Anthonis "de Kat" (Thonis Jans) Duijser , *Vrijhoeven ±1572 , † 2-1652, [] Vrijhoeve-Capelle 14-2-1652.
Zoon van Jan Cornelisz Duijser en Jenneke .


x 1595
    Stijnken Wouter Laurens , † Vrijhoeven 1611.    

    Dochter van Wouter Laureijssen en Maijke (Maijke De Oude) van den Hove .
x ’s-Grevelduin-Capelle 17-6-1612
    Lijsken Thonis Meeussen , † <3-1618.    

x ’s-Grevelduin-Capelle 17-3-1618
    Chielken Chielsch , *Helvoort ±1595 .
Kinderen:
 1. Bastiaen Tunise Duijser , *Vrijhoeven ±1597 , [] Sprang 7-12-1643.

   Op 15-3-1630 in Besoijen vond een transport plaats tussen Rom Anthoniszoon Leempoel en Sebastian Teuniszoon Duijser te Sprang.

   Op huijden desen xxviije december 1632 compareerden Sebastiaen Toniss ende Adriaen Corsten x Jacobsken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss tbv. Cornelis Toniss, Wouter Toniss [??] ende Maeijken Tonisdr.

   Zijn zoon Jan Bastiaens Duyser was diaken van Sprang in de periode 1664-1665.

  x Sprang 1-3-1620   Grietken Jans Ghijben , *Sprang ±1600 , † >1646.
   Otr. op 6-2-1620 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Bastiaen Tunise, j.m. van Vrijhoeven, en Grietken Jans, j.d. van Sprang.
   Kinderen, vermeld begin 1647: Stijntken, Wouter, Lijntken, Neeltken en Jan.
   Kinderen, vermeld begin 1652: Stijnken, Jan, en de onmondige Lijnken, Neeltken ende Peeter Sebastiaenss Duijsser.

   Sprang, 19-1-1647: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Grietken Janss, weduwe Bastiaen Thoniss Duijser, voor deen helft ende Jan Thoniss Duijser, als voocht, ende Jan Janss Gijben, als toesiender, van Wouter, Lijntken, Neeltken ende Jan Bastiaenss, Adriaen Janss van Dongen x Stijntken Bastaienss; kijnderen van Bastiaen ende dat van de goederen die Grietken ende Bastiaen tesamen hebben beseten.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Margrietken
   Janss weduwe van Bastiaen Toniss Duijser ende heeft overgegeven aen Michiel Michielss Smidt op 21-9-1648 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur. Toegevoegd: Lijntje Bastiaenss Duijser is voldaen door Jan Bastiaenss Soethout die de obligatie heeft overgenomen op 9-12-1665.

  6 kinderen


 2. Jan Tonissen (Jan Thunis) Duijser , *’s-Grevelduin-Capelle ±1600 , † >1652 .

   Jan Tonissen Duijser en Anneken Roelen, zijn vrouw, maken hun testament op 9-5-1666 in Capelle.
   Genoemd: Ewit Janssen, voorzoon bij Geriken Lamberts, zijn eerste vrouw, Wouter Jans Duijser, Stijnken Jans Duijser, Lijsbet Jans, Geertruijt Jans Duijser.
   Toegevoegd: Ewit verkoopt aan Wouter Jans, 12-12-1685. Wouter Jansssen Duijser, Hendrick Tonissen Orleman en Cornelis Aerden vanden Hout numine uxoris regelen wat mbt Ewit. Verder verklaren diverse kinderen geld ontvangen te hebben.

   Compareerde opten derden dach januarij 1653 Adriaen Janss van Dongen x Stijntken Sebastiaens Duijsser, Catharina Sebastiaens Duijsser met Jan Toniss Duijsser, haren oom, Jan Sebastiaenss Duijsser, Cornelia Sebastiaenss Duijsser met Antonis Janss de Leeuw ende Wouter Sebastiaenss Duijser ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Jacopss Textoir. Betaald wordt via een wilkeur.

  x   Geriken Lamberts , * ±1600 .
      Dochter van Lambert en ?
   Otr. op 4-3-1623 in Capelle (NB).
   Jan Thuenissen, j.m. van Vrh., & Geritken Lamberts, j.d. won Cap. op de Nieuwvaart. Zij kregen een zoon Erit.

   Op huijden den XXII September anno 1685 Compareerde [in Capelle ..] den Eersaemen Erit Janss Duijser, borger ende inwoonder van desen dorpe [betreffende de verkoop van een] seecker stuck lant, gelegen tot Cappel voorss genaemt den Suijdersen dries, soo de selve in sijn slooten leijt afgegraven, waer noorden naest gelegen is den Geer [..] hem Constituant aengekomen bij ’t overlijden van Jan Anthonisse Duijser sijn vader sa:, verweckt bij Geriche Lambertss sijn moeder, volgens den Testamente daer van sijnde [..].
   Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Schrevelduijn Cappel hier onder genomineert, Wouter Janssen Duijser, soo voor sijn selven, den selven intervenierende ende de rato caverende voor sijnen dwagers ende suster respectiven, mirs gaders Antonij Glaviman, Secretaris van Cappel, als speciale last ende procuratie hebbende van Erit Janssen Duijser, woonende in Out Beijerlant.

  x <1635   Anneken Roelen , * 1612 , ~Sprang 2-9-1612 .
      Dochter van Roeland (???) en ?
   Kinderen: Wouter, Stijnken, Lijsbeth en Geriken.
   Anneken, dochter van Roeloff Cornelisz.

   In Capelle in october anna xvjc ende drie compareerden Lenaert Dierckss x Gertruijt Cornelisdr ende heeft geloeft ende verwilcuert Hermans Aertss, sijnen
   schoonvader, schadeloos te houden. Genoemd: Roeloff Corneliss, de broer van Gertruijt.

  5 kinderen


 3. Wouter Thonis ( Duijser) , *Vrijhoeven ±1605 , † <1635 .
   Zijn weduwe hertrouwde en haar weduwnaar hertrouwde weer in juli 1643.

   Capelle, 23-6-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Willem Peeter Corsten wednr Anneken Fransdr ter eenre ende
   - Bastiaen Tonissen Duijser als voocht, in bij wesen van
   - Tonis Janssen Duijser als bestevader ende
   - Frans Janssen Stam als toesiender, geassisteert met Jan Dirckssen van
   Nederveen, schout, als oppervoocht over het weeskint van Wouter Tonissen za verweckt in echte bedde bij Anneken Fransdr met namen Stijntken Wouters, ter andere sijden, ende
   dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als Willem Peeters ende Anneken Frans te samen beseten hebben ende bij haer metter door ontruijmpt ende achterglaten.
   Toegevoegd: Michiel Tonis krijgt geld namens zijn vader, 23-6-1645.

  x Capelle (NB) 24-12-1634   Janneken Fransen (Anneken Fransdr) Stamme , *Capelle (NB) ±1610 , † <1640.
      Dochter van Frans Janssen (Frants Jansen) Stamme en Janneken Cornelis Janse Fles .
   Otr. op 21-11-1634 in Capelle (NB).
   Wouter Anthonis, j.m. van Vrijhoeven, en Anneken Fransdr., j.d. van Capelle.
   Zij kregen een dochter Stijntgen.

   Opten xiij decembris anno 1638 in Capelle vobareerde Anneken Frans dr., naergelaten weduwe van Wouter Toniss Duijser, geassisteert met Willem Peeter Corsten, haren tegenwoordige man, ende heeft voor recht alhier van Bastiaen Toniss Duijser als voocht over het naergelaten weeskijnt van Wouter Toniss voorss verweckt bij Anneken Fransdr voorss haere voorsskijnt: Stijntken Wouters aengenomen.

  1 kinderen


 4. Maeijken Toniss Duijser , * >1605 , † >1651 .

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht in 1652 tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Janssen Duijser met namen Jan Tonissen Duijsser voor sijn selven ende mede als bloetvoocht van Stijnken dochter Wouter Toniss Duijsser ende Peeter Toniss, schouth als oppervoocht ende Adriaen Janss van Dongen X Stijnken Sebastiaens, Jan Sebastiaenss Duijsser mede hem sterckmaeckende voor de navolgende drie onmondige kijnderen Lijnken, Neeltken ende Peeter Sebastiaenss Duijsser, Maeijken Toniss Duijsser geassisteert met Peeter Aertss Oirmans, haren gecoren voocht in desen, Adriaen Corsten x Jacopsken Tonisdr, Cornelis Toniss, Michiel Toniss Duijsser, Adriaen Peeterss [??] x Stijnken Tonisdr, tsamen kijnderen ende kijntskijnderen van Tonis Janssen Duijsser.


 5. Jacopsken Tonisdr Duijser , * >1605 .

   Op 28-12-1632 in Capelle compareerden Sebastiaen Toniss ende Adriaen Corsten, beijde in qualite voorss, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss tbv. Cornelis Toniss, Wouter Toniss ende Maeijken Tonisdr.

  x   Adriaen Corsten .

   Op huijden desen xxviije december 1632 compareerden Sebastiaen Toniss ende Adriaen Corsten x Jacobsken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss tbv. Cornelis Toniss, Wouter Toniss [??] ende Maeijken Tonisdr.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht in 1652 tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Janssen Duijser met namen Jan Tonissen Duijsser voor sijn selven ende mede als bloetvoocht van Stijnken dochter Wouter Toniss Duijsser ende Peeter Toniss, schouth als oppervoocht ende Adriaen Janss van Dongen X Stijnken Sebastiaens, Jan Sebastiaenss Duijsser mede hem sterckmaeckende voor de navolgende drie onmondige kijnderen Lijnken, Neeltken ende Peeter Sebastiaenss Duijsser, Maeijken Toniss Duijsser geassisteert met Peeter Aertss Oirmans, haren gecoren voocht in desen, Adriaen Corsten x Jacopsken Tonisdr, Cornelis Toniss, Michiel Toniss Duijsser, Adriaen Peeterss [??] x Stijnken Tonisdr, tsamen kijnderen ende kijntskijnderen van Tonis Janssen Duijsser.


 6. Cornelis Tonis Duijser , * >1605 .


 7. Jan Tonissen , * 1619 , ~’s-Grevelduin-Capelle 7-4-1619 .
   Zoon van Thunis Jansen en Ghilgen Ghilensdochter. De ouders wonen te Waspik.


 8. Michiel Tonisse Duijser , *’s-Grevelduin-Capelle 1622 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-12-1622 , † Capelle (NB) 17-7-1696 .

  x Sprang 31-1-1650   Teuniske Romme Leempoel , * 1629 , ~Sprang 21-2-1629 , † Vrijhoeve-Capelle ±1702.

  7 kinderen


 9. Stijnken Tonisdr Duijser , *Vrijhoeve-Capelle ±1625 , [] Capelle (NB) 10-1-1656.
   Stijntjen Tonis Duijser, vrouw van Arien Piet in de Vrijhoeven, begraven op 10-1-1655. Wellicht moet dat 1656 zijn, kort na de geboorte van dochter Peeterken?

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1646   Adriaen Pieters (Arijen Pietersen) Ghijben .
   Otr. op 1-2-1646 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Adriaen Pieters Gijben, j.m. uijt de Vrijhoeve,
   Stijntgen Thonis Duijser, j.d., mede uijt de Vrijhoeve.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.