
   Nieuwvaert, belent noorden Peter Adriaensen de Jonge , Zuijden Hendrick de Roij,
   streckende vander halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot den Geer toe.
   - Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste vandeNieuwvaert, groot ontrent drie hondt en t’seventigh roeden [..], streckende vander halver Nieuwvaert aff westwaerts op totten Quekelsloot toe.
   - De verdere moeren en gronden blijve int gemeen.
   Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naer den rechte
   vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haer ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne bedeelde parceel off parceelen te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren rechte, die met recht daer uijt sijn gaende.
   Aldus gepasseert ten overstaen van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 8e Meert 1697.

  x Capelle (NB) 9-2-1659   Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen .
      Zoon van Thonis Woutersz van den Nieuwenhuijsen en Geriken Elandts (Gerritgen Eelen) Oerlemans .
   Otr. op 17-1-1659 in Capelle (NB).
   Hij was j.m. van de Vrijhoeven, zij was. j.d. van de Nieuwe vaart.

   Hun erfenis wordt in 1697 verdeeld tussen hun zoon Jan en hun dochter Marie en haar 2e echtgenoot, dus zoon Peter zal jong gestorven zijn.

   Compareerde voor ons Schout ende Heemraden voorschreven, Elant Antonisse van Nieuwenhuijsen nomine uxoris Jacob van Nieuwenhuijse nomine uxoeis Arien Janssen de Looper voor soo veel haer aen gaende sijn, swagers ende kinderen vande voorschreven Truijcken Meerten, wed: za: Jan Geritsen de Looper, de welcke verclaere te approberen ende ratificeren soo danige erffdeelinge bij Hare voorschreven moeder ende Comparante voor ons Schout ende Heemraden voornoempt, opten 27e April 1686 hier voor hebben gepasseert, omme naer doode ende overlijde ten hare voorschreven moeder, daer tegens te doen, soo directelijk ofte indirectelijck, maer ider met 1 hare te vrede sijn. Actum in presentie overstaen van Adriaen Timmers, Johan Knaep, Corst Zeeuw, Govert Cleijtenaer,
   Heemraden. Actum desen lesten April 1686 [in Capelle].

   Pieter Janses, schepen tot Breda, machtigt Arnout Cuijpers om aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen grond te verkopen te ’s Gravenmoer op 14-6-1680.

   Capelle, 8-12-1681: Arnout Cuijpers verkoopt aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen, Jacob van Nieuwenhuijsen, Pieter Otterdijck en Andreas Melligers [?] x Teungen Jans van Gorcum, als voogd van zijn vrouws kinderen.

  3 kinderen


 3. Wilmken Jans (de) Looper , * 1639 , ~’s-Grevelduin-Capelle 13-3-1639 .

  x Capelle (NB) 30-3-1671   Jan Fassen (van Bavel) , † 1671.
   Otr. op 27-2-1671 in Capelle (NB).
   Jan Fasen, j.m., en Willemken Jans, j.d., beiden van Capelle.
   Overleden tussen 30-3-1671 en 26-12-1671. Jan was reeds overleden bij de doop van zijn dochter Janneken.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1674   Jacob Teunisse van den Nieuwenhuijsen , † ’s-Grevelduin-Capelle 1699.

  4 kinderen


 4. Peeterken Jans de Looper , * 1641 , ~Capelle (NB) 24-11-1641 .
  Get. bij de doop: Maijcken Maertens Dolck .
   Doopget. Maijcken Maertensdr.


 5. Geriken Jans (de) Looper , * ±1642 , ~’s-Grevelduin-Capelle 18-1-1643 , † ±1669 .
  Get. bij de doop: Maijcken Maertens Dolck (?) .
   Vóór 1670 overleden, dus ca. 1669, want in 1668 is zij getrouwd.
   Doopgetuige: Maijcken Maertens, waarschijnlijk een zus van haar moeder.

   Als 25-jarige is Geeritie gehuwd te ’s-Grevelduin-Capelle op 5-2-1668 met Cornelis Jans Abberdaan, gedoopt te Leur op 22 sep 1641, zoon van Jan Corneliszn Abberdaan en Addriaentien Cornelisdr. Ondertrouw op 19-1-1668 te ’s-Grevelduin-Capelle. Gehuwd als JM en JD. Wonende "op de nieuvaart".

   Op 15-3-1670 compareerde Cornelis Janssen Abberdaen, schipper, weduwenaer van Gerijken Jans Looper ende heeft aengenomen van Meerten Janssen Looper als voocht ende Seger Cleessen de Graeff als toesiender sijn kint, Jan, bij Gerijken.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 5-2-1668   Cornelis Jans Abberdaan , * 1641 , ~Leur (NB) 22-9-1641 .

   Op 7-1-1695 was sprake van "het weeskint van Za: Geriken Jans de Looper, verweckt aen Cornelis Janssen Aberdaen" en "Adriaen Jansse de Looper in qualiteijt als voocht, vant het
   voornoemde weeskint".
   Op heden den 2e Febr. 1708 Compareerde Jan Abberdaen den welcke bekende van dese voorschreven uijtrijckinge van vijffentwintig gl, met alle den verloopen intrest voldaen en betaelt te wesen, door Peeter Timmers.

  1 kinderen


 6. Meerten Jansen Gerits Looper , * 1645 , ~Capelle (NB) 11-5-1645 , † ±1673 .
   Staet ende inventaris overgelevert bij Lijntgen Arienssen weduwe Meerten Janssen de Looper van alle goederen die Meerten heeft naergelaten, opgemaakt op 31-3-1674 in Capelle.
   Doopget. Lijntgen, huisvrouw van Stoffel Crijnen.

   Meerten Jansen Gerits Looper.

   In Capelle compareerden voor Schout ende Heemraden der Ambachts Heerlijckheijt van Schrevelduijn Cappel, hier onder genomineert, de eerbare Truijken Mertens Wed: Za: Jan Geritsse de Looper, woonende alhier binnen Cappelop de Nieuvaart, de welcke verclare bij forma van cavelinge bij hare levende lijven te hebben verdeelt alle hare erffelijcke goederen, soo die voornoemde Truijcken Meertens Jegen woordigh besittende is, omme naer doode ende overlijden vande gemelte Comparante, bij Hare kinderen ende kints kinderen in volcomen eijgendom te werden aen geveert, ende is de voorschreven Cavelinge off deelinge, op de Conditie als haer naer van post tot post staet geexpresseert.
   Haar erfenis wordt verdeeld tussen:
   - Eelant Antonisse van Nieuwhuijsen, in huwelijck hebbende Lijsken Jans de Looper, naer doode ende overlijde vande voornoemde Truijcken Meertens;
   - Arien Jansse de Looper;
   - Za: Geriken Jans de Looper verweckt aen Cornelis Janssen Aberdaen met Adriaen Jansse de Looper in qualiteijt als voocht, vant het voornoemde weeskint;
   - sal Jenneken Jans de Looper voor Hare portie genieten ende profiteren
   naer doode ende overlijde van Hare voorschreven moeder, een geert hoij ofte weijlant;
   - Jacob Antonisse van Nieuwenhuijsen in Huijweleijck hebbende Willemke Jans de Looper;
   - de weeskinderen van Za: Merten Jansse de Looper verweckt aen Leijntgen Ariensse van Tilborg met Adriaen Jansse de Looper, als voocht vant voornoemde weeskint.

  x Capelle (NB) 2-2-1670   Catalijn (Leijntgen Arienssen) van Tilborgh , * ±1644 , ~Capelle (NB) 1-2-1645 , † <1711.
      Dochter van Adriaen Wouters (Arien Wouterssen) (van Tilborgh) en Toniske Cornelisse Seeu .
   Otr. op 18-1-1670 in Capelle (NB).
   Marten Jansse Looper, j.m., en Catelijn Ariens, j.d., beiden van Cap. Kinderen: Geerike en Cathalijn.

   Catalijn/Lijntje Ariens van Tilborg was een dochter van Arin Wouters van Tilborg en Theunisken Cornelisse de Zeeuw.

   Op 31-3-1674 compareerde Lijntgen Arienssen weduwe Meerten Janssen de Looper geassisteert met Arien Wouterssen, vader ende voocht, ende heeft aengenomen van Arien Janssen Looper, oom ende voocht, haer twee kinderen, Catelijnten ende Geericken, bij Meerten.

   In april 1686 was sprake van "weeskinderen soo van Za: Merten Jansse de Looper, verweckt aen Leijntgen Arienssen van Tilborgh".

   Capelle, desen 15e Meij 1711: "Erffdeelinge van alsulke erffgoederen als Jan Jacobsen Paans onder sijne kinderen en vrouwe voorkinderen, met name Jacob en Arien Jansen Paans, Peter Gijben getrouwt met Geerken Meertens Looper, ende Arien Jansen van Pas getrouwt met Catelijn Meertensen Looper, daar moeder van was Lijntjen van Tilborg, den voorsr Jan Jacobsen Paans sijne gewesene huisvrouwe heeft verdeelt en geloot, de voorsr sijne kinderen en vrouwe voorkijnderen hier present sijnde, daar inne Consenterende, ende ider sijn Lot is approberende, omme deselve aan te veerden, naar doode van henne voorsr vader ende stieffvader, wesende ider sijn Lot" in 4 porties verdeeld.

  2 kinderen


 7. Janneken Jans de Looper , * 1648 , ~Capelle (NB) 13-9-1648 .
   Doopget. Lijntgen Hendricxdr.

   Actum den 8e October 1692, ten overstaen van Adriaen Timmers Schout, Jan Cnaep ende M. Backer Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Schrevelduijn Cappel:
   Jenneken Jansen, wed: Jan Peeter Timmers, ende verclaerde bij consent van Hendrik Peetersen Timmers en Arien Jansse Looper, als bloetvooghden van hare kinderen, verweckt in egte staet aenden voornoemde Jan Petersen Timmers, voorts bij consent van Adriaen Timmers Schout alhier als oppervooght onwederroepelijck vercoght, ende dienvolgende bij desen over te geven aen Poulus van Rijnst tot Oosterhout, een poonschuijt met seijlen, anckers, clouwen en toebehoorten op huijden overgelevert, welcken coop ende transporte den voornoemde van Rijnst, mede comparerende is accepterende bij desen, ende dat binne ende voor de somme van seven hondert Car: guldens, belovende hij cooper deselve somme te betalen, te weten drie hondert gulden gereet aende vercooperse, ende de resterende vier hondert gulden aen de Schipstimmerman tot Ouwerschie off die’t reget daer op heeff, welck vier hondert gulden vanden Schipstimmerman moeten betaelt werden in paijen, te weten hondert gulden gereeth ende soo voorts, jaerlijcks hondert gulden tot deselve virthondert gulden aenden timmerman sullen sijn betaelt, daer van den voornoemde Poulus Rijnst haer vercooperse belooft te indenmeren, onder verbant vant voorschreven Schip op
   water recht, belovende sij vercooperse verder tselve getransporteerde schip van alle verdere Calangien ende nacominge te vrijen ende waren onder verbant van haer persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende.

  x Capelle (NB) 26-10-1672   Jan Peters Timmer , * 1659 , ~Capelle (NB) 22-6-1659 , † <1693.
      Zoon van Pieter Henricxz Timmer (?) en Walburchsken Goeijerts (Walburch Goeijerden) (?).
   Otr. op 1-10-1672 in Capelle (NB).
   Jan Peters Timmer, j.m., en Janneken Jans, j.d., beide van en won. Cap.
   Van hun kinderen waren Peeter en Geerit nog in leven op 11-4-1693.
   Tweeling met Neeltjen.

   Staet ende inventaris gedaen maeckenbij de voocht van de kinderen van Jan Timmers za overgelevert bij Janneken Jans Looper, de weduwe, opgemaakt op 11-4-1693 in Capelle. Op die dag compareerde Janneken Jans Looper weduwe Jan Timmers ende heeft aengenomen van Hendrick Timmers als oom ende voocht haer twee kinderen, Peeter ende Geerit, bij Jan.

   In Capelle op 8-10-1692 Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Schrevelduijn Cappel Jenneken Jansen, wed: Jan Peeter Timmers, ende verclaerde bij consent van Hendrik Peetersen Timmers en Arien Jansse Looper als bloetvooghden van hare kinderen, verweckt in egte staet aenden voornoemde Jan Petersen Timmers, voorts bij consent van Adriaen Timmers Schout alhier als oppervooght onwederroepelijck vercoght, ende dienvolgende bij desen over te geven aen Poulus van Rijnst tot Oosterhout, een poonschuijt met seijlen, anckers, clouwen en toebehoorten op huijden overgelevert, welcken coop ende transporte den voornoemde van Rijnst, mede comparerende is accepterende bij desen, ende dat binne ende voor de somme van seven hondert Car: guldens, belovende hij cooper deselve somme te betalen, te weten drie hondert gulden gereet aende vercooperse, ende de resterende vier hondert gulden aen de Schipstimmerman tot Ouwerschie off die’t reget daer op heeff, welck vier hondert gulden vanden Schipstimmerman moeten betaelt werden in paijen, te weten hondert gulden gereeth ende soo voorts, jaerlijcks hondert gulden tot deselve virthondert gulden aenden timmerman sullen sijn betaelt, daer van den voornoemde Poulus Rijnst haer vercooperse belooft te indenmeren, onder verbant vant voorschreven Schip op water recht, belovende sij vercooperse verder tselve getransporteerde schip van alle verdere Calangien ende nacominge te vrijen ende waren onder verbant van haer persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende. Actum den 8e October 1692, ten overstaen van Adriaen Timmers Schout, Jan Cnaep ende M: Backer.

  x Capelle (NB) 6-1-1697   Bastiaan Jansse Mouthaan .
   Otr. op 6-12-1696 in Capelle (NB).
   Bastiaan Jansse Mouthaan, weeduwnaer van Teuntjen Ariensse Pos, woonende tot Kleijn Sundert, en Janneke Janssen Looper, weeduwe van Jan Peeters Timmer, geboortig en woonagtigh alhier, zijn den 6 Decemb. 1696 in ondertrouw aengeteekent, op attestatie van Zundert getrouwt den 6 Jan 1697.
   Elk onder het classis van 3 gld. en ijder een [??] van 3 st.

  10 kinderen


 8. Arien Jansen Gerits (Arien Jansen) Looper , * 1652 , ~’s-Grevelduin-Capelle 21-4-1652 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 25-11-1674   Marie Teunisse (Maijken Teunisse) de Jonge , * 1647 , ~’s-Grevelduin-Capelle 18-8-1647 .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.