Maerten van Dongen , * 1635 , ~Capelle (NB) 1-7-1635 .
Zoon van Adriaen Arijens Aerden van Dongen en Maeijcken Elandt (Maeijken Eelen) Oerlemans .
Get. bij de doop: Neelke Adriaens (?) en Anneke Arijens de Leeuw (?) .


Kinderen:
 1. ?? Aert Meertens van Dongen .

   Aert Meertens van Dongen transporteert goederen aan Hendrick Janse van
   Pinsteren op 27-4-1694 in Capelle.

   Opden 7e Appril 1702 so bekende Aert Mertens van Dongen als stiefschoonvader vande twee onmondige kinderen van Arien Peetersen de Jongen van 143 gl. met den intrest van dien voldaan en betaalt te wesen.

   Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel:
   - Adriaantje Jansen van Hamont, wed. wijlen Peeter Ardiaansen de Jongen, mitsgaders
   - Cornelis Hendricxe Timmerman als getrouwt hebbende Cathalijn Peetersen de Jongen,
   - Jan Peetersen de Jongen, ende
   - Willemken Peetersen de Jongen, als last hebbende van haaren man Jacobus Meertensen Mutsaart, daar voor de bovengestelde comparanten t’saamen intervenierende ter eenre, ende
   - Peeter Leempoel, als getrouwt hebbende Lijske Peetersen de Jongen, ende
   - Hendrick Hendricxe Mulder, mitsgaders Art van Dongen, getrouwt met de weduwe Arien Peetersen de Jongen, in qualitijr als vooghden vande twee onmondige kinderen vanden selven Arien Peetersen de Jongen Zaliger, ter andere sijde.
   Te kennen gevende sij comparanten, dat alsoo questien ende geschillen waaren ontstaan, tusschen de voornoemde respecktive comparanten, uijt seecker testament bijde erste comparante met haaren voornoemde man zaliger, voorden notaris Pauwels Rutters binnen Geertruijdenbergh gepasseert, waar bij aan haar weduwe was gemacht t’ususeruct vanden ganschen boedel, mitsgaders aan haare nakinderen eenige legaten soo sij sustineerden, waar tegens de tweede comparanten sustineerden t’selve testament in allen deelen om redenen mondelinghe geallegeert te sijn invalide, waar uijt meerder proces ende oneenigheden geschapen stonden te sullen resulteren, ende om allen t’selve voor te comen, verclaarden de voornoemde comparanten door intercessie vande Schouten van Cappel ende Vrijhoeven alle de selve geschillen minnelijck te hebben geaccordeert ende in allen deelen overcomen te sijn, dat de eerste comparanten met haare kinderen verclaaren bij desen te reminitieeren van alle voor rechte soo van ususiuct als legaten, bijdeselve uijt gemelten testamente gepretendeert, ende geaccordeert ende sijn verdragen,dat de weduwe eerste comparante in plaatse van haar vrughtgebruijck off filiale portie. Sal hebben den geheelen imboel ende haaffelijcke goederen, mitsgaders incomende schulden mettet gereet gelt, begroot volgens staat op ontrent twaalff gl, mitsgaders het vrught gebruijck off schare vande Erffgoederen voor dit loopende jaar soder langer, ende dat volgens de erffgoederen ende moeren ende gronden hier ende elders gelegen, die tot desen boedel speciteren, mitsgaders costen opdesen differenten accorden ende deijlinge,
   mitsgaders de schulden den geheelen boedel raackende, die alreede gevallen en noch te vallen, voorde een helft sullen comen ten proffijte ende laste vande wed: eerste comparante, ende de wederhelft ten proffijte ende laste vande voor en nakinderen vande voornoemde Peeter Ariensen de Jongen, voor haar lieder vaderlijck goet, sullen tot dien eijnde behoorlijcke ende wettelijcke schifftinge ende deelinge mitsgaders onderdeelinge alhier voor Schout ende gerechten werden gepasseert, ende sijn hier mede alle pretensien ende contra pretensien gemortificeert, beloovende parthijen desen accoorden naarte comen nu ende t’allen dagen, onder verbant als naar rechten. Actum gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Cnaap en Timmerman Heemraden, desen 2e Julij 1700 in Capelle.

   In Capelle opden 9e 9ber 1700 vijfftigh vond een verdeling plaats van de eigendommen aangebraght bij Peeter Leempoel in houwelijck hebbende Lijsken Peeters de Jongen, mitsgaders den selven neffens Aert van Dongen als in desen gecooren deel vooghden, over de twee onmondige kinderen van Arien Peetersen de Jongen, Jan Peeters de Jongen, Cornelis Timmerman in houwelijck hebbende Catelijn Peetersen de Jongen, ende Jacobus Meertens Mutsaart in houwelijck hebbende Willemken Peetersen de Jongen, alle kinderen ende Erffgenamen van Peeter Ariensen de Jongen.
   Opden 7e Appril 1702 so bekende Aert Mertens van Dongen als schoonvader vande voorsr. weesen vande boven gesr. 143 gl. met den intrest van dien voldaan en betaalt te wesen.

   In 1712 was in Capelle sprake van "eenen vrije wegt over d’erve van Aert van Dongen, tot inde Nieuwstraat".

  x Capelle (NB) 26-7-1693   Barbara Hendricks (Barbel Hendrix) Mulders , * 1656 , ~Capelle (NB) 6-10-1656 , † >1721.
      Dochter van Haendrick Jacopsen (Heijnrick Jacobssz) (de) Molder en Anneken Hendricxs Backdochter (Anneken Heijndricx) Back .
   Aert van Dongen, j.m. van Vrh. en Barbara Hendrik Mulders, wed. Arie Peters de Jong.
   Hendrick Adriaensse de Jongh, zijn moeder Berber en de kinderen Arie, Adriaen en Willemijn werden in Marieldael in 1721-22 aangeslagen op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand.
   Barbara, dochter van Heijnrick Jacobsz. en Anneken Heijndricks.

   Barbel Hendrix zou ook een dochter kunnen zijn van Hendrick Hendricksz Mulder en Anne Andriesdr.
   Hendrick Arisse Mulder en Truijken Melsen Schep lieten op 3-10-1660 een dochter Barbel dopen, maar dat is echt een andere Barbara.

  1 kinderen


 2. ?? Jan Martense van Dongen , † ±1690 .
   Doop van Jan, z.v. Marten Ariens & Wouterjen Jans, was op 26-12-1658 in ’s-Grevelduin-Capelle.

   Bij de doop van zijn zoon Jan jr op 30-7-1690 was Jan sr reeds overleden.

   Jan Geldens Glavimans, j.m., en Ida Peters, wed. Jan Meertens van Dongen, beide van Vrh., trouwden op 29-3-1693 in Capelle.

   Bartholomeus Wijnen, j.m. van Vrh., en IJda Peters, wed. van Jan Geldens Glaviman, tr. op 19-1-1699 in Capelle.

  x Loon op Zand 21-11-1688   Ida Peters .
   Otr. op 29-10-1688 in Vrijhoeven.
   Jan Mertens van Dongen, j..m., geb. Vrh., en Ida Peters, j.d., geb. Dordrecht, beide won. Vrh., otr. Vrh., tr. LoZ.

  2 kinderen


 3. ?? Ariaen Mertens van Dongen , *Vrijhoeven ±1660 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 1-2-1682   Gieltje Dirx Kuijper , *Vrijhoeven ±1660 .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.