Paulus Jans Geervliet , * 1677 , ~Dordrecht 20-3-1677 , † ’s-Gravendeel ±9-11-1723, [] ’s-Gravendeel ±20-11-1723.
Getuige bij de begrafenis: Jannigje Dirks Corperaal .
Paulus Jans was getuige bij de overlijdensaangifte van Bastiaantje Geervliet , de overlijdensaangifte van Lijsbeth Geervliet , de begrafenis van Grietje Paulusse Geervliet , de overlijdensaangifte van Lijsbet Geervliet .

Zoon van Jan Arijens Geervliet en Teuntje Pouwels van der Linden .


±1708
    Jannigje Dirks Corperaal , * 1686 , ~Bleskensgraaf 8-12-1686 , [] ’s-Gravendeel ±20-12-1751.

RECHTSBOVEN: Paulus Geervliet betaalde op 5-10-1712 in 's-Gravendeel 3 gulden voor het begraven van zijn dochter Lijsbeth..

Kinderen:
 1. Teuntje Paulusse Geervliet , *’s-Gravendeel ±1709 , [] ’s-Gravendeel ±11-12-1766.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Pieter Hendriks de Ruijter .
  Teuntje Paulusse was getuige bij de overlijdensaangifte van Arie Joosten Wildeman .
   ’s-Gravendeel, 1766, 11 decemb. ontf. van Pieter de Ruijgter over ’t Regt van begfraven van zijn huijsvrouw Theuntie Geervlied, aangeving gedaan hebbende Classis van drie gulden,dus ... 3:0:0.

   Theuntje Pauluse Geervliedt in het Bonaventura werd op 4-4-1732 aangenomen als lidmaat van de NH kerk te ’s-Gravendeel.
   Op 23-12-1739 werd Teuntje Geervliet in De Mijl genoemd samen met haar man, Arie Joosten Wildeman.

    Arie Joosten Wildeman , * ±1695 , ~’s-Gravendeel 29-1-1696 , † 1743, [] ’s-Gravendeel ±6-9-1743.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Teuntje Paulusse Geervliet .
  Arie Joosten was getuige bij de begrafenis van Joost Ariens Wildeman .

      Zoon van Joost Ariens Wildeman en Teuntje Teunisse Viskil .
   Ondertrouw op 14-9-1731 in ’s-Gravendeel.
   Ontvangen van Arij Jooste Wildeman, weduwnaar, en van Teuntje Paulus Gervliet, elk f 3,-.
   Doopget. Lijsbeth Ariens en Dirck Cornelisse Quartel.
   Den 6den Septb.[1743 in ’s-Gravendeel] ontf. van Teuntie Paulusse Geervliet de sa. van drie gulden weg. ’t regt van begr. van haer man Arij Jooste Wildeman, aengeving gedaen hebbende inde klassis van drie gulden.

   Anna Jooste Wildeman werd op 18-3-1731 in ’s-Gravendeel aangenomen als lidmaat.

   Op de 26 meij 1736 is door schout van ’s-Gravendeel ter Camere van Heeren Burgemeesteren overgegeven de volgende nominatie van scheepenen o.a. Arij Jooste Wildeman.

  ±1745   Pieter Hendriks de Ruijter , * ±1717 , [] ’s-Gravendeel ±24-1-1781.
  Pieter Hendriks was getuige bij de overlijdensaangifte van Teuntje Paulusse Geervliet , de overlijdensaangifte van Ariaantje de Ruijter .

      Zoon van Hendrik Pieters de Ruijter en Ariaantje Gerrits van Rees .
   Zij maakten een testament op op 31-8-1746, toen Teuntje ziek was.

   In de periode 1735-1752 werden 8 kinderen van hen begraven in ’s-Gravendeel, o.a. op 14 sep. 1747 en 31 aug. 1748.

   Hun kleindochter Teuntje Paulze de Reuijter was getrouwd met Otto van Driel, de via zijn tweede huwelijk grootvader was van Maaijke van Driel.
   Op 9-1-1730 als minderjarig vermeld.
   Op 24-1-1781 is in ’s-Gravendeel impost ontvangen van "’t lijk van Pieter de Ruijter, alh. overleden, in de classe van 3 gld., dus f 3:0:0". Het is net zeker of dat deze Pieter betreft, maar aangezien zijn 2e vrouw als zijn weduwe overlijdt, ook in de zelfde classe, zou het goed kunnen.

   Bij de lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van ’s-Gravendeel wordt op 1-4-1757 een Pieter de Ruijter in het Bonaventura genoemd.

  5 kinderen


 2. Bastiaantje Geervliet , * >1710 , [] ’s-Gravendeel 26-10-1714.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Paulus Jans Geervliet .
   ’s-Gravendeel: "Den 26 do [26-10-1714] ontfn van Paulus Geervliet de Se. van drie gl. voor t regt van t begraven van t lijk van sijn kind genaemt Bastiaentje Geervliet, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl, dus f 3:0:0."


 3. Lijsbeth Geervliet , * ±1711 , [] ’s-Gravendeel 5-10-1712.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Paulus Jans Geervliet .
   ’s-Gravendeel: "Ontfangen den 5 october 1712 van Paulus Geervliet de somme van drie gulden voor t regt van t begraven van sijn kind, genaemt Lijsbeth Geervliet, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl, dus f 3:0:0."


 4. Grietje Paulusse Geervliet , * >1711 , [] ’s-Gravendeel ±16-11-1722.
  Getuige bij de begrafenis: Paulus Jans Geervliet .
   Paulus Geervliet betaalde f3-0-0 voor het begraven van zijn kind Grietje Geervliet.


 5. Lijsbet Geervliet , * ±1714 , [] ’s-Gravendeel ±10-2-1716.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Paulus Jans Geervliet .
   ’s-Gravendeel: "Den 10 do [10-2-1716] ontfangen van Paulus Geervliet de Se. van drie gl. voor t regt van t begraven van sijn kind Lijsbet Geervliet, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f 3:0:0."


 6. Jan Paulusse (Jan Pauwels) Geervliet , * ±1715 .
  Jan Pauwels was getuige bij de ondertrouw van Pieter Cornelisse van Soest .
   Geschat geboortejaar.

   Indem. van ’s-Gravendeel naar Dordrecht in 1739.

   Dordrecht. Actum den 24 Novemb. 1739. Ontfangen als vooren Jan Paulusse Geervliet, gebore tot s’Gravendeel in Hollandt mits doende &a: en betalende ten behoeve van deselve Stad 5 ponden te XL grooten t pondt desblijvende gesecludeert en houdende sijn domicilium alhier.

   Alsoo door den vrijwilligen affstand van Jan Paulusse Geervliet, als buijsteldrager is komen te vaceeren het voorn: buijsteldragersschap binnen deze Stad: Soo istdat ik mr. Johan Gevaerts als presiderende Borgermr. der Stad Dordregt, het voornoemde buijsteldragers-Schap hebbe gegeven en geconfereert en vervolgens daar toe aangesteld gelijk ik aanstellen bij dezen den persoon van Willem de Knijp om het selve waartenemen en bedienen, op Soodanigen Loon, mitsgaders baaten en Emolumenten als de buijsteldragers ordinair gewoon Sijn te ontfangen en genieten. Actum den 9 Januarij 1742 [in Dordrecht].

   Vermits de Vrijwillige affstand van Joost de Jager als geweest sijnde ballastvaarder, deselve plaatz is komen te vaceren: Soo heb ik mr: Herman Franciscus Ketalanus in qualiteijt als Thesaurier van de reparatien der Stad Dordregt aangesteld gelijk ik aanstelle bij dezen den persoon van Jan Paulusse Geervlied tot Ballastvaarder. Actum Dordregt den 26 Januarij 1742 [in Dordrecht].

   Jan Paulussen Geervliet werd op 4-12-1756 verkoren tot diaken en bevestigd op 1-1-1758. Op 8-12-1765 werd hij voor de tweede maal verkoren, maar heeft hij de beroeping niet aangenomen.

   Jan Pauwels Geervliet, op belijdenis hier gedaan den 11 meij 1756; vertrocken met attestatie.

   In 1759 was Jan Geervliet armmeester van de NH kerk in Dubbeldam en deed hij uitgaven voor de diaconie.

   Dubbeldam, november 1771, is acte van indemniteit verleent aan Jan Paulussen Geervliet en des zelven twee nog bij hem inwoonende kinderen, genaamt Ariaantje, oud ruijm 19 jaaren, en Pieter, oud ruijm 8 jaaren, vertrokken onder Zwijndrecht.

   Zwijndrecht, 1 Nov, 20 Nov. 1771: Jan Geervliet, wednaar van Johanna van Drunen, woonende onder Meerderwvoort, kerkelijk alhier, met Elizabeth Ambachtsheer, weduwe van [Jan] Hendrik Vrij, mede aldaar woonende.
   Beroep: Buisteldrager tot 1742

  Dubbeldam 26-7-1739   Elisabeth (Lijsbet Pieterse) Schipper , * ±1716 , ~Dubbeldam 14-2-1717 , [] Dordrecht ±27-7-1741.
      Dochter van Pieter Ariens Schipper en Aagje Damisse Hofman .
   Overleden vr april 1744. Aang. begr. van de vrouw van Jan Geervliet was op 27-7-1741 in Dordrecht.

   Elisabeth/Lijsbeth Pieterse Scipper/Visser.

  Dordrecht 10-5-1744   Aagje Ariens Roskamp , *Sliedrecht 1722 , ~Sliedrecht 31-5-1722 , [] Dordrecht ±15-7-1754.
      Dochter van Arij Jacobse Roskam en Marigje Ariens .
   Ondertrouw op 23-4-1744 in Dubbeldam.
   Kinderen: Maijke, Jannigje en Adriana.
   Getuige bij het huwelijk: Arij Jacobse Roskam . Aang. begr. van de vrouw van Jan Geervliet op 15-7-1754 in Dordrecht.

   dordrecht,
   Jan Paulusse Geervliet, wedr. geboore te S’Gravendeel, woond in den Augustijnen Kamp, met
   Aagje Ariens Roskam, j.d. van Sliedrecht, woond onder Dubbeldam, geassisteert met haaren vaeder Arij Jacobse Roskam.
   De geboden gaan te Dubbeldam. Den 10 Meij 1744 alhier getrouwt.

    Johanna Pieters van Drunen , * 1730 , ~Almkerk 27-8-1730 , † 1765.
      Dochter van Pieter Chiele (Peeter Chilen) van Drunen en Adriaentje Hendriks Koppe .
   Ondertrouw op 10-5-1759 in Dubbeldam.
   Johanna van Drunen, huijsv.r van Jan Paulusse Geervliet, op attestatie van Almkerck en Emmichoven [indemniteit te Dubbeldam] gegeeven den 4 juni 1759; overleeden ao 1765.
   De doopdatum is van de dochter van Pieter Chiele van Drunen en Adriaentje Hendriks Koppe, overl. 17-8-1735 in Almkerk, gehuwd ald. op 27-5-1725. Get. bij die doop was Adriaentje Donkenbeek.

  Zwijndrecht 20-11-1771   Elizabeth (Elijzabeth) Ambagtsheer , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1732 .
      Dochter van Balten Teunisz Ambagtsheer (?) en Pietertje Dirks de Vormer (?).
   Ondertrouw op 1-11-1771 in Zwijndrecht.

   Elijsbeth/Lijzebetha Ambagtsheer was weduwe van Jan Hendrik(s) Vrij met wie zij dochters had.

   Jan Hendriks Vrij, j.m. van Helter en kerkelijk onder Swindrecht, ging op 25-4-1755 in Zwijndrecht in otr. met Lijsbet Ambagtsheer, j.d. en kerkelijk onder H. Ido.

   Seijgje en Claasje Ambagtsheer waren getuige bij de dopen van kinderen van Elijzabeth Ambagsheer.

  10 kinderen


 7. Elisabeth (Lijsje Pouwlis) Geervliet , *’s-Gravendeel ±1720 , † ’s-Gravendeel 21-3-1796 , [] ’s-Gravendeel 21-3-1796.

  1741   Gerrit Hendrixs de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1719 , † ’s-Gravendeel , [] ’s-Gravendeel 3-5-1800.

  8 kinderen


 8. Dirk Paulusse (Dirk Pouwels) Geervliet , *’s-Gravendeel <1725 , [] Wieldrecht ±24-11-1777.
  Getuige bij de begrafenis: Bastiaan Pieters Schipper .
  Dirk Pouwels was getuige bij de begrafenis van Aagje Dirks Geervliet , de begrafenis van Abram Dirks Geervliet , de begrafenis van Pieter Dirks Geervliet .
   Den 24 November 1777 geeft Bastiaan Schipper aan t lijk van Dirk Geervliet, bij acte pro deo.

   "Den 13 Maij 1741 door Dirk Pouwels Geervliet van s-Gravendeel dat zouw trouwe met Teuntje Pieters Schipper van Dubbeldam, beijde dienstbaar bij hars(?) van Corn Bastiaens Schipper in Wieldt. En voor bijde versogt acte pro deo." [Wieldrecht]

   Dirk Paulusz Geervliedt, woont in Wieldrecht, aangenomen als lidmaat in de kerk van ’s-Gravendeel op 19-3-1742.

  1741   Teuntje Pieters Schippers , *Dubbeldam 1722 , ~Dubbeldam 10-8-1722 .
      Dochter van Pieter Bastiaans Schipper en Cijgje Claassen Vermeulen .
   Ondertrouw op 13-5-1741 in Wieldrecht.
   Wieldrecht: "Den 13 Maij 1741 (aangifte) door Dirk Pouwels Geervliet van s-Gravendeel dat zouw trouwe met Teuntje Pieters Schipper van Dubbeldam, beijde dienstbaar bij hars(?) van Corn. Bastiaens Schipper in Wieldt. En voor bijde versogt acte pro deo".

   Zij is een dochter van Pieter Bastiaans Schipper en Sijtje Klaasse Vermeulen.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.