Teunis van Dongen .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Jan Teunisse van Dongen , *Raamsdonk ±1655 .

  x Capelle (NB) 3-2-1677   Jenneken Paulussen ( Freijsen) , *Capelle (NB) ±1645 , † <1693.
      Dochter van Poulus Freijss (Pauwels Vreijssen) en Janneken Peeters Feijnenbuijck (?).
   Otr. op 4-1-1677 in Capelle (NB).
   Jan Antonisse van Dongen, j.m. van Raamsdonk, en Jenneken Pauels, j.d. van Cap. Kinderen: Paulus, Peter en Jenneke.
   Op 4-3-1693 in Capelle compareerde Jan Teunissen van Dongen, weduwenaer van Jenneken Pauwelssen, ende heeft aengenomen van Peeter Pauwelssen als oom ende voocht haer drie kinderen, Pauwels, Peeter ende Janneken, bij Jan.

   Capelle, 25-3-1695: Erffdeelinge voor recht aengebracht, aen Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel, ende sulcx met consent vande selve als opper vooghden van alle weesen binnen Cappel bij Peeter en Arien Pauwelsen, Jan Peetersen Schutter in houwelijck hebbende Lijsbet Pauwelsen, Jan Teunisen van Dongen als vader ende vooght over sijne drie onmondige kinderen met naeme Pauwels, Peeter en Jenneken Jansen van Dongen, verweckt aen Jenneken Pauwels, mitsgaders Peeter Pauwelsen als vooght ende Hendrick Wouters de Weirt als toesiende vooght over Pauwels, Wouter ende Adriaentjen, onmondige kinderen van za: Vreijs Pauwelsen. Ende dat vande Erffelijcke goederen als Jan Pauwelsen metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaeten als volght.

   Capelle, 1-5-1700: Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Arien Pauwelsen voor een vierde part, Lijsken Pauwelsen voor een vierde part, Pauwels, Wouter, en Adriaantje Vreijssen, kinderen van Vreijs Pauwelsen oock voor een vierde part, mitsgaders Jan Teunisen van Dongen als vader ende vooght over sijne drie kinderen, als Pauwels, Peeter en Janneken Jans van Dongen, verweckt bij Jenneken Pauwelsen, voort resterende vierdepart, alle als Erffgenamen van Peeter Pauwelsen hennen respective broeder en oom. Ende dat vande Erfgoederen als den selven metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaaten als volght.

   In Capelle werd op 16-1-1703 een
   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Arien en Lijsken Pauwelsen, Pauwels, Wouter ende Adriaantjen Lauwrijssen kinderen van Lauwrijs Pauwelsen, Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, ende Arien Pauwelsen als voogt over Peeter en Janneken Jans van Dongen, kinderen van Jenneken Pauwelsen, ende dat vande erffgoederen achtergelaaten bij Janneken Peetersen Fijnenbuijck, henne respective gewesene moeder ende grootmoeder.

   Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van Cappel aangebragt in 1703 bij Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, Arien Pauwelsen als voogt ende momboir over Peeter en Janneken Jans van Dongen, ende dat van soodanige erffgoederen als hen hier vooren t, saamen sijn te deel gevallen van henne gewesene grootmoeder Janneken Peetersen Fijnenbuijck.

   Waspick, desen 16e maart 1725:
   Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende sijn :
   - Peeter van Dongen,
   - Paulus van Dongen,
   - Meerten Lamberde Reckers als in huwelijk hebbende Janneken Jans van Dongen,
   - Paulus Freijssen Bruijnenbaart,
   - Jan Marcelisse Reckers den Ouden als in huwelijk hebbende Adriaantje Frijssen Bruijnenbaart,
   - Faas Noteboom in huwelijk hebbende Maria Janse Timmermans,
   - Peeter Fijneman in huwelijk hebbende Piternel Timmermans,
   - Joost Teunis Pols als vader en voogt van sijne agt mondige en onmondige kinderen bij hem in huwelijk verwekt aan Maria Joosten Verhagen als sig voor de selve sterkmakende en innestaande en sulcx ten behoeve van voornoemde sijne kinderen.
   Alle erfgenamen abintestato van Arien Paulusse Bruijnenbaart, ter eenre, ende
   - Freijs Janse Reckers voor sijn selven ende innestaande voor sijn suster Piternel Janse Reckers,
   - Lambert Bogaarts voorsijn selven ende als innestaande voor Jan Boumans in huwelijk hebbende Sijken Bogaarts ende nog
   - Freijs Janse Reckers als sigh sterkmakende ende innestaande voor Dingena Faro weduwe van Cornelis Moetsen ende voor Peeter, Arien ende Jan van Breemen.
   Ende indie qualiteijt alle erfgenamen abintestato van Heijltje Mattheeus weduwe van Arien Paulussen Bruijnenbaart ter andere sijde.
   Ende dat van alle de vaste goederen en effecten bij den voornoemde Arien Paulussen Bruijnenbaart en Heijltje Matheeuse te samen gepossideert ende beseten hebben en bij haar metten doot ontruijmt ende naargelaten sijn.

  x Capelle (NB) 29-3-1693   Pieternella (Peerken Gerrits) Smits , *Capelle (NB) 1657 , ~Capelle (NB) 2-4-1657 .

  7 kinderen


 2. ? Huijbert Teunisse van Dongen , *Raamsdonk ±1660 .

  x Capelle (NB) 13-3-1695   Adriaentje Yvents Oerlemans .
   Otr. op 25-2-1695 in Capelle (NB).
   Huybert Teunisse van Dongen, j.m, geboortig tot Raamsdonk, woonende alhier, en Adriaentje IJvens Oerlemans, weduwe van Willem Petersse Verhoeven, zijn den 25 febr. 1695 in wettige ondertrouw aengeteekent. Getrouwt alhier den 13 Maert, den 18 dito een trouwbrief gegeeven.
   Kinderen: Adriaentje en Teunis.

   Ariaentje Ivens Oirlemans

  2 kinderen


 3. ??? Ariaantje Theunisse van Dongen , *Raamsdonk ±1660 , † <1712 .
   Alimentatie Anthonij Schepers sijne susters en broers voor de nalatenschap van hare moeder in 1711 in Raamsdonk.

  x Geertruidenberg 19-4-1681   Jan Schepers .
   Otr. op 19-4-1681 in Geertruidenberg.
   Geertruidenberg, 29 Maert: Jan Schepers, j.m. van Dusseldorp, soldaet onder de comp van de Heer Luijtenatn Colonel Perceval Heere van Wichen, in guarnisoen alhier, met
   Adriaentje Anthonissen, j.d. van Ramsdonk (den 19 April 1681 op behoorlijck zegel gegeven acte van onverhinderde proclamatien).
   Kinderen: Huijbert, Geertruijd en wsl. ook Antonij.

  3 kinderen


 4. ? Pieternella Teunisse (Pieternel Antonisse) van Dongen , *Raamsdonk ±1670 .

  x Raamsdonk 3-10-1694   Hendrik Hendrixe Back .
   Otr. op 9-9-1694 in Capelle (NB).
   Handrick Handrixe Back, j.m., geboortigh en woonagtig tot Cappel, en Pieternell Antonisse van Dongen, j.d., geboortigh en woonagtigh tot Raamsdonk, sijn cozam Wijnant van Cleef en G. Broeders den 9 Septemb. 1694 in ondertrouw aengeteekent, met belasting dat de voorstellen tot Raamsdonck moeten besorgt worden. Den 3 October met attestatie tot Raamsdonck getrouwt.
   Kinderen: Lijsbeth, Adriaantje, Antonije, Hendrik, Catarina, Kornelia, Kornelis (2x) en Huibert.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.