Adriaen Arijens Aerden van Dongen .
Zoon van ? .


x Capelle (NB) 26-5-1630 (otr Capelle (NB) 4-5-1630)
    Maeijcken Elandt (Maeijken Eelen) Oerlemans , * ±1608 .
Kinderen:
 1. ? Jacob Arienssen van Dongen , † <1697 .

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Daarbij is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen,
   en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

  x   Stijntjen Cornelisen .
      Dochter van Cornelis Adriaen Denis en Peerken Willemsdr (?).
   Er was op 3-5-1696 sprake van een onmondig weeskind van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, waarover Elant van Dongen vooght was.

   In Capelle op 4-2-1681 compareerde Cornelis Adriaen Denis, grootvader vant kind van Jacob Arienssen van Dongen bij Steijntgen Cornelis, ende heeft het kint aengenomen van Elant Arienssen van Dongen als oom
   ende voocht.


 2. Adriaen Adriaenssen (Arien Arijens) van Dongen , *Vrijhoeve-Capelle 1632 , ~Capelle (NB) 25-4-1632 .
  Get. bij de doop: Neelke Adriaens .
   Doopget. Neeltgen Arijens, huisvrouw van Beijen Eelen.

   Sprang, otr./tr. 14/30 dec. 1668: Adriaen Adriaenssen van Dongen, j.m. uit de Vrh., & Lijnken Geijsbersen, j.d. van Sprang.

  x ? Sprang 30-12-1668   Lijnken Geijsbersen , *Sprang ±1640 , † <1676.
      Dochter van Ghijsbert Peter Baijens (Geijsbert Peter Baijen) (???) en Lijsken Jan Peter Jacops (Lijske Jans) (???).
   Otr. op 14-12-1668 in Sprang.
   Geschat geboortejaar.

   Indien zij vóór 1676 kinderloos is overleden, is het logisch dat zij daarna níet meer bij de erfgenamen van haar ouders wordt genoemd.


 3. Elant Adriaens (Elant Arienssen) van Dongen , *Vrijhoeve-Capelle 1633 , ~Capelle (NB) 25-10-1633 .
  Get. bij de doop: Neelke Adriaens (?) .
   Doopget. Jaepgen jans, de vrouw van Baeijen Eelen en Maerten Roelen.

   Sprang, otr./tr. 11/26 feb. 1668:
   Elandt Arisen van Dongen, j.m. van Vrh., & Theunesken Geisbertsen, j.d. van Spr.

   Sprang, otr./tr. 12/31 maart 1678:
   Eland Ariense van Dongen, wedr. van Teuntjen Gijsberts, en Iudig Ians, j.d., beijde van Sprangh, zijn ondertrouwt den 12 Maert, getrouwt den 31 Maert.

   Sprang, 27-1-1676: Erfdeelinge aengebracht bij Jacob Wouters als vader ende vooght van Janneke Jacobs, sijne dochter bij Peterke Gijsberts sa. ende Anneke Gijsbert, Eelant Adriaense van Dongen mede als vader ende vooght van Adriaen Eelants, sijn kindt bij Teuniske Gijsbertssa, Handrick Anthonisse van Nieuwenhuijsen x Maria Gijsberts, Jan Gijsberts ende Peter Gijsberts, kinderen ende erfgenamen van Gijsbert Peter Baijens ende Lijske Jans.

   In Capelle op 4-2-1681 Compareerde Cornelis Adriaen Denis, grootvader vant kind van Jacob Arienssen van Dongen bij Steijntgen Cornelis, ende heeft het kint aengenomen van Elant Arienssen van Dongen als oom ende voocht.

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Daarbij is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen,
   en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

  x Sprang 26-2-1668   Teuniske Gijsberts (Toniske Gijsberts) ( Verhagen) , *Sprang 1633 , ~Sprang 22-5-1633 , † ±1675.
      Dochter van Ghijsbert Peter Baijens (Geijsbert Peter Baijen) en Lijsken Jan Peter Jacops (Lijske Jans) .
   Otr. op 11-2-1668 in Sprang.
   Elandt Arisen van Dongen, jongeman uit de Vrijhoeven, en Theunesken Geijsbertsen, jongedochter van Sprang, waren de ouders van Adriaen.
   Staet ende inventaris gedaen maken bij Elant Adriaens van
   Dongen weduwenaer van Toniske Gijsberts, opgemaakt in mei 1676 in Sprang.
   22 mei 1633: Thoenesken, dochter van Geijsbert Peter Baijens

   Op huijden desen 23e meij 1676 [in Sprang] compareerde Elant Adriaens van Dongen, weduwenaer van Toniske Gijsberts, ende heeft aengenomen van Jan Gijsberts, oom en bloetvooght, sijn soon Adriaen bij Toniske.

   Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan
   Gijsberts Verhagen als vooght van Adriaen, weeskint van Elant Adriaen van Dongn ende Toniske Gijsberts Verhagen wegens soodanigen ontfangh ende uijtgeef van het kindts moederlijke grootvaders naerlatenschap op 25-2-1684 in Sprang.

   Erfdeelinge aengebracht op 27-1-1676 in Sprang bij Jacob Wouters als vader ende vooght van Janneke Jacobs, sijne dochter bij Peterke Gijsberts sa ende Anneke Gijsbert, Eelant Adriaense van Dongen mede als vader ende vooght van Adriaen Eelants, sijn kindt bij Teuniske Gijsberts sa, Handrick Anthonisse van Nieuwenhuijsen x Maria Gijsberts, Jan Gijsberts ende Peter Gijsberts, kinderen ende erfgenamen van Gijsbert Peter Baijens ende Lijske Jans.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Gijsberts Verhagen als vooght van Adriaen Elants van Dongen soone van Toniske Gijsberts Verhagen za. op 30-3-1697 in Sprang.

  x Sprang 31-3-1678   Judith Jans Faes .
      Dochter van Jan Petersen Faessen en ?
   Otr. op 12-3-1678 in Sprang.
   Eland Ariense van Dongen, weduwnaar van Teunisken Gijsberts, en Judich Jans, jongedochter, beiden van Sprang, zijn de ouders van Mari.

   Elant van Dongen x Judith Janse Faes en Jan Gijsberts x Wouterke Jans Faes, mede namens Cornelis Janse Faes, zijn voldaen op 5-4-1696 in Sprang. Het betrof een schuld van Peter Jacobs Rombouts aan de kinderen van Jan Petersen Fasen.

  2 kinderen


 4. Maerten van Dongen , * 1635 , ~Capelle (NB) 1-7-1635 .

  3 kinderen


 5. Aert van Dongen , * 1639 , ~Capelle (NB) 6-3-1639 .
  Get. bij de doop: Lijske Eelens Oerlemans .
   Doopget. Maijcken Aerts en Lijsken Eelen.


 6. Marij Adriaens van Dongen , * 1644 , ~Capelle (NB) 18-9-1644 .
  Get. bij de doop: Lijske Eelens Oerlemans .
   Doopget. Lijsken Deelen.

   Piter van Baijen, jongeman van Heusden, schrijver onder ritmeester Van Wassenaer, en
   Maria van Dongen, jongedochter van Sprang; ondertrouw: 3 mei 1669 te Heusden; trouw: 19 mei 1669 te Heusden.


 7. Hendrick Ariaens van Dongen , * 1646 , ~Capelle (NB) 10-6-1646 .
  Get. bij de doop: Geriken Elandts (Gerritgen Eelen) Oerlemans .
   Doopget. Neeltgen Arijensdr. en Geeriken Eelen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.