Dirck Ariensz (den) Geneuchelijcke , * ±1570 , † <1630.
Zoon van Arijen Cornelisz Bleijswijck en Annetgen Dircxdr .


×
    Maertge Cornelis (Maritge Cornelisse) Keet , * ±1574 , † <1664.

RECHTSBOVEN: Hillegersberg

Kinderen:
 1. Martijntgen Dirx Genoeghlijcke .

   Te H"berg op 9-4-1663 zijn gekomen:
   - Cornelis Dirx Geneugelijk en Martijntje Dirx, beiden voor zichzelf,
   - Pieter Maartensz Noorthoek gehuwd met Willemtje Pieters die weduwe was van Willem Dirx Geneugelijk, in die kwaliteit als voogd over de minderjarige kinderen van de voornoemde Willem Dirx Geneugelijk,
   - Cornelis Gerritsz Piswerf, gehuwd met Maria Willems, dochter van de voornoemde Willem Dirx
   Geneugelijk,
   - Simon Dirx Geneugelijk voor zichzelf,
   - Jan Lenertsz Vermolen gehuwd met Neeltje
   Dirx en
   - Willem Cornelisz Kerkhof gehuwd met Annetje Dirx.
   Zij zijn tezamen kinderen en erfgenamen van Maertje Cornelisse, die weduwe was van Dirk Ariensz de Geneugelijke, beiden zaliger. Zij hebben verkaveld.

  ×   Jacob Teunisz .

   Te Hillegersberg op 10-03-1635 Comp.
   - Maerten Jansz., gehuwd met Maritge Ariens,
   - Cornelis Jacobsz gehuwd met Liedewij Ariens,
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz gehuwd met Martijntje Dirks,
   - Claes Reijersz gehuwd met Neeltge Dirks en de voornoemde Cornelis Dirksz als voogd van Annetje Dirks, kinderen van Dirk Ariensz.
   - Willem Simonsz en Arien Simonsz, beiden voor zichzelf en in de naam van Cornelis Simonsz, alsmede voor Arien Jansz van Dommelen gehuwd met Maritge Simons, zo veel hun aangaat en Arien Ariensz Schouten, administrateur over de goederen toekomende aan de kinderen van Maritge Simons, beiden volgens het testament van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van zaliger Arien Cornelisz Bleijswijck (gepasseerd voor Adriaen Havelaar binnen Hillegersberg d.d. 19-12-1622) en
   - Maerten Jansz en Cornelis Jacobsz voornoemd als voogden van Dirk Simonsz en Simon Simonsz, kinderen van Simon Ariensz.
   - Mitsgaders de voornoemde Arien Ariensz Schouten voor zichzelf,
   - Daem Gerritsz gehuwd met Maritge Arents,
   - Jacob Joosten gehuwd met Liedewij Arents,
   - Jacob Claesz gehuwd met Annetje Arents,
   - Martijntje Jansdr, weduwe en boedelhoudster van zaliger Cornelis Arentsz, nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten als actie hebbende van
   - Pieter Cornelisz Kooij gehuwd met Ariaentje Arents en nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten en Daem Gerritsz voornoemd in de naam van
   - Jan Arien Wittenz gehuwd met oude Maritge Arents, kinderen van Neeltje Arents.
   Allen tezamen erfgenamen van zaliger Annetje Dirks, weduwe wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

   In een boedelscheiding 20-3-1635 compareren Cornelis Dircxz. Genoechlijcken, Willem Dircxz., Dirck Dircxz., Simon Dircxz., Jacob Thunisz. man van Maertijntgen Dircxdr., Claes Reyersz. man van Neeltgen Dircxdr. kinderen en erfgenamen van Dirck Ariensz. Genoechlijcken, overleden, en van hun overleden broer Arien Dircxz.; Maerten Jansz. Bleyswijck, Cornelis Jacobsz. ooms en voogden van Anneken Dircxdr. hun jongste zuster. Accoord over verdeling van het land aan de Berchwech in Hillegersberge en in de Oosteyndysche polder bij de Rotte.


 2. Neeltgen Dirx Genoeghlijcke .

   Neeltge Dirx Genoeghlijcke/Geneugelijke.

   Claes Reijersz gehuwd met Neeltge Dirks wordt op 10-3-1635 in H’berg vermeld.

   Jan Lenertsz Vermolen gehuwd met Neeltje
   Dirx wordt op 9-4-1663 in H’berg vermeld.

  × <1636   Claes Reijersz .

   Te H’berg op 16-5-1635 Comp.
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz en Claes Reijersz in de naam van hun huisvrouwen en de voornoemde Cornelis Dirksz als broeder en voogd van
   - Annetge Dirks.
   Zij zijn tezamen erfgenamen van zaliger Arien Dirksz en mede-erfgenaam van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

  × <1664   Jan Lenertsz Vermolen .

   Rotterdam, 22-11-1657: Jan Leendertsz Vermeulen en zijn vrouw Neeltgen Dircxsdr de Geneugelijcke, die in Schiebroek wonen, maken hun testament. Hij benoemt, als hij zonder kinderen overlijdt, zijn vrouw tot erfgenaam, mits dat zij aan zijn ouders, of wanneer die overleden zijn, aan zijn familie alle goederen en effecten geeft, die hij heeft ingebracht. Uitgezonderd 300 gulden voor zijn vrouw. Als zij eerst overlijdt, dan erven haar evt. kinderen. Als er kinderen zijn, dan worden die groot gebracht en onderhouden uit de boedel. Ze krijgen elk 200 gulden en 25 gulden als bruidsschat.


 3. Arien Dircksz Geneuchelijcke , * ±1600 , † <4-1635 .
   Geschat geboortejaar.


 4. Cornelis Dirckss (Cornelis Dirx) (den) Geneuchelijcke , * ±1602 , † <1671 .
   Geschat geboortejaar.

   Cornelis had de volgende kinderen: Dirck, Annetje, Martijntje, Trijntje, Simon, Arien en Willem.

   Te H’berg op 17-5-1664 zijn gekomen:
   - Cornelis Jansz Decker,
   - Jan Cornelisz Vollebrecht, gehuwd met Trijntje Jans,
   - Cornelis Dirx Geneugelijk, gehuwd met Maertge Jans,
   - Cornelis Cornelisz Buurman, gehuwd met Aaltje Jans, en
   - Jeroen Pietersz Versijden en Arien Fransz van Santen (scheiding der goederen van Martijntje Philips) als voogden over de nagelaten weeskinderen van Willem Jansz, schoenmaker,
   allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Martijntje Philips, hebben verkaveld.
   Te H’berg op 11-12-1670 Zijn gekomen:
   - Maartje Jans, weduwe van Cornelis Dirx Geneugelijk,
   - Dirk Cornelisz Geneugelijk,
   - Dirk Cornelisz Huijsman, gehuwd met Annetje Cornelisse Geneugelijk,
   - Arien Albertsz van Broekhuijsen, gehuwd met Martijntje Cornelisse, en
   - Simon Cornelisz Geneugelijk, elk voor zichzelf, mitsgaders Willem Cornelisz Kerkhof en Simon Dirx Geneugelijk als voogden over
   - Arien Cornelisz en Willem Cornelisz Geneugelijk, minderjarige kinderen, mitsgaders de voornoemde Simon Cornelisz Geneugelijk als nevens Arij Simonsz Ridder, voogden over
   - Maartje Cornelisse, nagelaten weeskind van Cornelis Simonsz Ridder en Trijntje Cornelisse.
   Zij zijn tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Cornelis Dirx Geneugelijk voornoemd. Zij hebben verkaveld.

  × Rotterdam 6-1-1625   Martijntge Simons (Maertgen Simons) ( Ruijchrock) , † <5-1644.
      Dochter van Simon Cornelisz Ruijchrock en ?
   Begin 1648 was sprake van kinderen uit dit huwelijk.

   Rotterdam, 14-1-1638:
   Sijmon Cornelisz Ruychrock, wonende aan de Laechrotsewech ten Berch, benoemt zijn kleinzoon Claes Cornelisz tot zijn universele erfgenaam. Claes moet aan zijn broer Arien Cornelisz een legaat van 100 gulden uitkeren.
   De nalatenschap bestaat uit een huis en erve, 13 honden land gelegen achter het voorn. huis en de werf Den Hoop, strekkende tot Pieter Cornelisz Versijden en Cornelis Leendertsz Bruyn.
   Aan de kinderen van zijn overleden dochter Maertgen Sijmonsdr. legateert hij twee morgen heelland en een morgen moerland gelegen onder Hillegonsberch van de westwech tot het land van Arien Cornelisz Speelman. Belend Arien Cornelisz Cos en Arien Pietersz Olijman.
   Tot voogden worden benoemd Dirck Ariensz Cruyck, oom over de kinderen van Cornelis Sijmonsz., en de broers Willem en Abram Claesz., wonende te Delft, alsmede Cornelis Dircksz Geneuchgelijcken.
   Op 28-4-1641 in Rotterdam is een Maertje Sijmons begraven bij de Delftsche Vaart. Het is onbekend of dat deze Maertje Sijmons is.

  × Rotterdam, Hillegersberg 22-5-1644   Maertge Jans , † >1669.
   Otr. op 7-5-1644 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Cornelis Dirckss den Genuechlijcken, wed. Maertgen Simons, wonend: Hillegersberg, en
   Maertge Jans, jongedochter van Hillegersberg.
   Kinderen: Dirk, Annetje, Martijntje, Trijntje, Simon, Arien en Willem.

   Te H’berg op 29-4-1671 zijn gekomen:
   - Dirk Cornelisz Geneugelijk,
   - Simon Cornelisz Geneugelijk,
   - Dirk Cornelisz Huijsman, gehuwd met Annetje Cornelisse,
   - Arien Albertsz Broekhuijsen, gehuwd met Martijntje Cornelisse, mitsgaders Simon Cornelisz Geneugelijk en Arij Simonsz Ridder als voogden over
   - Maartje Cornelisse, nagelaten weeskind van Cornelis Simonsz Ridder en Trijntje Cornelisse,
   hebben verkaveld.

  7 kinderen


 5. Willem Dircksz (Willem Dirx) Geneuchelijcke , *Rotterdam, Hillegersberg ±1605 , † <3-1657 .
   Geschat geboortejaar.

   Te H"berg op 9-4-1663 zijn gekomen:
   - Cornelis Dirx Geneugelijk en Martijntje Dirx, beiden voor zichzelf,
   - Pieter Maartensz Noorthoek gehuwd met Willemtje Pieters die weduwe was van Willem Dirx Geneugelijk, in die kwaliteit als voogd over de minderjarige kinderen van de voornoemde Willem Dirx Geneugelijk,
   - Cornelis Gerritsz Piswerf, gehuwd met Maria Willems, dochter van de voornoemde Willem Dirx
   Geneugelijk,
   - Simon Dirx Geneugelijk voor zichzelf,
   - Jan Lenertsz Vermolen gehuwd met Neeltje
   Dirx en
   - Willem Cornelisz Kerkhof gehuwd met Annetje Dirx.
   Zij zijn tezamen kinderen en erfgenamen van Maertje Cornelisse, die weduwe was van Dirk Ariensz de Geneugelijke, beiden zaliger. Zij hebben verkaveld.

  × 10-11-1630   Liduwe Jochems (Liedewijtgen Jochems) , † 7-1636.
   Otr. op 27-10-1630 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Willem Dirckss, j.m. van Hillegersberg, & Liduwe Jochems, j.d. van Cralingen, att. gegeven om te trouwen 10-11-1630.

   Rotterdam, 23-7-1636:
   Willem Dirccx Geneuchelijck en zijn vrouw Liedewijtgen Jochems benoemen elkaar tot erfgenamen met legaten voor de Heilige Geestarmen te Kralingen en de kerk te Kralingen.
   Overl. tussen 23 en 29 juli 1636.

  × Hillegersberg 30-12-1636   Willemtje Pieters ( Coel) , * ±1607 , † <4-1679.
   Willem Dircksse, wed., en Willemtgie Pieters, jongedochter, trouwden op 30-12-1636 in Rotterdam met att. van Cralinghen.

   Als weduwe is Willemtje Pieters hertrouwd met Pieter Maartensz Noorthoek.
   Overl. tussen 1662 en 15-3-1679.

  3 kinderen


 6. Dirk Dirksz Geneuchelijcke , * ±1609 .
   Op 6-4-1640 was hij 30 jaar.

   Dirck Dircksz. alias de Geneuchelijken Dirck, wonend aan de Rotte in de ambacht van Hillegersberch.

   Te H’berg op 10-03-1635 Comp.
   - Maerten Jansz., gehuwd met Maritge Ariens,
   - Cornelis Jacobsz gehuwd met Liedewij Ariens,
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz gehuwd met Martijntje Dirks,
   - Claes Reijersz gehuwd met Neeltge Dirks en de voornoemde Cornelis Dirksz als voogd van Annetje Dirks, kinderen van Dirk Ariensz.
   - Willem Simonsz en Arien Simonsz, beiden voor zichzelf en in de naam van Cornelis Simonsz, alsmede voor Arien Jansz van Dommelen gehuwd met Maritge Simons, zo veel hun aangaat en Arien Ariensz Schouten, administrateur over de goederen toekomende aan de kinderen van Maritge Simons, beiden volgens het testament van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van zaliger Arien Cornelisz Bleijswijck (gepasseerd voor Adriaen Havelaar binnen Hillegersberg d.d. 19-12-1622) en
   - Maerten Jansz en Cornelis Jacobsz voornoemd als voogden van Dirk Simonsz en Simon Simonsz, kinderen van Simon Ariensz.
   - Mitsgaders de voornoemde Arien Ariensz Schouten voor zichzelf,
   - Daem Gerritsz gehuwd met Maritge Arents,
   - Jacob Joosten gehuwd met Liedewij Arents,
   - Jacob Claesz gehuwd met Annetje Arents,
   - Martijntje Jansdr, weduwe en boedelhoudster van zaliger Cornelis Arentsz, nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten als actie hebbende van
   - Pieter Cornelisz Kooij gehuwd met Ariaentje Arents en nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten en Daem Gerritsz voornoemd in de naam van
   - Jan Arien Wittenz gehuwd met oude Maritge Arents, kinderen van Neeltje Arents.
   Allen tezamen erfgenamen van zaliger Annetje Dirks, weduwe wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 16-5-1635 Comp.
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz en Claes Reijersz in de naam van hun huisvrouwen en de voornoemde Cornelis Dirksz als broeder en voogd van
   - Annetge Dirks.
   Zij zijn tezamen erfgenamen van zaliger Arien Dirksz en mede-erfgenaam van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

   Rotterdam, 11-7-1639: Dirck Dircx den Geneuchelijck te Hillegontsberch machtigt notaris Johan Cool voor hem op te treden in de zaak tegen Harman van Wielijck, balliu en dijckgraef van Schielant.

   Rotterdam, 6-4-1640: Dirck Dircksz alias de Geneuchelijken Dirck, wonend aan de Rotte in de ambacht van Hillegersberch, 30 jr, legt een verklaring af. Hij noemt daarbij zijn oom Adriaen Cornelisz Keet.


 7. Sijmon Dijerckse (Sijmon Dirx) Geneuggelijcke , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 .
   Geschat geboortejaar.

   Sijmon Dijerckse Geneuchlicke.

   Wsl. kinderen: Dirck, Pieter, Arie, Ingetje en Annetje.

   Te H’berg op 16-5-1635 Comp.
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz en Claes Reijersz in de naam van hun huisvrouwen en de voornoemde Cornelis Dirksz als broeder en voogd van
   - Annetge Dirks.
   Zij zijn tezamen erfgenamen van zaliger Arien Dirksz en mede-erfgenaam van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

   Rotterdam, 26-4-1667: Dirck Symonss Geneuggelijcken, wonende te Hillegersberch, bekent 500 gulden schuldig te zijn aan Ariaentge Cornelisdr, weduwe van Willem Heyndricxs, wonende in Sevenhuysen, voor geleend geld. Als borg treedt zijn vader Symon Dircxs Geneuchgelijcken, wonende in Hillegerberch, op. De akte wordt ondertekend met Dirck Symonss Geneuchgelijck en Symon Dyerckse Genuechlicke.

  × Rotterdam, Hillegersberg 30-9-1635   Neeltjen Arijens , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 , [] Rotterdam, Hillegersberg 3-2-1701.
   Otr. op 15-9-1635 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Simon Dirxss, jongeman van Hillegersberg, en Neeltgen Ariens, jongedochter van Hillegersberg.
   Overledene is Neeltjen Arijens, weduwe van Sijmon Dirx Geneugelijcke, aangever is Willem Sijmonse Geneugelijck.

   Get. bij de aangifte begraven: Willem Sijmonsz Geneuchelijcke .

  7 kinderen


 8. Annetgen Dirx Geneuchelijcke , *Rotterdam, Hillegersberg ±1615 .

  × Rotterdam, Hillegersberg 5-2-1640   Willem Cornelisz Kerckhof .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.