Jan Teunisse van Dongen , *Raamsdonk ±1655 .
Zoon van Teunis van Dongen .


× Capelle (NB) 3-2-1677 (otr Capelle (NB) 4-1-1677)
    Jenneken Paulussen ( Freijsen) , *Capelle (NB) ±1645 , † <1693.    

    Dochter van Poulus Freijss (Pauwels Vreijssen) en Janneken Peeters Feijnenbuijck (?).
× Capelle (NB) 29-3-1693
    Pieternella (Peerken Gerrits) Smits , *Capelle (NB) 1657 , ~Capelle (NB) 2-4-1657 .
Kinderen:
 1. Jenneke Jansen van Dongen .

   Capelle, 25-3-1695: Erffdeelinge voor recht aengebracht, aen Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel, ende sulcx met consent vande selve als opper vooghden van alle weesen binnen Cappel bij Peeter en Arien Pauwelsen, Jan Peetersen Schutter in houwelijck hebbende Lijsbet Pauwelsen, Jan Teunisen van Dongen als vader ende vooght over sijne drie onmondige kinderen met naeme Pauwels, Peeter en Jenneken Jansen van Dongen, verweckt aen Jenneken Pauwels, mitsgaders Peeter Pauwelsen als vooght ende Hendrick Wouters de Weirt als toesiende vooght over Pauwels, Wouter ende Adriaentjen, onmondige kinderen van za: Vreijs Pauwelsen. Ende dat vande Erffelijcke goederen als Jan Pauwelsen metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaeten als volght.

  × <1725   Meerten Lamberde (Merten Lamberts) Reckers .
      Zoon van Lambrecht Freijssen (Lambrecht Freijss) Reckers en Adriaentjen Mertens van Gijsel .

   Merten Lambertse Reckers wordt op 23-1-1703 in Waspik genoemd bij de erfenis van zijn ouders.

   Meerten Lamb Reckers x Janneken Janse van Dongen maakten op 18-10-1724 in Waspik een testament op.

   Waspick, desen 16e maart 1725:
   Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende sijn :
   - Peeter van Dongen,
   - Paulus van Dongen,
   - Meerten Lamberde Reckers als in huwelijk hebbende Janneken Jans van Dongen,
   - Paulus Freijssen Bruijnenbaart,
   - Jan Marcelisse Reckers den Ouden als in huwelijk hebbende Adriaantje Frijssen Bruijnenbaart,
   - Faas Noteboom in huwelijk hebbende Maria Janse Timmermans,
   - Peeter Fijneman in huwelijk hebbende Piternel Timmermans,
   - Joost Teunis Pols als vader en voogt van sijne agt mondige en onmondige kinderen bij hem in huwelijk verwekt aan Maria Joosten Verhagen als sig voor de selve sterkmakende en innestaande en sulcx ten behoeve van voornoemde sijne kinderen.
   Alle erfgenamen abintestato van Arien Paulusse Bruijnenbaart, ter eenre, ende
   - Freijs Janse Reckers voor sijn selven ende innestaande voor sijn suster Piternel Janse Reckers,
   - Lambert Bogaarts voorsijn selven ende als innestaande voor Jan Boumans in huwelijk hebbende Sijken Bogaarts ende nog
   - Freijs Janse Reckers als sigh sterkmakende ende innestaande voor Dingena Faro weduwe van Cornelis Moetsen ende voor Peeter, Arien ende Jan van Breemen.
   Ende indie qualiteijt alle erfgenamen abintestato van Heijltje Mattheeus weduwe van Arien Paulussen Bruijnenbaart ter andere sijde.
   Ende dat van alle de vaste goederen en effecten bij den voornoemde Arien Paulussen Bruijnenbaart en Heijltje Matheeuse te samen gepossideert ende beseten hebben en bij haar metten doot ontruijmt ende naargelaten sijn.


 2. Paulus Jansse (Pauwels Jansen) van Dongen , *Capelle (NB) ±1680 .

   Zij lieten de volgende kinderen dopen in de periode 1703-1719: Jenneken, Johannes, Maria, Peter, Zara en Adriana.

   In Capelle werd op 16-1-1703 een
   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Arien en Lijsken Pauwelsen, Pauwels, Wouter ende Adriaantjen Lauwrijssen kinderen van Lauwrijs Pauwelsen, Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, ende Arien Pauwelsen als voogt over Peeter en Janneken Jans van Dongen, kinderen van Jenneken Pauwelsen, ende dat vande erffgoederen achtergelaaten bij Janneken Peetersen Fijnenbuijck, henne respective gewesene moeder ende grootmoeder.

   Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van Cappel aangebragt in 1703 bij Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, Arien Pauwelsen als voogt ende momboir over Peeter en Janneken Jans van Dongen, ende dat van soodanige erffgoederen als hen hier vooren t, saamen sijn te deel gevallen van henne gewesene grootmoeder Janneken Peetersen Fijnenbuijck.

   Compareerde Pauwels Jansen van Dongen, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Wouter en Adriaantje Vreijssen, secker huijs met de erve daar aan behoorende, gestaan ende gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, belent Zuijden Jan Teunisen van Dongen, noorden Pauwels Vreijssen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaaers op, tot d’erve vande coopers toe, mits te gedoogen dat Jan Teunisen van Dongen daar over moet wegen als van outs.
   Item alnoch een parceel soo dries als ackerlant gelegen als vooren, groot ontrent vijff hont ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belenr Zuijden Pauwels Vreijssen, noorden Arien Pauwelsen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op totd’erve van Lijsken Pauwelsen toe. Ende dat met alle chijnsen, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt de voorsr. goederen sijn gaande, voorts gelooft den vercooper de coopers inde voorsr. goederen te vrije ende waaren naarden regte van den Lande. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaaldier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 11e februarij 1704.
   Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijff hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

   Waspick, desen 16e maart 1725:
   Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende sijn :
   - Peeter van Dongen,
   - Paulus van Dongen,
   - Meerten Lamberde Reckers als in huwelijk hebbende Janneken Jans van Dongen,
   - Paulus Freijssen Bruijnenbaart,
   - Jan Marcelisse Reckers den Ouden als in huwelijk hebbende Adriaantje Frijssen Bruijnenbaart,
   - Faas Noteboom in huwelijk hebbende Maria Janse Timmermans,
   - Peeter Fijneman in huwelijk hebbende Piternel Timmermans,
   - Joost Teunis Pols als vader en voogt van sijne agt mondige en onmondige kinderen bij hem in huwelijk verwekt aan Maria Joosten Verhagen als sig voor de selve sterkmakende en innestaande en sulcx ten behoeve van voornoemde sijne kinderen.
   Alle erfgenamen abintestato van Arien Paulusse Bruijnenbaart, ter eenre, ende
   - Freijs Janse Reckers voor sijn selven ende innestaande voor sijn suster Piternel Janse Reckers,
   - Lambert Bogaarts voorsijn selven ende als innestaande voor Jan Boumans in huwelijk hebbende Sijken Bogaarts ende nog
   - Freijs Janse Reckers als sigh sterkmakende ende innestaande voor Dingena Faro weduwe van Cornelis Moetsen ende voor Peeter, Arien ende Jan van Breemen.
   Ende indie qualiteijt alle erfgenamen abintestato van Heijltje Mattheeus weduwe van Arien Paulussen Bruijnenbaart ter andere sijde.
   Ende dat van alle de vaste goederen en effecten bij den voornoemde Arien Paulussen Bruijnenbaart en Heijltje Matheeuse te samen gepossideert ende beseten hebben en bij haar metten doot ontruijmt ende naargelaten sijn.

  × Capelle (NB) 2-4-1702   Johanna Govertse Kleijtenaar , * 1677 , ~Capelle (NB) 21-3-1677 .
      Dochter van Govert (Goert Jansen) Kleijtenaar en Geertruijt Lamberts van der Hoeven .
   Otr. op 9-3-1702 in Capelle (NB).
   Paulus Jansse van Dongen, j.m. van Capele, en Johanna Goversse Cleijtenaar, j.d., woonende in de Vrijhoeven, sijn den 9 Maart 1702 in wettige ondertrouw aangeteekent, getrout alhier den 2 April 1702.
   IJeder onder ’t classis van 3 gld.

  6 kinderen


 3. Peter Jansen van Dongen , * ±1682 , † <3-1758 .

   Waspick, desen 16e maart 1725:
   Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende sijn :
   - Peeter van Dongen,
   - Paulus van Dongen,
   - Meerten Lamberde Reckers als in huwelijk hebbende Janneken Jans van Dongen,
   - Paulus Freijssen Bruijnenbaart,
   - Jan Marcelisse Reckers den Ouden als in huwelijk hebbende Adriaantje Frijssen Bruijnenbaart,
   - Faas Noteboom in huwelijk hebbende Maria Janse Timmermans,
   - Peeter Fijneman in huwelijk hebbende Piternel Timmermans,
   - Joost Teunis Pols als vader en voogt van sijne agt mondige en onmondige kinderen bij hem in huwelijk verwekt aan Maria Joosten Verhagen als sig voor de selve sterkmakende en innestaande en sulcx ten behoeve van voornoemde sijne kinderen.
   Alle erfgenamen abintestato van Arien Paulusse Bruijnenbaart, ter eenre, ende
   - Freijs Janse Reckers voor sijn selven ende innestaande voor sijn suster Piternel Janse Reckers,
   - Lambert Bogaarts voorsijn selven ende als innestaande voor Jan Boumans in huwelijk hebbende Sijken Bogaarts ende nog
   - Freijs Janse Reckers als sigh sterkmakende ende innestaande voor Dingena Faro weduwe van Cornelis Moetsen ende voor Peeter, Arien ende Jan van Breemen.
   Ende indie qualiteijt alle erfgenamen abintestato van Heijltje Mattheeus weduwe van Arien Paulussen Bruijnenbaart ter andere sijde.
   Ende dat van alle de vaste goederen en effecten bij den voornoemde Arien Paulussen Bruijnenbaart en Heijltje Matheeuse te samen gepossideert ende beseten hebben en bij haar metten doot ontruijmt ende naargelaten sijn.
   Iemand werd begraven ’s Grevelduin-Capelle 25 maart 1737, maar of dat zijn vader Jan Thonis van Dongen was of Peter Jansen van Dongen zelf, is mij onduidelijk.

  × ?   Maijke Janse Boeser , * 1682 , ~Waspik 4-3-1682 .
      Dochter van Johan Bastiaens (Jan Bastiaense) Boeser (?) en Willemijntje Cornelisse (Willemken Cornelis) Rijcken (?).
   Otr. op 24-1-1709 in Waspik.
   Peter Janse van Dongen, j.m., geb. en won. te Cap., en Maria Janse Boeser, j.d., geb. en won. te Waspik.
   Zij lieten de volgende kinderen dopen in Capelle: Jenneke, Anthonij, Cornelis en Johanna (2x).
   Tussen de dopen van Jenneke en Anthonij zit 5 jaar, dus mogelijk waren er nog meer kinderen.

   Staat ende inventaris van alle goederen als Maaijke Janse Boeser, weduwe van Peeter van Dongen, heeft agtergelaten, geformeert door Antonie en Cornelis van Dongen en Antonie als voogt over de kinderen van Jenneken van Dongen bij Sebregt Vermeijs, opgemaakt op 17-2-1759 in Capelle.

   Op 17-2-1758 in Capelle vond een deling plaats van de goederen van Maaijken Janse Boeser, wed. Peter van Dongen, moeder/grootmoeder van Antonij en Cornelis van Dongen.
   Maria overleefde haar echtgenoot.

  5 kinderen


 4. Leijsebeth Jansen van Dongen , *’s-Grevelduin-Capelle 1693 , ~’s-Grevelduin-Capelle 16-12-1693 .

   Capelle, otr. 22-4-1719, tr. 6-5-1719: Adriaan Sprangers, j.m., & Lijsbeth Jansen van Dongen, j.d., beide geb. en won. Cap.

   Capelle, otr. 19-11-1732, tr. 7-12-1732: Gelden van Sprang, j.m., & Leijsbeth van Dongen, wed. Adriaan Sprangers, beide van sGC.

  × Capelle (NB) 6-5-1719   Adriaan Sprangers , * 1685 , ~Capelle (NB) 7-1-1685 , † <1733.
      Zoon van Hendrick Abrahams (Hendrick Abrams) Sprangers en Elisabeth Sebrechts (Lijsbet Sebrechts) ( Hartigsveld) .
   Otr. op 22-4-1719 in Capelle.

   Op 8-3-1724 in Capelle compareerde Jan Teunisse van Donge, weduwenaar van Pieternel Smits, ter eenre, ende
   Adriaan Sprangers x Lijsbet Janse van Dongen, ter andere sijde, en sluijten een accoort mbt het moederlijk goet van Lijsbet.

   Op 17-11-1732 in CApelle ompareerde Leijsbet van Dongen weduwe van Adriaan Sprangers ende heeft aangenomen van Willem Sprangers als voogt haar drie kinderen, Hendrik, Pieternel en Adriaan bij Adriaan.

  × Capelle (NB) 7-12-1732   Gelden Jakobse van Sprang , * 1709 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-4-1709 .
      Zoon van Jacobus (Jacob Peterse) van Sprang en Anneken Jans Paans .
   Otr. op 19-11-1732 in Capelle (NB).
   Kinderen: Jacobus, Jan en Anneke.
   "den 14. Gelden. kint van Jakob Peterse van Sprang en Anneke Jans Paans"

  8 kinderen


 5. Huijbertje van Dongen , * 1695 , ~ 28-8-1695 .


 6. Geertruij Janse van Dongen , * 1697 , ~Capelle (NB) 24-2-1697 .


 7. Gerrit Janse van Dongen , *’s-Grevelduin-Capelle 1698 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-3-1698 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 12-1-1721   Engeltje Cornelisse (Engel Cnelisse) Swart , * 1698 , ~Capelle (NB) 6-7-1698 .

  12 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.