Jacob Cornelisse Esseboom , * ±1580 , † Strijen 6-4-1654, [] Strijen .
Zoon van Cornelis Gerrijtsz Esseboom (??) en NN. Jacobs (??) .


× ±1600
    Ariaantje Arijaanse Vos , * ±1580 , † Strijen 3-6-1658, [] Strijen .

Afb. Wapen van Jacob Cornelisse Esseboom   

Kinderen:
 1. Ingetje Jacobs Esseboom , † >22-11-1660 .

   Ingetje Jacobs trouwde met Cornelis Tonise Strevelshoek, mogelijk ook met Cornelis Teusen van der Waal.


 2. Geertruijt Jacobs (Truijgie Jacobs) Esseboom , * ±1610 , † Strijen 1665 .
   Overleden tussen 4 feb en 28 april 1665.
   Op 4-2-1665, des voormiddags ca. 11 uur, maakten Meeuwes Dircxen Craenenburgh, dijkgraaf van de Broek, en zijn ziek te bed liggende vrouw, Gruijgie Jacobsdr, wonende in Nieuw-Bonaventura, een nieuw testament. Hij benoemde zijn enige zoon Dirrick Meeuwis tot universeel erfgenaam.
   Op 28-4-1665 verkocht Craenenburgh voor schout en schepenen te Strijen diverse roerende goederen van zijn overleden vrouw.

  × Strijen 27-3-1629   Hendrick Huijgen van der Linden , * <1590 , † <1648.
      Zoon van Huijch Jansz Visscher en ?
   Kinderen: Cornelis, Leentie, Aerjaentie, Leendert, Jacobus, Sijggie en Hendrick Hendricxen.
   Leentie was getrouwd met Johan Barrevelt, chirurgijn op Klaaswaal.
   Aerjaentie was getrouwd met Jan Heijmans van Wil.
   Jacob diende als hoefsmid in een compagnie van ruiters in garnizoen te Deventer. Later woonde hij als hoefsmid op Westmaas.

   Hendrick Huijgensz. ging na zijn vestiging in de Hoeksche Waard de achternaam Van der Linden gebruiken en trouwde met Geertruijt Jacobsdr. Esseboom.

   Bij het Hof van Holland werd op 6-2-1607 een zaak aangespannen tussen enerzijds
   - Aart Adriaensz. ’uijt de Polre’ (Sint Anthoniepolder), impetrant van remisie, en anderzijds
   - Huijch Jansz., als vader van ’nedergeslagen’ Cornelis Huijgensz. zaliger, voor hem zelf en vervangende
   - Jan Pietersz., zijn zwager in De Lindt,,
   - Cornelis Willemsz. Romeijn te Ridderkerk, en
   - Cornelis IJbrantsz. op Smitshoek, beiden als neven, en
   - Pieter Jansz., oom,
   - Pieter Hubrechtsz. in De Lindt,
   - Jan Huijgensz., Lendert Huijgensz., voor hen zelf en vervangende Henrich Huijgensz., als broeders,
   - Aert Jacobsz op Heerjansdam,
   - Floris Vercuijl op Develdam en
   - Heijndrick Pietersz. in de Lindt,
   allen als naaste ’vrunde’ en ’magen’ van het slachtoffer.
   Beroep: Boer in Bonaventura
   Functie: Heemraad van de Oude Klem.

  × ±1648   Bartholomeus Diricxsz (Meeuwes Dircx) Kranenburg , *Strijen 1-1611 , † Strijen 12-1669.
      Zoon van Dirk Krijnsen Kranenburg en Marietje Barholomeusse .

   Barholomeus/Meeuwes/Meeus Dircx Craenenburgh. Zoon van Dirk Crijnen Cranenburg en Maeijke Bartholomeusdr.

   Meeuwes Dircx had een naam- en generatiegenoot Meeus Dircxz, die in Klaaswaal woonde en een zoon was van Dirck Meeusz te Veenderbroek in Noord-Brabant.

   Meus Dircksz. ws bouwman in Nieuw-Bonaventura op een "schoone wooninge".
   Functie: Schepen van Strijen. van 1657 tot 1658
   Functie: Dijkgraaf van de Brouck. van 1661 tot 1669
   Testeerde met zijn vrouw te Strijen op 13-4-1658 en 4-2-1663 en alleen op 15-12-1669. Overleden tussen 15 en 19 december 1669.

  2 kind(eren)


 3. Marijtge Jacobs Esseboom , *Strijen ±1610 , † >6-1667 .

  × ±1641   Adriaen Willemsz Geervliet , *Westmaas ±1610 , † Westmaas 1663.

  3 kind(eren)


 4. Jannetje Jacobs (Janneken) Esseboom , * ±1620 , † <15-11-1645 .

   Dochter van Adriaantje Jans en Jacob Cornelisz Esseboom, dijkgraaf van de Oude en Nieuwe Noordkavel van den Brouck.

  × ±1642   Huijg Adriaens Maesdam , * 1608 , ~Maasdam 7-12-1608 , † ±1655.
      Zoon van Arien Lenaertsz ( Maesdam) en Machteld Pieters (Maggelt Pieters) ( Coomen) .
   Hun zoon Adriaen Huijgens Maesdam was 20 maanden oud op 15-11-1645. Hij vervulde vanaf 1677 diverse malen de functie van Schepen van Strijen. Adriaen’s overlijden werd aangegeven op 6-1-1707 in Strijen.
   Gedoopt als Hugo.

   Hij is een zoon van Arien Leendertsz, heemraad van Maasdam en Nieuw-Bonaventura, en Maggelt Pieters, dochter van Pieter en Jopgen Arijens.
   Zie: "De Nederlandsche Leeuw" 1958 en 1963.

   Jan Joosten, wedr. van Jopgen Arijens, sloot op 9-1-1630 met - Pieter, Jacob en Jan Ariens, geassisteerd met vader Adriaens Leenderts, mede voor hun broers Huijgo en Isack Ariens, kinderen van Adriaen Leenderts bij Machtelt Pieters,
   - Maritge Pieters, wed. van Wouter Pieters Spruijt,
   - Pieter Jans, mede voor broer Jan Jans en als voogd van de kinderen van Zara Pieters bij Rijenier Borremans, en Andries Bastiaens Verweel, weduwnaar van Neeltge Jans,
   allen kinderen, kindskinderen en ergenamen van Jopgen Arijens, een akkoord over de afhandeling van de nalatenschap volgens de boedelscheiding van 29-2-1628.
   Overleden tussen 31-3-1654 en 5-9-1655.

  1 kind(eren)


 5. Cornelis Jacobsz Esseboom , * ±1620 , † Strijen 9-3-1655 , [] Strijen .

   Cornelis Jacobsz trouwde Neeltge Willems, die hertrouwde met Adriaan van der Houck en Leendert Pietersz van der Werve.
   Hij was waarsman, secretaris-penningmeester van het Oudeland van Strijen en dijkgraaf van De Brouck.
   Beroep: Schepen van Strijen, Dijkgraaf van den Brouck.
   "Cornelis Iacobse Esseboom, out sijnde 34 iaer, sterf den 9 maert a° 1655."

  ×   Neeltge Willems Geervliet , * ±1620 , † >11-1674.
      Dochter van Willem Jansz Geervliet en Jobje Louwen .

   Op 9-4-1667 compareerden de weduwe en kinderen van Segert Fonckert, alsmede Grietje Bastjaens, weduwe van Gerrit Dircxz. Fonckert, wonende in het Maase Nieuweland, en kwamen tot een akkoord met Neeltjen Willems Geervliet, weduwe van Adriaen van der Houck. Om verdere ’swarichheden ofte lasten’ te voorkomen kwamen zij tijdens het nog lopende proces voor de Hoge Raad tot een akkoord. Grietje zou uit hoofde van de voogden Fonckert de helft van de schulden in de boedel van Van der Houck voldoen, Maertje Pieters een vierde deel en zoon Dirck Fonckert en de andere kinderen het resteerende vierde part. De voornoemde heren Stolck en Vervoorn zouden dit afhandelen. De voornoemde weduwen en kinderen Fonckert stelden voor de voldoening van betalingen hun persoon en goederen als zekerheid.


 6. Adriaen Jacobs (Arijen Jacobsz) Esseboom , * ±1621 , † Strijen 28-1-1678 , [] Strijen .

   ORA Strijen, dd. 24-3-1664:
   In 1664 was in Strijen onenigheid ontstaan tussen Meuwes Dircxen Craenenburgh, getrouwd met Truijgie Jacobsdr., en Arijen Jacobs Esseboom, tezamen erfgenamen van hun (schoon)vader Jacob Cornelis Esseboom, die aan Leendert Schilmans, koper van Esseboom’s nagelaten woning op het dorp Strijen, toestemming hadden gegeven om in het slop tussen het huis en dat van buurman Jan van Driel een ’secreethuijssie’ buiten aan de oostzijde van de zuidgevel van het huis te maken, zoals dit er ook was in de tijd dat Jacob Cornelis Esseboom er woonde, en ’op het welcke de inwoonders van de v[oo]rs[chreven] huijsinge mogte gaen en keeren sonder verhinderinge ofte contradictie van eenige buijren’.
   Jan van Driel vreesde hierdoor voortdurend in de stank te moeten zitten en tekende protest aan. Hij had destijds er wel mee ingestemd dat er een ’hoender huijssie’ (kippenhok) gestaan had, maar toen dat ten tijde van Esseboom was veranderd in een ’secreet huijs’, was dat secreet echter alleen van binnenuit het huis was gebruikt en niet met een deur buiten uitkwam, zoals Schilmans het nu wilde maken. Van Driel vond het stijlloos dat een buur de andere buur ’soo nae sijn deur soude incomoderen’ met het plaatsen van een secreet, en eiste daarom dat dit verplaatst zou worden en had daarom de bouw ervan stil laten leggen, waarna ’meerdere onlusten’ waren ontstaan.
   De partijen vroegen arbitrage van de schout en schepenen van Strijen. Deze kwamen tot het compromis dat Schilmans buiten aan de oostzijde van de zuidgevel van zijn huis een stenen secreethuisje mocht metselen, bedekt met pannen en even groot zoals dit destijds ook was geweest en op dat moment ook al met paaltjes was uitgezet. De deur diende echter aan de westzijde van het huisje te worden aangebracht en nergens anders, zodat het secreet alleen van binnenuit het huis toegankelijk was. Aan de oostzijde mocht geen luchtgat of een andersoortige opening gemaakt worden, maar dit moest geheel dicht zijn.

   Zie: Ons Voorgeslacht 1995 en 2009.
   Beroep: Dijkgraaf van de Oude en Nieuwe Noordcavel van de Brouck.
   "Hier leijt begraven Arij Iacobse Esseboom, in sijn leven dijckgraef van den ouden ende nieuwen noortkavel van den Brouck, ijs out 56 iaren, sterff den 28 ianuwarij 1678."

  × ±1656   Marijke Leenderts (Maeike Leendertsdr) , * 1645 , † <1681.
   Adriaen Jacobs Esseboom, gehuwd met Maeike Leendertsdr., wordt op 1-6-1665 vermeld.
   Kinderen: Jacob, Ariaantje (1658), Leendert (1661), Cornelis (1666) en Adrijana. Cornelis Ariensz trouwde (1) Maria Huyge Bakker en (2) Neeltje Jooste Voogelaar.
   Geboren rond 1645.

   Marijke/Marichie Leenderts.

   Adriaen Jacobs Esseboom, gehuwd met Maeike Leendertsdr., wordt op 1 juni 1665 in Mijnsheerenland genoemd. Het lijkt erop dat Maeike een kleindochter was van Jaepie Pleunen Moerkercken, maar dat kan ik niet bewijzen.

   Op 1-6-1665 is in Mijnsheerenland sprake van:
   - Ingetie Pleunen,
   - Adriaen Dircx ’t Greijn, gehuwd met Ariaentie Willems, bevoren weduwe van Bastiaen Pleunen; Josintie Bastiaensdr. en Arijen Cornelis Borger, gehuwd met Lijntie Bastiaensdr., kinderen van Bastiaen Pleunen en Adriaentie Willemsdr.,
   - Adriaen Jacobs Esseboom, gehuwd met Maeike Leendertsdr.,
   - Pleun Adriaens Gout, kinderen van Jaepie Pleunen,
   - Pieter Pouwels, wonende in Barendrecht, zich sterk makende voor zijn andere zusters, kinderen van Neeltie Pleunen, tesamen erfgenamen van Arijen Pleunen Moerkercken, hun oom resp. oudoom, overleden in Strijen.
   Overl. tussen 1670 en 25-4-1680.

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.