Eeltje Jans Fiers , * ±1625 , † >1687.
Dochter van Jan Aertsen Fiers en Maeijken Adriaenssen van der Woel .


x ±1650
    Sebastiaen Franss (Bastiaan Fransen) Boeser , *Waspik ±1620 , † <4-1680.
Kinderen:
 1. Frans Bastiaansz Boeser , * ±1655 , † Waspik 18-2-1718 (ingeslapen) .
  Frans Bastiaansz trad op als getuige bij de begrafenis van Mels Melsen van Driel .
   "Frans Bastiaensen Boeser is in den Heer ontslapen op Vrijdagh den 18 Februarius des middaghs de klocke 12 à een uur. Godt geeft hem een zaligh eynde amen anno 1718."

   In de jaren 1690 bekleedde Frans een bestuurlijke functie en was hij regelmatig getuige bij huwelijken in Waspik.

   Op 16-11-1694 in Groot-Waspik was er sprake van een vrijgift tussen Johannes Hendrickxsen Boeser en Frans BAstiaensen Boeser.

  x ±1680   Anneke Tunesen Seijlmans , * ±1660 , † Waspik 2-8-1684 (ingeslapen).
   "Anneken Tunesen Sijlmans is overleden den tweeden Augustus smorgens voor een uer anno 1684."

   Anneke Thonis, Anneke Theunis, Anken Anthonisse Sijlmans/Seijlmans/Zeijlmans.
   Haar moeder overleed op 5 april 1679 om 4 uur ’s morgens: "Den 5 Appriel sWondach smargens ten vier uren heeft Godt den Heer mijn moeder uijt desen bedroefde werelt gehaelt en is gerustelijck in den Heer ende Godt salich gestorve in het yaer ons Heeren anno 1679."

  x ±1690   Jenneke Melsen van Driel , * ±1665 , † 4-12-1729.
      Dochter van Mels van Driel en ?
   "Yanken Melsen is gestoorven den 4 December in den jaeren 1729."

   Op 12-9-1706 werd f3,- betaald voor het begraven van Mels Melsen van driel, aangegeven door zijn zwager Frans Boeser.

  6 kinderen


 2. Johan Bastiaens (Jan Bastiaense) Boeser , * ±1655 , † Waspik 22-4-1705 .

  x ±1679   Willemijntje Cornelisse (Willemken Cornelis) Rijcken , *Waspik ±1655 , † Waspik 13-11-1724.

  6 kinderen


 3. Peeter Bastiaansen Boeser , *Waspik ±1660 , † Waspik 1-4-1730 .

   Pieter Bastiaans Bouser/Boeser/Boezere.

   Peter Bastiaenss. Boeser wordt op 21-4-1693 in Groot-Waspik genoemd samen met Goris Thoniss. bij een vrijgift.

   Op 3-6-1713 in Groot-Waspik was sprake van een transport tussen Adriaen Zeijlmans, schout, e.a. en Peeter Bastiaensen Boeser.

   Op 28-12-1720 vond Groot-Waspik een transport plaats tussen Peeter Bastiaense Boeser en Aert Peeterse Boeser.

   Dat voor ons Gecomen en Gecompareert sijn Adriaan en Wouter Peterse Boeser en Pieter van Waspik, de welkete samen verclaerden wettelijk over te geven met eender vrije gifte
   so dat regt is, aan en tot behoeff van Bastiaan Peterse Boeser, drie vijfde parten inde helft van een huijs, Erve en akkerlant, gestaen en gelegen alhier ten Weste vande Niuwvaert, groot int geheel met den Quekel 1 ½ morgen, so en in die vougen als het selve is bedeelt tegens de wed: van Arien Cluijters, belent Zuijden de geheelr Stede Arien Paans, noorden Corstiaan Glaviman, strekkende van der halver Niuwvaert aff, Westwaerts op tot den Quekel toe, belent den geheelen Quekel, Oost de Niuwvaertsde akkers, West de wed: Willem Potmaker, strekkende uijt den Zuijden vande Erve van Poulus Bruijnenbaert aff, Noordwaerts op tot de Erve vanden voorn: Bruijnenbaert toe. Ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergange, en andere nabuirlijke regten, met regt daar uijtgaande, voorts geloven sij Vercoperen den Coper inde voorsr: parten te vrijen en waren naer den regten van Zuijthollant, en alle Voorcommer, Calangie en aantaal dier op is aff fe doen tot Niuwjaer 1741 toe, present Adriaan Zeijlmans Schout, Aert vanden Hoek en Adriaan Verheijden Schepenen, desen 27e Appril 1741.

  x Waspik 29-6-1681   Lijsbeth Adriaanse Visscher , *Capelle (NB) ±1660 , † Waspik 3-1734.
   Otr. op 8-6-1681 in Waspik.
   Peeter Bastiaense Boeser, j.m. van Waspik, en Lijsbeth Adriaense Vischer, j.d. van Capelle.

  9 kinderen


 4. Margriet Bastiaansen (Grietje Bastiaens) Boeser , * ±1660 , † ±1718 .
   Waspik, desen 2e maij 1719.: Schijdinge ende erffdeelinge die bij desen doende endeovergevende sijn Steven Jans Timmermans in huwelijk hebbende Maeijke Zeijlmans, Jacobus Haagoort in huwelijk hebbende Elisabet Zeijlmans en Adriat Schouten in huwelijk hebbende Geertruij Zeijlmans.
   Alle kinderen en erfgenamen van zaliger Adriaen van Clootwijk gesegt Zeijlmans en Grietje Bastiaens Boeser als mede nog den voornoemde Jacobus Haagoort in qualiteijt als ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij aangestelde voogt over Huijbert de Ruijter mede sone vande voornoemde Grietje Boeser in huwelijk verweckt bij Willem de Ruijter. En voor soo veel dit noots sij den voornoemde Huijbert de Ruijter. Ende dat van alle de goederen bij de voornoemde Grietje Bastaiens Boeser met te doot ontruijmt en naergelaeten.

   Margriet Bastiaanschen Bosser.

   Op 18 feb. 1713 in Klein Waspik vond een erfdeling plaats tussen de erfg. Jan Adriaens van Clootwijck gesegt Zeijlmans, ter eenre, en de erfg. Grietje Bastiaens Boeser ter andere zijde:
   1. Steven Timmermans x Maeijken Zeijlmans.
   2. Jacobus Hagoort x Elisabeth Zeijlmans

   Waspik, desen 2e maij 1719.: Schijdinge ende erffdeelinge die bij desen doende endeovergevende sijn Steven Jans Timmermans in huwelijk hebbende Maeijke Zeijlmans, Jacobus Haagoort in huwelijk hebbende Elisabet Zeijlmans en Adriat Schouten in huwelijk hebbende Geertruij Zeijlmans.
   Alle kinderen en erfgenamen van zaliger Adriaen van Clootwijk gesegt Zeijlmans en Grietje Bastiaens Boeser als mede nog den voornoemde Jacobus Haagoort in qualiteijt als ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij aangestelde voogt over Huijbert de Ruijter mede sone vande voornoemde Grietje Boeser in huwelijk verweckt bij Willem de Ruijter. En voor soo veel dit noots sij den voornoemde Huijbert de Ruijter. Ende dat van alle de goederen bij de voornoemde Grietje Bastaiens Boeser met te doot ontruijmt en naergelaeten.

  x <1682   Adriaen van Clootwijck gesegt Zeijlmans , † <1696.
      Zoon van Johan (Jan Wouters) Seijlmans en Adriaentken Adriaens van Clootwijck .
   Staet ende inventaries gemaeckt op den 15e meert 1695 [in Groot-Waspik] van alle erffgoederen ende inboel tot Grietjen Boeser weduwe Adriaen van Clootwijck. Ten overstaen van Geriet Seijlmans, schout ende Dierck Jans Seijlmans ende Frans Boeser, hemraden.

   Adriaen van Clootwijck gesegt Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz. Zeijlmans die o.t./tr. ’s.Gr.-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. van Clootwijck.

   Adriaen Seijlmans, noemde zich later "Van Clootwijck". Zoon van Jan Wouters Zeijlmans, Schout tot Waspik in 1648, en Ariaentje Adriaensdr. van Clootwijck, ged. te ’s-Grevelduin-Capelle op 20-5-1629. Kleinzoon van Adriaen Dirks de Oude van Clootwijck, secretaris en schout in Zuidewijn-Capelle in 1612, en Anneke Thielmans.
   Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" 1997.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de vier kinderen van Bastiaen Franss Boeser ende Gieltje Janss Fiers met namen Jan Bastiaenss Boeser, Peeter ende Frans Boeser ende Adriaen van Clootwijck die in huwelijck is hebbende Grietje Bastiaenss Boeser. Alle kinderen ende erffgenamen van Bastiaen Franss Boeser ende Gieltje Jans Fiers voorss. Ende dat van hare vaderlijcke goederen haer bij aenneminge gelooft. Alhier voor recht aengebrocht desen 8e junij 1688 in Groot-Waspik.

   Groot Waspik 18.2.1713:
   Deling tussen Grietje Bastiaense Boeser en haar kinderen verwekt door Adriaen van Klootwijk gezegd Zeijlmans, met name Mayken, gehuwd met Steven Jansz. Timmermans, Elisabeth gehuwd met Jacobus Hagoort en Geertruij gehuwd met Adriaen Schouten. Adriaen Janszn. van Clootwijck, gezegd Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz. Zeijlmans die o.t./tr. ’s.Gr.-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. van Clootwijck. Bij de doop van Elisabeth stond als vader Adriaen Jansz. van Clootwijck

  x <1696   Willem Huijbe de Ruijter .

   Willem Huijbrechts de Ruijter, j.m. van Raamsdonk, en Sijken Cornelis Jan Wijten, j.d. van Waspik, ald. otr. 21-3-1674 en tr. 27-4-1674.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.