Claes Schalcken (van Esch) , * ±1555 , † ±1594.
Zoon van Schalck Schalcksz (Schallick Schallicksz) en NN. Claessen .


x ±1575
    NN. .
x ±1585
    Erckje Simons , † <1611.    

Kinderen:
 1. Huijbrecht Claesse (van Esch) .
  Huijbrecht Claesse trad op als getuige bij de doop van Pieter Schalckensz (van Esch) , de doop van Anneken Jans Verleck .

   Huybrecht was doopgetuige bij Deliaantje Jans te Meerkerk.

   Alblasserdam, 23.12.1627:
   Rekening doo r Gerrit Adriaensz Sterrenburch, heemraad, als voogd en broer van de nagelaten weeskinderen van zal . Adriaen Claessen Sterrenburch, geprocureerd b ij Deliana Aertsdr, zijnde de voorn. kin deren van den 2e bedde. (De vertich ting was 23.10. 1617).
   Namen: Anthonis Cl eyssente Dordrecht, renteb rief; doodsch uld betaald voo r Pieter Adriaensz, broer va n Gerrit Adriaenszvoorn.; Pieter Pouwelszen Jop Joppensz, van wie land gekocht werd.
   Volgt akte: Comp: Schout en he emraden, waaron der Gerrit Adriaensz Sterrenburch, broer en voogd van de w eeskindere n, ter eenr e;
   Contra: Deliana Aer tsdr , geassisteert met Huybert C laessen , nu haar getr ouwde man en stiefvader van de weeskinder en, Jan Aertsz Verlecken Pieter Aertsz Verleck, haar broers.
   Zij zijn over eengekomen dat Huybert Claessen de goederen van de kinderen mag gebruiken.

  x Alblasserdam 19-1-1620   Delijaentje Aerts Verleck , * ±1595 , † >1626.

  2 kinderen


 2. Jan Claesz (van Esch) , † >5-6-1616 .
  Jan Claesz trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Aertsen (Jan Aertsz) Verleck .


 3. Schalck Claesz (van Esch) , * ±1580 , † Streefkerk 1626 .

  x Streefkerk 20-6-1604   Neltijen Willems , * ±1580 , † ±1660.

  6 kinderen


 4. Ariaentgen Claesse (van Esch) , *Streefkerk ±1585 .
   In 1664 samen met haar dochter Grietgen vermeld als weduwe.

   Zij is een dochter van Claes Schalcken van Es en Erckjen Symons. In 1626 en 1636 wordt zij samen met haar zuster Maritgen genoemd.

  x 1606   Jan Aertsen (Jan Aertsz) Verleck , *Nieuw-Lekkerland ±1582 , † ±1663.
      Zoon van Aert Jansz ( Verleck) en NN. Pieters .
   Otr. op 11-11-1606 in Streefkerk.
   Get. bij het huwelijk: Jan Claesz (van Esch) en Pieter Cornelisz van der Leck en Schalck Claesz (van Esch) .

   Streefkerk, 1606: "Den 11. Novembris zijn ondertrouwt Jan Aertsen van Leckerlant met Ariaentgen Claes met assistentie van beijder sijden vrienden: van des bruijdegoms wegen Pieter Corn., zijn neve, en de bruijt met Jan Claessen en Schalck Claessen, hare halve broeders."
   Overleden 1661/1664.
   Geboren in de periode 1580-1585.

   Ook "Van Leckerlant" en "Overleck" genoemd.

   De kerkeraad van Streefkerk behandelt 12-4-1620 de twist tussen LijntgenWouters, huisvr. van Reynier Pietersen en haar neef Jan Aertsen, waarbij Lijntje Jan alles vergaf wat hij haar had aangedaan.

   Op 22-10-1628 heeft Jan Aertsen Verleck zich verzoend met zijn zwager Rochus Jacobsen over een twist om land. Hij treedt in 1661 op als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van zijn zuster Ariaentgen Aerts.

   Ook liet Jan Aertsen Verleck op “Vastelavonttijt” in zijn huis 2 of 3 halfvaten bier leegdrinken en daarna nog brandewijn door enige jongelieden in zijn huis.

   Jan Aertsz Verleck werd in 1627 in Streefkerk genoemd bij de 500e Penning.

   Nieuw-Lekkerland, 4-2-1652: Jan Ards Verleck en Claes Schalcken, contra Pieter Theus, Gerart Aris de Bes ende Arien Ghysen (acte 1-2-1652) nopende de weeskindeeen van zalr. Willm Ardt, nopende contract ende beschryving tussen Willem Ardts ende Jan Pieters, Gerrit Ariens de Bes ende Arien Ghysen.

   Nieuw-Lekkerland, 20-11-1655 rek. en bewys van Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken van 1651 en 1652 betr. Willem Aerts Verleck en Willemtje Schalcken.

   Nieuw-Lekkerland, 15-1-1661: Aerdt Jansz. ende Cornelis Barents geh. met Neltien Jans, synde geweest weeskynderen van Jan Pieters ende Aeryaentien Aerts salr., in haer leven gew. hebbende in den dorpe van NieuLeckerland hebben rentebrieven en obligatien gecavelt: Cornelis Barents een brief van 900 car. gld, in presentie van Jan Aerts Verleck en Thonys Pieters haeren oomen en voogden, ende Aerdt Jans de huyse van Dirck Aersse met de obligatien van Cryn Thonisse won. in Goudryaen.

   Jan Aertsz trad op als getuige bij de doop van Grietgen Schalckens (van Esch) , de doop van Arien Rochusz (van Esch) (?) , de doop van Neeltgen Adriaen Willemsen , de doop van Claes Huijbrechts (van Esch) (?) , de doop van Willem Claes (van Esch) .

  9 kinderen


 5. Maritgen Claesse (van Esch) , * 1590 , ~Streefkerk 11-3-1590 , † >1635 .
  Maritgen Claesse trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jansz Verleck .

   In 1664 woonde Maritgen in bij haar zuster Ariaentgen, haar zwager Jan Aertsz Verleck en haar nichtje Grietgen Janse Verleck.


 6. Simon Claesz (van Esch) , * 1591 , ~Streefkerk 29-11-1591 .


 7. Claes Claesz van Nes , * 1595 , ~Streefkerk 23-2-1595 , † 4-1657 .
  Claes Claesz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jansz Verleck .
   Claes Claesz werd wsl. posthuum geboren.

   In elk geval werd Claes Claese vermeld op 23-6-1623.

   In 1641 nam hij een stuk land over, een weer van 20 morgen, gelegen in Peursumambacht, strekkende van de Nieuwe Dijk tot de Giessen. Het westelijk deel was leenroerig aan de graven van Holland en het oostelijk deel aan de heren van de Lek.

   Na zijn overlijden ging zijn leen over op zijn zoon Hendrick na een "grondlooting" samen met zijn zuster Erckje.

   Op 23-5-1659 attesteren en verklaren schout en schepenen van Peursum dat Claes Claesse, weduwnaar en boedelhouder van Annetgen Hendricx zaliger, in de maand april anno 1659 is overleden en heeft nagelaten 2 kinderen en erfgenamen:
   Henrick Claesse en Erickgen Claes, getrouwd met Jan Cornelisse. Zij hebben “gegrontloot en gecavelt” 2 weren land ter grootte van elk 10 morgen. Het westelijk deel, leenroerig aan de graven van Holland, valt Hendrick toe en het oostelijk deel, leenroerig aan Lodewijck van Nassau, heer van de Lek etc., aan Erickge.

  x <1619   Aeltgen Heijndericx , † <4-1659.
   Op 14-10-1618 waren zij beiden getuige bij de doop van een kind van zijn zuster Ariaentgen Claesse en Jan Aertse Verleck.
   Claes en Aeltgen waren de ouders van Hendrick en Erickgen Claesse van Nes.

   Claes Claesz. van Nes, overl. april 1659, tr. Aeltgen (Annetgen) Heijndericx; op 14-10-1618 waren zij beiden getuige bij de doop van een kind van zijn zuster Ariaentgen Claesse en zijn zwager Jan Aertse Verleck.

   Aeltgen Heijndericx trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jansz Verleck .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.